Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1147. Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme, stran 1634.

Na podlagi tretje alinee 116. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) ter drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o zdravstveni ustreznosti krme
1. člen
Krmne mešanice, posamična krmila, premiksi in dodatki h krmi (v nadaljnem besedilu: krma) morajo glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta pravilnik, in ne smejo ogroziti zdravja živali ali kot rezidui v živilih živalskega porekla zdravja ljudi.
2. člen
Krma sme v promet, če količina ostankov pesticidov in njihovih metabolitov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli I – “Dovoljene količine pesticidov in njihovih metabolitov v krmi”, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Krma sme v promet, če količina anorganskih snovi, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli II – “Dovoljene količine anorganskih snovi v krmi”, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Krma sme v promet, če količina vitaminov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli III – “Dovoljene količine vitaminov v krmi”, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
V krmi je dovoljeno uporabljati zdravilne dodatke navedene v 6. in 7. členu tega pravilnika ter druge zdravilne dodatke in snovi, ki se jim pripisuje zdravilne učinke, če se dodajajo skladno z dovoljenjem za promet z zdravili, ki jih odobri ustrezen organ za veterinarstvo ali na podlagi pisnega naloga (recepta) veterinarja za tiste živali, ki so pod njegovim nadzorom.
Medicinirana krma mora biti ustrezno deklarirana glede vsebnosti, vrste in kategorije živali, za katere se uporablja ter trajanja dajanja in karence.
6. člen
Krma sme v promet, če količina dodanih pospeševalcev rasti, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli IV – “Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in kategorijo živali”, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Krma sme v promet, če količina dodanih kokcidiostatikov, ki jih vsebuje, ne presega količine, določene v tabeli V – “Dovoljene količine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih dodatkov glede na vrsto in kategorijo živali”, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Veterinarski strokovni delavec mora takoj po uporabi krme, ki vsebuje zdravila v preventivne ali terepevtske namene oziroma takoj, ko je predpisal uporabo take krmne mešanice, odrediti potrebne ukrepe za varstvo zdravja ljudi pred rezidui zdravil v živilih.
Veterinarski strokovni delavec mora s strokovnim navodilom odrediti imetniku živali ukrep prepovedi rednega zakola živali, oziroma prepovedati promet zdravstveno neustreznih živil, in sicer za čas, ki ga je z navodilom za uporabo zdravila določil proizvajalec zdravila oziroma krme.
Za redni zakol živali se šteje zakol živali, ki niso v karenci in imajo veljavno zdravstveno spričevalo.
9. člen
Krma sme v promet, če število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov, toksinov in mikotoksinov, ki jih vsebuje, ne presega števila in vsebnosti, določenih v tabeli VI – “Dovoljeno število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov ter vsebnost toksinov in mikotoksinov v krmi”, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Krma sme v promet, če ne presega dovoljenih mej aktivnosti biološko pomembnih radionuklidov, določenih v tabeli VII – “Meje dovoljenega vnosa aktivnosti radionuklidov v krmi”, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Krma sme v promet, če količina naravnih škodljivih snovi, semen strupenih rastlin ali parazitskih plesni, ki jih vsebuje, ne presega števila, določenega v tabeli VIII – “Dovoljene količine naravnih škodljivih snovi, semen strupenih rastlin in parazitskih plesni v krmi”, ki je kot priloga 8 sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Krma ne sme imeti spremenjenih organoleptičnih lastnosti po videzu, barvi, vonju in okusu.
Dovoljene vrednosti kazalcev kemičnega kvarjenja so določene v tabeli IX – “Dovoljene vrednosti kazalcev kvarjenja krme”, ki je kot priloga 9 sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Krma ni zdravstveno ustrezna in ne sme biti v prometu, kadar:
– vsebuje patogene mikroorganizme;
– vsebuje dodane hormone, sedative, tireostatike in bronhodilatatorje ;
– vsebuje več snovi ali mikroorganizmov, kot je dopustno po tem pravilniku;
– so njene organoleptične lastnosti zaradi kemičnih, mikrobioloških ali drugih procesov tako spremenjene, da ni več uporabna za krmljenje živali.
14. člen
Krma, ki vsebuje več škodljivih snovi in sestavin kot je to dopustno po tem pravilniku, se sme uporabiti, če se ji dodajo druge sestavine ali se ustrezno obdela tako, da vsebnost škodljivih snovi ne presega več dopustnih vrednosti po tem pravilniku.
Določba prejšnjega odstavka ne velja, če gre za snovi iz 2. člena in 2. alinee 13. člena tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin v krmi (Uradni list SFRJ, št. 2/90) in pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in uporabljati za krmljenje živali, krmila in surovine za izdelavo krmnih mešanic za krmljenje živali, ki vsebujejo radioaktivne snovi nad določenimi mejami aktivnosti (Uradni list SFRJ, št. 6/88).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-18/96
Ljubljana, dne 5. marca 1996.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.
Soglašam
Minister za zdravstvo
dr. Božidar Voljč l. r.
-----------------------------------------------------------------

                            PRILOGA 1

Tabela I

Dovoljene količine pesticidov in njihovih metabolitov v krmi:

-----------------------------------------------------------------
Vrsta pesticida     Krma                mg/kg
-----------------------------------------------------------------

Aldrin in Dieldrin   Živalske in druge maščobe      0,2

(preračunano kot
skupni dieldrin)    Druga krmila in krmne mešanice   0,01

DDT in derivati     Živalske in druge maščobe      0,5

(preračunano kot
skupni DDT)       Druga krmila in krmne mešanice   0,05

Endosulfan       Seme oljaric in njihovi produkti   0,5

            Koruzno zrnje in njegovi produkti  0,2

            Popolne krmne mešanice za ribe   0,005

            Ostala krma             0,1

Endrin in derivati   Živalske in druge maščobe      0,05

(preračunano kot
endrin)         Druga krmila in krmne mešanice   0,01

Heptaklor in
Heptaklorepoksid    Živalske in druge maščobe      0,2

(preračunano kot
heptaklor)       Druga krmila in krmne mešanice   0,01

Heksaklorbenzen (HCB)  Živalske in druge maščobe      0,2

            Druga krmila in krmne mešanice   0,01

Heksaklorcikloheksan
(HCH)          Živalske in druge maščobe      0,2

alfa izomera      Druga krmila in krmne mešanice   0,02

Heksaklorcikloheksan
(HCH)          Živalske in druge maščobe      0,1

beta izomera      Krmne mešanice za krave molznice  0,005

            Druga krmila in krmne mešanice   0,01

Heksaklorcikloheksan
(HCH)          Živalske in druge maščobe      2,0

gama izomera (Lindan)  Druga krmila in krmne mešanice    0,2

Klordan         Maščobe               0,05

            Druga krmila in krmne mešanice   0,02

Toksafen        Krmila in krmne mešanice       0,1
-----------------------------------------------------------------
PRILOGA 2

Tabela II

Dovoljene količine anorganskih snovi v krmi:

-----------------------------------------------------------------
Vrsta snovi       Krma                mg/kg
-----------------------------------------------------------------

Arzen          Ribja moka in proizvodi        10
            iz drugih morskih živali

            Fosfatna krmila            20

            Lucernina in travna moka        4
            ter pesni rezanci

            Popolne krmne mešanice za ribe     4

            Druga krmila in druge popolne     2
            krmne mešanice

            Dopolnilne krmne mešanice       4

            Mineralne mešanice          12

Kadmij         Krmila rastlinskega porekla     1,0

            Krmila živalskega porekla      2,0

            Fosfatna krmila           10,0

            Popolne krmne mešanice za      1,0
            odrasla goveda, ovce in koze

            Popolne krmne mešanice za
            druge živali             0,5

            Mineralne mešanice          5,0

Fluor          Fosfatna krmila           2000

            Krmila živalskega porekla      500

            Ostala krmila            150

            Popolne krmne mešanice za       30
            goveda, ovce in koze v laktaciji

            Druge popolne krmne mešanice za    50
            goveda, ovce in koze

            Popolne krmne mešanice za prašiče  100

            Popolne krmne mešanice za piščance  250

            Popolne krmne mešanice za      350
            drugo perutnino

            Ostale popolne krmne mešanice    150

            Mineralne mešanice za goveda,    2000
            ovce in koze

            Druge dopolnilne krmne mešanice   125*

Svinec         Lucernina in travna moka       40

            Fosfati                30

            Krmni kvas               5

            Ostala krmila             10

            Popolne krmne mešanice         5

            Dopolnilne krmne mešanice       10

            Mineralne mešanice          30

Živo srebro       Ribja moka in proizvodi       0,5
            iz drugih morskih živali

            Ostala krmila            0,1

            Hrana za pse in mačke        0,4

            Popolne krmne mešanice        0,1

            Dopolnilne krmne mešanice      0,2

* Vsebnost fluora za vsak % fosforja

Nitriti         Ribja moka              60
(izraženo kot
natrijev nitrit)

            Popolne krmne mešanice        15

Baker          Mlečni nadomestek za teleta      30

            Druge krmne mešanice za teleta    50

            Krmne mešanice za ovce        15

            Krmne mešanice za prašiče      175
            do 16 tednov

            Krmne mešanice za prašiče      100
            od 17. tedna do 6 mesecev

            Krmne mešanice za prašiče       35
            od 6. meseca do klanja

            Krmne mešanice za plemenske
            prašiče                35

            Krmne mešanice za druge vrste     35
            domačih živali

Cink          Popolne krmne mešanice        250
                            (skupno)

Jod           Popolne krmne mešanice za konje    4
                            (skupno)

            Popolne krmne mešanice za
            druge vrste domačih živali      40
                            (skupno)

Kobalt         Popolne krmne mešanice        10
                            (skupno)

Mangan         Popolne krmne mešanice        250
                            (skupno)

Molibden        Popolne krmne mešanice        2,5
                            (skupno)

Selen          Popolne krmne mešanice        0,5
                            (skupno)

Železo         Popolne krmne mešanice       1250
                            (skupno)
-----------------------------------------------------------------

Največja dovoljena količina kalcija v popolnih krmnih mešanicah
za kokoši nesnice znaša 4,5%, za piščance 2,0%, za mlade prašiče
1,5% in za druge kategorije prašičev 1,0%.

Največja dovoljena količina natrijevega klorida v popolnih krmnih
mešanicah za piščance je 0,75%, za nesnice 1,0%, za prašiče pa
2,0%.
PRILOGA 3

Tabela III

Dovoljene količine vitaminov v krmi:

-----------------------------------------------------------------
Vrsta      Kategorija živali    Popolne krmne  Druge
vitamina                 mešanice ali  določbe
                   sušina dnevnega
                    obroka (IE/kg)
-----------------------------------------------------------------

A        pitovna teleta       25.000     Samo v
                             mlečnem
                            nadomestku

        drugi pitanci        13.500

D2 ali D3    prašiči           2.000
Istočasna
uporaba     pujski           10.000     Samo v
                             mlečnem
                            nadomestku

vitamina
D2 in D3    goveda in ovce        4.000
ni dovoljena  teleta in jagenjčki     10.000     Samo v
                             mlečnem
                            nadomestku

        konji            4.000
        druge vrste živali, razen  2.000
        perutnine in rib

D3       pitovni piščanci in     5.000
        pitovni purani
        ostala perutnina       3.000
        ribe             3.000
-----------------------------------------------------------------
PRILOGA 4

Tabela IV

Dovoljene količine dodanih pospeševalcev rasti glede na vrsto in
kategorijo živali:

------------------------------------------------------------------------------------
Antibiotiki   Vrsta ali    Največja  Količina v mg/kg Druge
         kategorija   starost   krmne mešanice  določbe
         živali            najmanjša   največja
------------------------------------------------------------------------------------
1        2        3         4     5   6
------------------------------------------------------------------------------------

Avilamicin    pujski     4 mesece     20     40  -
         prašiči     6 mesecev    10     20  -
         pitovni
         piščanci    -        2,5     10  -

Avoparcin    pitovni
         piščanci    -        7,5     15  -
         pitovni
         purani     16 tednov    10     20  -
         pujski     4 mesece     10     40  -
         prašiči     6 mesecev     5     20  -
         jagnjeta    16 tednov    10     20  -
         z razvitimi
         predželodci,
         z izjemo
         pašnih živali
         teleta     6 mesecev    15     40  -
         pitovna goveda -        15     30  Količina
                                  v dnevnem
                                  obroku ne
                                  sme presegativ
                                  103 mg/100 kg
                                  telesne mase
                                  in 4,3 mg za
                                  vsakih
                                  nadaljnih
                                  10 kg telesne
                                  mase
         krave molznice -         4     10  Količina v
                                  dnevnem
                                  obroku ne sme
                                  presegati
                                  100 mg in ne
                                  sme biti
                                  manjša kot
                                  50 mg

Cink
bacitracin    kokoši nesnice -        15     100  -
         purani     4 tedne      5     50  -
                 26 tednov     5     20  -
         ostala
         perutnina,   4 tedne      5     50  -
         razen rac,
         gosi      16 tednov     5     20  -
         in golobov
         teleta,
         jagnjeta,    16 tednov     5     50  -
         kozlički    6 mesecev     5     20  -
                 6 mesecev     5     80  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku

         pujski     4 mesece     5     50  -
                 3 mesece     5     80  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         prašiči     6 mesecev     5     50  -
         pitovni
         prašiči              5     50
         kožuharji,   -         5     20  -
         razen kuncev

Flavofosfolipol kokoši nesnice -         2     5   -
         purani     26 tednov     1     20  -
         ostala
         perutnina,   16 tednov     1     20  -
         razen rac,
         gosi
         in golobov
         pujski     3 mesece     10     25  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         prašiči     6 mesecev     1     20  -
         kožuharji,   -         2     4   -
         razen kuncev
         teleta     6 mesecev     6     16  -
                 6 mesecev     8     16  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         pitovna goveda -         2     10  Količina v
                                  dnevnem
                                  obroku ne sme
                                  presegati
                                  40 mg/100 kg
                                  telesne mase
                                  in 1,5 mg za
                                  vsakih
                                  nadaljnih
                                  10 kg telesne
                                  mase
         kunci      -         2     4   -

Monensin
natrij      pitovna goveda -        10     40  Količina v
                                  dnevnem
                                  obroku ne sme
                                  presegati
                                  140 mg/100 kg
                                  telesne mase
                                  in 6 mg za
                                  vsakih
                                  nadaljnih
                                  10 kg
                                  telesne mase.
                                  V navodilih
                                  je treba
                                  označiti: **

Salinomicin
natrij      pujski     4 mesece     30     60  V navodilih
                                  je treba
                                  označiti: **
         prašiči     6 mesecev    15     30

Spiramicin    purani     26 tednov     5     20  -
         ostala
         perutnina,   16 tednov     5     20  -
         razen rac,
         gosi,
         kokoši nesnic
         in golobov
         teleta,
         jagnjeta,    16 tednov     5     50  -
         kozlički    6 mesecev     5     20  -
                 6 mesecev     5     80  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         pujski     4 mesece     5     50  -
                 3 mesece     5     80  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         prašiči     6 mesecev     5     20  -
         kožuharji,   -         5     20  -
         razen kuncev

Tilosin fosfat  pujski     4 mesece     10     40  -
         prašiči     6 mesecev     5     20  -

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz skupine
ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil (Tiamulin) je lahko
kontraindicirana.

Virginiamicin  purani     26 tednov     5     20  -
         ostala
         perutnina,   16 tednov     5     20  -
         razen rac,
         gosi,
         kokoši nesnic
         in golobov
         pujski     4 mesece     5     50  -
         prašiči     6 mesecev     5     20  -
         plemenske
         svinje     -        20     40  -
         teleta     16 tednov     5     50  -
                 6 mesecev     5     20  -
                 6 mesecev     5     80  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku
         kokoši nesnice -        20     20  -
         pitovna goveda -        15     40  Količina v
                                  dnevnem
                                  obroku ne sme
                                  presegati
                                  140 mg /100 kg
                                  telesne
                                  mase in 6 mg
                                  za vsakih
                                  nadaljnih
                                  10 kg telesne
                                  mase

V krmnih mešanicah se sme uporabiti le eden izmed antibiotikov.

Karbadoks    pujski     4 mesece     20     50  Uporaba ni
                                  dovoljena
                                  najmanj
                                  4 tedne pred
                                  klanjem.
                                  Največja
                                  dovoljena
                                  količina
                                  prahu pri
                                  ravnanju s
                                  to snovjo
                                  določena po
                                  metodi
                                  Stauber
                                  Heubach
                                  znaša 0,1 mg
                                  karbadoksa*
                                  Opozorilo na
                                  etiketi:
                                  Preprečiti
                                  dotik in
                                  vdihavanje
                                  pri ravnanju
                                  s snovjo.

Olakvindoks   pujski     4 mesece     15     50
         pujski     4 mesece     50     100  Samo v
                                  mlečnem
                                  nadomestku.
                                  Uporaba ni
                                  dovoljena
                                  najmanj
                                  4 tedne pred
                                  klanjem.
                                  Največja
                                  dovoljena
                                  količina
                                  prahu pri
                                  ravnanju s
                                  to snovjo
                                  določena po
                                  metodi
                                  Stauber
                                  Heubach
                                  znaša 0,1 mg
                                  olakvindoksa*
                                  Opozorilo na
                                  etiketi:
                                  Preprečiti
                                  dotik in
                                  vdihavanje
                                  pri ravnanju s
                                  to snovjo.
------------------------------------------------------------------------------------

* Frezenius Z.: Anal. Chem. (1984) 318, 522 524.
PRILOGA 5

Tabela V

Dovoljene količine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih dodatkov
glede na vrsto in kategorijo živali:

------------------------------------------------------------------------------
Kokcidiostatiki  Vrsta ali   Največja  Količina v mg/kg   Druge
in drugi      kategorija  starost   krmne mešanice    določbe
zdravilni     živali          najmanjša največja
dodatki
------------------------------------------------------------------------------

Amprol       perutnina   -      62,5    125    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 po začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem

Amprol/etopabat  piščanci,   -      66,5    133    Uporaba ni
25 delov amprola  purani in                   dovoljena po
in 1,6 delov    pegatke                    začetku
etopabata                             nesnosti in
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem

Arprinocid     pitovni
          piščanci   -      60     60    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
          piščanci
          plemenski   16 tednov  60     60    -
          naraščaj

Dekokvinat     pitovni
          piščanci   -      20     40    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem

Diklazuril     pitovni
          piščanci   -      1     1     Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem

Dimetridazol    purani    -      100    200    Uporaba ni
          pegatke    -      125    150    dovoljena po
                                 začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj
                                 6 dni pred
                                 klanjem

Dinitolmid (DOT)  perutnina   -      62,5    125    Uporaba ni
                                 dovoljena po
                                 začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem

Halofuginon    pitovni
          piščanci   -      2     3     Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
          pitovni
          purani    12 tednov  2     3     Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
          piščanci
          plemenski   16 tednov  3     3     -
          naraščaj

Ipronidazol    purani    -      50     85    Uporaba ni
                                 dovoljena po
                                 začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj 6 dni
                                 pred klanjem

Lasalocid natrij  pitovni
          piščanci   -      75     125    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
          piščanci
          plemenski   16 tednov  75     120    -
          naraščaj
          pitovni
          purani    12 tednov  90     125    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem.
                                 V navodilih je
                                 treba
                                 označiti: **

Maduramicin    pitovni
amonij      piščanci    -      5     5     Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 7 dni pred
                                 klanjem 
                                 V navodilih je
                                 treba
                                 označiti: **

Metiklorpindol  pitovni
         piščanci    -      125    125    Uporaba ni
         in pegatke                   dovoljena po
                                 začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
         kunci     -      125    200    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem

Metiklorpindol/  pitovni
metilbenzokvat  piščanci    -      110    110    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem

(mešanica 100
delov
metiklorpindola
in 8,35 delov   piščanci
metilbenzokvata) plemenski   16 tednov  110    110    -
         naraščaj
         pitovni
         purani     12 tednov  110    110    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz
skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.

Monensin natrij  pitovni
         piščanci    -      100    125    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem
                                 V navodilih
                                 je treba
                                 označiti: **
         piščanci
         plemenski   16 tednov  100    120    V navodilih
                                 je treba
         naraščaj                    značiti: **
         purani     16 tednov  90     100    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 3 dni pred
                                 klanjem.
                                 V navodilih
                                 je treba
                                 označiti: **

Narasin      pitovni
         piščanci    -      60     70    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem.
                                 V navodilih
                                 je treba
                                 označiti: **

Narasin/
nikarbazin    pitovni    -      80     100    Uporaba ni
(mešanica z    piščanci                    dovoljena
enega dela                            najmanj
narasina in                            7 dni pred
enega dela                            klanjem.
nikarbazina)                           V navodilih
                                 je treba
                                 označiti: **

Nicarbazin    pitovni
         piščanci    4 tedne   100    125    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 9 dni pred
                                 klanjem

Nifursol     purani     -      50     75    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem.
                                 Največja
                                 dovoljena
                                 količina
                                 prahu
                                 določena po
                                 metodi
                                 Stauber
                                 Heubach
                                 znaša 0,1 mg
                                 nifursola.*

Robenidin    pitovni
         piščanci    -      30     36    Uporaba ni
         in pitovni                    dovoljena
         purani                      najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem
         pitovni
         kunci      -      50     66    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem

Ronidazol    purani     -      60     90    Uporaba ni
                                 dovoljena po
                                 začetku
                                 nesnosti in
                                 najmanj
                                 6 dni pred
                                 klanjem

* Frezenius Z.: Anal. Chem. (1984) 318, 522 524.

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz
skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil (Tiamulin)
je lahko kontraindicirana.

Salinomicin
natrij      piščanci
         v pitanju    -      50     70    Uporaba ni
                                 dovoljena
                                 najmanj
                                 5 dni pred
                                 klanjem.
                                 V navodilih
                                 je treba
                                 označiti: **
--------------------------------------------------------------------------------

** Nevarno za kopitarje; krmna mešanica vsebuje antibiotik iz
skupine ionoforov; istočasna uporaba določenih zdravil
(Tiamulin) je lahko kontraindicirana.
PRILOGA 6

Tabela VI

Dovoljeno število saprofitskih in patogenih mikroorganizmov
ter vsebnost toksinov in mikotoksinov v krmi:

------------------------------------------------------------------------------
Krma               Skupno število      Skupno  Kvasovke
                 mezofilnih bakterij   število
                             plesni
                     v milj./g      v tisoč/g
------------------------------------------------------------------------------

Krmila živalskega izvora             2      10     50

Oljne tropine                   5      50     50

Žita in njihovi proizvodi            10     100     50

Krmne mešanice za mlade živali - moka       5      50     50

Krmne mešanice za odrasle živali - moka      5     100     50

Peletirane krmne mešanice             2      20      5
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Vrsta mikroorganizma      Krma                 Število
------------------------------------------------------------------------------
Salmonele            Krmila in krmne mešanice       0 v 25 g
                ter hrana za mesojede

Druge enterobakteriaceae    Krmila animalnega vira       300 v 1 g
                in hrana za mesojede v
                pločevinkah

Sulfitreducirajoči klostridiji Krmila animalnega vira neposredno   0 v 1 g
                po toplotni obdelavi
                in hrana za mesojede
                v pločevinkah
                Druga krma             100 v 1 g

Aflatoksini           Arašidi, kopra, palmova zrna,      0,02
                bombažno seme, koruza in
                proizvodi njihove predelave
                Druga krmila               0,05
                Popolne in dopolnilne
                krmne mešanice za            0,05
                goveda, ovce in koze
                (razen molznic, telet, jagnjet
                in kozličkov)
                Popolne krmne mešanice za        0,02
                prašiče in perutnino
                (razen pujskov in piščance)
                Dopolnilne krmne mešanice za       0,03
                prašiče in perutnino
                (razen za mlade živali)
                Dopolnilne krmne mešanice        0,005
                za krave, ovce in koze v laktaciji
                Ostale popolne in dopolnilne       0,01
                krmne mešanice

Zearalenon in njegovi derivati Krmne mešanice za prašiče         1,0
Ohratoksin A          Krmne mešanice za prašiče         0,2
                Krmne mešanice za perutnino        1,0

Toksin T 2,           Krmne mešanice za prašiče         1,0
Diacetoksiscirpenol in njuni
metaboliti           in perutnino

Deoksinivalenol         Popolne krmne mešanice za prašiče     0,4
------------------------------------------------------------------------------
PRILOGA 7

Tabela VII

Meje dovoljenega vnosa aktivnosti radionuklidov v krmi:

------------------------------------------------------------------------------
                       Voluminozna krmila
                         (Bq/dan)

Kategorije živali            A137Cs         A90Sr
------------------------------------------------------------------------------

Molzne krave              21.000         5.250

Mlada pitovna goveda          6.800          1.700

Ovce                  6.000          1.500

Pitovna jagnjeta            6.000          1.500

Pitovne enoletne ovce          6.000          1.500
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
                        Krmne mešanice
                         (Bq/dan)

Kategorije živali            A137Cs         A90Sr
------------------------------------------------------------------------------

Molzne krave              340            85

Mlada pitovna goveda          138            35

Ovce                  240            60

Pitovna jagnjeta            3.000           750

Pitovne enoletne ovce          1.200           300

Plemenski prašiči            2.100           525

Pitovni prašiči do 60 kg telesne mase  2.730           682

Pitovni prašiči nad 60 kg telesne mase 1.500           375

Kokoši nesnice             6.000          1.500

Pitovni piščanci do 30 dni       12.000         3.000

Pitovni piščanci nad 30 dni       10.000         2.500
------------------------------------------------------------------------------
PRILOGA 8

Tabela VIII

Dovoljene količine naravnih škodljivih snovi, semen strupenih
rastlin in parazitskih plesni v krmi:

------------------------------------------------------------------------------
Vrsta snovi       Krma                  mg/kg
------------------------------------------------------------------------------

Cianovodikova kislina  Lanene pogače in tropine         350
            Laneno seme                250
            Tapioka                  100
            Druga krmila                50
            Popolne krmne mešanice za         10
            piščance
            Ostale popolne krmne mešanice       50

Prosti gosipol     Bombažne pogače in tropine        1200
            Druga krmila                20
            Popolne krmne mešanice za         500
            goveda, ovce in koze
            Popolne krmne mešanice za         100
            perutnino (razen nesnic)
            Popolne krmne mešanice za         60
            kunce in prašiče (razen prašičkov)
            Druge popolne krmne mešanice        20

Teobromin        Popolne krmne mešanice za         700
            odrasla goveda
            Druge popolne krmne mešanice       300

Viniltiooksazolidon   Popolne krmne mešanice za         500
            kokoši nesnice
            Druge popolne krmne mešanice       1000
            za perutnino

Hlapna gorčična olja  Ogrščične pogače in tropine       4000
(izraženo kot alib
izotiocianat)

            Druga krmila               100
            Popolne krmne mešanice za        1000
            goveda, ovce in koze
            (razen telet, jagnjet in kozličkov)
            Popolne krmne mešanice za prašiče     500
            (razen za pujske ) in perutnino
            Druge popolne krmne mešanice       150
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Vrsta strupene rastline     Krma              mg/kg
------------------------------------------------------------------------------

Kloščevec            Vsa krma              10
(Ricinus communis L.)                    (določeno
                              na osnovi
                               luščin)

Krotolaria spp.         Nezmleta krmila          100
(Crotolaria L.)

Semena in plodovi rastlin,   Vsa krma             3000
ki vsebujejo
alkaloide, glukozide in druge
toksične snovi - posamezno
ali skupno

Omotna ljulka                          1000
(Lolium temulentum L.)

Njivna ljulka          1000
(Lolium remotum Schrank)

Navadni kristavec        1000
(Datura stramonium L.)
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Vrsta snovi           Krma              mg/kg
------------------------------------------------------------------------------

Rženi rožiček          Žita in žitne mešanice      1000
(Claviceps purpurea)
------------------------------------------------------------------------------
PRILOGA 9

Tabela IX

Dovoljene vrednosti kazalcev kvarjenja krme:

------------------------------------------------------------------------------
Kazalci         Krma                  Vrednost
------------------------------------------------------------------------------

Kislinska stopnja    Rastlinska olja in maščobe          50

            Živalske maščobe               50

            Maščobe v krmilih in             50
            krmnih mešanicah

------------------------------------------------------------------------------

Največja dovoljena količina amoniaka v beljakovinskih
koncentratih je 2500 mg/kg.

AAA Zlata odličnost