Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1755. Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., stran 2309.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
TEMELJNA DOLOČBA
1. člen
Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, podjetje za proizvodnjo električne energije, p.o., Ljubljana se preoblikuje v Javno podjetje Savske elektrarne Ljubljana, družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje).
Javno podjetje je pravni naslednik podjetja Savske elektrarne Ljubljana, p.o., vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 669/00.
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je Republika Slovenija, ki izvršuje ustanoviteljske pravice preko Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustanovitelj).
FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma javnega podjetja se glasi:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma je: SEL, d.o.o., Ljubljana
Sedež javnega podjetja je: Ljubljana, Hajdrihova 2.
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
– E/40.101 Proizvodnja elektrike v HE
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– J/65.23 Drugo finančno posredništvo
Dejavnost iz prve alinee prejšnjega odstavka javno podjetje izvaja kot gospodarsko javno službo.
4. člen
Javno podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovne dejavnosti.
OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽ
5. člen
Po revidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 1995 znaša celotni kapital javnega podjetja 58.140.517.337,54 tolarjev, od tega osnovni kapital 45.319,965.411,00 tolarjev in druge sestavine kapitala 12.820,551.926,54 tolarjev.
ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
7. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 80,000.000 tolarjev, o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kreditov je potrebno soglasje nadzornega sveta.
FINANCIRANJE
8. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek:
– z opravljanjem svoje dejavnosti,
– s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– iz drugih virov določenih z zakonom.
O delitvi dobička odloča ustanovitelj.
Ustanovitelj pokriva izgubo javnega podjetja, ki je posledica izvajanja gospodarske javne službe.
ORGANI JAVNEGA PODJETJA
9. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.
10. člen
Ustanovitelj odloča, poleg zadev, za katere je pristojen po zakonu in tej uredbi, o naslednjih zadevah:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki pomeni izvajanje gospodarske javne službe,
– sprejema statut javnega podjetja,
– sprejema finančni načrt javnega podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
– imenuje člane nadzornega sveta,
– imenuje direktorja,
– odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje direktorja in nadzornega sveta.
11. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih je pet članov predstavnikov ustanovitelja in dva člana predstavnika delavcev.
Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanovitelja, izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
12. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– obravnava finančni načrt javnega podjetja,
– obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
– predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti ustanovitelja,
– odloča o nagradi za delo direktorja, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njima individualno pogodbo,
– daje soglasje k pogodbam iz drugega odstavka 7. člena te uredbe,
– sprejme poslovnik nadzornega sveta,
– obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži ustanovitelju,
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja,
– odloča o investicijskih vlaganjih v okviru finančnega načrta,
– imenuje komisije in druge organe javnega podjetja,
– imenuje disciplinsko komisijo za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji,
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu ustanovitelja in to uredbo.
13. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje ustanovitelj za dobo štirih let pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
SPLOŠNI AKTI
14. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoje in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot člani nadzornega sveta do 31. decembra 1999.
Sedanji vršilec dolžnosti direktorja nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja novega javnega podjetja do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje do 31. oktobra 1996.
16. člen
Ustanovitelj sprejme statut javnega podjetja najkasneje v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.
17. člen
Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni akti, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati določbe uredbe o preoblikovanju podjetij Elektrogospodarstva v javna podjetja (Uradni list RS, št. 47/94), ki se nanašajo na Savske elektrarne Ljubljana, p.o.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-03/96-8/1-8
Ljubljana, dne 16. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti