Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1996 z dne 19. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1996 z dne 19. 1. 1996

Kazalo

110. Odredba o merskih enotah, stran 100.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena zakona o meroslovju (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o merskih enotah
1. člen
Za izražanje merilnih rezultatov oziroma vrednosti fizikalnih veličin v javni rabi se v Republiki Sloveniji uporabljajo enote mednarodnega sistema merskih enot SI (Systeme International d’Unites) (v nadaljnjem besedilu: SI sistem) s pripadajočimi množilnimi in delilnimi predponami.
Ne glede na prejšnji odstavek se s to odredbo dovoli tudi uporaba naslednjih enot zunaj SI sistema:
– enote, ki so določene na podlagi enot SI, a niso dekadne množilne ali delilne enote le-teh,
– enote, določene neodvisno od sedmih osnovnih enot SI,
– enote in imena enot, ki so dovoljene samo na določenih področjih, in
– sestavljene enote.
Imena, znaki in definicije enot SI sistema in enot zunaj SI sistema so navedeni v prilogi št. 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
Uporaba in pisava merskih enot mora biti v skladu s standardi SIST ISO 2955, serije SIST ISO 31 in SIST ISO 1000.
3. člen
Izdelki in oprema, ki so v uporabi v javnem prometu in s katerimi se meri v merskih enotah, ki niso določene s to odredbo, in merila, ki se uvažajo kot nadomestni deli za te izdelke ali za opremo, se lahko še naprej uporabljajo v javnem prometu pod pogojem, da izpolnjujejo predpisane meroslovne pogoje in da imajo tabele, ki dajejo primerjalno razmerje med mersko enoto, v kateri merilo meri, in ustrezno mersko enoto, določeno s to odredbo.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-5/95
Ljubljana, dne 20. decembra 1995.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Priloga št. 1


1. ENOTE SI S PRIPADAJOČIMI MNOŽILNIMI IN DELILNIMI PREDPONAMI

1.1. Osnovne enote SI


            Tabela k točki 1.1.

.----------------------------------------------------------------.
.      Veličina     .     Osnovna enota SI     .
.              .-----------------------------------.
.              . Ime           . Znak .
.----------------------------.--------------------------.--------.
. dolžina          . meter          .  m  .
. masa            . kilogram         .  kg  .
. čas            . sekunda         .  s  .
. električni tok       . amper          .  A  .
. termodinamična temperatura . kelvin          .  K  .
. množina (snovi)      . mol           . mol  .
. svetilnost         . kandela         .  cd  .
.----------------------------------------------------------------.


          Definicije osnovnih enot SI

Dolžina

Enota za dolžino je meter. Meter je dolžina poti, ki jo v vakuumu
napravi svetloba v 1/299 792 458 sekunde.

Masa

Enota za maso je kilogram. Kilogram je masa mednarodnega etalona
kilograma.

Čas

Enota za čas je sekunda. Sekunda je trajanje 9 192 631 770 period
sevanja, ki ustreza prehodu med dvema hiperfinima nivojema
osnovnega stanja atoma cezija 133.

Električni tok

Enota za električni tok je amper. Amper je nespremenljivi
električni tok, ki pri prehodu skozi dva premočrtna, vzporedna,
neskončno dolga vodnika zanemarljivega krožnega prereza,
postavljena v vakuum v medsebojni razdalji 1 m, povzroča med
njima silo 2 x 10(-7) njutna na meter dolžine.

Termodinamična temperatura

Enota za termodinamično temperaturo je kelvin. Kelvin je
termodinamična temperatura, ki je 1/273,16 del termodinamične
temperature trojne točke vode.

Množina (snovi)

Enota za množino (snovi) je mol. Mol je množina (snovi) v
sistemu, ki vsebuje toliko osnovnih delcev, kolikor je
atomov v 0,012 kilograma ogljika 12.

Opomba: Če se uporablja mol, je treba navesti osnovne delce,
     ki so lahko atomi, molekule, ioni, elektroni in
     drugi delci ali določene skupine takih delcev.


Svetilnost

Enota za svetilnost je kandela. Kandela je svetilnost v
določeni smeri vira, ki oddaja monokromatsko sevanje
frekvence 540 x 10(12) hercov in katerega energijska jakost
v tej smeri je 1/683 vata na steradian.

1.1.1. Posebno ime in znak enote SI za temperaturo za
    izražanje Celzijeve temperature


           Tabela k točki 1.1.1.

.---------------------------------------------------------------------.
.     Veličina    .         Enota           .
.             .----------------------------.--------------.
.             .      Ime       .  Znak   .
.-------------------------.----------------------------.--------------.
. Celzijeva temperatura .   stopinja Celzija   .  stopinj C .
.---------------------------------------------------------------------.

Celzijeva temperatura t je definirana kot razlika t = T - To med
dvema termodinamičnima temperaturama T in To, kjer je To = 273,15
kelvinov.

Interval ali razliko v temperaturi je mogoče izraziti bodisi v
kelvinih bodisi v stopinjah Celzija. Uporaba enote "stopinja
Celzija" je enakovredna uporabi enote "kelvin".

1.2. Izpeljane enote SI

Imena oziroma znaki izpeljanih enot SI se oblikujejo iz imen
oziroma znakov osnovnih enot SI na podlagi algebrskih izrazov,
ki definirajo ustrezne veličine tako, da so številski faktorji
enaki 1.

1.2.1. Izpeljane enote SI, ki imajo imena in znake


                         Tabela k točki 1.2.1.


.------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
.             .         Enota                Izraženo          .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.     Veličina    .     Ime      .  Znak  .  z drugimi   .    z osnovami    .
.             .            .      .  enotami SI   .    enotami SI    .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  ravninski kot    .    radian     .  rad  .          .  m X m(-1)=1      .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  prostorski kot    .   steradian    .   sr  .          .  m(2) X m(-2)=1    .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.    frekvenca     .     herc,     .   Hz  .          .     s(-1)      .
.             .     hertz     .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.     sila      .    njuten,     .   N   .          .  m X kg X s(-2)    .
.             .    newton     .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  tlak, napetost    .    paskal,     .   Pa  .   N X m(-2)   .  m(-1) X kg X s(-2)  .
.             .    pascal     .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  energija, delo,   .    džul,     .   J   .   N X m     .  m(2) X kg X s(-2) .
.    toplota     .    joule      .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
. moč(1), energijski tok, .     vat,     .   W   .   J X s(-1)   .  m(+2) X kg X s(-3)  .
.    toplotni tok   .    watt,     .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.    elektrina    .    kulon,     .   C   .          .     s X A      .
.             .   coulomb,     .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
. električna napetost,  .    volt      .   V   .          .             .
. lastna (vsebovana)   .            .      .  W X A(-1)   . m(2) X kg X s(-3) X A(-1).
. napetost, električni  .            .      .          .             .
.    potencial     .            .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.    električna    .    farad      .   F   .  C X V(-1)   . m(-2) X kg(-1) X s(4) X A(2).
.    kapacitivnost   .            .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
. električna upornost  .     om      .      .  V X A(-1)   . m(2) X kg X s(-3) X A(-2).
.             .    ohm      .  omega  .         .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
. električna prevodnost  .   simens,     .      .  A X V(-1)   . m(-2) X kg(-1) X s(3) X A(2).
.             .   siemens      .   S   .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  magnetni pretok   .    veber,     .  Wb   .   V X s     . m(2) X kg X s(-2) X A(-1).
.             .    weber      .      .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
. gostota magnetnega   .    tesla      .      .   Wb X m(-2)  .  kg X s(-2) X A(-1)  .
.    pretoka      .            .   T   .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.   induktivnost    .    henri,     .      .   Wb X A(-1)  . m(2) X kg X s(-2) X A(-2).
.             .    henry      .   H   .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.   svetlobni tok   .    lumen      .  lm   .   cd X sr   .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.   osvetljenost    .    luks,      .      .          .             .
.             .    lux      .  lx   .   lm X m(-2)  .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.    aktivnost    .   bekerel,     .      .          .     s(-1)      .
. radioaktivnega vira  .   becquerel    .  Bq   .          .             .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  absorbirana doza   .    grej,      .      .          .             .
. ionizirajočega sevanja .    gray      .  Gy   .   J X kg(-1)  .    m(2) X s(-2)   .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------.--------------------------.
.  ekvivalentna doza  .   sivert,      .      .          .             .
. ionizirajočega sevanja .   sievert      .  Sv   .   J X kg(-1)  .    m(2) X s(-2)   .
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


(1) Posebni imeni za enoto moči: ime volt-amper (znak "VA"),
kadar se uporablja za izražanje moči izmeničnega električnega
toka, in var (znak "var"), kadar se uporablja za izražanje
jalove moči.

1.3. Predpone in pripadajoči znaki, ki se uporabljajo za
   določanje posameznih dekadnih množilnih in delilnih enot


        Tabela k točki 1.3.

.------------------------------------------------.
.        .        .        .
.   Faktor  .  Predpona  .   Znak   .
.        .        .        .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(24)  .   jota   .   Y    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(21)  .   zeta   .   Z    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(18)  .   eksa   .   E    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(15)  .   peta   .   P    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(12)  .   tera   .   T    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(9)   .   giga   .   G    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(6)   .   mega   .   M    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(3)   .   kilo   .   k    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(2)   .   hekto   .   h    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10    .   deka   .   da    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-1)  .   deci   .   d    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-2)  .   centi   .   c    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-3)  .   mili   .   m    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-6)  .   mikro   .   (mi)   .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-9)  .   nano   .   n    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-12)  .   piko   .   p    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-15)  .   femto   .   f    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-18)  .    ato   .   a    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-21)  .   zepto   .   z    .
.---------------.----------------.---------------.
.   10(-24)  .   jokto   .   y    .
.------------------------------------------------.

Imena in znaki dekadnih množilnih in delilnih enot za maso se
tvorijo z dodajanjem predpon k besedi "gram" in pripadajočih
znakov k znaku "g".

Če je izpeljana enota izražena v obliki ulomka, se lahko
pripadajoče dekadne množilne in delilne enote označijo z
dodajanjem predpone k enotam v števcu ali imenovalcu ali/in
v obeh delih.

Sestavljene predpone, t.j. predpone, ki so sestavljene iz
več, zgoraj omenjenih predpon, se ne smejo uporabljati.


1.4. Posebna dovoljena imena in znaki dekadnih množilnih in
   delilnih enot SI


                Tabela k točki 1.4

.------------------------------------------------------------------------------------------.
.             .               Enota               .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.     Veličina    .     Ime      .  Znak  .      Vrednost     .
.             .            .      .              .
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .            .      .              .
.    prostornina    .    liter     . l ali L . 1 l = 1 dm3 = 10(-3) X m(3).
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.      masa     .     tona     .   t   . 1 t = 1 Mg = 10(3) X kg .
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.      tlak     .     bar     .  bar  .   1 bar = 10(5) X Pa   .
.------------------------------------------------------------------------------------------.

Opomba: Predpone in pripadajoči znaki, našteti v tabeli 1.3, se
     lahko uporabljajo skupaj z enotami in znaki iz tabele
     1.4.

2. ENOTE, KI SO DOLOČENE NA PODLAGI ENOT SI, A NISO DEKADNE
  MNOŽILNE ALI DELILNE ENOTE LE-TEH

                     Tabela k točki 2.

.------------------------------------------------------------------------------------------.
.             .               Enota               .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.     Veličina    .     Ime      .  Znak  .      Vrednost     .
.             .            .      .              .
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .            .      .              .
.  ravninski kot    .   revolucija    .      .  1 revolucija = 2pi rad  .
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .  stopinja ali gon  .  gon  .  1 gon = (pi/200) rad   .
.             .            .      .              .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .  (kotna) stopinja  .   o   .  1(o) = (pi/180) rad   .
.             .            .      .              .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .  (kotna) minuta   .   `   .  1` = (pi/10800) rad   .
.             .            .      .              .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .  (kotna) sekunda   .   "   .  1" = (pi/648000) rad   .
.             .            .      .              .
.-------------------------.-----------------------.-----------.----------------------------.
.     čas       .    minuta     .  min  .    1 min = 60 s     .
.             .            .      .              .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .     ura      .   h   .    1 h = 3600 s     .
.             .            .      .              .
.             .-----------------------.-----------.----------------------------.
.             .     dan      .   d   .    1 d = 86400 s    .
.             .            .      .              .
.------------------------------------------------------------------------------------------.

Opomba: Predpone iz tabele 1.3. se lahko uporabljajo le skupaj z
     imeni "stopinja" ali "gon" in z znakom "gon".


3. ENOTE, DOLOČENE NEODVISNO OD SEDMIH OSNOVNIH ENOT SI

Enota za atomsko maso je dvanajsti del mase atoma nuklida 12C.

Elektronvolt je kinetična energija, ki nastane ob prehodu
elektrona skozi vakuum od ene točke do druge točke, katere
potencial je za en volt višji.

                Tabela k točki 3


.---------------------------------------------------------------------------------------------.
.             .               Enota                 .
.             .-----------------------.-----------.-------------------------------.
.     Veličina    .     Ime      .  Znak  .      Vrednost      .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------------------.
.             .            .      .                .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------------------.
.     masa      .  enota atomske   .   u   . 1 u ~ 1,660 5402 X 10(-27) kg .
.             .    mase      .      .                .
.-------------------------.-----------------------.-----------.-------------------------------.
.    energija     .   elektronvolt   .  eV   . 1eV ~1,602 17733
X 10(-19) J.
.---------------------------------------------------------------------------------------------.

Vrednost teh enot, izražena v enotah SI, ni točno znana.

Opomba: predpone SI in pripadajoči ustrezni znaki iz tabele 1.3
    se lahko uporabljajo s tema dvema enotama in z njunima
    znakoma.


4. ENOTE IN IMENA ENOT, KI SO DOVOLJENE SAMO NA DOLOČENIH
  PODROČJIH

                Tabela k točki 4.

.---------------------------------------------------------------------------------------------------.
.               .               Enota                  .
.               .-----------------------.-----------.---------------------------------.
.     Veličina      .     Ime      .  Znak  .      Vrednost       .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
.               .            .      .                 .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. lomnost optičnih sistemov  . dioptrija       .      . 1 dioptrija = 1 X m(-1)     .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. masa dragih kamnov     . metrski karat     .      . 1 metrski karat = 2 X 10(-4) kg .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. ploščina kmetijskega in   . ar          . a     . 1 a = 10(2) X m(2)       .
. zazidalnega zemljišča    .            .      .                 .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. dolžinska masa preje in   . teks         . teks   . 1 teks = 10(-6) X kg X m(-1)  .
. sukanca           .            .      .                 .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. krvni tlak in tlak drugih  . milimeter       . mm Hg   . 1 mm Hg = 133,322 Pa      .
. telesnih tekočin      . živosrebrovega    .      .                 .
.               . stolpca        .      .                 .
.---------------------------------------------------------------------------------------------------.

.---------------------------------------------------------------------------------------------------.
.               .               Enota                  .
.               .-----------------------.-----------.---------------------------------.
.     Veličina      .     Ime      .  Znak  .      Vrednost       .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
. učinkovita površina preseka .     barn     .   b   . 1 b = 10(-28) X m(2)      .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
.  hitrost v pomorskem,   .     vozel     .      .      1852         .
. rečnem in zračnem prometu  .            .      . 1 vozel = ----- m X s(-1)   .
.               .            .      .      3600         .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
.  dolžina v pomorskem,   .    morska milja  .      . 1 morska milja = 1852 m    .
. rečnem in zračnem prometu  .            .      .                 .
.-----------------------------.-----------------------.-----------.---------------------------------.
.  dolžina v astronomiji  .    astronomska   .      . 1 astronomska enota =    .
.               .     enota     .      . 1,495978 X 10(11) m      .
.---------------------------------------------------------------------------------------------------.

Opomba: Mnogokratnik 10(2) a se imenuje "hektar".


5. SESTAVLJENE ENOTE

Kombinacije enot, naštetih v tej prilogi, tvorijo sestavljene
enote.


AAA Zlata odličnost