Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

318. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija, stran 522.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 73. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Litija na 15. seji dne 28. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Litija,
– način oziroma oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
– strokovno-tehnične in razvojne naloge,
– varstvo uporabnikov,
– vire financiranja in
– druga vprašanja povezana z izvajanjem gospodarskih javnih služb.
2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu, zagotavlja občina, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest,
9. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost,
10. javna razsvetljava v naseljih,
11. gasilska služba,
12. odstranjevanje in pokop poginulih živali.
4. člen
Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture,
2. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
3. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic - tržnih prostorov in živinskih sejmov,
4. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov,
5. plakatiranje in okraševanje naselij,
6. deratizacija in dezinfekcija,
7. opravljanje javnega potniškega prometa,
8. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
9. upravljanje z javnimi objekti in površinami.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
5. člen
Javne službe iz prejšnjega člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom iz 5. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot obvezne lokalne javne službe na določenem območju, je obvezna.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot izbirne lokalne javne službe ni obvezna, če odlok za posamezne primere ne določa drugače.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
8. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij, z dajanjem koncesij ali neposredno z ustanavljanjem režijskih obratov.
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje v mešani lastnini.
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično in neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitve koncesije, ali neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to nesmotrno.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije zagotovi občina tako, da da koncesijo fizični ali pravni osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Koncesionarja izbere posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet, na podlagi javnega razpisa.
Predmet koncesije, pogoje, trajanje, način financiranja, nadzor, postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku pripravi komisija iz prvega odstavka tega člena predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinskemu svetu, ki odloči z upravno odločbo.
11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine, v imenu in za račun občine.
12. člen
Neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe v izvajanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin se izvede z odlokom občine v primerih, kadar to narekuje lokalna pogojenost ali potrebe lokalnega prebivalstva in če izvajalec izpolnjuje vse predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde ter normative ter razpolaga s premoženjem v višini 5% predvidenega letnega prometa ali garancije banke, kot varščino za poravnavo morebitno nastale škode v času izvajanja javne službe.
13. člen
Z infrastrukturnimi objekti in napravami namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) postali last občine, upravljajo izvajalci javnih služb.
IV. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na podlagi koncesije, se s pogodbo poverijo v izvajanje koncesionarju kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti in če koncesionar razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem in opremo. Nadzorne naloge opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
V primerih, ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske javne službe, le-te opravlja pristojni oddelek občinske uprave, ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge pristojni oddelek občinske uprave v sodelovanju z javnim podjetjem.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki šteje sedem članov.
Člane imenuje občinski svet, pri čemer upošteva zastopanost vseh uporabnikov javnih služb celotnega območja občine.
Svet uporabnikov:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov, in oblikuje skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb, njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili.
16. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
17. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici za katero meni, da je kršena in naloži izvajalcu javne službe ustrezno ravnanje.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
18. člen
Gospodarske javne službe se financirajo iz cen javnih dobrin, proračunskih sredstev in drugih virov.
Uporabnikom, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb pod št. 1., 2., 3., 4., 7.,9. in 12. iz 3. člena in št. 1., 2., 6. in 8. iz 4. člena tega odloka morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.
Iz cene se financirajo storitve tistih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive in jih plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračuna ali drugih virov.
19. člen
Predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin oziroma storitev določa občinski svet na predlog izvajalca.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov izvede občinski svet v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 71/94).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti