Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza, stran 520.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne skupnosti Hotiza na seji dne 15. 1. 1996 po predhodni odločitvi na zboru vaščanov Kapca dne 14. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje naselja Kapca v Krajevni skupnosti Hotiza.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 18. 2. 1996 od 7. do 19. ure na glasovalnem mestu v prostoru Vaškega doma v Kapci.
3. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo 6,500.000 SIT ter se bodo uporabila za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– izgradnja kanalizacije in plinovoda v vasi,
– obnova vaškega in gasilskega doma,
– izgradnja mostov v vasi ter obnova asfaltiranih prevlek,
– sanacija jarkov – vodotokov
– ureditev in vzdrževanje pokopališča ter oklice,
– vzdrževanje poljskih poti.
Vrstni red izvajanja tega programa določi Svet Krajevne skupnosti Hotiza po predhodnem dogovoru z vodstvom vaškega odbora Kapca.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik naselja Kapca krajani, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavnosti v naselju Kapca.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v naselju Kapca, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– 82% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Kapca;
– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Hotiza in ima naslednje besedilo:
.             KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA
.               – Naselje KAPCA
.                GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 18. 2. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka v naselju Kapca, ki se bo uporabil za:
– izgradnjo kanalizacije in plinovoda v vasi,
– obnovo vaškega in gasilskega doma,
– izgradnjo mostov v vasi ter obnova asfaltiranih prevlek,
– sanacijo jarkov – vodotokov
– ureditev in vzdrževanje pokopališča ter okolice
– vzdrževanje poljskih poti.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu;
– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Kapca;
– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.
.                 GLASUJEM
.            “ZA”          “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glasovalec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
9. člen
Referendum vodi Volilna komisija Krajevne skupnosti Hotiza, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Hotiza.
11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet Krajevne skupnosti Hotiza ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru vaščanov naselja Kapca o uporabi zbranih sredstev.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hotiza
Viktor Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti