Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1808. Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice - za območje Škalce, stran 2331.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 37. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 14/95) na 14. seji dne 24. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba prostorskih ureditvenih pogojev za območje gozdov in 1. območje kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (v nadaljevanju besedila: PUP za območje Škalce), ki jih je izdelal Profil d.o.o., Velenje pod št. proj. 116/95 v maju 1995.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami določajo:
– meje in funkcije območja urejanja,
– splošna merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje zemljišč,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena območja,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja.
3. člen
Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko dovoljenje upravni organ na podlagi lokacijske dokumentacije.
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so opredeljeni v odloku o določitvi objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 30/86 in 82/94), za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljene urbanistične odločbe.
4. člen
Za posamičen poseg ali več posegov se lahko pred izdelavo lokacijske dokumentacije zahteva podrobna analiza prostorskih pogojev kolikor je to potrebno za:
– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor povzročil s predvideno dejavnostjo,
– ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev, ki bodo nastali skozi daljše obdobje,
– zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede razreševanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe prostora,
– zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
II. MEJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje Škalce predstavlja zaključena celota zemljišč – vinogradov na severu ureditvenega območja naselja Slovenske Konjice.
Meja ureditvenega območja je razvidna na graf. prilogah v projektu iz 1. člena tega odloka, kjer je vrisana do parcelne meje natančno.
Opis meje ureditvenega območja PUP Škalce je podan v smeri urinega kazalca. Začetna točka opisa meje T1 je v vzhodnem vogalu parc. št. 1440. Od tu dalje je meja identična meji ureditvenega območja naselja Slovenske Konjice in poteka proti zahodu po (južnih) robovih parcel: 1440, 1380, 1426, 1422/1, 888, 895/3, 909, 837, 829/2, 876, 865/1, 870, 866 del, 855/2, 858, 860, 799/2 in 799/1. Od tu dalje se meja ureditvenega območja Škalce loči od meje ureditvenega območja naselja Slovenske Konjice ter poteka v smeri proti severozahodu in severu po (zahodnih) robovih parcel: 803/1 del, 803/2, 805/2, 952/2, 852/1, 1502/1, 967/1, 961, 966, 959, 963, 946, 1214, 1213, 1236, 1210, 1208/1, 1249, 1253/2, 1150, 1151, 1152, 1156, 1145/1, 1145/2 in seka parc. št. 1145/4. Tu se meja obrne in poteka v smeri proti vzhodu in jugozahodu po (severnih in vzhodnih) robovih parcel št. 1591/1, 1277/2, 1277/3, 1280, 1281, 1287/1, 1295/3, 1315, 1334, 1337/1, 1339/2, 1339/1, seka parc. št. 1339/3, se nadaljuje po robu parc. št. 1459, 1457/1, spet 1459, nato 1450, 1445, 1591/2, 1440 in se zaključi v začetni točki T1. Vse parcele znotraj opisane meje so v k.o. Škalce.
6. člen
Ureditveno območje Škalce zajema naslednje parcele v katastrski občin Škalce:
stavbišča:
*72, *73, *74, *75, *77,*81/1, *85, *86, *106/1, *106/2, *107, *112, *113/1, *113/2, *119, *128/1, *130, *131, *133, *140, *146, *148, *216, *231, *237/1, *237/2, *259, *321, *809
parcele št.:
795/1, 795/2, 795/4, 796, 797, 799/1, 799/2,
803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 806, 807/1, 808, 814,
820, 823, 825, 826, 827, 829/1, 829/2,
830/1, 830/2, 832/1, 832/3, 836, 837, 838, 839,
850, 855/2, 856/1, 858, 859, 860, 865/1, 866,
870, 875, 876, 888, 893, 894, 895/3, 898,
901/1, 909, 915, 920, 923, 928,
930, 931, 933, 935/2, 938/1, 939,
941/4, 944/1, 945, 946, 948, 948/3,
950/1, 950/3, 950/5, 952/1, 952/2, 956, 957, 958, 959,
961, 962, 963, 964/1, 966, 967/1,
1145/1, 1145/5, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
1206, 1208/1, 1209,
1210, 1213, 1214, 1216/1, 1216/2, 1217, 1219, 1220,
1231, 1234, 1236, 1237,
1242, 1243, 1244, 1245, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249,
1251, 1253/1, 1253/2, 1254, 1256/1, 1256/2, 1258/1, 1258/2, 1259,
1261, 1262/1, 1262/2, 1263/1, 1263/2, 1264/1, 1265/1, 1265/2, 1266, 1267,
1271, 1272, 1273, 1276, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1278
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287/1, 1293/1, 1295/3, 1298/1,
1311, 1313, 1315, 1318/1, 1318/2, 1322/1, 1334, 1337/1, 1337/2, 1339/1, 1339/2,
1341, 1342, 1344/1, 1344/2, 1346, 1349,
1350, 1351/1, 1352, 1353, 1354/2, 1354/3, 1354/4, 1355, 1358/1, 1364,
1370, 1379, 1380/1, 1380/2, 1398, 1405,
1415/1, 1415/2, 1419/2, 1419/3, 1421, 1422/1, 1426,
1432/4, 1435, 1440, 1444/1, 1444/4, 1445, 1449,
1450, 1454, 1457/1, 1459, 1460, 1464, 1465, 1476,
1502/1, 1588/1, 1591/1, 1591/2, 1601.
III. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Ureditveno območje Škalce je členjeno v 3 osnovne skupine:
a) varovana območja, kjer niso dovoljene gradnje:
– 1. območja kmetijskih zemljišč,
– območja vinogradov,
– druga kmetijska zemljišča,
– območje gozda;
b) 18 območij stavbišč, kjer so možni posegi v prostor pod določenimi pogoji:
Evid. št.  Stavbišče */ parcela št. (vse k. o. Škalce)
----------------------------------------------------------------
1      * 806
2      * 137/1, *137/2, 809, 812del
3      *148, 807/1del, 950/1del
4      *133, 1216/2
5      *140, 875del
6      *128/1, *128/2, 825del
7      *131, 1237del
8      106/1, *106/2, 1351/1del
9      *73, *74, 1246del, 1247/1del, 1247/2del, 1259del,
      1261del, 1284/5,1591/1del
10     *75, 1156del
11     *259, 1311
12     *83, 1318/4
13     *107, 1358/1del
14     *113/1, *113/2, 894del
15     *119
16     *112, 1354/2del, 1380/2del, 1460del.
17     1380/1del, 1432/4del
18     *261, 945, 946del.
----------------------------------------------------------------
c) območja posebnih ureditev:
Evid. št.  Parcela št. (vse k.o. Škalce)  Predvidena ureditev
---------------------------------------------------------------------
19     799/1del, 799/2del       območje nove vinske kleti
20a     1464del             urejeno kompostišče
20b     1379del             “
21     909 del             posebne zasaditve.
22     1265del, 1322/1del, 1342del   ureditev ribnika
---------------------------------------------------------------------
Pogoji za določanje vrst posegov v prostor
8. člen
Za določanje vrst posegov v prostor ureditvenega območja Škalce veljajo naslednje načelne opredelitve:
– primarna namembnost območja je vinogradništvo;
– dovoljena je preureditev objektov za nove dejavnosti skladno z opredelitvami za nove namembnosti iz 9. člena tega odloka;
– dovoljene so ureditve in vzdrževalna dela (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, elektroprenosno omrežje, komunalno omrežje in naprave), ki so pomembna za ureditveno območje in so skladni z opredelitvami iz planskih aktov Občine Slovenske Konjice, na osnov meril iz PUP ter predpisanih z lokacijsko dokumentacijo in kolikor s PUP ni drugače določeno;
– dovoljene so adaptacije ter komunalne ureditve in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, skladno z določili tega PUP.
9. člen
Znotraj posameznih opredeljenih stavbišč – funkcionalnih zemljišč v 7.b členu tega odloka so dovoljeni še naslednji posegi:
a) Za območja 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17 in 18 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– stanovanjske enote, gospodarski in pomožni objekti (brez garaž) za potrebe kmetijstva
posegi:
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter dozidave k obstoječim objektom (do 30% osnovnega tlorisa).
b) Za območji 4 in 10 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– stanovanjske enote, gospodarski in pomožni objekti (brez garaž) za potrebe kmetijstva
posegi:
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov ter nadomestna gradnja na mestu obstoječega objekta in skladno z oblikovalskimi pogoji.
c) Za objekte 5, 7, 8, 13, 14, 15 in 16 je dovoljeno:
namembnosti objektov:
– ureditev prostorov v objektih ali objekt v celoti za dejavnosti, ki imajo naslednje funkcije:
– kulturno – turistična (npr. galerija, slikarski atelje, specializirana trgovinica, prostor za komorne prireditve),
– turistična: ureditev 4–6 apartmajev za goste v objektu 16,
– dejavnosti v povezavi z vinogradništvom (npr. vinotoč, vinoteka, vinska klet),
– historično pričevalna funkcija (n. pr. prikaz obrti v povezavi z vinogradništvom, ureditev prostorov / rekonstrukcija v stilu meščanskih zidanic),
– stanovanjska funkcija, kot dopolnitev prej navedenih funkcij,
posegi:
– vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe,
– izjemoma in le enkrat prizidek k objektu 13 za ureditev gostinskega prostora (do 80 sedežev) skladno s pogoji in pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe,
– v primeru, da je objekt nemogoče ohraniti, je dovoljena nadomestna gradnja objekta na isti lokaciji; nova gradnja mora biti ponovitev obstoječega objekta na osnovi poprej izdelanega posnetka; priprava projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo ter graditev objekta morata potekati skladno s pogoji ter pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe.
č) Za območja posebnih ureditev je dovoljeno:
č.1) V območju 19 je dovoljena gradnja vinske kleti s polnilnico, upravnimi in skladiščnimi prostori; zunanje površine so namenjene za dovozno cesto in parkirnih prostorov za osebne avtomobile.
Priprava projektne dokumentacije objekt in zunanjo ureditev ter izvajanje gradnje in zunanje ureditve morata potekati skladno s predhodnimi pogoji ter pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe.
č.2) V območjih 20 a in 20b je dovoljena ureditev kompostišč za odlaganje organskih odpadkov, ki nastajajo pri vinogradništvu (tropine, zelena masa).
č.3) V območju 21 je dovoljena manjša parkovna ureditev s počivališči (klopmi) na osnovi prej izdelanega projekta ureditve in zasaditve.
č.4) V območju 22 je dovoljena ureditev ribnika velikosti ca. 2000m2 na osnovi prej izdelanega projekta ureditve.
Pogoji za spremembo namembnosti objektov
10. člen
Sprememba namembnosti objekta je načeloma dovoljena, vendar objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje in krajinske značilnosti prostora. Nove namembnosti objektov in površin morajo biti v skladu z namembnostmi območij kot so opredeljena po posameznih območjih v 9. členu tega odloka.
IV. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE NA OBJEKTIH IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
Merila in pogoji za lociranje objektov in določanje funkcionalnih zemljišč
11. člen
Funkcionalna zemljišča morajo ostati v mejah kot so določene na graf. prilogi št. 8. v projektu iz 1. člena tega odloka.
12. člen
Novi objekti in prizidani deli objektov morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani drugi varstveni pogoji.
Odmiki novih objektov ter prizidanih delov objektov od parcelnih mej morajo biti najmanj 4 m, od sosednjih objektov pa najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so zagotovljeni požarno-varnostni in sanitarni pogoji ter s soglasjem sosedov.
Odmiki od javnih cest morajo biti pri prizidanih objektih usklajeni z določili zakona o cestah. Odmiki od nekategoriziranih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4 m.
Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi za vse vrste komunalnih vodov in naprav.
Merila in pogoji za oblikovanje objektov
13. člen
Morebitne dozidave tlorisno ne smejo presegati 30% osnovnega tlorisa objekta. Prilagojene morajo biti okoliškim objektom po površini in gradbeni črti, naklonu streh in smereh slemen, videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za fasade in strehe, po zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča in merilih arhitekturnih elementov, kolikor so vsi ti elementi na okoliških objektih skladni s pogoji za oblikovanje iz tega odloka.
Nove namembnosti v objektih morajo biti skladne z usmeritvami, ki jih predpisujejo določila iz te obrazložitve. Izraba zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici.
Dovoljena so tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije, kolikor to ni drugače določeno.
Za vse posege na objektih, ki so opredeljeni v 9. členu tega odloka in morebitno nadomestno gradnjo za te objekte, je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo po navodilih pristojne spomeniškovarstvene službe. V projektni dokumentaciji mora biti obdelana tudi ureditev / namembnost funkcionalnega zemljišča.
V. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA
14. člen
Preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji.
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se ne poškoduje cesta in cestni objekti.
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom, če je to možno. Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne službe za vzdrževanje cest.
Pri graditvi ali rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob cestah se priključki na cestno mrežo predvidijo v projektih za graditev ali rekonstrukcijo.
Gradnja prizidkov in nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotovljen dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg.
Novim lokalnim cestam so določeni varovalni pasovi 4 m. Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi.
Rekonstruirane obstoječe ali nove prometnice, ki jim še ni določen dokončni potek ali tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat, kjer so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi za komunalno urejanje naselja.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
1. Splošni pogoji za komunalno urejanje
15. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma na novozgrajeno komunalno omrežje. Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi investitor.
Minimalna komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, kanalizacijsko mrežo za odvajanje odpadnih vod z zagotovljenim ustreznim čiščenjem, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez. Kjer kanalizacijska mreža za odvajanje odpadnih vod še ni urejena, se odvajanje rešuje z ustreznimi individualnimi napravami. Praznjenje greznic mora biti organizirano po načelu komunalne storitve.
Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene organizacije, ter določila in predpise, ki so veljavni na območju Občine Slovenske Konjice. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno izpolnjevanje obrambno-zaščitnih zahtev (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti itd.).
2. Oskrba z vodo
16. člen
Pri oskrbi z vodo je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– vsi objekti morajo biti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca,
– za objekte, kjer je predvidena večja poraba vode, je potrebno predhodno preučiti možnost za zagotavljanje ustreznih količin vode,
– kolikor se oceni, da vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne namenske požarne zbiralnike vode po pogojih ki jih določi pristojna požarnovarnostna inšpekcijska služba.
– načeloma ni dovoljeno zasipavanje obstoječih vodnjakov. Lastnik vodnjaka je dolžan vodnjak ustrezno vzdrževati. Posamezne vodnjake je dovoljeno zasipati le v primeru, da tako odloči posebna občinska komisija za pregled obstoječih vodnjakov.
3. Odvajanje odpadnih vod
17. člen
Za odvajanje odpadnih vod veljajo naslednji pogoji:
– delih ureditvenega območja, kjer ni kanalizacije, je odvod odpadnih vod potrebno reševati z individualnimi ali skupinskimi greznicami. Vrsto greznice in način praznjenja se določi za vsak objekt posebej na osnovi geoloških pogojev ter ob upoštevanju določil iz navodila o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) oziroma skladno s pogoji pristojne inšpekcije,
– pri objektih za kmetijsko dejavnost je potrebno urediti gnojne jame skladno z določili navodila o urejenju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85) oziroma skladno s pogoji pristojne sanitarne inšpekcije.
4. Odpadki
18. člen
Za odstranjevanje komunalnim odpadkov veljajo naslednji pogoji:
– vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odlaganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odlagališča za odpadke v Občini Slovenske Konjice je določeno s predpisi, ki urejajo to področje ter z občinskim odlokom ravnanju z odpadki,
– neurejena odlagališča je potrebno sanirati tako, da se odpadki odstranijo in deponirajo na ustrezno odlagališče, zemljišče pa uredi in vzpostavi prvotno stanje in namembnost. Znotraj ureditvenega območja smejo biti le take dejavnosti, kjer ne nastajajo posebni odpadki,
– organske odpadke, ki nastajajo pri vinogradništvu, je potrebno odlagati na za to določeni kompostišči v območjih 20a in 20b znotraj ureditvenega območja.
5. Energetska oskrba
19. člen
Za oskrbo z električno energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise za to področje ter planirano zasnovo elektroomrežja,
– upravljalec mora zagotavljati ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih predpiše investitorjem v elektroenergetskem soglasju pred izdajo dovoljenja za gradnjo,
– priključitev adaptiranih in rekonstruiranih objektov na elektroenergetsko omrežje je možna v skladu s pogoji upravljalca, pri tem pa je potrebno upoštevati pogoj, da mora biti priključek izveden z zemeljskim kablom,
– nove dejavnosti, za katere je predvidena poraba večjih količin električne energije, je dopustna le v primeru, da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih predpiše ustrezna strokovna služba.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA TER NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
Pri poseganju v prostor ureditvenega območja Škalce (kmetijska dejavnost, prenova objektov, vzdrževanje zelenja) je potrebno upoštevati pogoje varovanja naravnih prvin:
– ohranjanje krajinskega vzorca naravnih prvin in njegovih površinskih in volumenskih razmerij,
– ohranjanje krajinsko-oblikovne strukture rabe prostora in značilnosti prostora.
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije ipd.), vsi posegi v prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi.
Okolica objektov se lahko zasadi le z domačimi vrstami rastlinja, ki bodo podrejene glavni kulturi znotraj ureditvenega območja (trta).
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pri posegih v prostor, je potrebno deponirati in jo uporabiti za izvedbo brežin oziroma ureditev novih zelenih površin.
Vsi viri vseh vrst onesnaženja zraka, tal in podtalnice morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v okolje večjih koncentracij škodljivih snovi kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje varovanja.
Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesnaženje, ki ga povzročajo viri onesnaženja zraka v njihovih objektih in napravah na način, kot je predpisan s splošnim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno inšpekcijsko službo.
V območjih, kjer prevladuje stanovanjska funkcija so dopustne le take dodatne dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa.
21. člen
Za ureditveno območje Škalce je predlagan režim varstva kulturne krajine in objektov, zato so posegi v ta prostor dovoljeni le po predhodnem soglasju in pod pogoji in nadzorom pristojne spomeniškovarstvene službe.
VIII. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
22. člen
Za zagotovitev varstva pred požari je pri izdelavi lokacijske in druge dokumentacije za posamezne posege upoštevati požarnovarnostne predpise in pogoje iz soglasij pristojne požarnovarnostne inšpekcije.
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati temeljne pogoje in normative iz veljavnih zakonov, predpisov in standardov za področje varstva pred požari.
Interese in potrebe glede zaklanjanja in zavarovanja prebivalcev in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč in gozdove (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 82/94) za parcele, ki so navedene v 6. členu tega odloka.
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
25. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri pristojnih organih Občine Slovenske Konjice.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-20/94-8
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti