Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

371. Sklep o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji, stran 566.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in v zvezi z izvajanjem zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94 in 72/95), je Vlada Republike Slovenije na 182. seji dne 1. februarja 1996 sprejela
S K L E P
o načinu in pogojih za prijavo terjatev in obveznosti, ki jih imajo nekatere pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji do upnikov in dolžnikov s sedežem v Zvezni republiki Jugoslaviji
1. člen
Pravne osebe, ki jih določa ta sklep, morajo prijaviti svoje terjatve in obveznosti do upnikov in dolžnikov s področja Zvezne republike Jugoslavije na način, pod pogoji in v roku, ki so določeni s tem sklepom.
2. člen
Pravne osebe iz prejšnjega člena so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji razen poslovnih bank.
Če prijavlja terjatev ali obveznost pravna oseba, katere firma se razlikuje od firme, navedene v listini, ki izkazuje terjatev ali obveznost, se ta pravna oseba izkaže z aktom o pravnem nasledstvu z izpiskom iz sodnega registra ali s pogodbo, s katero je prevzela od prvotnega upnika ali dolžnika terjatev ali obveznost, ki jo prijavlja.
3. člen
Pravne osebe prijavljajo:
– terjatve in obveznosti iz poslovnih in odškodninskih razmerij, pri čemer so mišljene vse vrste terjatev in obveznosti: bilančne in izvenbilančne, sporne in nesporne, zapadle in nezapadle. Terjatve ne smejo biti zastarane, razen, če je bilo zastaranje pretrgano ali ni teklo, skladno z določili 371. do 393. člena zakona o obligacijskih razmerjih,
– terjatve in obveznosti iz družbeniških (kapitalskih) ali vlagateljskih lastniških razmerij, pri čemer so mišljene vse vrste terjatev in obveznosti, ki so nastale z vlaganjem slovenskih pravnih oseb v pravne osebe na območju Zvezne republike Jugoslavije do 31. decembra 1991 ali pravnih oseb s področja Zvezne republike Jugoslavije v slovenske pravne osebe.
4. člen
Pravne osebe pošiljajo prijave na Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovenska cesta 41, Ljubljana Center za informacijski sistem, skladno s tem sklepom.
Pravne osebe prijavljajo terjatve in obveznosti po vrednosti na dan 30. maja 1992 in na dan 31. decembra 1995 v tolarjih brez stotinov.
5. člen
Gospodarska zbornica Slovenije lahko zahteva od pravnih oseb vse listine, ki izkazujejo prijavljene terjatve ali obveznosti.
6. člen
Terjatve in obveznosti prijavljajo pravne osebe specificirano za vsakega posameznega dolžnika oziroma upnika iz Zvezne republike Jugoslavije na obrazcih, ki so priloga št. 1, 2, 3 in 4 ter so sestavni del tega sklepa.
7. člen
Pravne osebe morajo poslati prijave po priloženih obrazcih do 1. marca 1996.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-09/93-1/8-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Obrazec št. ZRJ 1: TERJATVE - bilančne

Zavezanec: .........................................................................................
      (ime, naslov)

matična številka zavezanca:

.--.--.--.--.--.--.--.
. . . . . . . .
.--.--.--.--.--.--.--.

       .--------------------------------------------------------------------------------------------.
       .         g i b l j i v a  s r e d s t v a         .  stalna sredstva   .
       .--------------------------------------------------------------------------------------------.

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. naziv    . denarna   . kratkor.  . dolgoročne . finančne  . druge    . finančne  . opredmetena . možnost   . vložena   .
. dolžnika  . sredstva  . terjatve  . terjatve  . naložbe   . terjatve  . naložbe   . osnovna   . pobota   . tožba    .
. v ZRJ    .       . iz     . iz     . kratkoročna .       . dolgoročne . sredstva  .       .       .
.       .       . poslovanja . poslovanja .       .       .       .       .       .       .
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.
. 1, 2, 3   . 4      . 5      . 6      . 7      . 8      . 9      . 10     . 11     . 12     .
.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik:
--------------------------------------------

1.   navesti naziv dolžnika iz ZRJ (celotna firma)

2.   navesti naslov dolžnika iz ZRJ (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

3.   navesti številko žiro računa dolžnika iz ZRJ

4.   navesti sredstva na žiro računu ali sredstva v tujini po Slovenskem računovodskem standardu (SRS) št. 7

5.   navesti seštevek kratkoročnih terjatev za navedenega dolžnika iz ZRJ po SRS št. 5

6.   navesti seštevek dolgoročnih terjatev za navedenega dolžnika po SRS št. 5

7.   navesti seštevek kratkoročnih finančnih naložb po SRS št. 6

8.   navesti druge terjatve (zaloge) po SRS št. 4 in aktivne časovne razmejitve po SRS 12

9.   navesti dolgoročne finančne naložbe pri navedenem dolžniku iz ZRJ po SRS 3

10.   navesti opredmetena osnovna sredstva po SRS 2

11.   vpisati: 1=da, 0=ne ter višino pobota, ki se lahko opravi

12.   vpisati: 1=da, 0=ne in navesti stanje spora (vložena tožba ali izvršilni predlog, izdana sodba ali sklep,
    pritožba zoper sodno odločbo, vložena izvršba na podlagi pravnomočne sodbe ipd in datume)
Obrazec št. ZRJ 2: OBVEZNOSTI - bilančne


Zavezanec: .........................................................................................
      (ime, naslov)


matična številka zavezanca:
.--.--.--.--.--.--.--.
. . . . . . . .
.--.--.--.--.--.--.--.


.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. naziv    . obveznosti . obveznosti . obveznosti . obveznosti . kapital   . druge    . možnost   . vložena   .
. upnika v  . iz     . iz     . iz     . iz     .       . obveznosti . pobota   . tožba    .
. ZRJ     . poslovanja . poslovanja . financiranja. financiranja.       .       .       .       .
.       . kratkoroč. . dolgoroč.  . kratkoroč. . dolgoročne .       .       .       .       .
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .
.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.
. 1, 2, 3   . 4      . 5      . 6      . 7      . 8      . 9      . 10     . 11     .
.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.-------------.
.       .       .       .       .       .       .       .       .       .
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik:
--------------------------------------------

1.   navesti naziv upnika iz ZRJ (celotna firma)

2.   navesti naslov upnika iz ZRJ (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

3.   navesti številko žiro računa upnika iz ZRJ

4.   navesti obveznosti do navedenega upnika iz ZRJ po SRS št. 11

5.   navesti obveznosti do navedenega upnika iz ZRJ po SRS št. 9

6.   navesti obveznosti do navedenega upnika iz ZRJ po SRS št. 11

7.   navesti obveznosti do navedenega upnika iz ZRJ po SRS št. 9

8.   navesti celotni kapital navedenega upnika iz ZRJ po SRS št. 8

9.   navesti seštevek dolgoročnih rezervacij po SRS št. 10 in pasivnih časovnih razmejitev po SRS št. 12

10.   vpisati: 1=da, 0=ne ter višino pobota, ki se lahko opravi

11.   vpisati: 1=da, 0=ne in navesti stanje spora (vložena tožba ali izvršilni predlog, izdana sodba ali sklep,
    pritožba zoper sodno odločbo, vložena izvršba na podlagi pravnomočne sodbe ipd in datume)
Obrazec št. ZRJ 3: TERJATVE-izvenbilančne


Zavezanec: .........................................................................................
      (ime, naslov)


matična številka zavezanca:
.--.--.--.--.--.--.--.
. . . . . . . .
.--.--.--.--.--.--.--.


.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. firma dolžnika  . odpisana gibljiva. prejete garancije. plačana poroštva . druga odpisana  . možnost pobota  . vložena tožba  .
. iz ZRJ      . sredstva     . in poroštva iz  . ali druga    . sredstva     .         .         .
.         .         . ZRJ       . jamstva za    .         .         .         .
.         .         .         . dolžnika iz ZRJ .         .         .         .
.         .         .         .         .         .         .         .
.------------------.------------------.------------------.------------------.------------------.------------------.-----------------.
. 1, 2, 3     . 4        . 5        . 6        . 7        . 8        . 9        .
.------------------.------------------.------------------.------------------.------------------.------------------.-----------------.
.         .         .         .         .         .         .         .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


Navodila za izpolnjevanje posameznih rubrik:
--------------------------------------------

1.   navesti naziv dolžnika iz ZRJ (celotna firma)

2.   navesti naslov dolžnika iz ZRJ (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

3.   navesti številko žiro računa dolžnika iz ZRJ

4.   navesti seštevek postavk gibljivih sredstev iz izkaza stanja do dolžnika iz ZRJ po SRS št. 24

5.   navesti prejeta poroštva in druge oblike jamstva od navedenega dolžnika iz ZRJ

6.   navesti plačila po danih poroštvih in drugih oblikah jamstev za navedenega dolžnika iz ZRJ, razen
    bančnih garancijah

7.   navesti seštevek vseh drugih vrst sredstev, ki so bila odpisana proti dolžniku iz ZRJ

8.   vpisati: 1=da, 0=ne ter višino pobota, ki se lahko opravi

9.   vpisati: 1=da, 0=ne in navesti stanje spora (vložena tožba ali izvršilni predlog, izdana sodba ali sklep,
    pritožba zoper sodno odločbo, vložena izvršba na podlagi pravnomočne sodbe ipd in datume)
Obrazec št. ZRJ 4-OBVEZNOSTI-izvenbilančne


Zavezanec: .........................................................................................
      (ime, naslov)


matična številka zavezanca:
.--.--.--.--.--.--.--.
. . . . . . . .
.--.--.--.--.--.--.--.


.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. naziv dolžnika iz ZRJ  . izdana poroštva    . druge obveznosti    . možnost pobota     . vložena tožba     .
.--------------------------.-----------------------.-------------------------.------------------------.------------------------.
. 1, 2, 3         . 4           . 5            . 8           . 9           .
.--------------------------.-----------------------.-------------------------.------------------------.------------------------.
.             .            .             .            .            .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.   navesti naziv upnika iz ZRJ (celotna firma)

2.   navesti naslov upnika iz ZRJ (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta)

3.   navesti številko žiro računa upnika iz ZRJ

4.   navesti dana nevnovčena poroštva in druge oblike jamstva upniku iz ZRJ, razen bančnih garancij

5.   navesti druge obveznosti do upnika iz ZRJ

6.   vpisati: 1=da, 0=ne ter višino pobota, ki se lahko opravi

7.   vpisati: 1=da, 0=ne in navesti stanje spora (vložena tožba ali izvršilni predlog, izdana sodba ali sklep,
    pritožba zoper sodno odločbo, vložena izvršba na podlagi pravnomočne sodbe ipd in datume)


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti