Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

312. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Lenart, stran 516.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena, 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 21. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Lenart
1. člen
S tem aktom se opredelijo dejavnosti, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za oskrbo z zemeljskim plinom ali s tekočim naftnim plinom TPN, v nadaljevanju besedila: plinom.
Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot gospodarska javna služba.
2. člen
Predmet koncesije je ekskluzivna izgradnja in upravljanje omrežja za oskrbo prebivalstva s plinom za potrebe prebivalstva in industrije na območju Občine Lenart.
3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji;
b) da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo plina za potrebe prebivalstva in industrije;
c) da pripravi in predloži študije s prikazom predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov. Z oceno vrednosti naprave, potreben čas izgradnje, finančni plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrežjem;
d) da pripravi in predloži analizo programov prodaje plina;
e) da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge;
f) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z oskrbo prebivalstva s plinom in njegovim upravljanjem.
4. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe;
2. izključno pravico prodaje plina na območju občine opredeljenem v koncesijski pogodbi;
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo;
4. pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo plina;
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
6. pravico določati način in pogoje za plačilo uporabljenega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika;
7. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila;
8. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka, v skladu s sprejetim pravilnikom o priključitvi in dobavi plina, ki ga potrdi koncedent.
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za oskrbo prebivalstva s plinom;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo plina;
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina;
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
Koncesionar je edini distributer plina na območju Občine Lenart, opredeljen v koncesijski pogodbi, za potrebe prebivalstva in industrije pod naslednjimi pogoji:
a) da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;
b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti in koncesijska pogodba;
c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom;
d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji;
e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja 29 let. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podlajša oziroma ima koncesionar pri sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli za oskrbo prebivalstva s plinom v roku 6 mesecev, ko je podpisana pogodba, pod pogojem, da so predhodno izdana vsa potrebna dovoljenja za začetek del.
Začetek in konec del bo definiran s koncesijsko pogodbo.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– odvzemom koncesije;
– odkupom koncesije;
– s sporazumnim prenosom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata. Koncesijska pogodba lahko preneha tudi z razdrtjem ali v primeru stečaja koncesionarja.
10. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje: odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za več kot šest dni (6 dni);
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izvedbo naprav in plinsko omrežje iz naslednjih virov:
– lastnih virov;
– bančnih kreditov;
– sredstev državnega ekološkega sklada ter drugih virov, pridobljenih preko občine ali drugega nosilca, ki je upravičen konkurirati.
Sredstva, ki jih koncesionar zagotavlja, morajo predstavljati 100% potrebnih sredstev.
13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v oskrbo prebivalstva s plinom in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo plina. Način in višina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, dobička in davke.
14. člen
Prodajno ceno plina potrjuje občinski svet in se izraža v SIT, na podlagi koncesijske pogodbe in veljavnih državnih predpisov.
Cena plina v omrežju ne bo smela presegati cen ekstra lahkega kurilnega olja glede na kalorično (kurilno) vrednost obeh goriv, povečane za stroške distribucije ekstra lahkega kurilnega olja uporabnikom.
15. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta Občinski svet občine Lenart (koncedent), ki določi podpisnika pogodbe o koncesiji. Občinski svet občine Lenart določi koncesionarja s sklepom.
16. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja upravni organ Občine Lenart, strokovnost izvajanja pa nadzoruje pristojni inšpekcijski upravni organ.
Odnosi med uporabnikom in koncesionarjem se regulirajo s posebnim pravilnikom (pravilnik o dobavi plina), ki je sestavni del pogodbe o koncesiji.
17. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
19. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom ob predčasnem prenehanju koncesijske pogodbe. Načini in pogoji prenosa in odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent bo v primeru v pogodbi predvidenega predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo še neamortizirane vrednosti objektov in naprav. Dokler to ni realizirano, so naprave last koncesionarja.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja s privolitvijo koncedenta.
22. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
Kot višjo silo pa je v odnosih med koncedentom in koncesionarjem šteti predvsem katastrofe in havarije, ki jih ni bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem.
23. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
25. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-12/95
Lenart, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti