Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

310. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona "Videm", stran 507.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 in 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na 12. seji dne 14. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu obrtna cona “Videm”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt Obrtna cona “Videm”, ki ga je izdelal ELITE d.o.o. Krško pod številko 40012/94.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi prikazi iz zazidalnega načrta, ki se nanašajo na mejo območja ter lego, potek, zmogljivost, velikost, oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Zazidalni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del:
1. Obrazložitev
2. Ocena stroškov komunalno opremljenega zemljišča
3. Soglasje pristojnih organov in organizacij
4. Odlok
B) Grafični del:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990        1:5000
2. Katastrski načrt                        1:1000
3. Geodetska podloga                        1:500
4. Arhitektonsko zazidalna situacija                1:500
5. Zakoličbena situacija                      1:500
6. Infrastruktura                         1:500
7. Načrt gradbenih parcel                     1:500
8. Ukrepi za obrambo in zaščito                  1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 282/1, 283/3, 284/8, 289/3, 291, 801/15, 742/5, 290/2, 289/2, 279/1, 279/11.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
4. člen
V zazidalnem območju so dopustne gradnje in ureditve:
– obrtnih delavnic in delavnic z manjšo proizvodno dejavnostjo;
– poslovnih, poslovno-stanovanjskih in začasnih objektov
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav zveze in telekomunikacij
– zelenih površin.
5. člen
V območju zazidalnega načrta, ki je namenjen primarno obrtni dejavnosti in delno poslovno stanovanjski so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
– sanacije
– rušitve
– tekoča vzdrževalna dela
– dozidave
– nova pozidava
– ureditev zemljišč
– sprememba namembnosti zemljišča.
6. člen
V obravnavanem območju so dovoljene obrtne dejavnosti kot primarne ter naslednje spremljajoče dejavnosti:
– poslovne (pisarniške dejavnosti),
– oskrbne (trgovina),
– storitvene (gostinstvo),
– servisne (čistilnica),
– skladiščne (neeksplozivne snovi, ki ne onesnažujejo okolja),
– dejavnosti s področja športa,
– stanovanjske, ipd.
Dovoljene so obrtne dejavnosti, ki se na podlagi presoje vplivov na okolje ne pokažejo kot obremenjujoče za okolje oziroma upoštevajo določila zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
7. člen
Pomožni objekti so sestavni del glavnih objektov.
8. člen
Na območju zazidalnega načrta je predvidena naslednja izraba prostora:
– obrtne delavnice, poslovni objekti, poslovno-stanovanjski objekti;
– objekt trafo postaje;
– začasni objekti;
– manipulativna dvorišča;
– parkirišča;
– zelenice;
– prostor za kontejnerje;
– avtobusno postajališče.
9. člen
Obrtne delavnice, poslovni ali poslovno-stanovanjski objekti na parc. št. 282/1, 283/2, 283/4, 284/4, 283/3, 279/1, 289/2, 290/2, 279/11.
Zasnova:
– tloris v obliki črke “L” ali “U”
– pritličje: delavnice, garaže, kotlarne, pisarne, garderobe, sanitarije, trgovine, skladišča...
– podstrešje: pisarne, skladišča, arhivi, stanovanja
– višji objekti: izkoriščeno podstrešje
– nižji objekti: neizkoriščeno podstrešje.
Konstrukcija: klasična ali montažna, betonska ali jeklena z finalno obdelanimi zidanimi ali betonskimi obodnimi stenami.
Gabariti: – max. 20x8 m za visokopritlične objekte z izkoriščenim podstrešjem, kota slemena max. 10 m nad koto terena
– max. 12x8 m za pritlične objekte z neizkoriščenim podstrešjem, kota slemena max. 7 m nad koto terena.
Streha: – večkapna.
Kritina: – vse vrste rdeče barve
– prepovedano je uporabljati plastično, betonsko ali pločevinasto kritino
– napušč je oblikovno poudarjen z ležečim žlebom.
Fasada: – dopustna je kombinacija treh materialov (beton, fasadna opeka, steklo, omet)
– oblikovanje odprtin je svobodno
– dopustno je oblikovanje fasadnih elementov kot so: balkoni, erkerji, loggie...
- dopustna je likovna prezentacija fasade.
Osvetlitev podstrešij: fičare, strešna okna, svetlobne kupole ali traki in drugo.
Gradbena linija: ob cesti.
10. člen
Obstoječi objekt trafo postaje na parc. št. 282/1 se sanira.
11. člen
Dovoljena je postavitev začasnih objektov (barake na gradbišču, garaže, kioski...) za čas, ki ga določi pristojna služba za urejanje prostora.
12. člen
Manipulativna dvorišča na parc. št. 282/1, 283/4, 283/2, 289/2, 284/4, 283/3, 279/1 so asfaltirana s primerno označenim parkingom. Namenjena so za: delo in skladiščenje na odprtem, kot razstavni prostor, parkirišče.
13. člen
Parkirišča na parc. št. 282/1, 283/4, 284/4, 279/1, 289/2, 290/2, 284/8, so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.
Minimalno število parkirišč se nameni za invalide in se primerno označi.
14. člen
Zelenice:
– ob cesti proti železnici zasajene z visokim drevjem
– ostali del parcele je zatravljen.
15. člen
Prostor za kontejnerje na parc. št. 279/1, 289/2, 282/1, 283/4, 284/4 je betoniran in ograjen s treh strani z leseno ograjo. Uredi se en prostor za dve parceli skupaj.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
Promet
16. člen
Trasa dostopne ceste se podaljša ob železnici do Aškerčeve ulice v dolžini 100 m znotraj meje ZN. Cesta se asfaltira, širine 6 m z izvedbo enostranskega pločnika za pešce širine 1,5 m, ki se tudi asfaltira.
Asfaltira se dva odcepa širine 6 m za vhod v cono v skupni dolžini 80 m.
Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v zelenici, zaradi zimskega pluženja.
Asfaltira se manipulativno dvorišče s parkirišči v skupni površini 2336 m2 in se izvedejo lovilci olj.
Vodovod in hidrantno omrežje
17. člen
Za oskrbo s pitno, požarno in tehnološko vodo se uporablja voda iz vodovoda Drnovo.
Nova trasa sekundarnega vodovoda se prikljkuči na obstoječi vodovod iz polietilenskih cevi profila 90 mm, poteka v dolžini 100 m, izvede se iz alkaten cevi profila 80 mm. Hišni priključki se odcepijo od sekundarnega vodovoda v dolžini 60 m, izvedejo se iz alkaten cevi profila 65 mm. Vodomeri morajo biti zgrajeni izven objektov.
Izvede se hidrantno omrežje z dvema nadzemnima hidrantoma iz alkaten cevi profila 80 mm, ki se priključita na sekundarni vodovod.
Kanalizacija
18. člen
Prestavi se obstoječi kolektor mešane kanalizacije iz betonskih cevi profila 60 cm v dolžini 60 m. Prestavitev se izvede iz specialnih betonskih cevi profila 60 cm.
Fekalna kanalizacija se spelje preko triprekatnih, betonskih, vodotesnih, pretočnih greznic v obstoječi kolektor.
Meteorna kanalizacija se preko lovilcev olj spelje v obstoječi kolektor.
Odpadki
19. člen
Odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih določi upravljalec in se odvažajo na skupno deponijo v Starem Gradu.
Elektroenergetsko omrežje
20. člen
Predvideni objekti se napajajo iz obstoječe trafo postaje Istrabenz.
Visokonapetostni daljnovod se ne sme prestavljati.
Nizkonapetostni razvod za napajanje delavnic se izvede v PVC ceveh profila 110 mm in se v njih položi kabel PP41A 4x150 m2.
Nizkonapetostni razvod javne razsvetljave se izvede s kablom PP41 in valjancem FE ZN 25x4 mm ter se položi direktno v zemljo. Svetilke se postavijo na razmiku 30 m, na standardne kandelabre višine 7–10 m.
Ogrevanje
21. člen
Ogrevanje je z individualnimi kurišči.
Telekomunikacijski sistemi
22. člen
Iz obstoječega jaška trase medkrajevnega telefona se potegne veja telefonskega razvoda do vsake delavnice z izolacijskimi cevmi PVC profila 110 mm.
Kabelsko distribucijski sistem
KDS kabel se položi skupaj s telefonskim v PVC cev profila 110 mm.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
Požarno varstvo
23. člen
Izvede se:
– zunanjehidrantno omrežje
– min. odmiki objektov 8 m
– protipožarni zidovi
– v delavnicah se namestijo gasilni aparati
– strelovodna zaščita
– utrjene površine za dostop vozila požarne zaščite
– v času gradnje skladišče vnetljivih snovi.
Potres
24. člen
Objekti se dimenzionirajo na 8. potresno cono intenzivnosti potresov po lestvici MCS.
Zaščita okolja in hrup
25. člen
Na vseh parkiriščih in manipulativnih površinah, kjer je možnost iztekanja olj je potrebno izvesti lovilce olj.
Vse dimnovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za poslovno stanovanjsko območje. V ta namen se izvede protihrupna bariera proti železnici in tovarni celuloze.
Prepovedano je meteorne vode speljati v ponikovalnice.
Prepovedano je fekalne vode speljati direktno v kolektor mešane kanalizacije brez predhodnega čiščenja.
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
26. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, deponirati jo na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za izboljšanje neplodnih zemljišč. Odvečno zemljo je potrebno uporabiti za sanacijo degradiranega prostora.
Arhitektonske ovire
27. člen
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide naklona 1 :16.
Potrebno je izvesti “vhode” na pločnike z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
Etape izvajanja zazidalnega načrta
28. člen
I. etapa
– zgraditi objekte na parc. št. 282/1, 283/3, 283/2, 284/4, 283/4
– zadržati obstoječe dostope čez dvorišča samih lastnikov zemljišča
– komunalne in elektro priključke novih objektov speljati z obstoječih komunalno urejenih parcel lastnikov zemljišča
II. etapa
– komunalno, energetsko in prometno opremiti obrtno cono
– zgraditi objekte
– urediti parcele
III. etapa
– zgraditi podaljšek dostopne ceste proti Aškerčevi ulici
– zgraditi enostranski pločnik.
29. člen
Do izvajanja ZN ali pri etapnem izvajanju ZN, nepozidane površine ostanejo v obstoječi rabi.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
30. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
VII. TOLERANCE
31. člen
Tolerance za vertikalne in horizontalne gabarite objektov so 5%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od organizacije programa po etažah in višinskih gabaritov pritličnih objektov (vendar višine ne večje kot visokopritlični objekti) kolikor je to opravičeno z tehnološkim procesom za določeno dejavnost.
VIII. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo: Inšpekcija za prostor: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, enota Krško, Inšpekcija za okolje Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, enota Ljubljana in ostale pristojne inšpekcije službe ter komunalni nadzornik v Občini Krško.
33. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Krško.
34. člen
S tem odlokom preneha veljati zazidalni načrt – sprememba kare XII (SDL, št. 19/81).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-352-13/94
Krško, dne 14. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti