Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1996 z dne 2. 2. 1996

Kazalo

282. Odredba o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter naprave, stran 465.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 popravek in 7/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrstvom za finance
O D R E D B O
o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
1. člen
Ta odredba določa, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter naprave in kaj so dokazila o vložitvi lastnih sredstev.
2. člen
Za vlaganja lastnih sredstev v gozdove se šteje:
– gradnja gozdnih cest in trajnih gozdnih vlak.
Vlaganja v gozdove morajo biti izvedena v skladu z izvedbenim načrtom, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije oziroma druga pooblaščena organizacija.
3. člen
Vlaganja lastnih sredstev v gradnjo gozdne ceste dokazuje zavezanec s fotokopijo gradbenega dovoljenja in potrdilom o vplačilu prispevka za izgradnjo ali računi za izvedena dela.
Gradnjo trajnih gozdnih vlak zavezanec dokazuje z gozdnogojitvenim načrtom, s katerim je vlaka načrtovana ali z lokacijskim dovoljenjem, in z računom za izvedena dela, potrjenim od Zavoda za gozdove Slovenije.
4. člen
Vrednost dejanskega obsega vlaganj v gozdove se zmanjša za vrednost sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije. Potrdilo, da je bilo vlaganje v gozdove sofinancirano oziroma da ni bilo sofinancirano, izda Zavod za gozdove Slovenije na zahtevo davčnega zavezanca.
5. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v kmetijsko mehanizacijo in naprave se šteje nakup strojev, naprav in opreme za: osnovno in dopolnilno obdelavo zemlje, setev, nego in varstvo kmetijskih rastlin, žetev in spravilo kmetijskih pridelkov, čiščenje, sortiranje, pakiranje in hlajenje kmetijskih pridelkov, živinorejsko proizvodnjo razen opreme za gojenje čebel.
6. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v gozdarsko mehanizacijo in naprave se šteje nakup: motorne žage s priključki za delo v gozdu, motorne kose za nego gozda, gozdarskega traktorja, dodatne opreme kmetijskega traktorja za delo v gozdu, gozdarskega vitla, žične naprave za spravilo lesa, opreme za spravilo lesa s konjem, umetne drče za spravilo lesa, stroje za izdelavo lesnih sekancev v gozdu, stroje za kleščenje in razžagovanje drevja, sredstev za varovanje gozdnega drevja pred poškodbami, cepilke za izdelavo drv, traktorske polprikolice in prikolice za prevoz lesa, traktorske naprave za nakladanje lesa.
7. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v kmetijsko in gozdno mehanizacijo se šteje tudi nakup nadomestnih delov za stroje, naprave in opremo, našteto v 5. in 6. členu te odredbe, razen gum, ki imajo cestni profil in so izdelane za večje hitrosti (nad 45 km na uro), akumulatorjev in klinastih jermenov, ki niso narejeni po načrtu proizvajalca stroja, naprave ali opreme.
8. člen
Za vlaganje lastnih sredstev se ne štejejo stroški za tekoče vzdrževanje kmetijske in gozdarske mehanizacije, opreme ter naprav, stroški goriva in maziva ter nabava orodij.
9. člen
Dokazilo, da je zavezanec vložil lastna sredstva v kmetijsko oziroma gozdarsko mehanizacijo in naprave, je račun, iz katerega je razvidno za kakšno mehanizacijo in napravo je bil izdan, kdo ga je plačal, datum in kraj izdaje ter žig in podpis izdajatelja računa ter potrdilo o homologaciji oziroma atest.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-039/95
Ljubljana, dne 11. januarja 1996.
Soglašam:
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina