Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 7. 2. 1996

Kazalo

367. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996, stran 550.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu s proračunom za leto 1996 (Uradni list RS, št. 5/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane namenijo za:
---------------------------------------------------------------------
Oznaka Namen
---------------------------------------------------------------------
1401  Obnova črede plemenskih krav
1406  Plemenske živali – prašiči – regres
1410  Obnova črede plemenskih kobil – regres
1414  Plemenske živali – drobnica – regres
1419  Selekcioniranje čebelje matice – regres
1424  Seme pšenice in rži – regres
1425  Seme sladkorne pese – regres
1428  Podpora razvoju semenarstva
1433  Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
1443  Subvencioniranje obresti od posojil za fin. tekoče proizv.
1454  Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik novih sort
1466  Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
1471  Sadike hmelja – regres
1486  Izravnava stroškov pridelave, podpora gor. višin. območju
1859  Ulov plave ribe – podpora
2629  Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
4970  Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih
6333  Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
6550  Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
----------------------------------------------------------------------
Poleg namenov iz prejšnjega odstavka se sredstva finančnih intervencij za ohranjanje razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane namenijo še za:
A) na podlagi javnega razpisa za področja:
1. subvencij:
a) 1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov – podpora
Višina sredstev za ta namen je 79,200.000 SIT.
b) 7294 Obnova vinogradov
Višina sredstev za ta namen je 509,000.000 SIT.
2. plačila storitev javnim zavodom in ustanovam:
1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora
Višina sredstev za ta namen je 147,081.000 SIT.
3. plačila storitev:
2628 Monitoring v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 28,826.000 SIT.
4. investicij:
a) 1422 Morsko ribištvo in marikultura
Višina sredstev za ta namen je 8,595.000 SIT.
b) 1449 Sladkovodno ribogojstvo
Višina sredstev za ta namen je 10,744.000 SIT.
B) na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi ministrstvo, za področja:
1. dotacij javnim zavodom in ustanovam:
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
Višina sredstev za ta namen je 37,855.000 SIT.
2. plačil storitev javnim zavodom:
a) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 133,602.000 SIT.
b) 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
Višina sredstev za ta namen je 386,073.000 SIT.
3. plačil storitev:
a) 1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo
Višina sredstev za ta namen je 152,000.000 SIT.
b) 1457 Vrtnarski centri – podpora
Višina sredstev za ta namen je 11,725.000 SIT.
c) 1498 Razvoj konjereje
Višina sredstev za ta namen je 26,347.000 SIT.
č) 2622 Genska banka v kmetijstvu
Višina sredstev za ta namen je 26,840.000 SIT.
4. investicij v javne zavode in ustanove:
a) 6557 Usposobitev javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu:
– za kmetijska šolska posestva je namenjeno 21,600.000 SIT
– za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je namenjeno 12,967.000 SIT
b) 6768 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju Višina sredstev za ta namen je 4,336.000 SIT.
7324 Center za vinogradništvo Ivanovci
Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so tržni proizvajalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji, in pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, razen če s to uredbo ni določeno drugače.
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi uveljavljajo vlagatelji, to so upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma gospodarske družbe, finančne organizacije in zadruge za upravičence – fizične osebe, če jih te za to pooblastijo.
3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo sredstva za vse ukrepe najpozneje dva delovna dneva po prejemu prenakazati neposrednemu upravičencu. Fizični osebi, za katerega je zahtevek vložila zadruga ali hranilno-kreditna služba, se sredstva nakažejo na hranilno knjižico pri hranilno-kreditni službi.
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobivajo za druge upravičence, morajo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar- stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) skupaj z vlogo predložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so vsi odnosi v zvezi z zahtevkom med vlagateljem in upravičencem urejeni.
4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi vključno s stro- ški finančnega poslovanja sme vlagatelj, ki interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati dejanske stroške, toda največ 1% od višine uveljavljenih sredstev.
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe, ministrstvo ne plačuje obresti.
6. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva po tej uredbi na podlagi vloge. Vlogi morata biti priložen predpisan obrazec, določen za posamezni namen, in predpisana dokumentacija. Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih.
Zahtevke se vlaga in obrazce se dobi pri:
POSLOVNEM ZDRUŽENJU PREHRANE SLOVENIJE
61000 LJUBLJANA, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem besedilu: PZP).
7. člen
Nepopolni ali nepravočasno vloženi zahtevki se zavržejo s sklepom v roku 15 dni po prejemu.
Za nepravočasno vložene zahtevke se štejejo zahtevki, ki so bili vloženi po roku, določenem v posameznih členih uredbe.
Neutemeljeni zahtevki se zavrnejo.
8. člen
Vlagatelji morajo vso dokumentacijo shranjevati v originalu najmanj 5 let in voditi evidenco, ki se nanaša na uveljavljanje finančnih intervencij. Vpogled vanjo morajo omogočiti ministrstvu, pristojni inšpekciji ter drugim organom, pristojnim za nadzor.
9. člen
Če vlagatelj iz neopravičljivih razlogov ne izpolni obveznosti oziroma kako drugače krši to uredbo, mora povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila. Za zamujena vračila se obračunajo zamudne obresti. Obrestna mera se obračunava v višini, določeni v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95).
Vlagatelj mora vrniti vsa preplačila sredstev, ki jih je prejel po tej uredbi, skupaj z obračunanimi zakonitimi in zamudnimi obrestmi v višini, določeni v skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95).
Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do istega vlagatelja.
10. člen
Ministrstvo izplačuje vlagateljem sredstva po tej uredbi samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen s to uredbo.
Zahtevki, ki presežejo skupno vrednost iz prejšnjega odstavka se zavrnejo.
11. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki so bili vloženi v letu 1995 in do 15. januarja 1996 za mesec december 1995 za postavke: 1409, 1424, 1427, 1428, 1454, 1466, 1486, 1498, 4970, 6333 in 6550 se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje v drugem polletju leta 1995 (Uradni list RS, št. 41/95, 45/95, 52/95, 55/95 in 68/95).
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se izplačujejo v breme proračuna ministrstva. Obračun neizplačanih sredstev finančnih intervencij za vložene zahtevke za mesec januar 1996, se opravi po pogojih, ki so veljali za mesec januar 1996 po uredbi o uvedbi finančnih intervencij za opravljanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za mesec januar 1996 (Uradni list RS, št. 77/95 in 1/96).
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do sredstev po tej uredbi za šest mesecev.
II. UKREPI
12. člen
1401 Obnova črede plemenskih krav – regres
1. Namen ukrepa:
– izboljšanja proizvodnje mleka in mesa, s spodbujanjem obnove plemenskih krav s kakovostnimi prvesnicami in plemenskimi brejimi telicami kombiniranih in mesnih pasem iz lastne reje in iz nakupa.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih in mesnih pasem,
– kupci brejih plemenskih telic kombiniranih ali mesnih pasem preko živinorejske selekcijske službe območnega kmetijskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: območna selekcijska služba), za promet znotraj Republike Slovenije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– urejena hlevska knjiga (dokumentacija o kontroli proizvodnje, o oštevilčenju in proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81).
4. Regres pripada za:
Plemenske krave – prvesnice in breje telice kombiniranih in mesnih pasem, ki:
a) so vključene v A kontrolo prireje mleka ali mesa in so potomke krav iz A kontrole ali matične mesne črede;
b) so po telitvi najmanj 100 dni v kontroli mlečnosti, mesni kontroli ali breje najmanj 3 mesece;
c) so znanega porekla: potomke krav iz A kontrole in imajo znanega očeta ali iz matične črede (za meso);
č) jih je območna selekcijska služba, v skladu z merili za oceno po selekcijskem programu za kombinirane in mesne pasme ocenila kot primerne za rejo.
5.Višina regresa na žival:
– obnova iz lastne črede     13.500 SIT,
– nakup             15.000 SIT.
Predvideno je regresiranje 1.040 živali iz nakupa in 9.000 živali iz lastne reje.
6. Rok za vložitev zahtevka:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. november 1996.
7. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, ločeno za obnovo iz lastne črede ali za nakup, potrjen s strani območne selekcijske službe,
– zaporedno številko ocenjevalnega zapisnika območne selekcijske službe,
– kopijo računa z natančnim naslovom kupca in prodajalca pri nakupu,
– kopijo rodovnika, potrjenega pri nakupu s strani območne selekcijske službe pri nakupu živali.
8. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 137,050.000 SIT.
13. člen
1406 Plemenske živali – prašiči – regres
1. Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali,
– farme in rejska središča.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo za obnovo osnovne črede;
– obnova črede se regresira le do 45% redne letne obnove; za živali, ki presegajo ta delež, ni mogoče uveljavljati regresa, razen ob povečanju staleža osnovne črede;
– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;
– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov;
– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;
– upravičenec mora sodelovati v republiškem selekcijskem programu;
Priznana cena plemenskih živali se določa v razmerju povprečne odkupne cene pitovnih prašičev, ki jo tedensko izračunava PZP, in ceno plemenskih prašičev. Za izračun cen plemenskih prašičev za posamezne kategorije se uporablja naslednje količnike:
--------------------------------------------------------------------
Kategorija            Potrjena križanja   Čistopasemski
                              prašiči
--------------------------------------------------------------------
– nebreje mladice            1,50        1,80
– breje mladice             1,85        2,20
– merjasci s testiranimi starši     2,30        2,30
– s testom lastne proizvodnosti     3,30        3,30
– pleme ohranitev linije        3,60        3,60
--------------------------------------------------------------------
3. Višina regresa po kategorijah na posamezno plemensko žival:
------------------------------------------------------------------------
.                    Nakup     Obnova iz lastne
.                              črede
.                ---------------------------------------
                 vrednost število  vrednost število
                 v SIT/kom  živali  v SIT/kom  živali
------------------------------------------------------------------------
MLADICE
potrjenih križanj:
– breje               16.000  1.600    4.000  6.000
– nebreje              7.000   500
MLADICE čistopasemske:
– breje               20.000   600    5.000  2.000
– nebreje              14.000   150    3.000   400
MERJASCI:
– merjasci s testiranimi starši   30.000   200
– s testom lastne proizvodnosti   45.000   150   20.000    80
– za ohranitev linije50.00030    20.000   200
------------------------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalca plemenskih prašičev v primeru prodaje, ali pa utrezno dokumentacijo o prevedbi ali obnovi iz lastne črede, (račun mora vsebovati natančen naslov rejca ali kupca, datum, podpis odgovorne osebe);
– potrdilo od BF – Oddelka za zootehniko o poreklu živali in o sodelovanju rejcev v selekcijskem programu – izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali, da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81),
– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF – Oddelek za zootehniko.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 94,167.000 SIT.
14. člen
1410 Obnova črede plemenskih kobil – regres
1. Namen ukrepa:
– spodbuditev reje visokokakovostnih plemenskih žrebic ob hkratnem vključevanju v matično čredo plemenskih kobil ustreznih pasem;
– pomoč spodbujanju kontrolirane reje kakovostnih plemenskih kobil.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresirajo se plemenske žrebice ali kobile vseh z rejskim programom določenih pasem, in sicer:
a) ob sprejemu v A rodovnik vseh z rejskim programom določenih pasem, in sicer:
– hladnokrvne in haflinške v 3. letu starosti;
– slovenske toplokrvne, kasaške in lipicanske pasme med 3. in 6. letom starosti, če so pripuščene pod priznanega žrebca ustrezne pasme;
– vse žrebice in kobile morajo biti pregledane na brejost;
– po prejetju sredstev po tej uredbi morajo biti pripu- ščene najmanj še eno plemenilno sezono;
b) ob sprejemu v B rodovnik žrebice in kobile hladnokrvnih pasem.
3. Višina regresa:
---------------------------------------------------------------
.         Št. žrebic      Višina podpore v SIT
---------------------------------------------------------------
A rodovnik      100            42.000
B rodovnik      60            15.000
---------------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. novembra 1996.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe, da je plemenska žrebica ocenjena in vključena v A ali B rodovnik;
– potrdilo o pregledu na brejost. Zahtevek mora biti potrjen od pristojne republiške selekcijske službe.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 5,016.000 SIT.
15. člen
1414 Plemenske živali – drobnica – regres
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih območjih,
– zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obnovo osnovne črede.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelji so upravičeni do regresa za kupljene živali ali vzrejene v lastnem tropu za potrebe obnove tropa;
– sredstva so namenjena premiranju plemenskih živali ovac in koz;
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres, morajo biti oštevilčene, izhajati morajo iz kontroliranih tropov;
– plemenske samice smejo biti stare največ tri leta, iz programa genske banke pa so lahko tudi starejše;
– plemenjaki morajo biti znanega porekla, in sicer:
– plemenjaki, vzrejeni na testni postaji v Logatcu, pregledani in potrjeni s strani republiške komisije za licenciranje,
– plemenjaki, vzrejeni pri drugih rejcih, pa potrdilo komisije na upravni enoti, v skladu s 13. členom zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list RS, št. 17/78 in 29/86);
– minimalni stalež plemenskih samic v tropu je 5 na dan 1. 1. 1996;
– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj 5 let;
– za nabavo plemenskega samca za bovško in jezersko solčavsko pasmo mora imeti rejec v tropu najmanj 8 plemenskih samic, za druge pasme drobnice pa najmanj 15 plemenskih samic;
– za obnovo pripada regres za celoten trop, ki je vključen v program genske banke;
– za vse živali izda potrdilo o poreklu živali in potrdilo o upravičenosti regresa republiška selekcijska služba.
3. Višina podpore:
----------------------------------------------------------------
.                 Štev. živali     Višina
.                           podpore
.                           SIT/kom
----------------------------------------------------------------
SAMICE
– obnova iz lastne črede         1.500     3.000
– nakup za obnovo ali prvo naselitev    554     4.800
SAMCI                   100     10.000
----------------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec;
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. november 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu
Zahtevku ja treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živali in upravičenosti do regresa;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko o direktnem testu za rastnost, če gre za plemenske samce (ovne, kozle) iz testne postaje;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko, če so živali vključene v kontrolo ali program genske banke.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen 8,160.000 SIT
16. člen
1419 Selekcionirane čebelje matice – regres
1. Namen ukrepa:
A – regresiranje nakupa selekcioniranih matic pri vzrejevalcih zaradi zatiranja divje vzreje matic, boljšega izkori- ščanja razpoložljive čebelje paše ter obnavljanje čebeljih družin, prizadetih zaradi bolezni;
B – regresiranje nakupa matic z namenom ugotovitve genetskega potenciala matic za pridelavo medu.
2. Pogoji za pridobitev regresa:
A – nakup matice pri registriranem vzrejevalcu čebeljih matic;
B – nakup matic za potrebe progenega testa matic ali za obnovo družin.
3. Višina regresa:
A – 6.133 matic po 450 SIT = 2,759.850 SIT
B – 1.200 matic po 1.000 SIT = 1,200.000 SIT.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. oktobra 1996.
5. Načini vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa in nalepke, ki jo prejme upravičenec ob nakupu matice,
– dokazilo, da je vzrejevalec, pri katerem so bile matice kupljene, registriran.
Zahtevek mora preveriti in potrditi pristojna selekcijska služba pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 3,960.000 SIT.
17. člen
1424 Seme pšenice in rži – regres
A: Regresiranje nakupa semena za pridelavo krušnih žit
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje uporabe kakovostnega domačega semena pšenice in rži pri pridelavi krušnih žit.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Regresira se nakup semena pšenice in rži za pridelavo krušnih žit. Regresira se seme, ki je bilo v letu 1996 pridelano, dodelano ter razkuženo v Sloveniji in potrjeno kot semensko, vzgojne stopnje I. reprodukcija.
3. Višina regresa:
– regresira se največ 9,500.000 kg semena pšenice in rži,
– višina regresa je 12,50 SIT/kg.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. 12. 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopije računov o nakupu semena,
– dokazilo o kakovosti, sortnosti in izvoru semena (deklaracije o kakovosti semena kmetijskih rastlin ter potrdila o potrditvi semena kmetijskih rastlin),
– dokazilo o obračunanem regresu pri prodaji s podpisanim seznamom upravičencev – kupcev semena in izjavo kupca, da mu je bil regres obračunan pri ceni.
B: Podpora pridelavi semena pšenice in rži
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva krušnih žit, spodbujanje proizvodnje kakovostnega domačega semena pšenice in rži.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena pšenice in rži na lastnih površinah ali pri kooperantih;
– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;
– podpora velja le za pridelavo semena priporočenih sort pšenice in rži.
3. Višina podpore:
--------------------------------------------------------------------------------
.                      Predviden obseg   Višina podpore
.                  semenske pridelave (ha)      (SIT/ha)
--------------------------------------------------------------------------------
pridelava semena iz E                   70       15.000
pridelava semena iz Originala             1.510        7.500
--------------------------------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevka:
– najpozneje do 30. avgusta 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register za seme pšenice in rži;
– za semensko proizvodnjo iz uvoženega semena vzgojne stopnje E ter OR, izjavo lastnika sorte, da za sorto izvaja predpisano vzdrževalno selekcijo in da upravičencu dovoli razmnoževanje semena;
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravičenec prijavil površino in pridelavo semena pšenice in rži;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 131,143.000 SIT, od tega:
– za namene pod A: 118,750.000 SIT,
– za namene pod B: 12,393.000 SIT.
18. člen
1425 Seme sladkorne pese – regres
A: Regresiranje nakupa semena za pridelavo sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– povečanje obsega pridelave sladkorne pese,
– povečevanje hektarskih pridelkov.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena pogodba o pridelavi in oddaji sladkorne pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem. Tovarna sladkorja Ormož preskrbi pridelovalcem potrebne količine semena:
– podjetjem najmanj 1,7 in največ 1,9 setvene enote (SE)/ha,
– kmetom najmanj 2 in največ 2,2 setveni enoti (SE)/ha.
3. Višina regresa:
Regresira se največ 14.000 setvenih enot (SE), višina regresa za setveno enoto je 8.180 SIT/SE.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov za leto 1996 je 15. junij 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
Regres se uveljavlja na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu semena,
– deklaracijo o kakovosti semena kmetijskih rastlin,
– dokazilo o sklenitvi pogodbe o pridelavi in oddaji sladkorne pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem.
B: Podpora pridelavi semena sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva pri pridelavi semena sladkorne pese.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena sladkorne pese na lastnih površinah ali pri kooperantih;
– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;
– podpora je namenjena za semensko proizvodnjo na največ 29,6 ha površine.
3. Višina podpore:
Višina podpore je 50.000 SIT/ha.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. novembra 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– podpora se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za seme sladkorne pese;
– izjavo lastnika sorte, da upravičencu dovoli razmnoževanje semena;
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravičenec prijavil površino in pridelavo semena sladkorne pese;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 116,000.000 SIT, od tega:
– za namene pod A: 114,520.000 SIT,
– za namene pod B: 1,480.000 SIT.
19. člen
1428 Podpora razvoju semenarstva
1. Namen ukrepa:
– podpora razvoju semenarstva, spodbujanje proizvodnje kakovostnega domačega semena krompirja, krmnih žit in koruze.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– podporo pridobi pravna oseba, ki je pri ministrstvu vpisana v register pridelovalcev za pridelavo semena, ki je predmet zahtevka, za pridelavo na lastnih površinah ali pri kooperantih;
– podpora se daje za pridelavo semena sort, ki so registrirane za proizvodnjo in promet v Republiki Sloveniji;
– pri krompirju se uveljavlja regres le za sorte, ki so primerne za semenarjenje v Sloveniji (sorte “A”).
3. Višina podpore:
-----------------------------------------------------------------------------
.                       Predviden obseg     Višina
.                           semenske    podpore
.                        pridelave(ha)     SIT/ha
-----------------------------------------------------------------------------
1. krmna žita-pridelava semena iz E             30     14.000
krmna žita-pridelava semena iz OR             425     7.000
2. koruza-pridelava hibridnega semena           170     25.000
3. krompir-pridelava semena v jedrih            150    100.000
krompir-klasično semenarjenje                15     75.000
krompir-I.varovalni pas                   75     75.000
krompir-II.varovalni pas                  15     50.000
krompir-brezvirusni sadilni mat.          250.000 kos   10 SIT/kos
-----------------------------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevka:
– najpozneje do 30. septembra 1996.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– regres se uveljavlja na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo odločbe o vpisu v register pridelovalcev za seme, za katerega se vlaga zahtevek;
– za semensko proizvodnjo iz domačega in uvoženega semena vzgojne stopnje E in OR izjavo lastnika sorte, da za sorto izvaja predpisano vzdrževalno selekcijo in da upravičencu dovoli razmnoževanje semena;
– potrdilo Kmetijskega inštituta Slovenije, da je upravičenec prijavil površino in pridelavo semena, na katerega se nanaša zahtevek;
– zapisnik Kmetijskega inštituta Slovenije o opravljenem prvem strokovnem pregledu semenskega posevka.
Skupna vrednost sredstev za ta namen je 32,560.000 SIT.
20. člen
1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
1. Namen ukrepa in pogoji za dodelitev sredstev:
– pokrivanje stroškov analiz kakovosti odkupljene pšenice in rži letine 1996 Zavodu RS za blagovne rezerve v skladu s sklepom o vzpostavitvi tržnega reda ter uredbo o pogojih odkupa pšenice in rži letine 1996.
2. Način uveljavljanja zahtevkov:
– račun in priložena dokazila o opravljenih analizah ter poročilo o odkupu pšenice in rži letine 1996 s strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
3. Višina sredstev za namene iz druge alinee 1. točke tega člena je 28,500.000 SIT.
21. člen
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje
1. Namen ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje govedi in prašičev v lastni ali kooperacijski proizvodnji;
– regresiranje pridelave sladkorne pese, krompirja, koruze, pšenice, rži, ječmena in oljnic;
– regresiranje obresti za najete kredite za odkup sadja od domačih pridelovalcev za predelavo in za zaloge krompirja letine 1995 in 1996.
2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo sadja;
– kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in kmetijske družbe za zaloge krompirja iz lastne proizvodnje oziroma odkupa.
3. Vlagatelji:
– finančne organizacije.
4. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– sklenjena kreditna pogodba s finančno organizacijo za financiranje kmetijske proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov, od domačih proizvajalcev.
Višina priznanega posojila v obdobju od 1. 2. do 31. 12. 1996:
--------------------------------------------------------------------------------
Proizvod                            Višina priznanega
.                                posojila (v SIT)
--------------------------------------------------------------------------------
1. goveji pitanci                          42.000/glavo
2. osemenjevalni centri, vzrejališča in progenotestne
  postaje v govedoreji                       87.000/glavo
3. prašiči – pitanci*                        8.500/glavo
4. sladkorna pesa                           50.000/ha
5. krompir                               45.000/ha
6. koruza                               50.000/ha
7. pšenica, rž, ječmen in oljnice                   35.000/ha
8. Odkup sadja za predelavo**
9. Zaloge krompirja letine 1995 in 1996***                 16/kg
--------------------------------------------------------------------------------
* Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 6% letno
** Višina osnove: 70% odkupne cene pri odkupu jabolk, hrušk, breskev, višenj, robid in ribeza za nadaljnjo predelavo.
*** Za zaloge:
– letine 1995, oblikovane do 15. 10. 1995, velja od 1. 2. 1996 do 31. 3. 1996,
– letine 1996, oblikovane do 15. 10. 1996, velja od 15. 10. 1996 do 31. 12. 1996.
5. Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine 10% letno. Obračun obresti se izvede na konformni način od zneska – osnove za obračun, določenega za posamezni proizvod iz tretjega stolpca tabele iz 4. točke tega člena.
6. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
7. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevke se vlaga na predpisanem obrazcu.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti seznam upravičencev z obračunom obresti.
8. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 601,592.000 SIT.
22. člen
1454 Sadne sadike – regres pri nakupu kakovostnih sadik novih sort
1. Namen ukrepa:
– spodbujanje obnove nasadov s kakovostnim sadilnim materialom.
2. Pogoji za pridobivanje sredstev:
Do regresa so upravičeni pridelovalci, ki imajo skupaj z že obstoječimi površinami sadovnjakov najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jablanah, hruškah in breskvah; 0,1 ha pri jagodah; pri drugem sadju pa najmanj 0,2 ha. O obnovi mora dati pozitivno mnenje krajevno pristojen kmetijski svetovalec ali kmetijski svetovalec – specialist za sadjarstvo.
Regresira se nakup sadnih sadik jablan, hrušk, breskev, jagod, orehov, lešnikov, oljk, češenj, marelic, sliv, kakijev in kostanjev; drugih sadnih vrst pa le na podlagi posebnega naloga ministrstva.
Regresiranje sadik poteka praviloma v zneskih na kos. Če zahtevek presega predviden delež regresa na kos, se obračuna regres v deležu od vrednosti računa za sadilni material.
3. Višina regresa:
--------------------------------------------------------
Sadna vrsta     SIT/kos oz.   v% od višine računa
--------------------------------------------------------
jablana            85           20
hruška            105           20
breskev           105           20
jagoda             7           20
oreh             450           15
leska            105           15
oljka            450           35
češnja            200           30
marelica           120           20
sliva            120           20
kaki             120           20
kostanj           300           15
--------------------------------------------------------
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa o nakupu sadik;
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o nameravani obnovi.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 47,960.000 SIT.
23. člen
1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilski industriji
1. Namen ukrepa:
A. Regresiranje obrestnih mer za novonajete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 179,812.000 SIT.
B. Regresiranje obrestne mere za investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter v predelavi:
Okvirna vrednost:
B.1. na podlagi sklenjenih dolgoročnih pogodb iz leta 1994 in 1995, ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1996.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 81,200.000 SIT.
B.2. ki jih je komisija že obravnavala v skladu z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1995 (Uradni list RS, št. 41/95, 45/95, 52/95, 55/95 in 68/95) in javnim razpisom za dodelitev sredstev za regresiranje obrestne mere za najete investicijske kredite v živinorejski in rastlinski proizvodnji ter predelavi (Uradni list RS, št. 42/95 in 47/95) in ki se nanašajo na obveznosti iz leta 1995 in 1996.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 180,000.000 SIT.
C. Podpora namenskih investicij v živinoreji in drugih ukrepov, ki pomenijo strukturno spremembo ali usmeritev v ustrezni način proizvodnje za znanega porabnika. Sofinanciranje investicij za rejo plemenskih svinj in mladic na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča (boksi in izpusti), in rejo plemenskih merjascev na osemenjevalnih centrih, ki imajo tudi plemenske bike, ter za vzrejališče plemenskih bikov za program genske banke krškopoljskega prašiča, štajerske kokoši, bovške ovce, istrske pramenke in jezerskosolčavske ovce ter za vzrejališče plemenskih bikov.
Okvirna vrednost regresa za ta namen je 85,580.000 SIT.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– pod A se pogoji za pridobitev sredstev določijo s posebnim razpisom;
– pod B po pogojih ob razpisu;
– pod C se sredstva dodelijo osemenjevalnim centrom, vzrejnim središčem, Republiški govedorejski službi, območnim kmetijskim zavodom ter rejcem na podlagi posebnega programa in pogodbe, sklenjene med ministrstvom in upravičencem.
3. Višina podpore:
a) Za novogradnje za plemenske svinje v rejskih sredi- ščih 84.000 SIT na stojišče in za plemenske mladice 42.000 SIT na stojišče.
Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
b) Za opremo objektov osemenjevalnega centra za merjasce v Osemenjevalnem centru na Ptuju in v Murski Soboti 300.000 SIT na stojišče.
Skupno je predvideno 30 stojišč v skupni višini sredstev 9,000.000 SIT.
c) Oprema za doziranje semena v Osemenjevalnem centru Ptuj – Murska Sobota, ter oprema Govedorejske službe Slovenije. Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 14,000.000 SIT.
č) Sofinanciranje novogradnje ali rekonstrukcije objektov za drobnico, vključeno v program genske banke v živinoreji, za novogradnjo objektov za mlečno rejo 45.000 SIT in mesno rejo 30.000 SIT na stojišče.
Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 20,000.000 SIT.
d) Rekonstrukcija vzrejališča za plemenske bike v Novi Gorici:
Vrednost 148.000 SIT na stojišče, skupaj 85 stojišč. Predvidena vrednost sredstev za ta namen je 12,580.000 SIT.
Za rekonstrukcije objektov iz podtočk a) in č) te točke se zagotavlja podpora v polovični vrednosti podpore za novogradnjo.
4. Skupna vrednost sredstev za vse namene iz tega člena (A, B in C) za leto 1996 je 526,592.000 SIT.
24. člen
1471 Sadike hmelja – regres
1. Namen ukrepa:
– obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi sadikami stopnje elita in saditev matičnih nasadov s sadikami stopnje super elita.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, ki sadike proda pridelovalcem.
3. Višina regresa:
-----------------------------------------------
Vrsta materiala             SIT/kos
-----------------------------------------------
elita                   80,0
superelita                160,0
-----------------------------------------------
Rok za vložitev zahtevka:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. oktober 1996.
5. Način vlaganja zahtevka:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo na predpisanem obrazcu;
– zahtevku je treba priložiti kopije izdajnic prodanih sadik.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 34,320.000 SIT.
25. člen
1486 Izravnava stroškov pridelave – podpora
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo ter na strmih kmetijah in planinah;
– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na teh območjih;
– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planinske paše in skupnih pašnikov;
– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje in
– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proizvodnje na teh območjih.
2. Podpora se daje:
2.1. živalim za prirejo mleka
2.1.1. Namen podpore:
– sredstva so namenjena ohranitvi staleža krav, koz in ovac za prirejo mleka in zagotavljanje minimalne ekonomičnosti prireje mleka v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo s težnjo izenačitve prihodka na teh kmetijah s prihodkom kmetij enake velikosti v ravninskih območjih, s tem pa tudi ohranitev poseljenosti in preprečevanje zaraščanja.
2.1.2. Skupni pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava rejca upravičenca, da bo vsaj enkrat letno obdelal vse površine, ki jih ima v lasti ali zakupu kot dober gospodar.
– vse živali morajo biti vpisane v enotnem registru območnega selekcijskega zavoda;
– obremenitev kmetijskih površin ne sme presegati 3 GVŽ /ha, upoštevajoč celoten stalež živali na kmetiji, oziroma se sme podpora uveljavljati le do te obremenitve;
– zahtevek se lahko vloži šele, ko rejec dokaže z dokumentacijo (podatki iz A ali Z kontrole ali dokument o številčenju živali), da ima naveden stalež živali že vsaj 3 mesece v reji na težjih pridelovalnih območjih;
– izjavo rejca, da bo imel število živali, za katere vlaga zahtevek najmanj še 9 mesecev po prejemu sredstev, če pride do pogina ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te živali z drugo najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža, je rejec dolžan prijaviti spremembo staleža na predpisanem obrazcu in vrniti že dodeljena sredstva;
– podpora pripada rejcem neodvisno od načina prodaje mleka tudi če je predelava na domu ali prodaja mleka na domu;
– upravičenec, ki je že pridobil sredstva iz postavke 6333 Pospeševanje pitanja govedi – reja krav dojilj in klavnih prvesnic ter ovac in koz za prirejo mesa, ni upravičen do podpore;
– za vsako kmetijo se uveljavlja podpora iz tega naslova samo enkrat letno.
2.1.3. Vrste živali:
2.1.3.1. govedo:
Pogoji za pridobitev sredstev:
– stalež krav, za katerega se vlaga zahtevek, se ne sme zmanjšati najmanj 9 mesecev po prejemu sredstev;
– vsaka krava mora biti oštevilčena pod pogoji, ki veljajo za A ali Z kontrolo.
2.1.3.2. ovce, koze:
– minimalni stalež preko celega leta mora biti 10 živali mlečne ali kombinirane pasme;
– vse živali morajo biti označene – oštevilčene v skladu s predpisi.
2.1.5. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec,
– zadnji rok za vložitev zahtevkov je 15. oktober 1996.
3.1.4. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
2.2. živalim za prirejo mesa
2.2.1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klavne, pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumentacije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;
– upravičenec iz območij z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, morajo imeti živali, za katere uveljavljajo podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo, živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;
– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom o ukrepih v živinoreji;
– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– za živali, ki so bile zaklane, mora biti priložen dokument kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih trupov v kakovostne razrede v skladu s pravilnikom o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/94);
– premija velja za živali domačega porekla in uvožene živali;
– pri uvoženih živalih morajo biti le te na teh območjih v reji najmanj 12 mesecev.
2.2.2. Vrste živali:
2.2.2.1. govedo
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj 250 kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na višjo težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri območni selekcijski službi;
– plemenske telice, ki gredo v nadaljnjo rejo, ali so v reji na podlagi pogodbenih odnosov, morajo biti v reji na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo najmanj 6 mesecev;
– v primeru porabe za turizem na kmetijah ali za prodajo na domu, morajo biti priloženi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so bile živali zaklane v registrirani klavnici v smislu usluge klanja, ter zapisnik pooblaščene kontrolne organizacije z linije klanja o razvrstitvi v kakovostni razred z navedbo teže trupov, ob tem se upošteva za preračun na živo maso 54% klavnost.
2.2.2.2. konji
Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:
– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže;
– pri hladnokrvni pasmah 300 kg žive teže;
– v primeru za turizem na kmetijah ali prodaje na domu veljajo smiselno isti pogoji kot za govedo (zakol v klavnici, zapisnik kontrolne organizacije).
2.2.2.3. drobnica
Pogoji za pridobitev podpore:
– živali tistih pasem:
a) ki so določene s slovenskim rejskim in selekcijskim programom,
b) ki niso starejše od enega leta;
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže;
– v primeru porabe za turizem na kmetiji ali prodajo na domu veljajo smiselno isti pogoji kot za goveje meso (zakol v klavnici, zapisnik kontrolne organizacije);
2.2.3. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
2.2.4. Načini vlaganja zahtevkov:
– na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o izvoru države izvoznice, seznam živali, potrdilo, da je bila karantena po uvozu negativna in redno ukinjena;
– izjavo upravičenca za živali slovenskega porekla, rojene v Sloveniji, da je imel prodano žival v reji najmanj 6 mesecev, z navedba starosti živali ob oddaji;
– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna ko- operacijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemenskih telic, ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na registriranem turizmu na kmetijah;
– potrdilo o nadaljnji uporabi, s strani kupca, izjava za porabo za turizem na kmetijah;
– kopijo računa za nakup živali, če tega ni, pa zdravstvenega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje, pogodbeno rejo, ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene na isti lokaciji – kmetiji;
– potrdilo območne selekcijske službe, da upravičenec redi živali v skladu s selekcijskim programom.
Višina podpore za namene iz točke: 2.1. in 2.2.:
-------------------------------------------------------------------------
Območje              SIT/žival    SIT/kg prirasta
.                za prirejo       ž.t.
.                 mleka   klavne ali plemenske živine
.              ---------------------------------------------
.               krava  ovca,  govedo  konj  drobnica
.                   koza
-------------------------------------------------------------------------
– gričevnato-hribovsko
 in druga območja z
 omejenimi naravnimi
 dejavniki za kmetijstvo   8.000  1.300     15   30     30
– gorsko višinsko, strme
 kmetije in kraško
 območje          12.000  1.800     20   45     45
-------------------------------------------------------------------------
Podpora iz prejšnjega odstavka se za živali za prirejo mleka poveča v naslednjih primerih:
– če je obremenitev kmetijskih površin v lasti ali najemu manjša od 1,5 GVŽ/ha, upoštevajoč celoten stalež vseh živali na kmetiji, se podpora poveča za 10% od osnovne podpore za krave, koze in ovce;
– če je paša na skupnih ali individualnih pašnikih 80 dni v letu, se osnovna vrednost podpore poveča za 5%;
– v primeru uveljavitve podpore za planinsko pašo, ni mogoče uveljavljati še podporo v višini 5%;
– če so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee točke 3.2.4, se lahko povečanje iz prve in druge alinee združi.
2.3. Živali na planinski paši
2.3.1. Pogoji za pridobitev podpore:
– upošteva se paša pitovnih in plemenskih živali na planinskih pašnikih;
– začetek in konec paše morata biti zapisniško dokumentirana in potrjena s strani kmetijske svetovalne službe in gospodarja planine;
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se je pasla na planini najmanj 80 dni;
– ukrep se izključuje ob uveljavitvi 5% dodatka za pašo pri mlečnih kravah iz točke 2.1.3.1. tega člena;
– za planinski pašnik se šteje pašnik, ki ima status planine in je naveden v seznamu, ki ga določi ministrstvo;
– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik o datumu prigona živali na pašo (planino) in datumu odgona, popis staleža z navedbo evidenčnih številk za posamezne živali, ter datumu odgona s paše;
– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti oštevilčene v skladu s predpisi; za eno žival se lahko uveljavlja le enkratna premija, ne glede na to, da se pase na več planinah, v tem primeru se uveljavlja premija le za pašo na eni planini in se premija za posamezno žival uveljavlja le enkrat v enem letu;
– sredstva za posamezno planino se izplačajo le do največje dovoljene zgornje obremenitve pašnih površin, in sicer: 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upoštevajoč vse živali na paši.
2.3.2. Višina podpore znaša:
----------------------------------------------------------------
Kategorija živali             Višina podpore
.                      (SIT/žival)
----------------------------------------------------------------
molzna krava, kobila z žrebetom         8.000
presuš.krava, MPG*,telica            5.500
konj in kobila brez žrebeta           5.500
mlečna drobnica                 1.500
mesna drobnica                 1.000
----------------------------------------------------------------
*MPG – mlado pitano govedo
2.3.3. Skupna vrednost sredstev za namene po tem členu 1.787,695.000 SIT.
26. člen
1859 Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
– plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;
– nadomestilo za delež ulova plave ribe, ki se predela v ribje konzerve.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz Republike Hrvaške;
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo iz ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega morja.
3. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% cene odkupljene ribe za predelavo v ribje konzerve.
4. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
5. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
6. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 22,792.000 SIT.
27. člen
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
2. Izravnava stroškov se prizna v višini povprečne višine uvoznih obremenitev pri pripravi blaga za izvoz in se izplačuje na podlagi dokazil o izvršenem izvozu ter višini kot je določeno s seznamom, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
3. Rok za vložitev:
– do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
5. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 1,488.831 SIT.
28. člen
4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih
1. Namen ukrepa:
Pomoč pri zbiranju mleka na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorska, hribovska, kra- ška območja in druga območja s težjimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo), zaradi večjih stroškov pri zbiranju mleka.
2. Upravičenci:
Rejci oziroma kmetijske zadruge na teh območjih ter mlekarne.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokument o odkupu mleka,
– vloga za pridobitev sredstev na predpisanem obrazcu,
– mlečne proge, za katere se lahko uveljavlja regres, določi ministrstvo ter jih razvrsti v tri težavnostne skupine.
4. Višino podpore določi ministrstvo na podlagi predhodno pridobljenih podatkov o odkupu.
Višina podpore se določi na podlagi razvrstitve prog v posamezne težavnostne skupine. Podpora za posamezne težavnostne skupine v deležu od povprečnih stroškov odkupa znaša:
– prva težavnostna skupina 20%,
– druga težavnostna skupina 15%,
– tretja težavnostna skupina 10%.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 15. septembra 1996.
6. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
7. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 24,022.000 SIT.
29. člen
6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
1. Namen:
Povečana prireja mesa govedi, konj in drobnice, pre- usmeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem predvsem razbremenitev trga z mlekom ter posredna ohranitev travnatih površin v funkciji proizvodnje.
2. Pogoji z a pridobitev sredstev so:
– v letu 1996 se lahko zahtevek vloži za isto žival šele po preteku 9 mesecev od vložitve zahtevka v letu 1995;
– vodenje hlevske knjige, vpis v register pri območni selekcijski službi (posebni seznam vseh živali v hlevu, datum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve, jagnitve, jaritve, žrebitve);
– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti označene v skladu s predpisi; najmanj 6 mesecev pred uveljavitvijo premije mora imeti rejec stalež živali, za katerega uveljavlja premijo; stalež se ne sme spremeniti za tiste živali, za katere je bila uveljavljena premija najmanj še 9 mesecev po prejemu sredstev;
– pri vsaki naslednji vlogi razen pri prvem uveljavljanju sredstev za dojilje in kobile, mora biti priloženo poročilo o uporabi teleta ali žrebeta iz prejšnje sezone.
3. Vrste živali
3.1. govedo
Število živali:
3.1.1. Krave dojilje:
3.1.1.1. Število živali: 20.000
3.1.1.2. Višina podpore za posamezno kravo dojiljo:
----------------------------------------------------------------------------
Območje                  Št. živali    Višina podpore
.                            v SIT/žival/leto
----------------------------------------------------------------------------
– nižinsko                   6.000        15.000
– gričevnato hribovito in druga
 območja z z omejenimi naravnimi
 dejavniki za kmetijstvo           8.000        18.000
– gorsko višinsko, strme kmetije in kraško   6.000        20.000
----------------------------------------------------------------------------
3.1.1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– obvezni pripust ali osemenitev vsako leto;
– minimalni stalež vsaj 3 krave dojilje,
– registrirana reja pri območni selekcijski službi;
– kmetija ne oddaja mleka v prodajo na domu ali v mlekarno oziroma ni predelave mleka na domu.
3.1.2. teleta
3.1.2.1. Število živali in višina podpore:
Pitanje telet na višjo težo (teleta mlečnih pasem ali teličke kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo rejo) 1.000 telet x 10.000 SIT/žival/leto 10,000.000 SIT
3.1.2.2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– registrirana reja na območni selekcijski službi;
– prijava teleta najkasneje 30 dni po rojstvu teleta na območni selekcijski službi;
– zakol teleta pri minimalni živi teži 220 kg.
3.1.3. klavne prvesnice
3.1.3.1. Reja klavnih prvesnic kombiniranih pasem ali križank z mesno pasmo
800 živali x 20.000 SIT/žival/leto 16,000.000 SIT
3.1.3.2. Pogoji:
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s strani kontrolne organizacije.
3.1.4. Pohorje Beef
Premiranje reje pohorje Beef ob prodaji klavne živali, težje od 300 kg:
30 pitovnih živali x 15.000 SIT/žival/leto 450.000 SIT.
3.1.5. Regres za nakup plemenskih telic mesnih pasem iz uvoza
3.1.5.1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regres pripada za živali, ki so v mesni kontroli, pasme Charolais in Limousine;
– podpisana pogodba z Republiško govedorejsko službo o mesni reji govedi.
3.1.5.2. Višina podpore:
– 120.000 SIT na posamezno uvoženo plemensko telico, predvideno je regresiranje 70 telic.
3.2. drobnica
3.2.1. Premija za ovce in koze dojilje, prireja ovčjega in kozjega mesa z mesnimi pasmami ovac in koz ali ustrezne križanke, kjer se živali ne molzejo. Obvezen je vsakoletni pripust in vzdrževanje osnovnega staleža vsaj še 12 mesecev po prejemu premije.
3.2.2. Višina podpore:
--------------------------------------------------------------------
Območje              Št. živali     Višina podpore
.                          v SIT/žival/leto
--------------------------------------------------------------------
– nižinsko               2.000          1.000
– gričevnato-hribovito in druga
 območja z omejenimi
 naravnimi dejavniki
 za kmetijstvo            5.000          1.500
– gorsko višinsko, strme
 kmetije in kraško          13.000          2.000
--------------------------------------------------------------------
3.2.3. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 26,000.000 SIT.
3.3. konjereja
3.3.1. Namen ukrepa:
– Regres je namenjen ohranitvi osnovnega staleža hladnokrvnih in haflinških kobil.
3.3.2. Višina podpore:
--------------------------------------------------------------------
Območje              Št. živali     Višina podpore
--------------------------------------------------------------------
– gričevnato-hribovito in
 druga območja z omejenimi
 dejavniki za kmetijstvo       1.500          6.000
– gorsko višinsko, strme
 kmetije in kraško          1.000          8.000
--------------------------------------------------------------------
3.3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti ustrezno označene oziroma morajo imeti identifikacijski dokument Selekcijske službe v konjereji;
– so vsako leto pripuščene pod licenciranega žrebca.
3.3.4. Skupna vrednost sredstev za ta namen je 17,000.000 SIT.
3.4. Progeni test bikov in premiranje plemenskih bikov v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta
3.4.1. Namen:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji govejega mesa kombiniranih in mesnih pasem skozi direktni test na plemenskih živalih v vzrejališčih in na kmetijah po programu ter zagotavljanje genetskega napredka za rastnost in klavne lastnosti skozi progeni test za meso na progenotestnih postajah.
3.4.2. Višina:
-------------------------------------------------------------------------
Namen                  Št.   Višina/   Skupaj (SIT)
.                  živali    žival
-------------------------------------------------------------------------
1. vhlevitev bikov v vzrejališče    245    66.400    16,268.000
2. osemenjevalni center         46   346.300    15,929.800
3. pripust                90   205.000    18,450.000
4. izločitve iz testa          109    60.000    6,540.000
5. test bikov, prevozi, odbira     462    26.400    12,196.800
6. progeni test bikov Rogoza      175    42.160    7,378.000
7. progeni test bikov Logatec      155    68.960    10,688.800
-------------------------------------------------------------------------
  Skupaj                           87,451.400
-------------------------------------------------------------------------
3.4.3. Upravičenci do sredstev po točki 3.4.2.:
pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedorejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče,
pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica, obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča v pripuste oziroma v zakol,
pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo,
pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem testu,
pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izjave Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji bikov v zakolu ob zaključenem progenem testu.
3.4.4. Za ta namen je predvideno skupno 614,768.000 SIT.
30. člen
6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
1. Namen ukrepa:
Podpora ustanavljanja in delovanja strojnih krožkov, kot oblike racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na kmetijah, Zveze strojnih krožkov in strokovnih prireditev.
2. Upravičenci do sredstev:
a) podpora ustanavljanju strojnih krožkov:
– sofinancirajo se stroški ustanovitve strojnega krožka v enkratnem znesku za:
– krožke z najmanj 30 člani v višini 100.000 SIT/krožek,
– krožke z najmanj 50 člani v višini 200.000 SIT/krožek;
b) podpora delovanja strojnih krožkov:
– podpira se delovanje strojnih krožkov, ki imajo več kot 50 članov;
– minimalna aktivnost opravljenih storitev je 1 strojna ura/1 ha kmetijskih površin, ki jih imajo v lasti oziroma v obdelavi člani strojnih krožkov;
– financira se 50% stroškov strojnih krožkov s tem, da maksimalna podpora ne more preseči 500.000 SIT na strojni krožek;
c) podpora Zvezi strojnih krožkov:
– podpora se daje na podlagi programa, ki ga potrdi ministrstvo;
d) podpora strokovnim prireditvam se daje na podlagi programa, ki ga potrdi ministrstvo.
3. Rok za vložitev zahtevkov:
– najpozneje do 30. novembra 1996.
4. Način vlaganja zahtevkov za točko 2.a in 2.b:
Zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– račun o plačilu materialnih stroškov, plač vodij strojnih krožkov, opreme, zavarovanja in drugih stroškov;
– izpisek iz evidence strojnega krožka o opravljenih storitvah.
5. Skupna vrednost sredstev za ta namen v letu 1996 je 11,440.000 SIT.
31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-03/95-3/3-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga: SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZRAVNAVE STROŠKOV PRI
PRIPRAVI BLAGA ZA ZUNANJI TRG

------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Poimenovanje          Carinska
                        stopnja v %
------------------------------------------------------------------

1        2                    3
------------------------------------------------------------------

0101      Konji, osli, mezge in mule, žive živali
        - Konji:

0101 11 000   - - čistih pasem, plemenski       *

0101 19     - - drugi:

0101 19 100   - - - klavni              9,5

0102      Govedo, žive živali

0102 10     - Čistih pasem, plemenske:

0102 10 100   - - telice (samice goveda, ki še
        niso telile)              *
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 46.000 SIT/glavo.


0201      Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

0201 20     - Drugi kosi s kostmi:

0201 20 20   - - "kompenzirane četrti":       6,50

0201 20 30   - - nerazkosane ali razkosane
        sprednje četrti:            3,30

0201 20 50   - - nerazkosane ali razkosane
        zadnje četrti:             6,50

0201 20 90   - - drugo:               6,50

0201 30 00   - Brez kosti:              6,50

0205 00     Meso konj, oslov ali mul in
        mezgov, sveže, ohlajeno ali
        zamrznjeno

        - Konjsko:

0205 00 110   - - sveže ali ohlajeno         9,50

0206      Drugi užitni klavnični izdelki
        iz govejega, svinjskega, ovčjega,
        kozjega in konjskega mesa
        ter mesa oslov ali mesa mul in
        mezgov; sveži, ohlajeni
        ali zamrznjeni             3,30

0210      Meso in drugi užitni mesni
        klavnični izdelki, nasoljeni,
        v slanici, sušeni ali prekajeni;
        užitna moka in zdrob iz mesa
        ali iz drugih klavničnih izdelkov

        - Meso, prašičje:

0210 11     - - šunke, plečeta in njihovi
        kosi, s kostmi:

        - - - domačih prašičev:

        - - - - nasoljeni ali v slanici:

0210 11 110   - - - - - šunke in njihovi kosi     10

0210 11 190   - - - - - plečeta in njihovi kosi    10

        - - - - posušena ali prekajena:

0210 11 310   - - - - - šunke in njihovi kosi     10

0210 11 390   - - - - - plečeta in njihovi kosi    10

0210 12     - - prsi s potrebušnino in
        njihovi kosi:              8,50

0210 19     - - drugo:

        - - - domačih prašičev:         10

0210 20     - Meso, goveje:             10

0401      Mleko in smetana, nekoncentrirana
        in brez dodanega sladkorja
        ali drugih sladil

0401 10     - Z največ 1 ut.% maščobe:

0401 10 100   - - v izvirnem pakiranju z neto
        vsebino do vključno dveh litrov     *

0401 10 900   - - drugo                **

0401 20     - Z več kot 1 ut.% do vključno
        6 ut.% maščobe:

        - - do vključno 3 ut. %:

0401 20 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov               *

0401 20 190   - - - drugo               **

        - - nad 3 ut. %:

0401 20 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov               *

0401 20 990   - - - drugo               **

0401 30     - Z več kot 6 ut.% maščobe:

        - - do vključno 21 ut.%:

0401 30 110   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov               *

0401 30 190   - - - drugo               **

        - - nad 21 ut.% pa do
        vključno 45 ut.%:

0401 30 310   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov               *

0401 30 390   - - - drugo               **

        - - nad 45 ut.%:

0401 30 910   - - - v izvirnem pakiranju z
        neto vsebino do vključno
        dveh litrov               *

0401 30 990   - - - drugo               **
________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 7 SIT/l izvoženega mleka
** Višina podpore znaša 5 SIT/l izvoženega mleka


0402      Mleko in smetana, koncentrirana
        ali z dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil              *

0403      Pinjenec, kislo mleko, kisla
        smetana, jogurt, kefir in drugo
        fermentirano ali kislo mleko in
        smetana, koncentrirano ali ne,
        z dodatkom sladkorja ali drugih
        sladil, aromatizirano ali
        z dodanim sadjem, lešniki
        ali kakavom               *

0404      Sirotka, koncentrirana ali ne,
        z dodatkom sladkorja ali drugih
        sladil; izdelek iz naravnih
        mlečnih sestavin z dodatkom
        sladkorja ali drugih sladil ali
        brez njih, ki niso navedeni in
        ne zajeti na drugem mestu        *

0405      Maslo ter druge maščobe in
        olja, dobljeni iz mleka;
        mlečni namazi              *

0406      sir in skuta              
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 7 SIT/l izvoženega mleka, preračunano po
normativih, ki jih določi ministrstvo.


0409 00 000   Med naravni               10

0701      Krompir svež ali ohlajen

0701 90     - Drug:

0701 90 900   - - Drugo:               *
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 3 SIT/kg v obdobju od 1. 1. - 31. 3. 1996.


0808      Jabolka, hruške in kutine, sveže

0808 10     - Jabolka:

        - - drugo:

        - - - od 1. januarja do 31. marca:

0808 10 510   - - - - vrste zlati delišes       *

0808 10 530   - - - - vrste granny smith       *

0808 10 590   - - - - druga              *

        - - - od 1. aprila do 30. junija:

0808 10 610   - - - - vrste zlati delišes       *

0808 10 630   - - - - vrste granny Smith       *

0808 10 690   - - - - druga              *

        - - - od 1. avgusta do 31. decembra:

0808 10 920   - - - - vrste zlati delišes       *

0808 10 940   - - - - vrste granny Smith       *

0808 10 980   - - - - druga              *

0808 20     - Hruške in kutine:

        - - hruške:

        - - - druge:

0808 20 310   - - - - od 1. januarja do 31. marca   *

0808 20 370   - - - - od 1. do 30. aprila       *

0808 20 410   - - - - od 1. maja do 30. junija    *

0808 20 570   - - - - od 1. avgusta do 31. oktobra  *

0808 20 670   - - - - od 1. novembra do 31. decembra *
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 9 SIT/kg.


1210      Hmelj, svež ali sušen, vključno
        zdrobljen ali zmlet ali v
        peletih, lupulin            9,00

1601      Klobase in podobni izdelki iz
        mesa, drugih užitnih klavničnih
        proizvodov ali krvi;
        sestavljena živila na osnovi
        teh proizvodov

1601 00 100   - Iz jeter               8,50

        - Drugo:

1601 00 910   - - klobase, suhe ali za sušenje,
        nekuhane                10,00

1601 00 990   - - drugo                8,50

1602      Drugi pripravljeni ali konzervirani
        izdelki iz mesa, drobovje ali kri

1602 10 000   - Homogenizirani proizvodi       8,50

1602 20     - Iz jeter katere koli živali:

        - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

1602 31     - - puranov:              5

1602 32     - - kokoši vrste Gallus domesticus:   5

1602 39     - - drugo:               5

        - Prašičev:

1602 41     - - šunka (stegno) in njeni kosi:

1602 41 100   - - - domačih prašičev         10

1602 42     - - plečeta in njihovi kosi:

1602 42 100   - - - domačih prašičev         10

1602 49     - - drugo, vključno mešanice:

        - - - domačih prašičev:         10

1602 50     - Goved:                10

1602 90     - Drugo, vključno z izdelki iz
        krvi katerihkoli živali:

1604      Pripravljene ali konzervirane
        ribe, kaviar in kaviarjevi
        nadomestki, pripravljeni iz
        ribjih jajčec

        - Ribe, cele ali v kosih, toda
        nezmlete:

1604 13     - - sardine, velike sardele in
        papaline:                *
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 7 SIT/konzervo


1901      Sladni ekstrakt; živila iz moke,
        zdroba, škroba in sladnega
        ekstrakta brez dodatka kakava ali
        z dodatkom kakava v prahu v
        količini manj kot 40 ut.%,
        preračunano na popolnoma odmaščeno
        osnovo, ki niso navedena in ne
        zajeta na drugem mestu; živila
        iz izdelkov iz tar. št. 0401 do
        0404 brez dodatka kakavovega prahu
        ali z dodatkom kakavovega prahu v
        količini manj kot 5 ut.%,
        preračunano na popolnoma odmaščeno
        osnovo, ki niso navedena in ne
        zajeta na drugem mestu

1901 10 000   - Proizvodi za otroško hrano, v
        pakiranjih za prodajo na drobno     *

1901 90     - Drugo:                *
_________________________________________________________________
* Višina podpore znaša 5 SIT/l izvoženega mleka, preračunano po
normativih, ki jih določi ministrstvo


2204      Vino iz svežega grozdja, vključno
        ojačena vina; grozdni mošt, razen
        tistega iz tar.št. 2009

2204 10     - Peneča vina (penine):

        - - z dejansko vsebnostjo alkohola
        najmanj 8,5 vol. %:

2204 10 190   - - - druga               *

        - Druga vina, grozdni mošt, katerega
        fermentacija je ustavljena z
        nastajanjem elkohola:

2204 21     - - v posodah do vključno 2 l:

2204 21 100   - - - vino, razen tistega iz tar.
        št. 2204 10, v steklenicah s
        pritrjenimi žičnimi košaricami,
        vino, drugače polnjeno zaradi
        povišanega tlaka zaradi
        ogljikovega dioksida v raztopini,
        od 1 do 3 barov, merjeno pri
        temperaturi 20 stopinj celzija

        - - - drugo:

        - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola največ 13 vol. %:

        - - - - - kakovostna vina, ki se
        pridelujejo v vinorodnih okoliših:

        - - - - - - bela:

2204 21 78   - - - - - - - drugje:

2204 21 781   - - - - - - - Maribor, Slov.gorice,
        Ljutomer, Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje       *

2204 21 782   - - - - - - - Šmarje, Virštajn,
        Bizelsko - Sremič, Dolenjska,
        Bela krajina              *

2204 21 784   - - - - - - - Koper           *

2204 29     - - drugo:

2204 29 100   - - - vino, razen tistega, ki
        spada pod tar. podšt. 2204 10,
        v steklenicah z žičnimi košaricami;
        drugače polnjeno vino zaradi
        dodatnega tlaka zaradi ogljikovega
        dioksida v raztopini, med 1 in 3
        bari, merjeno pri temperaturi
        20 stopinj celzija

        - - - drugo:

        - - - - z volumsko vsebnostjo
        alkohola do vključno 13 vol. %

        - - - - - kakovostna vina,
        pridelana v vinorodnih okoliših:

        - - - - - - bela:

2204 29 58   - - - - - - - drugje:

2204 29 581   - - - - - - - Maribor, Slov.gorice,
        Ljutomer - Ormož, Haloze,
        Radgona - Kapela, Prekmurje       *

2204 29 582   - - - - - - - Šmarje, Virštajn,
        Bizelsko - Sremič, Dolenjska,
        Bela krajina              *

2204 29 583   - - - - - - - Vipava, Brda, Kras    *

2204 29 584   - - - - - - - Koper
_________________________________________________________________
* Podpora se daje le za stekleničeno vino, slovenskega
geografskega porekla, ki v izvozu dosega ceno najmanj 182 SIT/l.

Višina podpore znaša 39,70 SIT/l.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti