Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart, stran 519.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 6/95) se v 4. členu spremeni točka 2 tako, da se glasi:
“2. urejanje ulic, trgov in cest ter pripadajočih objektov, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste”.
2. člen
V 4. členu se za točko 6 dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
“7. oskrba s plinom
8. upravljanje javnih stanovanj.”.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se v deseti alinei črtata besedi “in lokalne”.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se dodata novi dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
“– objekti in naprave za oskrbo s plinom
– javna stanovanja.”.
5. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besede “izvršni svet skupščine občine” nadomestijo z besedama “občinski svet”.
6. člen
Drugi odstavek 12. člena in tretji odstavek 14. člena se spremenita in dopolnita tako, da se glasita:
“Po končanem postopku oblikuje župan občine predlog za izbor koncesionarja in ga posreduje občinskemu svetu, ki odloči z upravno odločbo.”
7. člen
V prvem odstavku 12., 13., prvem in drugem odstavku 14., 15., 21., 22., 23. in 26. člena se besedi “skupščina občine” nadomestita z besedama “občinski svet” v ustreznem sklonu, besede “izvršni svet skupščine občine” pa z besedo “župan občine” v ustreznem sklonu.
8. člen
17. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Občina Lenart zagotavlja javne službe v naslednjih oblikah:
– v občinskih javnih podjetjih, v katerih se opravljajo javne službe, navedene v točkah 1, 2, in 5 3. člena tega odloka ter javne službe, navedene v točkah 3 in 6 4. člena tega odloka,
– z dajanjem koncesij, s katerimi se zagotavlja opravljanje javnih služb, navedenih v točkah 3, 4, 6 in 7 3. člena tega odloka ter javnih služb, navedenih v točkah 1, 2, 4, 5, 7 in 8 4. člena tega odloka.”.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/94
Lenart, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti