Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

377. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja, stran 614.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in na podlagi 57. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 26. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji javnega komunalnega podjetja
1. člen
Za opravljanje komunalnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice se organizira javno podjetje v lasti občine (v nadaljevanju: podjetje), s preoblikovanjem obstoječega komunalnega podjetja, registriranega s sklepom TS Celje, Srg. 352/77 pod vložno številko 1-492-00, z dne 20. 2. 1978, skladno z zakonom.
Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi podjetja, oziroma akt o preoblikovanju Komunalnega podjetja Slovenske Konjice, p.o. v d.o.o..
2. člen
Komunalno podjetje Slovenske Konjice, p.o. se preoblikuje v Javno komunalno podjetje, d.o.o. Slovenske Konjice.
Ustanovitelj podjetja je Občinski svet občine Slovenske Konjice.
3. člen
Podjetje posluje pod firmo: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
Skrajšana označba firme podjetja je: JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
Sedež podjetja je v Slovenskih Konjicah, Celjska 3.
4. člen
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
5. člen
Podjetje opravlja naslednje glavne dejavnosti:
1. oskrba z vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov,
2. zbiranje in odvajanje odpadnih in padavinskih voda s čiščenjem,
3. vzdrževanje čistoče v naseljih in sicer:
– zbiranje smeti in odpadkov,
– odvoz smeti in odpadkov na deponiji,
4. urejanje in vzdrževanje sanitarne deponije.
Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, peš poti in drugih javnih prometnih in zelenih površin,
6. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
7. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
8. pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopališč,
9. javna razsvetljava,
10. plakatiranje in okraševanje,
11. gradnja komunalnih objektov,
12. storitve z gradbeno mehanizacijo,
13. prevozi za lastne potrebe,
14. energetska oskrba,
15. inženiring na področju komunalne infrastrukture.
Dejavnost usklajena s standardno klasifikacijo dejavnosti se glasi:
E/ 4l.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
E/ 40.10 Proizvodnja in distribucija elektrike,
E/ 40.20 Proizvodnja plina; distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
E/ 40.30 Oskrba s paro in toplo vodo,
0/ 90.00 Storitve javne higiene,
I/ 60.24 Cestni tovorni prevoz,
I/ 60.23 Drug kopenski potniški prevoz,
K/ 74.40 Ekonomska propaganda,
DN/ 37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov,
DN/ 37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
K/ 74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet občine Slovenske Konjice.
7. člen
Celotno družbeno premoženje dosedanjega komunalnega podjetja postane skladno z 69. členom zakona o gospodarskih javnih službah lastnina občine. Komunalne objekte po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah (infrastrukturni objekti in naprave) daje ustanovitelj v upravljanje javnemu podjetju, preostali del premoženja, ugotovljenega na osnovi bilančne vrednosti po zaključnem računu za dosedanje komunalno podjetje, pa zagotavlja kot osnovni kapital javnega podjetja.
Vrednost osnovnega kapitala podjetja po nerevidirani bilanci stanja 31. 12. 1994 je 118,369.000 SIT.
8. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
9. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– svet delavcev,
– direktorja.
10. člen
Nadzorni svet šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet.
Statut sprejme občinski svet na predlog nadzornega sveta.
Nadzorni svet ima pristojnosti, ki jih določi statut podjetja.
11. člen
V podjetju delavci izvolijo tričlanski svet delavcev, ki deluje skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
12. člen
Ustanovitelj podjetja oziroma občinski svet:
1. sprejema:
– obračune in zaključni račun podjetja,
– poslovno poročilo.
2. odloča:
– o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– imenuje in razrešuje direktorja na podlagi javnega razpisa.
V razmerju do podjetja zastopa ustanovitelja občinski svet, kolikor ni z akti občine izrecno določen drug organ.
13. člen
Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih zaradi vpliva ustanovitelja na cene in druge pogoje poslovanja, pokriva ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet v 30 dneh po sprejemu odloka.
Statut mora biti sprejet v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
15. člen
V času do imenovanja direktorja podjetja po tem odloku opravlja naloge v.d. direktorja dosedanji direktor.
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri prometu nepremičnin, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in,
– da ima dokončano izobrazbo najmanj VI. stopnje zahtevnosti tehnične, ekonomske, pravne smeri ali upravne smeri, organizacijske sposobnosti ter najmanj pet let delovnih izkušenj.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v “Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice” (Uradni list RS, št. 7/95).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 531-23/94-8
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti