Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

296. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Gorišnica - v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki vrh, stran 500.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 19. člena statuta Občine Gorišnica ter sklepa o razpisu referenduma in izidu referenduma dne 14. 1. 1996 je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 25. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Gorišnica – v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh
1. člen
Za območje Občine Gorišnica v naseljih: Brezovec, Cir- kulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh se po odločitvi občanov na referendumu dne 14. 1. 1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financiranje:
1. (v višini 70% zbranih sredstev)
a) sofinanciranje izgradnje vodovodnih sistemov,
b) adaptacija zdravstvenega doma,
c) prizidek k OŠ Cirkulane,
2. financiranje programov vaških odborov (v višini 30% zbranih sredstev).
2. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Občine Gorišnica št. 52400-842-028-82635 pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enota Ptuj.
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal svet Občine Gorišnica, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti 5% od zavarovalne osnove in dobička, ter 5% od avtorskih pravic;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin ter
– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Ptuj.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Občini Gorišnica dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samopri-spevek enkrat letno na žiro račun Občine Gorišnica, in sicer od 31. 12. tekočega leta. Občina Gorišnica pošlje zavezancem položnice.
6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor občine.
Občinski svet lahko začasno prosta sredstva samopri-spevka vroči oziroma veže za določen čas.
8. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 8,000.000 SIT letno.
Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa določi svet občine s programom in finančnim načrtom.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2-37/96
Gorišnica, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica
Stanislav Vojsk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti