Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996

Kazalo

843. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu (ZVet-B), stran 1239.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o veterinarstvu (ZVet-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o veterinarstvu (ZVet-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. marca 1996.
Št. 001-22-32/96
Ljubljana, dne 20. marca 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VETERINARSTVU (ZVet-B)
1. člen
V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) se četrti odstavek 148. člena spremeni tako, da se glasi:
“(4) Preostanek družbenega kapitala veterinarskega zavoda se v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) lastnini na način prodaje delnic veterinarskega zavoda za gotovino, pri čemer se prodajna cena delnic določi na podlagi otvoritvene bilance veterinarskega zavoda. Pri tem veterinarski zavod zagotovi prednostno pravico nakupa teh delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem veterinarskega zavoda.”
2. člen
Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
(2) Z vpisom lastninskega preoblikovanja veterinarskega dela veterinarsko-kmetijskega zavoda v sodni register se nove veterinarske družbe izločijo iz sestave mešanega zavoda in se nanje prenesejo sredstva, obveznosti do virov sredstev, bremena in delavci, ki so namenjeni za veterinarsko dejavnost. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler ne uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-01/92-2/10
Ljubljana, dne 12. marca 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti