Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

321. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico in mestnim parkom, stran 525.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 11. seji dne 2. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta M. Sobota med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico in mestnim parkom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico in Mestnim parkom v M. Soboti (v nadaljnjem besedilu – območje Osnovne šole I), ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., M. Sobota pod št. 11/95-ZN/MS v septembru l995.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
a) Tekstualni del:
– podatke o firmi – izdelovalcu ZN
– izjavo o opravljeni notranji kontroli
– izjave o upoštevanju predpisov s področja
– varstva pred požarom
– zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami
– varstva pred prekomernim hrupom
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev
– etapnost izvajanja zazidalnega načrta
– aproksimativni predračun stroškov za izvedbo zazidalnega načrta
– predhodni pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
b) Grafični del:
– izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine M. Sobota za obdobje l986–1990 M 1:5000
– kopija katastrskega načrta M 1:1000
– situacija obstoječega stanja z inventarizacijo M 1:1000
– arhitektonsko-ureditvena situacija z zasnovo zelenih površin M 1: 500
– funkcionalno-oblikovalski pogoji M 1: 500
– prometno-tehnična situacija M 1: 500
– situacija obstoječih in predvidenih komunalnih vodov M 1: 500
– zakoličbena situacija M 1: 500
– požarna varnost in zaklanjanje M 1: 500.
II. MEJA IN NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje ZN obsega površino med Ulico Št. Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico ter Mestnim parkom, ki ga tvorijo naslednje parcele: 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 in 651 – vse v k.o. M. Sobota in meri skupaj 3,1 ha.
4. člen
Namensko je kompleks opredeljen funkcionalnim potrebam Osnovne šole I, ki z določenimi spremljajočimi objekti po dimenzioniranih gabaritih in režimih uporabe, služijo tudi širšim mestnim potrebam (telovadnica – športna dvorana, šolske atletske naprave kot manjši atletski stadion).
III. POGOJI ZA FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV, OZIROMA POSEGOV V PROSTOR TER DOVOLJENE TOLERANCE
5. člen
Poleg že obstoječega matičnega objekta Osnovne šole I (po projektih arh. Novaka iz leta 1940), skupaj z majhno telovadnico ter pozneje izvedenega prizidka učilnic in v najnovejše prizidave jedilnice s kuhinjo, zazidalni načrt predvideva gradnjo in ureditev sledečih objektov:
a) – Šolske telovadnice – občasno športne dvorane za vadbo iger z žogo in sprovedbo tekem odbojke in košarke – povezane s povezovalnim traktom s šolskim objektom ter z aneksom za garderobe, sanitarije in kabineta, locirane zahodno od obstoječega objekta na zemljišču dosedanjega šolskega stadiona.
b) – Novega šolskega atletskega stadiona oziroma atletskih naprav na vzhodnem delu kompleksa (med šolo in parkom) – kot nadomestilo za dosedanji – dotrajani atletski šolski stadion – za šolske potrebe, vadbo in manjša neuradna tekmovanja (prostor ne omogoča več kot 300 m stezo).
c) – Zunanjo ureditev okolice objektov v kompleksu s parkirnimi površinami in dovozom ter avtobusnim postajališčem za učence v jugozahodnem delu, ureditvijo dodatnih zelenih površin v severozahodnem delu ob Severjevi in Borovnjakovi ulici in dodatno zeleno ploščadjo za zadrževanje učencev oziroma obiskovalcev prireditev ob južni strani predvidene dvorane (v večjem odmiku od obeh ulic), ureditvijo peš poti med stadionom in parkom (bivša Košičeva ulica), manjše tribune v obliki manjšega terasnega zemeljskega nasipa vzdolž zahodnega roba – glavne atletske steze z možnostjo postavitve manjše montažne ute za potrebe vodenja atletskih prireditev, dodatno ozelenitvijo in zasaditvijo ob južnem, zahodnem (namesto dotrajanih topolov) in severnem robu kompleksa, rekonstrukcijo obstoječih asfaltnih površin – igrišč za rokomet, košarko in odbojko na severnem delu kompleksa ter ureditev dodatnih dostopnih poti k novim objektom z Ulice Štefana Kovača (za stadion, kolesarje, za dvorano, servisni dovoz do kuhinje), dovoz na parkirišče in avtobusno postajališče iz Severjeve ulice.
6. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti objektov so razvidni iz grafičnih prilog ZN, kjer so definirani maksimalni gabariti od katerih se navzgor lahko odstopa, ob dodatni preverbi in izmerah na lokaciji, le v izjemnih primerih.
– Gabariti dvorane so pogojeni z njenimi robnimi funkcijami: vadba za rokomet (tlorisna dimenzija 46 x 28 m), tekme odbojke (svetila višina 9 m), 5–6 vadbenimi enotami (garderobe, sanitarije), max. 500 obiskovalcev (spremljajoči prostori).
– Gabariti stadiona so prilagojeni razpoložljivemu prostoru in tekmovanjem šolskih kategorij (300 m tartanska krožna steza, znotraj steze ostale atletske naprave in travnate površine). Zakoličbeni podatki za objekte in odmike so razvidni iz ustrezne grafične priloge.
7. člen
Oblikovalski vidiki kompleksa in posebej telovadnice – športne dvorane se morajo v projektnih rešitvah strogo podrejati in prilagajati arhitektonsko-oblikovalskim zasnovam moderne arhitekture matičnega objekta arh. Franca Novaka iz predvojnega časa. V tem smislu novi objekti ne smejo zavzemati prostora oziroma motiti pogledov na obstoječi objekt z njegove zahodne, južne in vzhodne strani. Objekt telovadnice s povezovalnimi in sanitarnimi trakti mora biti masivne izvedbe in podobne fasadne obdelave (po materialih in videzu) kot matični objekt.
8. člen
Prometna ureditev in komunalni priključki so navezani na okolne ulice ter komunalne naprave v njih in delno na že izvedene naprave kot je to podrobno razvidno iz grafičnih prilog.
IV. FAZNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
9. člen
Celotna novo predvidena zazidava objektov in ureditev ter oprema kompleksa je, glede na funkcionalno medsebojno pogojenost in zaokroženost, predvidena v enem zamahu.
V. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA
10. člen
Do realizacije celotne ureditve zazidalnega načrta, ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z ZN, oziroma bi preprečevali njegovo realizacijo niso dovoljeni. Možna so le nujna vzdrževalna dela ali pa pripravljalna dela za realizacijo ZN.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
ZN je stalno na vpogled na upravi Mestne občine M. Sobota.
12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, se iz odloka o sprejetju PUP za mesto M. Sobota z okolico (Ur. objave, št. 25/89), izvzame območje – PIN/-11, ki se je pod to označbo urejalo s PUP.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-9/95
Murska Sobota, dne 2. novembra 1995.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost