Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

376. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, stran 612.

Na podlagi 3. in 23. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. in 39. do vključno 45. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95) ter 19. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95), je Občinski svet občine Piran na seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
1. člen
Za 3. členom odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave, št. 29/92, v nadaljnjem besedilu: odloka) se doda nov 4. člen, ki glasi:
Organi zavoda so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
2. člen
4. člen odloka postane 5. člen in se nadomesti z novim besedilom tako, da glasi: Svet zavoda ima 9 članov in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja, katere imenuje občinski svet, izmed svojih članov,
– 3 predstavnike delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda,
– 3 predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih na predlog Odbora za kulturo in šport, Odbora za turizem in Samoupravne narodne skupnosti pripadnikov italijanske narodnosti občine Piran imenuje občinski svet.
Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika imenuje svet zavoda.
Svet zavoda veljavno sklepa z večino glasov navzočih članov sveta, razen statuta in letnega programa dela ter zaključnega računa, katere sprejme z večino glasov vseh članov sveta.
3. člen
V 6. členu odloka, ki postane 7. člen, se besedi “izvršnega sveta” nadomestita z besedama “občinskega sveta”.
4. člen
V 7. členu odloka, ki postane 8. člen, se besedilo “Izvršnemu svetu Skupščine občine Piran” nadomesti z besedilom “Občinskemu svetu občine Piran”.
5. člen
8. člen odloka, ki postane 9. člen, se nadomesti z novim besedilom in glasi: Zavod vodi uprava. Upravo sestavlja direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor odgovarja za zakonitost dela zavoda, za strokovno in umetniško delo zavoda in ima v okviru te funkcije vsa pooblastila.
Direktorja imenuje in razrešuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj, po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
6. člen
9. člen odloka, ki postane 10. člen, se nadomesti z novim besedilom in glasi: Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Pri delu strokovnega sveta sodeluje direktor zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
Način imenovanja, sestava, trajanje mandata in pristojnosti strokovnega sveta natančneje določa statut zavoda, v skladu z zakonom.
7. člen
V 10. členu odloka, ki postane 11. člen, se v drugem in tretjem odstavku nadomesti besedi “izvršni svet” z “župan občine”.
8. člen
Členi 11, 12, 13 in 14 se v odloku ustrezno preštevilčijo. Besedila 15., 16. in 17. člena odloka se črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Doda se nov 16. člen odloka, ki glasi: Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom najpozneje v treh mesecih od uveljavitve odloka. Šteje se, da je svet zavoda konstituiran, ko ima večino članov.
Zavod mora v šestih mesecih od uveljavitve odloka uskladiti statut zavoda.
Obstoječi akti zavoda veljajo do sprejema novih, razen v tistih členih, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
10. člen
Doda se nov 17. člen odloka, ki glasi: Mandat dosedanjega sveta zavoda in svetovalnih odborov traja do konstituiranja novega sveta zavoda in strokovnega sveta v skladu s tem odlokom.
Mandat direktorja zavoda traja do izteka dobe, za katero je bil imenovan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-29/95
Piran, dne 14. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visti gli articoli 3 e 23 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91), visti gli articoli 37 e 39 fino al 45, incluso, della Legge sulla realizzazione dell’interesse pubblico settore della cultura (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 75/94) nonch‚ visto l’articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95), il Consiglio comunale di Pirano alla seduta del 14 dicembre ha approvato il
D E C R E T O
di modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Centro culturale congressuale e promozionale “Avditorij” di Portorose
Art. 1
Dopo l’articolo 3 del Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale “Avditorij” di Portorose (Foglio annunzi ufficiali n. 29/92) più avanti, per abbreviazione, denominato: decreto) é aggiunto il nuovo articolo 4 che recita:
Gli organi dell’ente sono:
– la direzione,
– il consiglio dell’ente,
– il consiglio professionale.
Art. 2
L’articolo 4 del decreto diventa articolo 5 e viene sostituito dal nuovo testo che recita:
Il consiglio dell’ente é composto da 9 membri, e cioé:
– 3 rappresentanti del fondatore, nominati dal consiglio comunale nel suo seno,
– 3 rappresentanti dei dipendenti dell’ente, eletti a scrutinio segreto dai dipendenti stessi,
– 3 rappresentanti dei fruitori ossia del pubblico interessato, che su proposta del Comitato per la cultura e lo sport, Comitato per il turismo e la Comunitè autogestita degli appartenenti alla nazionalitè italiana del Comune di Pirano vengono nominati dal Consiglio comunale.
Il presidente del consiglio dell’ente e il suo sostituto vengono nominati dal consiglio stesso.
Il consiglio delibera a maggioranza di voti dei membri del consiglio presenti. Lo statuto e il programma annuale di lavoro nonch‚ il conto consuntivo vengono invece approvati a maggioranza di voti di tutti i membri del consiglio.
Art. 3
Nell’articolo 6 del decreto che diventa articolo 7, le parole “consiglio esecutivo” vengono sostituite dalle parole “Consiglio comunale”.
Art. 4
Nell’articolo 7 del decreto che diventa articolo 8, il testo “ al Consiglio esecutivo dell’Assemblea del Comune di Pirano” viene sostituito dal testo “al Consiglio comunale di Pirano”.
Art. 5
L’articolo 8 del decreto che diventa articolo 9 viene sostituito dal seguente nuovo testo e recita:
L’ente é diretto dalla direzione. La direzione é composta dal direttore che svolge contemporaneamente la carica di direttore manageriale e programmatico. Il direttore risponde della legalitè del lavoro dell’ente, del lavoro professionale e artistico dell’ente e nell’ambito di questo incarico é investito di pieni poteri.
Il direttore viene nominato e revocato, sulla base del concorso pubblico, dal fondatore previo parere del consiglio dell’ente e del consiglio professionale dello stesso.
Il direttore dura in carica per un periodo di cinque anni.
Art. 6
L’articolo 9 del decreto che diventa articolo 10 viene sostituito dal seguente nuovo testo e recita:
Il consiglio professionale dell’ente é composto dai membri, nominati dal consiglio dell’ente tra i lavoratori professionali dell’ente ed esperti esterni del settore di lavoro dell’ente. Il direttore dell’ente partecipa ai lavori del consiglio professionale dell’ente.
La durata in carica dei membri del consiglio dell’ente é di quattro anni.
Il consiglio dell’ente tratta le questioni di lavoro professionale dell’ente e fornisce al direttore e al consiglio dell’ente pareri, iniziative e proposte di soluzione.
Le modalitè di nomina, la composizione, la durata in carica e le competenze del consiglio professionale vengono definite nei particolari dallo statuto dell’ente, conformemente alle norme di legge.
Art. 7
Nel secondo e terzo comma dell’articolo 10 del decreto che diventa articolo 11 le parole “Consiglio esecutivo” vengono sostituite dalle parole “il Sindaco del Comune”.
Art. 8
La numerazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 viene conseguentemente spostata. Gli articoli 15, 16 e 17 del decreto sono soppressi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
Si aggiunge il nuovo articolo 16 che recita: Il consiglio dell’ente si costituisce in conformitè delle disposizioni del presente decreto al più tardi entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Il consiglio dell’ente si considera costituito quando é composto della maggioranza dei membri.
L’ente é tenuto ad adeguare il proprio statuto entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti ufficiali dell’ente, attualmente in vigore, rimangono validi fino all’approvazione dei nuovi, ad eccezione degli articoli contrari alla legge e al presente decreto.
Art. 10
Si aggiunge il nuovo articolo 17 che recita:
L’attuale consiglio dell’ente e i comitati consultivi durano in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio dell’ente e del consiglio professionale dello stesso, conformemente alle disposizioni di questo decreto.
Il direttore dell’ente dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 026-29/95
Pirano, 14 dicembre 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale
di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti