Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

311. Odlok o ureditvenem načrtu Brestanica-trg, stran 510.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 in 14/95) ter 19. In 113. člena začasnega poslovnika Občinski svet občine Krško na 12. seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu Brestanica-trg
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje Brestanica - trg, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko projekta UN 121/92 v oktobru 1995.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz ureditvenega načrta, ki se nanašajo na izrabo območja, urejanje prostora, prometne ureditve, ureditve komunalne in energetske infrastrukture ter na varovanje okolja.
Ureditveni načrt vsebuje:
1. Tekstualni del
2. Soglasje pristojnih organov in organizacij
3. Odlok
4. Grafični del:
U1 Izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990         M 1:5000
U2 Katastrski načrt                        M 1:2880
U3 Geodetska podlaga                        M 1:1000
U4 Katastrski načrt in lastništvo                 M 1:1000
U5 Arhitektonsko ureditvena situacija               M 1:1000
U6 Prometne situacije in načrt gradbenih parcel          M 1:1000
U7 Zakoličena situacija objektov                  M 1:1000
U8 Komunalna infrastruktura                    M 1:1000
U9 Energetska infrastruktura                    M 1:1000
U10 Telekomunikacijsko in CATV omrežje               M 1:1000
U11 Ureditev za obrambo in zaščito                 M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Območje UN zajema ozko dolino med Grajsko vzpetino in Mohorjevim hribom. Na zahodni strani ob regionalni cesti R362 poteka meja za gostinskim lokalom "Pod lipo" ob Šolski cesti in zajame pozidavo ob regionalni cesti R362 do Trga. V nadaljevanju poteka meja do Spodnjega gradu ob cesti R362. Na severni strani poteka ob pozidavi Zasavske ceste do zadnje stanovanjske hiše. Na južni strani pa poteka po levem bregu reke Save ob magistralni železniški progi Zidani most–Dobova do železniške postaje, kjer prečka cesto izgnancev. Na vzhodni strani poteka meja ob vznožju Mohorjevega hriba do obstoječega pokopališča na Kantalonu ter vzporedno z brestaniškim potokom do gasilskega doma, kjer se meja razširi in poteka vzporedno z rudniško progo, nato pa prečka brestaniški potok in cesto na Ribnik. Nadalje poteka ob dovozni cesti ob rudniški progi ter se na severu ob krajevnem uradu (dovozni cesti) zaključi.
Meja območja poteka po naslednjih obodnih parcelah:
k. o. Brestanica:
434/3, 435/5, 435/4, 436, 437/3, 438/3, 575/2d, 573/1, 348/3, 348/6, 559/1, 88d, 90d, 85d, 84/1d, 76d, 70/5d, 70/1d, 67/1d, 63/1d, 63/2, 62, 60/1, 46d, 57, 56, 48/1, 45, 41/1, 40, 37, 33/3, 33/2, 33/1, 27, 26, *25, 21/1, 18/1, 17, *22/2, *22/1, 120/1d, 124, 120/2d, 120/10, 131/3 131/2, 555d, 590/1d, 590/2d, 583/2d, *166, 591/9, 591/6, 591/5, 515/3, 504/2, 551, *161, 504/3, 579d, 496, 494, 491, 490, *156, 488/2, 475, 472, 470/1d, 470/4, 595/1d, 578/1.
Opomba: d - pomeni delno
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
4. člen
Osnovna izhodišča in cilji ureditvenega načrta so:
– obnoviti in oživeti zgodovinsko jedro, mu vrniti primat ter ga povezati in vključiti v življenje z ostalimi predeli Brestanice
– urediti ambientalno kvalitetne prostore
– adaptirati značilne objekte na območju
– zaključevati ulice z obulično pozidavo
– urediti javni mestni promet
– pridobiti nove površine za zabavo, šport in rekreacijo
– urediti peš promet in kolesarske površine
– očistiti bregove potoka in griče s cerkvami.
5. člen
Razdelitev območja urejanja na prostorske enote:
– območje ob cerkvi sv. Marije božje Lurške - baziliki
– območje proti elektrarni
– območje Cesta na ribnik
– območje ozkotirne železnice
– območje Ceste prvih borcev
– območje železniške postaje
– Zasavska cesta
– kompleks spodnjega gradu
– Šutna
– Kantalon
– Trg
– območje gasilskega doma.
IV. USMERITVE ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Usmeritve za posege v prostor po posameznih območjih:
– Območja ob cerkvi sv. Matere božje Lurške - baziliki
Dostopi do cerkve ostanejo nespremenjeni z ohranitvijo obstoječih drevoredov. Vzporedno z objektom župnišča je možno zgraditi nov objekt, s tem da se predhodno poruši obstoječ pomožni gospodarski objekt.
Pred cerkvijo se uredi plato za parkirišče.
Obstoječi park proti Cesti na ribnik se ohrani in varuje. Skozi se uredi peš dostop do cerkve.
Vzhodno pobočje pod cerkvijo se hortikulturno uredi z zasaditvijo nizkega okrasnega grmičevja.
Dozidava objekta kmetijske trgovine mora upoštevati in vsebovati tudi poenotenje celotne strehe.
– Območje ob cesti proti Elektrarni
Predvidene so dozidave obstoječih objektov.
Širitev tenis igrišč z ureditvijo potrebnih dodatnih parkirišč v sklopu gostilne Pohle.
– Območje Ceste na ribnik
Za širitev vozišča se poruši objekt Cesta na ribnik 6 na parcelni št. 126/1. pod cerkvijo.
Na skrajnem vzhodnem delu območja je nakazana varianta mostu preko Brestaniškega potoka na območje Sejmišča, ki je vezana na končno odločitev.
Dozidava in novogradnja (nadomestna gradnja) ob cesti tvorita nadaljevanje in zaključek ulične fasade.
– Območje ozkotirne rudniške železnice
Ne glede na odločitev obsega varovanja bo potrebno trasi in objektom (tunelom) definirati tudi drug namen (kolesarsko stezo, zaklonišče) in predvidene posege na objektu naravnati v smeri, da bo realiziran tudi drugi namen.
– Območje Ceste 1. borcev
Dozida se objekt, v katerem je banka, gostilna in stanovanje in sicer na južni in vzhodni strani objekta.
Pri objektu CPB 8 "mežnarije" pod cerkvijo se uredi arkadni hodnik in pločnik.
Na platoju južno od bencinskega servisa se uredijo parkirišča za potrebe bližnjih trgovin. Južno od križišča Ceste na ribnik in Ceste 1. borcev se dozidajo obstoječi objekti. Nadzida se stanovanjski objektov na parceli Lackovič, da se ustvari obulična fasada in tako formira ulica. Na dvorišču parcele Lackovič je možna dozidava obstoječe delavnice.
Ob Šolski cesti pri gostišču Pod lipo se uredijo parkirišča
– Trg
Obstoječa pozidava ob cesti ostane nespremenjena, le da se objekti sanirajo.
Južni del pozidave med cesto skozi Trg in obvoznico se predvidi za namestitev manjših dvoriščnih objektov z večjimi gospodarskimi objekti ali delavnicami. Novi objekti bodo ustvarili fasado proti obvoznici.
Za območje pozidave od ceste do pobočja grajske vzpetine velja princip izgradnje dvoriščnih objektov za opravljanje dejavnosti z upoštevanjem in prilagajanjem obstoječe parcelacije.
Rušijo se neustrezni gospodarski in pomožni objekti. Tako dosežemo dovoz in prehod preko posameznih dvorišč znotraj obstoječih parcel in obenem veduto preko prehodov na pobočje.
Parkirišča se uredijo na dvoriščih posameznih parcel za lastne potrebe in za opravljanje dejavnosti.
Pri gostilni Kosar je predvideno večje javno parkirišče.
Osrednji prostor nekdanjega “placa” se uredi kot manjši trg, namenjen prodaji na odprtem, zbiranju in trgovanju, ter prireditvam na prostem. Ta prostor je s peš potjo povezan preko mostička potoka Brestanica s Šutno in naprej proti železniški in avtobusni postaji. Druga smer peš poti pelje s Trga proti gasilskemu domu in naprej proti cerkvi. Od gostilne Kosar je speljana peš pot preko potoka z brvjo, ki se navezuje na ulico Kantalon in naprej proti Spodnjem gradu.
– Območje gasilskega doma
Razširi in rekonstruira se most.
Južni del platoja se uredi za prireditve in zabave, s tem da se ohrani kvalitetna vegetacija.
Na severnem delu platoja se uredi manjše igrišče za rekreacijo in zabavo odraslih in otrok, ki živijo v Trgu in ob Cesti 1. borcev.
Uredi se manjše otroško igrišče.
Preko platoja se spelje kolesarska steza, ki pelje s Trga proti Cesti na ribnik in baziliki.
– Območje železniške postaje
Na platoju sedanjega lesnega prostora se uredi avtobusna postaja z obračališčem in spremljajočimi objekti, parkirišča za osebne avtomobile, kolesarnica in garaže ob objektu železniške postaje.
Ostale odprte površine se hortikulturno uredijo.
Ukine se tovorna postaja za les, ostaneta pa nakladalni rampi za potrebe železnice, vklopljeni v ureditev avtobusne postaje.
Nadomestna lokacija lesnega platoja ob železniški postaji se definira z drugo urbanistično dokumentacijo pred izgradnjo avtobusne postaje.
– Kantalon
Uredi se obstoječa cesta z obračališčem, parkirišče, ter peš pot z brvjo preko potoka (pri Kosarju).
Obstoječi objekti imajo možnost dozidav, hkrati pa je predvidena tudi dopolnitev pozidave z dvema novima objektoma.
Predvidene so rušitve obstoječih neustreznih objektov z možnostjo njihove nadomestitve.
– Šutna
Pokopališče se razširi v obe smeri s potrebnimi ureditvami.
Razširi se vozišče ceste, tako da se ga delno vkoplje v pobočje na vzhodni strani.
Uredi se parkirišče na severni strani cerkve sv. Petra.
Za realizacijo teh ureditev je potrebna rušitev treh stanovanjskih objektov in sicer Šutna 7 na parcelni št. 157, Šutna 2 na parcelni št. 146 in Šutna 4 na parcelni št. 149.
Ohranja se značilna pozidava ob zahodni strani ceste z možnostjo nadomestne gradnje v istih gabaritih, kot so obstoječi objekti.
Na vzhodni strani ob obstoječem peš mostu preko potoka Brestanica se nahaja Petrov studenec. Predvidene so hidrološke analize vode v kvalitativnem in kvantitativnem smislu Na osnovi ugodnih rezultatov analiz je predvidena ureditev studenca kot vira pitne vode.
– Kompleks spodnjega gradu
Sanirajo se obodni zidovi in streha spodnjega gradu.
Okolico gradu se uredi in se s peš mostom preko potoka Brestanica poveže s platojem železniške in avtobusne postaje.
– Območje Zasavske ceste
Ruši se stanovanjski objekt Zasavska cesta 8 na parcelni št. *12.
Obstoječi objekti imajo možnost dozidav.
7. člen
Skupna splošna merila in pogoji za poseganje v prostor
V vseh prostorskih enotah so dopustne gradnje in ureditve:
stanovanjskih, poslovnih, pomožnih in začasnih objektov
– dozidave, nadzidave, dopolnilna in nadomestna gradnja
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov ter objektov in naprav sistema zvez
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– zelenih površin in odprtih prostorov
– rušitve
– spremembe namembnosti nekaterih objektov
– tekoča vzdrževalna dela
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih nesreč ali vojne.
Za vse posege v prostor, ki nebistveno odstopajo od določil UN, je potrebno pred izdajo lokacijskega dovoljenja izdelati strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo je investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.
8. člen
Usmeritve za oblikovanje objektov in naprav
Vse obstoječe in predvidene objekte na območju urejanja je možno rekonstruirati oziroma zgraditi tako, da je možna poleg stanovanjske tudi poslovna namembnost, s tem da to ne smejo biti dejavnosti, ki bistveno povečajo tovorni promet, oziroma potrebujejo večje količine vode in energije ter ne povzročajo prekomernih emisij v okolje.
Dostopi na parcele se morajo načeloma urejati z zbirnih cest nižjega ranga, le izjemoma z regionalne ceste, kot individualni priključki.
Horizontalni gabariti morajo biti pravokotnega tlorisa (razen med interpolacijami med objekti so lahko kvadratni) v sorazmerju z obstoječimi objekti (ne smejo izstopati iz strukture obstoječih objektov).
Vertikalni gabariti se morajo prilagajati obstoječim objektom, novih dominant ni predvidenih.
Naklone streh je potrebno prilagajati obstoječim sosednjim objektom, (naklon mora biti med 36 in 40 stopinjami), kritina mora biti opečna.
Ulične fasade morajo biti simetrične (iz naravnih materialov - omet svetlih tonov), okenske odprtine pa v vertikalnem proporcu.
Balkoni na uličnih fasadah in obitja fasad z lesom niso dopustni.
9. člen
Splošni pogoji za prenovo odprtega prostora
V območju urejanja obstaja zelena površina ob cerkvi sv. Matere božje Lurške, ki ohranja parkovno ureditev
Kot zelena površina so tretirana tudi športno rekreacijska območja, ki zahtevajo specifične ureditve.
Ostale zelene površine se uredijo v sklopu zunanjih ureditev v posameznih območjih.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
Pogoji za prometno urejanje
10. člen
Prometnice
Lokalna cesta L 2906 Brestanica–Anže se rekonstruira na večjem delu urejanja, predvsem za izboljšanje horizontalnih in vertikalnih elementov ter širine. Za izvedbo rekonstrukcije je potrebna rušitev objekta Cesta na ribnik 6 na parcelni št. 126/1.
Lokalna cesta L 3909 Blanca–Videm
Za boljšo prepustnost se poruši objekt Zasavska cesta 8 na parcelni št. *12 ter izvede minimalni pločnik od Spodnjega gradu do opornega zidu železniške proge. Na odseku pri žel. postaji se nanjo naveže predvidena avtobusna postaja z obračališčem.
Na elemente ceste skozi Trg vpliva obstoječa gosta zazidava, zato je obnova ceste predvidena kot talna obdelava, razen priključka na regionalno cesto, katerega se rekonstruira ter se mu določi nov prometni režim. Na spodnjem jugozahodnem priključku se izvede razširitev. Dopusti se izstop iz Trga v južni smeri, kakor tudi vstop na Trg iz te smeri. Vsa ostala zavijanja niso dovoljena. Na severovzhodu priključka se rekonstruira priključek tako, da se razširi območje priključka - izvede otok in omogoči ločeno desno zavijanje na Trg iz severne strani. Izvoz iz Trga ostane na obstoječih voznih pasovih pravokoten z obeh smeri.
Cesta na Šutno se rekonstruira v celotni dolžini. Izvede se razširitev za 1 m z vkopom v pobočje in izvedbo opornega zidu.
Cesta na Kantalon je potrebna temeljite obnove in izvedbe obračališča glede na to, da je to slepa ulica.
Cesta proti elektrarni in Šolska ulica na območju ureditvenega načrta dosegata potrebne standarde glede avtomobilskega prometa, zato je potrebno le tekoče vzdrževanje.
Na vseh cestah znotraj območja urejanja poteka dvosmerni promet.
Rekonstrukcija in obnova cest se izvede tako, da se ne poslabša dostopnost do objektov, ki so neposredno ob cesti. Praviloma je višina rekonstruiranih cest enaka, kot je bila pred rekonstrukcijo, razen Ceste proti ribniku, ki se izvede z novimi vertikalnimi in horizontalnimi elementi.
11. člen
Mirujoči promet
Nova predvidena večja parkirišča se zagotovi:
– na platoju ob cerkvi sv. Lurške Matere božje - baziliki
– ob gostinsko rekreacijskem kompleksu
– ob bencinski črpalki
– na Zasavski cesti, ob železniški postaji
– ob pokopališču
– manjša parkirišča se zagotovijo na dvoriščnih delih parcel, odvisno od dejavnosti, ki bo organizirana v objektu.
Na celotnem območju urejanja je tako zagotovljenih ca. 224 parkirnih mest.
12. člen
Kolesarski in peš promet ter javni avtobusni promet
Zaradi morfoloških razmer ozke doline je izgradnja ločenih kolesarskih stez ob prometnicah nemogoča, za iskanje drugih tras pa tudi ni prostora.
Ob odločitvi o nadaljnji usodi industrijske železnice je potrebno na trasi zagotoviti tudi možnosti izvedbe kolesarske steze, kot edini alternativi za ločen promet kolesarjev.
Izvedba pločnika se predvideva:
– v nadaljevanju Ceste izgnancev do žel. postaje
– na območju kompleksa Spodnjega gradu
– ob Zasavski cesti
– ob cesti na Ribnik do predvidenega mostu.
Poleg pločnika se uredi peš poti:
– od Ceste na ribnik do Bazilike
– iz Trga preko brestaniškega potoka na Šutno in Kantalon
– iz kompleksa Spodnjega gradu preko brestaniškega potoka na avtobusno in železniško postajo.
Skozi območje potekata medkrajevni avtobusni liniji:
– Krško–Sevnica, ki poteka po lokalni cesti L 3909 in
– Krško–Podsreda, ki poteka po regionalni cesti R 362 in lokalni cesti L 3909.
Poleg avtobusne postaje, ki nadomesti postajališča ob žel. postaji se postajališča izvedejo še na regionalni cesti pri Trgu in nasproti bencinske črpalke.
Pogoji za komunalno urejanje
13. člen
Glede na dokaj utesnjene površine med objekti, je potrebno komunalne in energetske vode v fazi načrtovanja razporediti v prostoru ter zaradi neenakomernega poseganja v prostor rezervirati koridorje predvidenih infrastrukturnih vodov.
14. člen
Vodovodno omrežje
Glavni cilji oziroma naloge upravljalca vodovodnih sistemov so:
– sanacija, oziroma rekonstrukcija dotrajanih cevovodov,
– sanacija vodovodnega zajetja v Dovškem - zagotovitev kvalitetne pitne vode na celotnem območju Brestanice in Senovega,
– združitev dveh cevovodnih sistemov.
Na odseku od križišča pri gostilni Pod lipo (jašek JV1) do cestnega priključka z ulico Trg se izvede rekonstrukcija obstoječega cevovoda iz litoželeznih cevi LTž Ø 90 mm. Omenjeni cevovod se rekonstruira oziroma zamenja s cevovodom iz jeklenih cevi Ø 150 mm. Profil cevovoda se poveča zaradi večje prepustnosti in zagotavljanja požarne vode.
Prestavi se primarni cevovod ob Cesti na ribnik zaradi izgradnje predvidene stanovanjske hiše. Trasa prestavljenega cevovoda poteka po dvorišču na severni strani stanovanjske hiše. Dolžina trase je ca. 60 m. Obstoječi cevovod se odstrani.
Za zagotovitev preskrbe Zasavske ceste s požarno vodo se rekonstruira cevovod PE Ø 63 mm od priključka na Cesti prvih borcev v dolžini ca. 450 mm. Trasa novega cevovoda Ø 110 poteka po obstoječi trasi. Zgradijo se tudi trije nadzemni hidranti.
Zaradi zagotovitve preskrbe železniškega platoja s požarno vodo se rekonstruira cevovod PE Ø 63 mm v dolžini ca. 250 m ki poteka ob Cesti izgnancev. Trasa novega cevovoda Ø 110 mm poteka po obstoječi trasi. Zgradi se en hidrant.
Hidrantno omrežje se dopolni s podzemnimi in nadzemnimi hidranti tako, da se pokrije celotno območje ureditvenega načrta, glede na požarno obremenitev območja.
Eventualne potrebne sanacije sekundarnih vodov in priključkov, se izvedejo po njihovih obstoječih trasah.
15. člen
Kanalizacijsko omrežje
Zaradi zaščite potoka Brestanica se opustijo obstoječi fekalni izpusti individualnih stanovanjskih objektov (na severovzhodnem območju ob Cesti na ribnik) v potok. Fekalne vode se speljejo preko obstoječih greznic v novozgrajeno kanalizacijo. Le-ta se zgradi na zahodni strani ozkotirne železnice. Trasa poteka ob njej do Ceste na ribnik, kjer se priključijo terciarni vodi fekalne kanalizacije (ki potekajo po severni strani Ceste na ribnik), naprej prečka potok Brestanica in se v J1 združi s predvideno kanalizacijo iz obrtne cone Brestanica-Sejmišče. Naprej poteka trasa kanalizacije paralelno z ozkotirno rudniško železnico, pri črpališču tehnološke vode Elektrarne Brestanica prečka brestaniški potok ter se prikjuči na obstoječ kanalizacijski kolektor Senovo-Brestanica.
Onesnaževanje Save z odpadnimi vodami se prepreči z izgradnjo čistilne naprave Brestanica (LN 203/89), ki se zgradi v opuščenem kamnolomu Brestanica. Zato je potrebno obstoječi primarni kolektor povezati s čistilno napravo ter dograditi sekundarno kanalizacijsko omrežje.
Zaradi terenskih in tehnoloških pogojev se ta povezava izvede preko novega črpališča fekalnih voda :
Tako se zgradi povezava med obstoječim kolektorjem in črpališčem odpadnih voda s kanalizacijskim vodom iz plastičnih cevi PVC Ø 315 mm v dolžini 240 m, kjer odtekajo odpadne vode od RVV pod prostim padom. Trasa kolektorja PVC Ø 315 mm poteka po trasi brežine reguliranega Brestaniškega potoka v dolžini 280 m.
Črpališče odpadnih voda se locira na desnem bregu potoka Brestanica neposredno ob mostu ceste L-3909 čez potok. Izvede se v zemeljski izvedbi, tako da je celoten objekt vkopan (kot kanalizacijski jašek). Vhod v strojnico črpališča odpadnih voda se uredi skozi zgornjo ploščo. Odprtina mora biti nad koto 163,40. Dostop do objekta je z lokalne ceste L-3909.
Odpadne vode se nato prečrpavajo po tlačnem vodu iz polietilenskih cevi PE Ø 225 mm. Trasa kanalizacijskega tlačnega voda poteka od črpališča preko potoka Brestanica po mostni konstrukciji ter ob robu lokalne ceste L-3909.
Zgradi se sekundarno kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih voda z območja Šutne in Kantalona. Odpadne vode se bodo preko sekundarnega kanalizacijskega omrežja stekale v predvideno črpališče.
Predviden je odvod meteornih voda s cerkvenega platoja (območje ob cerkvi sv. Matere božje Lurške) v Dovški potok.
V to črpališče se bodo stekale tudi odpadne vode iz Zasavske ceste, kjer se zgradi veja fekalne kanalizacije. Trasa fekalne kanalizacije poteka vzporedno z obstoječim vodovodom.
Za odvod meteornih voda z območja Kantalon, Šutna in Zasavska cesta, se uporabijo obstoječi individualni izpusti v potok Brestanica in Savo.
Sekundarna mešana kanalizacija Trga se rekonstruira oziroma priključi na primarni kolektor. Eventualne sanacije sekundarne kanalizacije Trga se izvedejo po obstoječih trasah.
16. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo komunalnih odpadkov v Spodnji Stari grad. Posode za zbiranje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi upravljalec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92).
Pogoji za energetsko urejanje območja
17. člen
Rekonstruira se obstoječe prostozračno omrežje v Trgu in Cesti na ribnik v smislu zmanjšanja križanj preko ceste in estetsko izboljšanega vodenja tras prostozračnega omrežja.
Potrebne bodo nekatere manjše prestavitve tras na odsekih nizkonapetostnega omrežja, ki jih zadevajo novi objekti.
Dodatna javna razsvetljava se uredi v dostopni ulici preko potoka v Kantalon, posodobi se javna razsvetljava v Trgu in osvetli cerkev sv. Petra s teraso in sv. Boštjana, osvetli se objekt “Spodnji Grad”, ki naj bi skupaj z osvetlitvijo brestaniškega gradu dajal vtis celote.
Z novo javno razsvetljavo se opremi predvidena avtobusna postaja z obračališčem pri železniškem kolodvoru in kolesarska ter peš pot skozi tunel naprej od gasilskega doma zaključno z osvetlitvijo igrišča za rekreacijo pri gasilskem domu.
18. člen
Plinifikacija
Za obravnavano območje je predvidena plinifikacija z nizkotlačnim plinovodom 100 mbar.
Glavni razvod se priključi na že zgrajeni srednjetlačni plinovod 1 bar dimenzij NO 125 (na odcepu proti objektu CPB 23), kjer se obenem zgradi tudi merilno-regulacijska postaja (MRP) 1 bar/100 mbar.
Mestni razvod poteka po Cesti prvih borcev, Cesti na ribnik, Šolski cesti, trgu, Cesti izgnancev, Zasavski cesti, Kantalonu in Šutni. Polietilenske cevi se položijo v globino 1,4–1 m.
Odcepi za posamezne skupine objektov se predvidijo s krogelnimi pipami za podzemno vgradnjo.
Hišni priključki (položaj in dimenzije) se določijo v naslednjih fazah projektiranja posebej za vsak posamezni objekt, glede na položaj kotlarne in priključno toplotno moč. V načelu pa se izvedejo kot fasadni ali kletni priključki.
Telekomunikacijsko omrežje
19. člen
PTT omrežje
Zemeljske kable pri objektu CPB 10 je potrebno prestaviti v skladu z zahtevami tehnične službe PTT podjetja Novo mesto.
Obstoječe TK omrežje ne zadeva novih lokacij, dovoljuje pa priključitve novih objektov, ki bodo opremljeni z enim telefonskim priključkom.
Na območju novopredvidene avtobusne postaje z obračališčem pri železniškem kolodvoru se izvede prestavitev prostozračnega TK omrežja v kabelsko kanalizacijo.
20. člen
CATV omrežje
Primarni in sekundarni razvod na območju Trga ter Šutne in Kantalona je predviden zračen po ostrešjih objektov. Omrežje kabelske televizije v območju ureditvenega načrta je priključeno na skupni kabelski razdelilni sistem Krško-Brestanica-Senovo.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
21. člen
Raven hrupa mora v območju ureditvenega načrta ostati v mejah dovoljenih emisij hrupa v okolje. Maksimalno dovoljena ekvivalentna raven hrupa je 60dB (A) podnevi in 50dB (A) ponoči.
Zaščita pred hrupom se izvaja na območju ureditvenega načrta predvsem s pasivnimi protihrupnimi ukrepi.
22. člen
Ob poseganju na proste površine in izvajanju gradbenih jam je potrebno plodno zemljo odstraniti, jo deponirati in uporabiti za zunanje ureditve.
23. člen
Protipožarna zaščita na območju se izvaja z naslednjimi ukrepi
Pri urejanju bregov potoka Brestanica se zagotovi dostop za zajemanje požarne vode. Najprimernejša mesta za črpanje vode so pri mostičku preko potoka v Trgu in pri elektrarniškem črpališču ob sotočju Dovškega in Brestaniškega potoka.
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali z protipožarnimi vrati ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti se zagotovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini višjega objekta.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah.
24. člen
V tunelu ozkotirne železnice se uredi glavni zaklonilnik z nemotenim dostopom. Za potrebe zaklanjanja se uporabijo tudi kletni prostori objektov
Po začasni karti maksimalnih intenzitet potresov v MCS (Seizmološki zavod SR Slovenije, 1982), spada območje ureditve v IX. stopnjo intenzitet potresa v MCS, zato je na območju Občine Krško potrebno graditi po ustreznih kriterijih.
25. člen
Za posege, ki povzročajo onesnaženje, poškodbo, razvrednotenje, obremenjevanje okolja in predstavljajo tveganje za okolje, je potrebno izdelati študijo vplivov na okolje.
Tolerance
26. člen
Posegi, ki odstopajo od definiranih ureditev se definirajo s strokovno lokacijsko preverbo.
VII. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
27. člen
Etapnost izvajanja delov ureditvenega načrta ni odvisna od prostorskih pogojev, razen prestavitev lesnega platoja pri železniški postaji pred izgradnjo avtobusne postaje.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor so izvajalci in investitorji dolžni zagotoviti funkcioniranje vseh infrastrukturnih sistemov (dostopov, oskrbe z vodo, elektriko, odvodnjo odpadnih voda) do obstoječih objektov in zemljišč ter racionalno in varno ureditev gradbišč.
Objekte Šutna 2 in 4 je potrebno pred rušitvijo celovito spomeniško varstveno dokumentirati.
29. člen
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob poseganju na proste površine in izvajanju gradbenih jam, plodno zemljo odstraniti, jo deponirati in uporabiti za zunanje ureditve.
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora Občine Krško.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja Inšpekcija za prostor Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, enota Krško, Inšpekcija za okolje Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, enota Ljubljana in ostale pristojne inšpekcijske službe ter komunalni nadzornik v Občini Krško.
32. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati:
– Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87) na območju, ki ga urejuje ureditveni načrt Brestanica - trg.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-352-12/91
Krško, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti