Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

313. Odlok o dejavnosti in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo, stran 518.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8., 12. in 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 6/95) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 21. decembra 1995 sprejel
O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
1. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta in velja za vse gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Lenart z dajanjem koncesij. Na njegovi osnovi se lahko opravi poizvedovanje interesa potencialnih koncesionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko dejavnost ali skupino dejavnosti.
2. člen
Na podlagi izdane koncesije se v Občini Lenart kot gospodarske javne službe lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
1. ravnanje s komunalnimi odpadki
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
3. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin
4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka
5. pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne storitve, vzdrževanje in urejanje pokopališč)
6. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov
7. urejanje in vzdrževanje javne tržnice, javnih parkirišč in javnih sanitarij
8. upravljanje javnih stanovanj
9. upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest.
3. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti iz 2. člena tega odloka se izvaja na celotnem območju ali delu območja Občine Lenart.
Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podelitve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko pogodbo z vsebino in obliko, kot ju določa 39. člen zakona o gospodarskih javnih službah.
Župan Občine Lenart, kot zastopnik koncedenta, za vsako posamezno ali skupino dejavnosti z javnim razpisom opredeli območje izvajanja gospodarske javne službe (komplekse ipd.), uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmerja med koncesionarjem in koncedentom.
Javni razpis, ki se pripravi za konkretno koncesijsko dejavnost, mora vsebovati določila iz 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
4. člen
V javnem razpisu določi koncedent pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v najem, odkup ali na leasing
– prevzem zaposlenih delavcev s področja posamezne dejavnosti, ki je predmet prevzema
– najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar (mesečno ali letno)
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
– začetek in čas trajanja koncesije
– možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne ali fizične osebe, ki imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne reference.
5. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi ustrezna strokovna služba občinske uprave Občine Lenart. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za dostavo ponudb ne more biti krajši od 30 dni.
6. člen
Zaradi zaščite občanov koncedent že pri razpisu upošteva delitev dejavnosti po območjih, določa mehanizme cen oziroma tarif, nadzor, limitiranje časa izdane koncesije, možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.
7. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju, načinu plačila koncesionarja in začetku oziroma dobi trajanja koncesije se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s koncesijsko pogodbo.
8. člen
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe koncedent poverja strokovni službi občinske uprave, ki najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesijskega razmerja.
10. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom časa izdane koncesije,
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvajanje dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– zaradi stečaja ali drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije še pred potekom roka, če koncesionar krši bistvena določila iz koncesijske pogodbe (glede izvajanja dejavnosti, cene ipd.), in sicer z razdrtjem pogodbe,
– z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom pol leta od pisne odpovedi.
11. člen
Izbor koncesionarja opravi na predlog župana Občinski svet občine Lenart.
Koncesijsko pogodbo pripravi, odvisno od dejavnosti, pristojna strokovna služba občinske uprave Občine Lenart, sklene pa jo v imenu Občine Lenart župan.
12. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku lahko župan po predhodnem sklepu Občinskega sveta občine Lenart izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim oganizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrih, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva, večinsko podprte na zboru krajanov.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/94
Lenart, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti