Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996

Kazalo

1281. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško, stran 1805.

Občinski svet občine Laško in Občinski svet občine Radeče sta na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), na seji Občinskega sveta občine Laško, dne 25. aprila 1995 in na seji Občinskega sveta Občine Radeče dne 12. julija 1995 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Laško in Občinski svet občine Radeče (dalje: ustanovitelj) ustanavljata na področju kulturne dejavnosti javni zavod Knjižnica Laško.
Po ožjem namenu delovanja in po krogu občanov, ki jim je knjižnica namenjena, je Knjižnica Laško splošno izobraževalna knjižnica.
Sedež Knjižnice Laško je v Laškem, Aškerčev trg 4.
2. člen
V sestavi Knjižnice Laško delujeta organizacijski enoti:
– Knjižnica Radeče in
– Knjižnica Rimske Toplice
ter izposojevališča:
– Zidani most,
– Jurklošter in
– Šentrupert.
3. člen
Knjižnica je pravna oseba s pravicami in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok.
4. člen
Knjižnica opravlja naslednjo dejavnost:
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje, hranjenje in predstavljanje knjižnična gradiva,
– izposoja knjižnična gradiva ter
– druga bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dejavnost, namenjena javnosti.
Knjižnica lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
5. člen
Organi knjižnice so:
– uprava (ravnatelj knjižnice),
– svet zavoda,
– zbor bralcev.
6. člen
Knjižnico upravlja svet knjižnice.
Svet knjižnice šteje devet članov in ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj. Delavci knjižnice volijo svoje predstavnike neposredno. Predstavnike javnosti volijo bralci neposredno na zboru bralcev.
Število predstavnikov iz območja posamezne občine se določi s statutom zavoda.
7. člen
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja knjižnice,
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja knjižnice ter spremlja njuno uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun knjižnice,
– spremlja uresničevanje finančnega načrta,
– daje ustanovitelju in ravnatelju knjižnice predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom in statutom določene zadeve.
8. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje knjižnice, predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela knjižnice.
9. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– pripravlja program dela in razvoja knjižnice,
– pripravlja gradiva za organe knjižnice in poroča organom o delu knjižnice,
– sklepa pogodbe o poslovanju knjižnice v okviru finančnega načrta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti knjižnice.
10. člen
Ravnatelja knjižnice imenuje in razrešuje svet knjižnice v soglasju z ustanoviteljem.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom knjižnice. Ravnatelj je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. člen
Ravnatelj knjižnice je imenovan na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje ravnatelja in njegove razrešitve pred potekom mandata določata zakon in statut knjižnice.
12. člen
Knjižnica ima v upravljanju objekte in ostala osnovna sredstva ter druga sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, za katero je knjižnica ustanovljena. Knjižnica pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– sredstev republiškega proračuna,
– sredstev ustanovitelja,
– ter z lastnimi prihodki za plačila storitev.
Knjižnica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti knjižnice subsidiarno v okviru sredstev, ki se oblikujejo v proračunu v skladu z merili in kriteriji pristojnega ministrstva.
13. člen
Knjižnica ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja program knjižnice in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj kulturne dejavnosti,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj ima do knjižnice naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program dejavnosti knjižnice iz pristojnosti občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje dostopnosti do knjižničnega gradiva čim širšemu krogu prebivalstva,
– pri oblikovanju in izvajanju politike kulturne dejavnosti vključuje knjižnico in stroko iz področja knjižnične dejavnosti,
– odgovarja za tiste obveznosti knjižnice kot javne službe, ki niso predmet urejanja odnosov s pristojnim ministrstvom.
Vprašanja, ki niso urejena z odlokom se uredijo s statutom ali z drugim splošnim aktom knjižnice. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice in obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.
14. člen
Knjižnica ima statut, ki ga sprejme svet knjižnice v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija knjižnice,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje knjižnice, v skladu z zakonom in tem odlokom.
15. člen
Do imenovanja ravnatelja knjižnice v skladu s tem odlokom in statutom knjižnice, opravlja funkcijo ravnatelja knjižnice dosedanja vodja Občinske matične knjižnice Laško, kot vršilka dolžnosti ravnatelja.
16. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje finančno računovodskih, plansko analitičnih del, splošno kadrovskih zadev, vodenje investicijsko vzdrževalnih del in drugih splošnih zadev knjižnice v občinskih službah Občine Laško. Zadeve, ki jih za knjižnico opravlja ustanovitelj v svojih službah se določijo s pogodbo med knjižnico in ustanoviteljem.
17. člen
Knjižnica je dolžna v šestih mesecih po veljavnosti tega odloka, uskladiti s tem odlokom svojo organiziranost, sprejeti statut in druge akte knjižnice.
18. člen
Odlok velja do preklica enega od ustanoviteljev.
19. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Št. 612-2/94-02
Laško, dne 25. aprila 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Laško
Matevž Kolar l. r.
Radeče, dne 12. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Radeče
Matjaž Han l. r.

AAA Zlata odličnost