Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

285. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti, stran 477.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o oblikovanju in izvajanju programov razvoja raziskovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja oblikovanje programov razvoja raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji in izvajanje ter financiranje programov pospešenega razvoja, kadar so predvideni v programu razvoja.
Programi razvoja raziskovalne dejavnosti predstavljajo strokovne podlage za oblikovanje nacionalnega raziskovalnega programa.
Programi pospešenega razvoja predstavljajo skupine soodvisnih projektov, s katerimi se zagotavlja dvig kakovostne ravni raziskovalne dejavnosti na posameznem področju v Republiki Sloveniji oziroma organizirano vzpostavljanje novih področij.
2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) oblikuje programe razvoja na podlagi analize stanja v raziskovalni dejavnosti v državi, na podlagi analiz o razvoju znanosti in tehnologije v razvitem svetu ter na podlagi ugotovljenih razvojnih potreb Slovenije in razpoložljivih proračunskih sredstev za financiranje razvojnih programov iz 1. člena tega pravilnika.
3. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: minister) določi programe pospešenega razvoja raziskovalne dejavnosti na področju posamezne vede potem, ko je na predlog Nacionalnega sveta za raziskave in razvoj o predlogu programa pospešenega razvoja sprejel stališče tudi Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Program pospešenega razvoja je sestavni del kratkoročnega dela nacionalnega raziskovalnega programa.
4. člen
Minister določi za proračunsko leto, na katero se nanašajo programi pospešenega razvoja okvirni delež sredstev, ki je namenjen financiranju ukrepov iz programov pospešenega razvoja po tem pravilniku.
Za financiranje ukrepov v okviru programov pospešenega razvoja veljajo določbe pravilnikov za financiranje posameznih vrst projektov, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
5. člen
Za posamezen program pospešenega razvoja se določi nosilca.
Za nosilca programa pospešenega razvoja se lahko določi vrhunski domač ali tuj raziskovalec, ki ima pregled nad gibanjem strok v svetu in razvojnimi potrebami Slovenije ter ima pregled nad raziskovalnim potencialom za področje, ki je predmet razvojnega programa.
Nosilec programa pospešenega razvoja opravlja oziroma organizira vsebinsko koordinacijo med izvajalci ukrepov in daje ministru svoje mnenje o vsakem izvedbenem projektu.
6. člen
Ministrstvo določi skrbnika posameznega programa pospešenega razvoja.
Skrbnik programa pospešenega razvoja je strokovni delavec ministrstva, ki opravlja pregled nad vsemi projekti, s katerimi se izvaja program pospešenega razvoja ter analitsko spremlja izvajanje celotnega programa. Pri tem sodeluje z izvajalci projektov ter nosilcem programa pospešenega razvoja.
7. člen
Za izvajanje posameznih ukrepov iz programa pospešenega razvoja se sklepajo pogodbe z izvajalci na način, kot je to določeno s pravilniki za financiranje posameznih vrst projektov.
8. člen
Ministrstvo spremlja uresničevanje programa pospešenega razvoja. Kolikor uresničevanje ne poteka po rokovnem planu in v okviru dodeljenih sredstev, ministrstvo zahteva odpravo motenj ali določi novega nosilca programa pospešenega razvoja, če motnje niso bile pravočasno odpravljene.
9. člen
Ministrstvo podrobno poroča o porabi sredstev po tem pravilniku Vladi Republike Slovenije ter javnosti.
II. OBLIKOVANJE PROGRAMOV RAZVOJA
10. člen
Program razvoja oblikujejo ekspertna telesa ministrstva in drugi subjekti po postopku usklajevanja stališč in interesov gospodarstva, raziskovalcev in države.
Organizacijo postopka določi minister.
11. člen
Programi razvoja, ki jih oblikuje ministrstvo za posamezna raziskovalna področja vsebujejo:
– kratek opis razvoja področja v svetu in v Sloveniji v aktualnem obdobju;
– prikaz stanja raziskovalnega kadra in infrastrukture v Sloveniji;
– pretok in uporabo znanja v Sloveniji;
– vpetost v visokošolsko izobraževanje;
– področja, ki zaostajajo po kakovosti rezultatov znanstvenega raziskovanja za znanostjo in stroko v svetu;
– področja, ki zaostajajo v pogojih za raziskovalno delo za povprečjem v Sloveniji;
– področja, za katera ni zadostnih zmogljivosti za učinkovito usposabljanje inovacijskega potenciala glede na povpraševanje po tehnološkem razvoju in drugih ekspertizah za uporabnike;
– ki so postala pomembna za razvoj, pa na njih ni organizirane raziskovalne dejavnosti.
– ocena izvajanja NRP na obravnavanam področju;
– opredelitev ciljev in ukrepov za pospešen razvoj raziskovalne dejavnosti na izbranih področjih.
12. člen
Predloge programov razvoja raziskovalne dejavnosti na področju posamezne vede pripravijo pristojni področni sveti za srednjeročno obdobje (najmanj triletno), na podlagi:
– znanstvenega predvidevanja družbenega razvoja v svetu in razvojnih potreb Slovenije, oblikovanih ob poslovno in razvojno raziskovalnih panelih, panelih o ciljnih raziskovalnih programih ter panelih o poročilih ob zaključenih projektih;
– stališč sprejetih ob razpravi o izvajanju nacionalnega raziskovalnega programa v Vladi Republike Slovenije in Državnem zboru,
– poročil o evalvaciji raziskovalne dejavnosti, ki jih v skladu s predpisom, ki določa merila za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in evidenco ter spremljanje raziskovalne dejavnosti, predložijo raziskovalne organizacije.
13. člen
Razvojna relevanca raziskovalne dejavnosti na posameznem področju se ugotavlja z vidika razvojnih ciljev Slovenije na področjih, kot so:
1. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
2. Ključne tehnologije
3. Racionalizacija proizvodnje in porabe energije
4. Napredek gospodarske infrastrukture
4.1. Promet, telekomunikacije,
4.2. Smotrna raba prostora;
5. Varstvo okolja
5.1. Preprečevanje onesnaževanja okolja
5.2. Odkrivanje in odstranjevanje onesnaženosti okolja
6. Preprečevanje in zdravljenje bolezni
7. Socialni razvoj in javne službe
7.1. Stanovanje
7.2. Osnovno izobraževanje
7.3. Delovni pogoji
8. Nacionalni razvoj
8.1. Narodno vprašanje
8.2. Oblikovanje kulturnih prostorov
8.3. Osnove strategije razvoja Slovenije
8.4. Ekonomsko planiranje
9. Raziskovanje in izkoriščanje zemeljskih virov
10. Splošno širjenje znanja
10.1 Napredek znanosti
10.2 Visokošolsko izobraževanje
11. Varstvo pred nesrečami
12. Obrambna sposobnost
Ob oblikovanju ciljnih raziskovalnih projektov se lahko uveljavijo tudi nova ciljna področja.
III. OBLIKOVANJE PROGRAMOV POSPEŠENEGA RAZVOJA
14. člen
Posamezen predlog programa pospešenega razvoja oblikujejo strokovna telesa ministrstva skladno z določili tega pravilnika.
15. člen
V posameznem programu pospešenega razvoja morajo biti navedeni:
1. Ožje področje raziskovalne dejavnosti in navedba razlogov za razvojne ukrepe (v nadaljevanju: ukrepi) v tej dejavnosti.
2. Ukrepi za dosego pospešenega razvoja, kot na primer:
– sprememba raziskovalnega programa;
– zagotovitev primerne kadrovske sestave;
– izboljšava pogojev za raziskovanje mladih raziskovalcev;
– prilagoditev števila mladih raziskovalcev potrebam;
– obnovitev opreme;
– določitev krajevne razmestitve laboratorijev in dejavnosti;
– vključitev tujih znanstvenikov v raziskovalno enoto;
– specializacija ali dopolnilno izobraževanje raziskovalcev v tujini;
– ustanovitev novih raziskovalnih ali drugih organizacij in druge institucionalne spremembe.
3. Nosilec programa pospešenega razvoja in roki za izvedbo ukrepov.
4. Obseg sredstev za financiranje izvedbe ukrepov.
16. člen
Za pripravo posameznih programov pospešenega razvoja minister s sklepom imenuje posebne komisije (v nadaljevanju: komisije), ki jih sestavljajo:
– raziskovalci s področja ali sorodnega področja, ki imajo naziv znanstveni svetnik in niso nacionalni koordinatorji ali predsedniki področnih svetov;
– po en predstavnik univerz;
– predstavnik Sveta za znanost in tehnologijo;
– predstavniki interesentov (raziskovalci drugih znanstvenih disciplin),
– predstavniki interesentov (raziskovalci drugih znanstvenih disciplin, gospodarske in druge infrastrukture, industrije, državne uprave);
– predstavnik ministrstva.
Komisije pripravijo predloge programov pospešenega razvoja v roku, ki je določen v sklepu o imenovanju komisije.
17. člen
Program pospešenega razvoja se lahko oblikuje tudi na pobudo:
– Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
– Nacionalnega sveta za raziskave in razvoj in področnih svetov za raziskave in razvoj,
– raziskovalnih organizacij, univerze in Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– posameznih raziskovalcev,
– gospodarskih organizacij,
– ministrstev,
– strokovnih društev,
– Gospodarske zbornice Slovenije.
18. člen
Pobuda mora vsebovati:
a) opis obstoječe znanstveno raziskovalne razvitosti na določenem področju v primerjavi s svetom in raziskovalno dejavnostjo na drugih področjih v Sloveniji;
b) opis relevance znanj in raziskovalnega kadra s tega področja za uresničevanje razvojnih ciljev Slovenije;
c) predloge ukrepov, kot so:
– okrepitve obstoječe raziskovalne enote;
– ustanavljanje novih raziskovalnih enot;
– doktorsko in podoktorsko usposabljanje kadrov;
– vključevanje tujih vodilnih raziskovalcev v domače raziskovalne enote;
– vključevanje v mednarodno raziskovalno sodelovanje;
– ustanovitev instrumentalnega infrastrukturnega centra;
– investicije v opremo;
– in druge;
d) predlog nosilca razvojnega programa;
e) plan financiranja izvedbe ukrepov po obsegu in virih.
19. člen
Predloge programov pospešenega razvoja obravnavajo področni sveti in Nacionalni svet za raziskave in razvoj, ki določi prioritetni vrstni red za izvajanje programov pospešenega razvoja oziroma v posameznih programih pospešenega razvoja uskladi izbor ukrepov z razpoložljivim obsegom proračunskih sredstev za izvedbo.
20. člen
Za izvedbo programa pospešenega razvoja sprejme minister sklep.
V sklepu določi okvirna sredstva za posamezne vrste ukrepov, nosilca in skrbnika programa pospešenega razvoja in rok za predložitev plana izvedbe ukrepov.
IV. IZVAJANJE IN FINANCIRANJE PROGRAMA POSPEŠENEGA RAZVOJA
21. člen
Za izvedbo posameznega programa pospešenega razvoja lahko minister poleg rednih razpisov objavi še posebne razpise za financiranje ukrepov, predvidenih v programih pospešenega razvoja.
V posebnih razpisih morajo biti navedeni posebni pogoji za izbor izvajalcev, ki izhajajo iz programa pospešenega razvoja.
Posebni pogoji se lahko nanašajo na usposobljenost izvajalca.
Prijavitelji predložijo podroben plan izvajanja ukrepov v obliki projektne dokumentacije, predpisane s pravilniki ministrstva, ki urejajo financiranje projektov in programov iz državnega proračuna.
22. člen
Predložene ukrepe za izvedbo programa pospešenega razvoja ocenijo komisije iz 16. člena tega pravilnika.
Komisije upoštevajo ocene recenzentov in pripravijo mnenje o posameznem ukrepu v skladu s kriteriji ministrstva.
Komisije ocenijo vsestransko usklajenost ukrepov v posameznem programu pospešenega razvoja glede na usmeritve razvoja raziskovalne dejavnosti, družbenega razvoja in glede na razpoložljiva sredstva proračuna ter posredujejo oceno področnim svetom.
23. člen
Področni sveti predlagajo Nacionalnemu svetu za raziskave in razvoj izvajalce ukrepov posameznega programa pospešenega razvoja.
Nacionalni svet za raziskave in razvoj predlaga ministru prioritetni vrstni red za izvajanje programov pospešenega razvoja glede na to, ali v okviru razpoložljivih sredstev zagotavljajo bolj učinkovito prilagoditev raziskovalne dejavnosti razvojnim potrebam Republike Slovenije.
24. člen
Minister najkasneje do konca oktobra tekočega leta ali po zaključku posebnih razpisov iz 21. člena tega pravilnika, s sklepom za sledeče proračunsko leto določi:
– raziskovalno organizacijo, ki izvaja ukrepe programa pospešenega razvoja na posameznem področju;
– uveljavljenega raziskovalca, ki prevzema vodenje raziskovalne enote v času izvajanja ukrepov iz programa pospešenega razvoja;
– roke, v katerih bodo izvedeni ukrepi;
– obseg dodeljenih sredstev;
– skrbnika programa pospešenega razvoja na ministrstvu;
– rok, do katerega je treba skleniti pogodbo o izvajanju ukrepov iz programa pospešenega razvoja.
25. člen
Ministrstvo obvesti izvajalce ukrepov iz programov pospešenega razvoja o sklepu ministra in jim najkasneje v osmih dneh po sprejemu sklepa pošlje predloge pogodb.
Če ne pride do uskladitve pogodbenih določil minister sproži ponoven postopek izbora izvajalca ukrepov programa pospešenega razvoja.
26. člen
Izvajanje ukrepov iz programa pospešenega razvoja se financira iz državnega proračuna v prvem naslednjem proračunskem letu.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
27. člen
Učinke izvajanja programov pospešenega razvoja in namembnost porabe sredstev spremlja ministrstvo v skladu z drugimi predpisi, ki določajo način ocenjevanja in spremljanja posameznih projektov.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 49/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti