Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1996 z dne 30. 5. 1996

Kazalo

1752. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega zbora (PoDZ-B), stran 2305.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Državnega zbora (PoDZ-B)
1. člen
V poslovniku Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) se členi od 43. do 47. spremenijo tako, da se glasijo:
“43. člen
Poslanec se je dolžan udeleževati sej Državnega zbora in njegovih delovnih teles, katerih član je.
44. člen
Poslanec, ki ne more priti na sejo Državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti predsednika Državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile.
Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:
– zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju,
– službena odsotnost po odobritvi predsednika Državnega zbora,
– izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom Državnega zbora oziroma komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
– zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo,
– zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, katerega član je,
– zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji nadomesti poslanec iste poslanske skupine,
– poslansko delo na terenu v dnevih, ki so s programom dela Državnega zbora zagotovljeni za delo poslancev v volilnih enotah,
– odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh članov poslanske skupine, katere član je poslanec, pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda.
Opravičilo poslanca ni potrebno v primeru iz pete, šeste in sedme alinee drugega odstavka tega člena. V primeru iz pete alinee drugega odstavka tega člena zadostuje potrdilo predsednika delovnega telesa, da se je poslanec udeležil seje tega delovnega telesa, v primeru iz šeste alinee pa zadostuje obvestilo iz četrtega odstavka 159. člena tega poslovnika.
44.a člen
Med opravičljive razloge za odsotnost poslanca s seje Državnega zbora ali delovnega telesa iz drugega odstavka 44. člena tega poslovnika se šteje tudi službena odsotnost, ki jo je odobril vodja poslanske skupine.
Vodja poslanske skupine lahko odobri odsotnost po prvem odstavku tega člena le, če zagotovi, da ne bo na seji Državnega zbora ali delovnega telesa opravičeno odsotnih, na podlagi 44. in 44.a člena tega poslovnika, več kot ena tretjina poslancev te poslanske skupine.
Vodja poslanske skupine obvesti predsednika Državnega zbora oziroma delovnega telesa in komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o službeni odsotnosti iz prvega odstavka tega člena do začetka seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa.
44.b člen
Če je poslanec službeno odsoten na podlagi 44.a člena tega poslovnika, ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti oziroma navzočnosti pa na seji ni navzoča večina poslancev njegove poslanske skupine, se opravičljivost njegove odsotnosti ugotavlja na podlagi kriterijev iz drugega odstavka 44. člena tega poslovnika.
44.c člen
Poslanec, ki ni opravičil odsotnosti v skladu s 44. in 44.a členom tega poslovnika, se šteje za neopravičeno odsotnega, če je ob ugotavljanju navzočnosti oziroma sklepčnosti zaradi njegove odsotnosti državni zbor nesklepčen in ne more delati ali odločati. Neopravičena odsotnost poslanca se v takem primeru ugotovi ob tretjem ugotavljanju sklepčnosti iz 62. člena tega poslovnika oziroma navzočnosti iz 85. člena tega poslovnika.
44.d člen
Generalni sekretar Državnega zbora oziroma sekretar delovnega telesa po končani seji zbora oziroma delovnega telesa pisno obvesti komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o odsotnostih poslancev s seje Državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa in predloži računalniški izpisek ali listo prisotnosti poslancev.
Priloženi računalniški izpisek ali lista prisotnosti poslancev dokazuje navzočnost oziroma odsotnost poslancev s seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa v trenutku ugotavljanja sklepčnosti ali navzočnosti.
45. člen
Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje ter priloženega računalniškega izpisa glasovanja ali liste prisotnosti poslancev, predsednik komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih prejemkov.
46. člen
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje Državnega zbora poslancu ne pripada plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela.
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje delovnega telesa Državnega zbora poslancu ne pripada polovica plače, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela.
V primeru neupravičene odsotnosti iz 44.c člena tega poslovnika poslancu ne pripada znesek določen v prejšnjem odstavku. Ob večkratni neopravičeni odsotnosti istega dne, poslancu ne pripada znesek, določen v prvem odstavku tega člena.
47. člen
Zoper obvestilo predsednika komisije iz 45. člena tega poslovnika ima poslanec pravico ugovora. Pisni ugovor se pošlje komisiji v 8 dneh po prejemu obvestila.
Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov. Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto odločitvijo.
Podrobnejši postopek obveščanja poslanca o njegovi odsotnosti s seje Državnega zbora oziroma delovnega telesa, postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca ter kriterije za določanje višine denarnih kazni uredi komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve v posebnem aktu.”
2. člen
Na koncu drugega odstavka 62. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Če je zbor po prvem ugotavljanju sklepčnosti nesklepčen, se sklepčnost ugotavlja še dvakrat. Drugo ugotavljanje sklepčnosti se opravi takoj po prvem. Če je zbor še vedno nesklepčen, se tretje ugotavljanje sklepčnosti opravi šele po preteku petnajstih minut od drugega ugotavljanja sklepčnosti.”
3. člen
V 83. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
V 84. členu se črta četrti odstavek.
5. člen
V 85. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če je zbor pred odločanjem po prvem ugotavljanju navzočnosti nesklepčen, se na predlog predsedujočega ugotavljanje ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje se opravi takoj po prvem. Če je zbor še vedno nesklepčen, mora predsedujoči pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti prekiniti delo zbora za najmanj deset minut.”
6. člen
V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predsedujoči ob ugotavljanju navzočnosti ugotovi, kdo izmed članov ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.”
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-25/87
Ljubljana, dne 22. maja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti