Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

323. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Piran, stran 530.

Na podlagi 59. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Piran
1. člen
S tem odlokom se določijo območja krajevnih skupnosti v Občini Piran na podlagi naselij in prostorskih okolišev. Krajevne skupnosti lahko tudi opisano v svojem aktu določijo območje krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevna skupnost Piran obsega naselje Piran (prostorski okoliši od 01 do 24) in del naselja Portorož (prostorska okoliša 36 in 38).
3. člen
Krajevna skupnost Portorož obsega naselje Portorož (prostorski okoliši od 25 do 35, 37, 39 do 41).
4. člen
Krajevna skupnost Lucija obsega naselje Lucija (prostorski okoliši od 42 do 64 in 93) in naselje Seča (prostorski okoliši od 65 do 70).
5. člen
Krajevna skupnost Strunjan obsega naselje Strunjan (prostorski okoliši od 88 do 92).
6. člen
Krajevna skupnost Sečovlje obsega naselje Parecag (prostorski okoliši od 71 do 74), naselje Sečovlje (prostorski okoliši od 75 do 77 in 94) in naselje Dragonja (prostorski okoliši 78 do 82).
7. člen
Krajevna skupnost Sv. Peter obsega naselje Sv. Peter (prostorski okoliši od 83 do 85).
8. člen
Krajevna skupnost Padna obsega naselje Padna (prostorski okoliš 87).
9. člen
Krajevna skupnost Nova vas obsega naselje Nova vas (prostorski okoliš 86).
10. člen
Potek mej krajevnih skupnosti je prikazan v osnovnem kartografskem prikazu ROTE v merilu 1:5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, izpostava Koper in je kot tak sestavni del tega odloka.
11. člen
Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti, če se na referendumu za to odloči večina polnoletnih prebivalcev dela krajevne skupnosti, ki se želi izločiti in večina polnoletnih prebivalcev h kateri se ta krajevna skupnost želi priključiti.
Krajevna skupnost se lahko deli na dve ali več novih krajevnih skupnosti, če se je na referendumu v posameznih delih krajevne skupnosti večina polnoletnih prebivalcev odločila za predlagano delitev.
Dve ali več krajevnih skupnosti se lahko združi, če se je na referendumu večina polnoletnih prebivalcev posameznih krajevnih skupnosti odločila za predlagano združitev.
12. člen
O postopkih, ki obravnavajo spremembe območij iz 11. člena tega odloka dokončno odloči Občinski svet občine Piran z odlokom.
13. člen
Referendum iz 11. člena tega odloka se izvede po določbah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in IV. poglavja statuta Občine Piran.
14. člen
Geodetska uprava RS je dolžna izvesti nastale spremembe s tem odlokom v svojih evidencah v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki o potrditvi sklepov zborov volilcev o ustanovitvi Krajevnih skupnosti: Portorož, Piran, Padna, Raven, Sečovlje, Nova vas, Lucija (Uradni glasnik, št. 4 z dne 4. 6. 1965, odlok o potrditvi sklepa zbora volivcev o ustanovitvi KS Strunjan (Uradne objave, št. 16 z dne 27. 6. 1970), sklep Skupščine občine Piran, št. 025-1/74 z dne 7. 2. 1974.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 016-1/95
Piran, dne 14. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visto l’articolo 59 dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, alla seduta del 14 dicembre 1995 ha approvato il
D E C R E T O
concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali delle comunitè locali nel Comune di Pirano
Art. 1
Con il presente decreto vengono definite le circoscrizioni territoriali delle comunitè locali nel Comune di Pirano, tenuto conto delle delimitazioni delle localitè abitate e delle sezioni territoriali.
Le comunitè locali possono definire la rispettiva circoscrizione territoriale anche in maniera descrittiva con l’atto proprio.
Art. 2
La Comunitè locale di Pirano comprende la localitè di Pirano (sezioni da 01 a 24) e una parte della localitè di Portorose (sezioni 36 e 38).
Art. 3
La Comunitè locale di Portorose comprende la localitè di Portorose (sezioni da 25 a 35, 37, 39 fino a 41).
Art. 4
La Comunitè locale di Lucia comprende la localitè di Lucia (sezioni da 42 a 64 e 93) e la localitè di Sezza (sezioni da 65 a 70).
Art. 5
La Comunitè locale di Strugnano comprende la localitè di Strugnano (sezioni da 88 a 92).
Art. 6
La Comunitè locale di Sicciole comprende la localitè di Parezzago (sezione da 71 a 74), la localitè di Sicciole (sezioni da 75 a 77 e 94) e la localitè di Dragogna (sezioni da 78 a 82).
Art. 7
La Comunitè locale di Sv. Peter comprende la localitè di Sv. Peter (sezioni da 83 a 85).
Art. 8
La Comunitè locale di Padna comprende la localitè di Padna (sezione 87).
Art. 9
La Comunitè locale di Nova vas comprende la localitè di Nova vas (sezione 86).
Art. 10
Lo scorrimento dei confini delle comunitè locali č evidente dalla cartografia fondamentale ROTE, in scala di 1:5000, conservata presso l’Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia, Amministrazione geodetica regionale di Capodistria, Dipartimento di Capodistria e come tale č parte integrante del presente decreto.
Art. 11
Una parte della comunitè locale può essere scorporata dalla comunitè locale di appartenenza e si può unire ad un’altra comunitè locale se così viene deciso al referendum popolare dalla maggioranza dei cittadini di maggiore etè, residenti in questa parte della comunitè locale e dalla maggioranza dei cittadini maggiorenni residenti nella comunitè locale a cui la prima desidera unirsi.
La comunitè locale può suddividersi in due o più nuove comunitè locali se al referendum popolare nelle singole frazioni della comunitè locale la maggioranza dei residenti di maggiore etè si sia pronunciata a favore.
Si può avere la fusione tra due o più comunitè locali se al referendum popolare la maggioranza dei residenti delle singole comunitè locali si sia espressa favorevolmente.
Art. 12
In merito alle procedure concernenti le modifiche territoriali di cui all’art. 11 decide definitivamente il consiglio comunale con decreto.
Art. 13
Le consultazioni referendarie di cui all’art. 11 del presente decreto vengono svolte in osservanza delle disposizioni della legge sul referendum e l’iniziativa popolare e del IV capitolo dello Statuto del Comune di Pirano.
Art. 14
L’amministrazione geodetica della R.S. č tenuta ad aggiornare i propri piani topografici, tenendo conto dei cambiamenti di cui al presente decreto, entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Art. 15
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia dei decreti sulla convalida delle delibere delle assemblee degli elettori sulla costituzione delle Comunitè locali: Portorose, Pirano, Padna, Raven, Sicciole, Nova vas, Lucia (Bollettino ufficiale - Uradni glasnik n. 4 del 4-6-1965, il decreto sulla convalida della delibera dell’assemblea degli elettori sulla costituzione della Comunitè locale di Strugnano (Foglio annunzi ufficiali - Uradne objave n. 16 del 27-6-1970), la delibera dell’Assemblea del Comune di Pirano, n. 025-1/74 del 7-2-1974.
Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 016-1/96
Pirano, 14 dicembre 1995
Il Presi dente
del Consiglio comunale di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti