Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu (BSKMCP), stran 881.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 1995.
Št. 012-01/95-83
Ljubljana, dne 7. oktobra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan 21. julija 1994 v Bratislavi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) urejujeta in podpirata mednarodni cestni prevoz, zato sta se dogovorili o:
1. člen
1. Ta sporazum velja za mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko kot tudi za tranzitni cestni prevoz čez ozemlji držav pogodbenic, ki ga opravljajo prevozniki, pooblaščeni za opravljanje teh prevozov na podlagi notranjih predpisov.
2. Prevoz potnikov in blaga po tem sporazumu lahko opravljajo prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju države pogodbenice in ki imajo po zakonih svoje države pravico opravljati mednarodni prevoz po cesti.
PREVOZ POTNIKOV
2. člen
1. Prevoz potnikov po tem sporazumu je prevoz oseb in njihove prtljage z avtobusi. Vključuje tudi prazne vožnje, povezane s temi prevoznimi storitvami.
2. Izraz “avtobus” pomeni motorno vozilo, ki je po svoji opremi sposobno in konstruirano za prevoz več kot devetih oseb vključno z voznikom.
3. člen
1. Izraz “redni avtobusni linijski prevoz” pomeni prevoz potnikov v določenih presledkih na določenih progah, potniki pa vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. Redne linije bodo odprte za vse in je zanje po potrebi treba imeti rezervacijo. “Posebne redne avtobusne linije” so redne avtobusne linije za prevoz določenih vrst potnikov.
2. Pristojni organi pogodbenic po medsebojnem dogovoru dovolijo redne avtobusne linije med državama kot tudi redne tranzitne proge čez njuni ozemlji.
3. Pristojni organi pogodbenic izdajo dovolilnice za del proge čez njuni ozemlji.
4. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu države pogodbenice, kjer je vozilo registrirano.
5. Vloga mora v skladu s četrtim odstavkom vsebovati tele podatke:
a) ime in poln naslov prevoznika,
b) vrsto prevoza,
c) čas trajanja veljavnosti dovolilnice,
d) obdobje delovanja in število voženj,
e) načrt potovanja (itinerer),
f) točen potek proge (vstopne in izstopne postaje za potnike, državni mejni prehodi),
g) dolžino proge v km,
h) čas vožnje in počitka voznikov,
i) največje število sedežev v avtobusu,
j) pogoji v zvezi s cenami in tarifami vožnje.
6. Pristojni organ pogodbenice izroči pristojnemu organu druge pogodbenice vlogo v potrditev z vsemi predpisanimi podatki.
7. Dovolilnica se izda z veljavnostjo do največ pet let in jo je mogoče podaljšati.
4. člen
1. Prevoz tja in nazaj je prevoz, pri katerem se vnaprej oblikovane skupine potnikov prevažajo tja in nazaj iz istega izhodiščnega kraja v isti ciljni kraj. Skupine potnikov, ki se peljejo do ciljnega kraja, se bodo kasneje vrnile nazaj v izhodiščni kraj. Prevoz tja in nazaj na stalni progi mora vključevati poleg opravljanja prevoz tudi namestitev skupine potnikov v ciljnem kraju. Prva vožnja nazaj in zadnja vožnja tja morata biti prazni vožnji.
2. Za opravljanje prevoza tja in nazaj je potrebna dovolilnica pristojnega organa druge pogodbenice. Vlogo za izdajo dovolilnice mora vlagatelj predložiti neposredno pristojnemu organu druge pogodbenice. Predložiti jo je treba najkasneje 30 dni pred želenim datumom začetka prevoza.
3. V vlogi za dovolilnico za prevoz tja in nazaj v skladu z točko morajo biti navedeni ime prevoznika, njegov polni naslov, datumi potovanj, število potovanj in podatki o namestitvi kot tudi podatki o trajanju bivanja.
4. Mešana komisija, ustanovljena v skladu s 17. členom tega sporazuma, se bo dogovorila o postopku za izdajanje dovolilnic, obrazcih, kontroli dokumentov in drugih vprašanjih iz tega sporazuma.
5. člen
1. Občasni prevoz je prevoz, ki po svoji naravi ne izpolnjuje določil iz 3. in 4. člena tega sporazuma.
2. Dovolilnice za občasne prevoze med pogodbenicama ali tranzit čez njuni ozemlji niso potrebne:
a) če prevoz opravi isto vozilo, s katerim se prevaža ista skupina potnikov, ki se vrača v izhodiščni kraj,
b) če gre za prevoz, pri katerem se potniki prevažajo tja in je vožnja nazaj prazna.
3. Za občasni prevoz, ki ne izpolnjuje določil iz druge točke, je potrebno dovoljenje pristojnega organa pogodbenice.
4. Pogodbenici si bosta izmenjavali skupno dogovorjeno število dovolilnic za prevoz iz tretje točke in za vožnje praznih avtobusov za prevoz potnikov ob tehničnih okvarah in prometnih nesrečah avtobusov. Mešana komisija, ustanovljena v skladu s 17. členom tega sporazuma, bo določila kontrolo dokumenta za prevoze, omejene v drugi točki.
PREVOZ BLAGA
6. člen
Pooblaščeni prevozniki, ki opravljajo prevoz blaga v skladu s 1. členom tega sporazuma, morajo v vozilu imeti dovolilnico, ki jo izdajo pristojni organi druge pogodbenice, kadar opravljajo prevoz med obema državama, tranzitni prevoz ali prevoz v tretjo državo.
7. člen
Število ali vrsto posebnih dovolilnic, določenih v 6. členu tega sporazuma, kot tudi druge pogoje glede prevoza morajo določiti pristojni organi pogodbenic neposredno ali na podlagi sklepov, ki jih sprejme mešana komisija iz 17. člena tega sporazuma.
8. člen
1. Ne glede na 6. člen tega sporazuma posebna dovolilnica ni potrebna za prevoz:
a) predmetov z javnega letališča ali na javno letališče ob poškodbah ali drugih letalskih nesrečah;
b) pokvarjenega motornega vozila in njegovega priklopnika;
c) razbitin ali posmrtnih ostankov;
d) predmetov ob selitvi z ustreznimi vozili;
e) poštnih pošiljk;
f) predmetov za sejme in razstave;
g) pribora in druge opreme za gledališke, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške in filmske predstave ter radijske in televizijske nastope;
h) mrtvih živali, razen če gre za industrijsko surovino;
i) čebel in ribjega podmladka;
j) cvetja in drugih okrasnih rastlin;
k) zdravil in drugega materiala kot pomoč ob naravnih nesrečah;
l) praznih vozil zaradi zamenjave pokvarjenega vozila in prevzema blaga, ki ga pokvarjena vozila ne morejo prepeljati;
m) priklopnika v skupini vozil, sestavljeni iz motornega vozila, ki pripada domačemu prevozniku, in tujega priklopnika;
n) vozil tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil (servisna in remontna vozila),
o) vozila, ki bo nadomestilo drugo pokvarjeno vozilo, ki je v drugi državi pogodbenici;
p) tovora, ki se uporablja v reklamne in izobraževalne namene;
q) vozila z manj kot 6 ton skupne teže (bruto) in 3,5 tone neto teže;
r) posmrtnih ostankov.
2. Pri prevozih, navedenih v prvem odstavku, mora voznik imeti pri sebi vse dokumente, iz katerih je razvidno, da gre za enega od omenjenih prevozov.
9. člen
1. Če teža ali dimenzije vozila ali tovora presegajo težo ali dimenzije, dovoljene na ozemlju druge pogodbenice, mora imeti vozilo posebno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ druge pogodbenice.
2. Posebna dovolilnica je potrebna tudi pri prevozu posebno nevarnih snovi in odpadkov.
3. V dovolilnici, ki je izdana v skladu s prvo in drugo točko tega člena, je določena proga vozila.
SPLOŠNA DOLOČILA
10. člen
Prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju ene pogodbenice, so dolžni upoštevati prevozne in prometne predpise, ki veljajo pri drugi pogodbenici, kot tudi veljavne carinske predpise.
11. člen
Prevozniki, ki opravljajo prevoz po tem sporazumu, morajo za prevoz, ki se opravlja na ozemlju druge pogodbenice, plačati davke, upravne pristojbine in dajatve, ki jih določajo veljavni notranji predpisi pogodbenice.
12. člen
Pri vseh vprašanjih, ki jih ne obravnavajo določila tega sporazuma ali določila mednarodnih sporazumov, ki obvezujejo obe pogodbenici, se uporabljajo predpisi, veljavni v vsaki od obeh pogodbenic.
13. člen
Kabotaža, to je prevoz potnikov ali blaga, ki ga opravlja prevoznik pogodbenice med izhodiščnim in ciljnim krajem na ozemlju druge pogodbenice, ni dovoljena, razen če pristojni organ druge pogodbenice ne izda posebne dovolilnice za opravljanje takega prevoza.
14. člen
Dovolilnica za prevoz v skladu s 3., 5. in 6. členom tega sporazuma za prevoz in drugi dokumenti, ki jih predvideva ta sporazum, morajo biti v vozilih in jih je treba pokazati vedno, ko to zahteva uradna oseba.
15. člen
1. Če prevoznik ene od pogodbenic krši določila tega sporazuma na ozemlju druge pogodbenice, pristojni organi slednje pogodbenice obvestijo o kršitvi pristojne organe prve pogodbenice.
2. Ob kršitvah iz prve točke tega člena pristojni organi pogodbenice, v kateri je prišlo do kršitve, lahko zahtevajo od pristojnega organa druge pogodbenice:
a) da opozori prevoznika, da bo ob ponovni kršitvi delno ali v celoti razveljavljena možnost opravljanja prevoza na ozemlju druge pogodbenice,
b) da začasno, delno ali v celoti razveljavi pravico prevoznika do opravljanja prevoza na ozemlju druge pogodbenice.
3. Organ, ki je sprejel te ukrepe, bo o njih obvestil pristojni organ druge pogodbenice.
16. člen
Pogodbenici bosta druga drugo obveščali, kateri organi so pristojni za izvajanje ukrepov po tem sporazumu, in si izmenjavali vse potrebne statistične in druge informacije.
17. člen
Pogodbenici bosta ustanovili mešano komisijo, ki se bo sestajala po potrebi na podlagi zahteve ene ali druge pogodbenice in ki bo določala način izpolnjevanja tega sporazuma.
18. člen
1. Pogodbenici druga drugo obvestita, da so državni organi potrdili sporazum. Sporazum začne veljati na datum zadnjega obvestila.
2. Sporazum velja za čas enega leta in se samodejno obnavlja za naslednje leto, razen če se odpove s šestmesečnim pisnim odpovednim rokom po diplomatski poti.
Sestavljeno v Bratislavi dne 21. 7. 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in v slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili enakovredni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Mikuláš Dzurinda l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/95-10/1
Ljubljana, dne 29. septembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost