Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

322. Odlok o priznanjih Občine Piran, stran 526.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določeni vrsta, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj, njihova oblika in način vodenja evidenc.
2. člen
Občina Piran podeljuje priznanja zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam, za njihove dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, utrjevanja miru in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.
Občina lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.
Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spoštovati načela demokratičnosti, javnosti in družbene odgovornosti.
3. člen
Priznanja Občine Piran so:
– Zlati grb Občine Piran,
– Plaketa Občine Piran,
– Mala plaketa Občine Piran.
II. ZLATI GRB OBČINE PIRAN
4. člen
Zlati grb Občine Piran podeli Občinski svet občine Piran:
– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
5. člen
Zlati grb Občine Piran (reliefni odtis) dimenzije 36 × 40 × 3 mm je izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov). V embalaži se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim dvojezičnim napisom: Zlati grb Občine Piran, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
III. PLAKETA OBČINE PIRAN
6. člen
Plaketo Občine Piran podeljuje župan Občine Piran posamezniku, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem ali požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
Plaketo lahko župan podeli tudi uglednim gostom ali delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
7. člen
Plaketa je reliefni odtis grba Občine Piran, dimenzije 45 × 50 × 4 mm izdelan iz srebra 900/000, ki je pritrjena na marmorni podlagi. Na marmorno podlago se pritrdi tudi kovinska ploščica (srebrna medenina) z vgraviranim dvojezičnim napisom Plaketa Občine Piran, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
IV. MALA PLAKETA OBČINE PIRAN
8. člen
Malo plaketo občine podeljuje župan Občine Piran učencem in dijakom, skupinam učencev ter dijakov osnovnih in srednjih šol ali mladoletnim članom klubov in društev občine za posebne dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sovrstnikov in odraslih.
9. člen
Mala plaketa občine je reliefni odtis grba Občine Piran dimenzije 36 × 40 × 3 mm izdelan iz brona, ki je pritrjen na marmorni podlagi. Na marmorno podlago se pritrdi tudi kovinska ploščica (baker) z vgraviranim dvojezičnim napisom Mala plaketa Občine Piran, ime in priimek prejemnika in datum podelitve.
V. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
10. člen
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo fizične in pravne osebe Komisiji Občinskega sveta občine Piran za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija) za Zlati grb Občine Piran, županu pa za Plaketo Občine Piran in za Malo plaketo Občine Piran.
Zbiranje pobud za podelitev Zlatega grba Občine Piran Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavi na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno.
Pobuda mora biti pisna z naslednjo vsebino:
– naziv ali ime pobudnika,
– ime predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
11. člen
Komisija oziroma župan obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 60 dneh po prejemu pobude.
12. člen
Komisija oziroma župan lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni;
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen;
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
13. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev Zlatega grba Občine Piran, ki ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
14. člen
O podelitvi Plakete Občine Piran in Male plakete Občine Piran odloča župan.
15. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba skupaj s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih ali datumih pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čimbližji takšnemu datumu.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja urad župana.
17. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko.
Evidenca vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja,
– datum izročitve priznanja.
18. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v uradu župana.
19. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Piran (Uradne objave, št. 2/93).
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno s 16. členom odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 901-1/95
Piran, dne 14. decembra 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.
Visto l’articolo 19 dello Statuto del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di Pirano, alla seduta del 14 dicembre 1995 ha approvato il
D E C R E T O
concernente i riconoscimenti ufficiali del Comune di Pirano
I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Con il presente decreto vengono stabiliti il tipo, le condizioni, la procedura e le modalitè secondo cui vengono conferiti i riconoscimenti ufficiali, la loro forma, nonché la tenuta dei registri di evidenza.
Art. 2
Il Comune di Pirano conferisce i riconoscimenti ufficiali ai cittadini benemeriti, a gruppi di cittadini, alle associazioni e ad altre persone giuridiche, per risultati eccellenti da loro conseguiti nel campo dell’economia, dell’istruzione, della cultura, delle scienze, dello sport, dell’ecologia, della protezione e del salvataggio, del consolidamento della pace e in altre sfere della creativitè dell’uomo.
Il comune può conferire i riconoscimenti anche ad altri cittadini della Slovenia e ai cittadini stranieri.
Coloro che partecipano alla procedura di conferimento dei riconoscimenti devono rispettare i principi di democraticitè, di trasparenza e di responsabilitè sociale.
Art. 3
I riconoscimenti ufficiali del Comune di Pirano sono:
– lo Stemma d’oro del Comune di Pirano,
– la Targa del Comune di Pirano,
– la Piccola Targa del Comune di Pirano.
II STEMMA D’ORO DEL COMUNE DI PIRANO
Art. 4
Lo Stemma d’oro del Comune di Pirano viene conferito dal Consiglio comunale di Pirano:
– ai singoli come premio alla carriera; per aver conseguito successi pluriennali oppure per un risultato eccezionale, di rilevanza nel tempo,
– ai gruppi di cittadini, alle associazioni e alle altre persone giuridiche per aver conseguito successi pluriennali e risultati eccellenti nel settore economico, sociale o in un altro settore di vita e di lavoro, rafforzando così il prestigio del comune.
Art. 5
Lo Stemma d’oro del Comune di Pirano, (in bassorilievo), delle dimensioni 36 × 40 × 3 mm é coniato in oro, purezza 585/000 (di 14 carati). Sulla confezione viene applicata una targa di ottone dorato recante incisa la scritta bilingue: STEMMA D’ORO DEL COMUNE DI PIRANO, nome e cognome dell’insignito e la data del conferimento.
III TARGA DEL COMUNE DI PIRANO
Art. 6
Il Sindaco del Comune di Pirano conferisce la Targa del Comune di Pirano ai singoli, a gruppi di cittadini, alle associazioni e ad altre persone giuridiche per risultati unici ed eccezionali, conseguiti in occasione di circostanze in cui si sono distinti per il loro spirito di umanitè e di sacrificio; in occasione di anniversari di vita o di lavoro, oppure in altre occasioni simili.
Il sindaco può conferire tale targa anche agli ospiti illustri o alle delegazioni, se la loro opera risulta importante per lo sviluppo della singola organizzazione o comunitè nel comune.
Art. 7
La targa, raffigurante a bassorilievo lo stemma del Comune di Pirano, delle dimensioni 45 × 50 × 4mm, é coniata in argento 900/000 e viene fissata ad una base marmorea. Alla base viene fissata anche una targhetta d’ottone argentato recante incisa la scritta bilingue: TARGA DEL COMUNE DI PIRANO, nome e cognome dell’insignito e la data del conferimento.
IV PICCOLA TARGA DEL COMUNE DI PIRANO
Art. 8
Il Sindaco del Comune di Pirano conferisce la Piccola Targa agli alunni e studenti, a gruppi di alunni e studenti delle scuole elementari e medie superiori, oppure ai membri minorenni delle associazioni e dei club del comune per risultati e successi significativi, conseguiti nel campo dell’istruzione, della cultura, della scienza, della tecnica, dell’ecologia e dello sport, nonché per le imprese in cui si é manifestato il loro comportamento umano nei confronti dei loro coetanei e degli adulti.
Art. 9
La Piccola Targa del Comune raffigurante a bassorilievo lo stemma del Comune di Pirano, delle dimensioni 36 × 40 × 3 mm, é coniata in bronzo e viene fissata ad una base marmorea. Alla base viene fissata anche una targhetta d’ottone recante incisa la scritta bilingue: PICCOLA TARGA DEL COMUNE DI PIRANO, nome e cognome dell’insignito e la data del conferimento.
V PROCEDURA DEL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI UFFICIALI
Art. 10
Il conferimento di un riconoscimento ufficiale può essere proposto dalle persone fisiche e giuridiche; se la proposta riguarda il conferimento dello Stemma d’oro del Comune di Pirano va indirizzata alla Commissione del Consiglio comunale di Pirano responsabile per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine (più avanti, per brevitè: la commissione); se invece viene proposto il conferimento della Targa del Comune di Pirano e della Piccola Targa del Comune di Pirano la proposta va indirizzata al sindaco.
La raccolta delle proposte di conferimento dello Stemma d’oro del Comune di Pirano viene pubblicata, dalla Commissione per i mandati, le elezioni e le nomine, una volta all’anno nei mezzi di pubblica informazione, come di consuetudine.
La proposta va presentata per iscritto e deve riportare:
– la denominazione oppure il nome del proponente,
– il nome di colui che é stato proposto a ricevere il riconoscimento e le sue generalitè,
– la motivazione della proposta,
– i documenti a comprovare quanto asserito nella motivazione.
Art. 11
La commissione rispettivamente il sindaco esaminano le proposte per il conferimento dei riconoscimenti al più tardi entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
Art. 12
La commissione rispettivamente il sindaco hanno la facoltè di:
– richiedere al proponente di completare la domanda,
– respingere la proposta qualora risulti non dovutamente e adeguatamente motivata,
– richiedere il parere dell’apposita istituzione professionale, degli organi comunali o di un’altra organizzazione idonea.
Art. 13
La delibera di conferimento dello Stemma d’oro del Comune di Pirano, adottata dalla commissione, viene inviata in dibattito e in approvazione al Consiglio comunale.
Art. 14
La decisione in merito al conferimento della Targa del Comune di Pirano e della Piccola Targa del Comune di Pirano spetta al sindaco.
Art. 15
Ai sensi di questo decreto i riconoscimenti ufficiali vengono conferiti una sola volta, tuttavia non escludendosi tra di essi. Di regola vengono consegnati dal sindaco o da persona da lui autorizzata, accompagnati da un diploma recante il contenuto della delibera di conferimento.
I riconoscimenti ufficiali vengono consegnati alla seduta solenne del consiglio comunale in occasione della Festa comunale, oppure in modo solenne, in occasione di cerimonie particolari, o ad un ricevimento ufficiale, in occasione di una data o di un evento significativo per il comune o per gli insigniti, offerto nel giorno che più si avvicina a tale ricorrenza.
VI TENUTA DEI REGISTRI DI EVIDENZA
Art. 16
Le mansioni amministrative e professionali riguardanti il conferimento dei riconoscimenti vengono svolte dall’Ufficio del sindaco.
Art. 17
L’atto di conferimento dei riconoscimenti ufficiali viene registrato cronologicamente in appositi registri.
Nel registro si annota:
– il numero progressivo,
– nome e cognome oppure la denominazione nonché le generalitè dell’insignito,
– la data della seduta in cui é stato deliberato il conferimento del riconoscimento ufficiale,
– la data di consegna del riconoscimento.
Art. 18
La completa documentazione concernente il conferimento dei riconoscimenti ufficiali é pubblica, chiunque può prenderne visione presso l’Ufficio del sindaco.
Art. 19
I mezzi per l’attuazione del presente decreto vengono stanziati dal consiglio comunale nel bilancio del comune per ciascun anno a parte.
VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto cessa ad avere effetto il decreto sul riconoscimenti ufficiali del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 2/93).
I riconoscimenti conferiti ai sensi di tali prescrizioni mantengono il loro valore e vengono registrati, come nell’art. 16 del decreto.
Art. 21
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della R.S.
Numero: 901-1/95
Pirano, 14 dicembre 1995
Il Presidente
del Consiglio comunale di Pirano
dott. Milena Oblak-Juh

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti