Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

375. Spremembe statuta Občine Piran, stran 611.

Na podlagi 19. in 97. člena statuta občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet Občine Piran na izredni seji dne 11. 1. 1996 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Piran
1. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo šeste alinee spremeni, in se glasi: “Odbor za kulturo”, in doda sedma alinea, ki se glasi: “Odbor za šport”.
2. člen
33. člen se spremeni in se glasi: “Odbor za kulturo obravnava vprašanja s področja kulture in kulturne dediščine, razvojne programe s tega področja ter aktivnosti v občini, daje mnenje glede financiranja teh dejavnosti iz proračuna, obravnava druga vprašanja s področja te dejavnosti v občini.
3. člen
Za 33. členom se doda 33.a člen, ki se glasi: “Odbor za šport obravnava vprašanja s področja športa in rekreacije, razvojne programe s tega področja ter aktivnosti v občini, daje mnenje glede financiranja teh dejavnosti iz proračuna, obravnava druga vprašanja s področja te dejavnosti v občini.
4. člen
Prvi stavek 104. člena se spremeni in se glasi:
“Občinski splošni in drugi akti se objavijo v uradnem glasilu, ki ga s sklepom določi občinski svet.”
5. člen
Besedilo 111. člena se spremeni in se glasi: “Sprememba statuta začne veljati osmi dan po objavi.”
6. člen
Spremembe statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-02/95
Piran, dne 11. januarja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visti gli articoli 19 e 97 dello statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, alla seduta straordinaria dell’11 gennaio 1996, ha approvato le seguenti
M O D I F I C A Z I O N I A L L O S T A T U T O
del comune di Pirano
Art. 1
Nel terzo comma dell’art. 25 viene modificato il testo del sesto alinea e recita: “Comitato per la cultura”, e viene aggiunto il settimo alinea che recita: “Comitato per lo sport”.
Art. 2
L’art. 33 viene modificato e recita: “Il comitato per la cultura tratta le questioni inerenti alla cultura e al patrimonio culturale, i programmi di sviluppo dei settori citati nonch‚ le attivitè in ambito comunale, fornisce pareri in merito al finanziamento di dette attivitè dal bilancio e tratta altre questioni inerenti a dette attivitè nell’ambito del comune.”
Art. 3
Dopo l’art. 33 si aggiunge l’art. 33 a) che recita: “Il comitato per lo sport tratta le questioni inerenti allo sport e alla ricreazione, i programmi di sviluppo dei settori citati nonch‚ le attivitè in ambito comunale, fornisce pareri in merito al finanziamento di dette attivitè dal bilancio e tratta altre questioni inerenti a tali attivitè nell’ambito del comune.”
Art. 4
Il primo comma dell’art. 104 viene modificato e recita:
“Gli atti generali e di altro genere del comune vengono pubblicati nella pubblicazione ufficiale, stabilita con delibera dal Consiglio comunale.”
Art. 5
Il testo dell’art. 111 viene modificato e recita: “La modificazione dello statuto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”
Art. 6
Le modificazioni allo statuto entrano in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 13-02/95
Pirano, 11 gennaio 1996
Il Presidente
del Consiglio comunale di
Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti