Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996

Kazalo

864. Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 1268.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
(1) V sklepu o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95) se v prilogi 1 k navedenemu sklepu za devetim odstavkom 7. točke B dela I. poglavja (računovodske rešitve v investicijskih skladih) doda nov deseti in enajsti odstavek, ki glasita:
“Zadnja objavljena knjigovodska vrednost iz prejšnjega odstavka je v primeru, da izdajatelj delnic ni zavezan k revidiranju, knjigovodska vrednost, ugotovljena na podlagi letnega poročila, ki ga je izdajatelj predložil Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: APPNI) na podlagi prvega odstavka 70. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93; v nadaljevanju: ZGD). Zadnja objavljena knjigovodska vrednost v primeru, da je izdajatelj delnic zavezan k revidiranju, pa je knjigovodska vrednost ugotovljena na podlagi revidiranega letnega poročila, ki ga je izdajatelj predložil APPNI na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZGD.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot zadnja objavljena knjigovodska vrednost od 1. 4. tekočega leta uporablja knjigovodska vrednost, ugotovljena na podlagi bilance stanja, ki jo gospodarske družbe predložijo APPNI na podlagi uredbe o obveznosti posredovanja podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha APPNI (Uradni list RS, št. 8/95 in 11/95). Po objavi letnega poročila oziroma revidiranja letnega poročila na način iz desetega odstavka te točke knjižijo investicijski skladi ustrezen povratek vrednosti.”
(2) Dosedanji deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek, postanejo dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek 7. točke.
2. člen
V prilogi 1 k navedenemu sklepu se črta celotni drugi odstavek 3. točke B. dela II. poglavja (Računovodske rešitve v pooblaščenih investicijskih družbah).
3. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se pri izdelavi računovodskih izkazov investicijskih skladov za čas od 1. 4. 1996.
(2) Pooblaščene investicijske družbe so dolžne zaradi uskladitve računovodskih izkazov pooblaščenih investicijskih družb s tem sklepom ponovno ovrednotiti sredstva pooblaščenih investicijskih družb na dan 1. 4. 1996 v skladu s tem sklepom tako, da določijo vrednost delnic glede na zadnjo objavljeno knjigovodsko vrednost.
(3) Morebitne pozitivne oziroma negativne razlike na dan 1. 4. 1996 med vrednostjo delnic določeni na način iz s tem sklepom črtanega drugega odstavka 3. točke B. dela II. poglavja v prilogi 1 k navedenemu sklepu, in vrednostjo delnic določeno na način iz drugega odstavka tega člena, se izkažejo kot nerealizirani kapitalski dobički oziroma izgube.
(4) Nerealizirane kapitalske izgube, izkazane v bilanci stanja na dan 31. 3. 1996 se odštejejo od nerealiziranih kapitalskih dobičkov, izkazanih v tej bilanci, razlika pa se izkaže na način določen v četrtem odstavku 12. točke B. dela I. poglavja v prilogi 1 k navedenemu sklepu.
Št. 40/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta