Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

309. Statutarni sklep, stran 505.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) ter 5., 7. in 76. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na seji dne 21. 12. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
I. TEMELJNE DOLOČBE
1
Ta statutarni sklep ureja grb, zastavo in pečate Občine Kozje.
2
Grb Občine Kozje ima obliko ščita. V rdečem ščitu poznogotske oblike je bel, dvonadstropen obrambni stolp, ki stoji na zelenem trohribu na dnu ščita. Stolp je kamnit s polkrožnima linicama in obokanim vhodom. Nad vhodom je izstopajoč venčni zidec. Stolp se končuje z zidnim vencem, ki nosi tri cine. Na stolpu stoji zeleni zmaj s kozjimi rogovi in kozjo brado ter rdečim plamenečim jezikom. Zmaj ima dvignjeni netopirjevi krili in spuščen dolgi rep, ki se ovija okoli stolpa ter se puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna, rdeča in bela barva.
Številke barv za izdelavo grba so:
– rdeča SCC 15
– zelena SCC 57
– črna
– bela.
3
Kroj zastave je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Številke barv za izdelavo zastave so:
– zelena SCC 57
– bela.
Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako, da se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknjena za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako je 2/3 grba na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje zeleno polje, spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje. Višina grba je enaka 1/2 širine zastave.
4
Pečati občine in njenih organov so iz gumija, kovine ali drugega ustreznega materiala. Žig je pečat, izdelan iz kovine.
5
Pečate občine lahko izdelajo samo izdelovalnice pečatov, ki imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa, pristojnega za upravo. Izdelovalnica pečata mora matrico izdelanega pečata izročiti naročniku – občini.
Naročnik mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti pri sebi ali jih komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi pečati, ki se nehajo uporabljati. Uničenje pečata se zabeleži v evidenci pečatov.
Če se pečat izgubi, mora občinski organ to objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za neveljaven.
6
Občina Kozje ima velik pečat v obliki kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma ter mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim koncentričnim krogom. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodoravno pod grbom je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA KOZJE”.
7
Župan občine Kozje ima svoj pečat. Pečat je v obliki kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodoravno pod njim je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA KOZJE”, ob krožnici pod grbom pa napis “ŽUPAN”.
8
Občinski svet občine Kozje ima svoj pečat v obliki kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodoravno pod njim je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis “OBČINA KOZJE”, ob krožnici pod grbom pa napis “OBČINSKI SVET”.
9
Evidenca pečatov se mora voditi v posebni knjigi. Za posamezen pečat se v evidenci vpiše tekoča številka pečata, številka in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek uporabe pečata, organizacijska enota, ki pečat uporablja, podpis delavca, ki hrani pečat, datum ko je pečat vzet iz uporabe ter morebitne opombe.
10
Kadar občinski organ uporablja več pečatov z istim besedilom, morajo imeti drugi in vsi naslednji pečati v spodnjem delu zaporedno številko.
II. UPORABA SIMBOLOV IN PEČATOV
11
Za pravilno uporabo simbolov in pečatov Občine Kozje (v nadaljnjem besedilu: simboli in pečati) ter za izvajanje tega statutarnega sklepa skrbi upravni organ. Le-ta daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi simbolov, opravlja strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
12
Zastava Občine Kozje je stalno izobešena na zgradbi, kjer je sedež občine.
Zastava Občine Kozje se izobesi v počastitev državnih praznikov, občinskega in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnostih ter ob drugih podobnih primernih priložnostih tudi na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastavo občine se izobesi v času sklepanja zakonskih zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
13
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo. Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene, razen v primeru iz prvega odstavka 12. člena.
14
Grb občine se lahko uporablja zlasti:
– v žigu občine,
– na slovesni seji občinskega sveta,
– ob sprejemanju uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju Občine Kozje.
Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu, ovitku ali vizitki lahko uporabljata župan in občinski urad ter predsednik občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje funkcij.
15
Izvirnik grba Občine Kozje hrani tajnik občine. Tajnik občine je odgovoren za uporabo izvirnika grba občine.
16
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Kozje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih. Uporaba sem jim dovoli v skladu s pravilnikom o izredni uporabi simbolov Občine Kozje.
17
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in določenim namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
18
Na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinski upravni organ, pristojen za občo upravo, lahko simbole in pečate izdela podjetje, posameznik ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot svojo glavno dejavnost tiskarska, šiviljska (vezenje) in druga ustrezna dela.
19
Uporabo simbolov in pečatov občine dovoljuje občinski upravni organ, pristojen za občo upravo, v skladu s pravilnikom o izredni uporabi simbolov občine, razen v primerih, navedenih v 12., 13. in 14. členu tega statutarnega sklepa.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov in pečatov se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko pristojni občinski upravni organ prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov in pečatov ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
III. KAZENSKE DOLOČBE
20
Z denarno kaznijo 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja oziroma izdeluje simbole in pečate občine v nasprotju z določili tega statutarnega sklepa.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, če uporablja oziroma izdeluje simbole in pečate občine v nasprotju z določili tega statutarnega sklepa.
IV. KONČNA DOLOČBA
21
Ta statutarni sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne, ko ga sprejme Občinski svet občine Kozje.
Kozje, dne 21. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti