Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu (BATOPS), stran 847.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH SPORAZUMA O OBMEJNEM PROMETU
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 1995.
Št. 012-01/95-85
Ljubljana, dne 7. oktobra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH SPORAZUMA O OBMEJNEM PROMETU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Sporazuma o obmejnem prometu, sklenjen 9. junija 1995 na Dunaju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH SPORAZUMA O OBMEJNEM PROMETU
Republika Slovenija in Republika Avstrija sta se v želji, da spremenita in dopolnita Sporazum o obmejnem prometu v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, sporazumeli, kot sledi:
Omenjeni sporazum in njegove priloge se spremenijo, kot sledi:
I. člen
Prvi odstavek 3. člena se glasi:
“Državljani obeh držav pogodbenic, ki prebivajo v enem od obmejnih pasov, so upravičeni do večkratnega prehoda preko državne meje s stalno obmejno prepustnico po vzorcu iz priloge C in do zadrževanja v sosednjem obmejnem pasu vsakokrat največ do pet dni. Dan prihoda se pri tem ne računa.”
II. člen
4. člen se glasi:
“(1) Naslednji državljani obeh držav pogodbenic, ki prebivajo v enem od obeh obmejnih pasov, so upravičeni do prehoda preko državne meje z obmejno izkaznico po vzorcu iz priloge D in do zadrževanja v sosednjem obmejnem pasu:
a) lastniki nepremičnin, čez katere poteka mejna črta ali se v celoti nahajajo v sosednjem obmejnem pasu (dvolastniki);
b) družinski člani in delovna sila oseb, navedenih v točki a;
c) lastniki čred in posameznih živali, ki ženejo čredo oziroma živali na pašo v sosednji obmejni pas ter njihovi pastirji in planšarji;
d) osebe, ki imajo služnostno pravico izkoriščati gozdove ali služnostno pravico izkoriščati vodo v sosednjem obmejnem pasu;
e) gozdarsko osebje in oglarji, ki opravljajo dela v sosednjem obmejnem pasu;
f) lastniki zemljišč (zakupniki, uživalci) ter njihovi družinski člani in njihova delovna sila, ki morajo, če hočejo na najprimernejši način priti do svojih zemljišč v istem obmejnem pasu, uporabljati poti, ki vodijo skozi sosednji obmejni pas.
(2) Obmejna izkaznica daje imetniku pravico do prehajanja državne meje na mejnih prehodih, ki so vpisani v njej na podlagi 2. člena in pri mejnih kamnih, ki so vpisani v obmejno izkaznico. Mejni kamni se vpišejo v obmejno izkaznico, če je to potrebno zaradi neugodnih poti. Nadalje ima imetnik obmejne izkaznice pravico do zadrževanja na nepremičninah ali v občinah, ki so vpisane v obmejno izkaznico, do največ pet dni. Dan prihoda se pri tem ne šteje. Pri povratku mora imetnik obmejne izkaznice prestopiti državno mejo na istem mejnem prehodu ali pri istem mejnem kamnu kot pri odhodu.
(3) Mladoletniki, mlajši od 15 let, smejo prestopati državno mejo le v spremstvu tistih oseb, v katerih obmejni izkaznici so vpisani.
(4) Lastniki in uživalci čred in posameznih pašnih živali ter njihovi pastirji in planšarji se lahko zadržujejo v sosednjem obmejnem pasu neprekinjeno do največ sedem mesecev, uživalci gozda, gozdarsko osebje in oglarji pa do največ treh mesecev.”
III. člen
Drugi odstavek 8. člena se glasi:
“(2) Stalna obmejna prepustnica in obmejna izkaznica se izdata z veljavnostjo do pet let. Trajanje veljavnosti se lahko podaljša za nadaljnjih pet let.”
Tretji do sedmi odstavek 8. člena se črtajo.
IV. člen
Drugi odstavek 11. člena se glasi:
“Na ostalih mejnih prehodih je prehajanje meje dovoljeno od 1. aprila do 31. oktobra od 4.00 do 21.00 ure in od 1. novembra do 31. marca od 7.00 do 18.00 ure po srednjeevropskem času.”
V. člen
Tretji odstavek 22. člena se glasi:
“Določbe drugega odstavka 8. člena se smiselno uporabljajo za posebne prepustnice.”
VI. člen
Priloga A se nadomesti s prilogo A tega sporazuma.
VII. člen
Priloga B se nadomesti s prilogo B tega sporazuma.
VIII. člen
Priloga C se nadomesti s prilogo C tega sporazuma.
IX. člen
Priloga D se nadomesti s prilogo D tega sporazuma.
X. člen
Priloga G se nadomesti s prilogo G tega sporazuma.
XI. člen
Ta sporazum je treba ratificirati. Ratifikacijski listini se izmenjata v Ljubljani.
XII. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bile izmenjane ratifikacijske listine. Dokumenti iz prilog C, D in G, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega sporazuma, so veljavni do roka veljavnosti, vpisanega v dokumentih.
SESTAVLJENO na Dunaju dne 9. junija 1995 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
Dr. Katja Boh l. r.
Za Republiko Avstrijo
Dr. Helga Winkler-Campagna l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ZUR ÄNDERUNG DES ABKOMMENS ÜBER DEN KLEINEN GRENZVERKEHR
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich sind, von dem Wunsche geleitet, das Abkommen über den Kleinen Grenzverkehr in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 zu ändern und zu ergänzen, wie folgt übereingekommen:
Das vorerwähnte Abkommen und seine Anlagen werden wie folgt geändert:
Artikel I
Artikel 3 Absatz 1 lautet:
“Die Staatsbürger der beiden Vertragsstaaten, die ihren Wohnsitz in einem der Grenzbezirke haben, sind berechtigt, mit einem Dauergrenzschein nach dem Muster der Anlage C die Staatsgrenze wiederholt zu überschreiten und sich im jenseitigen Grenzbezirk jeweils bis zur Höchstdauer von fünf Tagen aufzuhalten. Der Tag der Einreise ist hiebei nicht einzurechnen.”
Artikel II
Artikel 4 lautet:
“(1) Folgende Staatsbürger der beiden Vertragsstaaten, die ihren Wohnsitz in einem der beiden Grenzbezirke haben, sind berechtigt, mit einem Grenzübertrittsschein nach dem Muster der Anlage D die Staatsgrenze zu überschreiten und sich im jenseitigen Grenzbezirk aufzuhalten:
a) die Eigentümer der Liegenschaften, die von der Grenzlinie durchschnitten werden oder sich zur Gänze im jenseitigen Grenzbezirk befinden (Doppelbesitzer);
b) die Familienmitglieder und Arbeitskräfte der unter lit. a genannten Personen;
c) die Eigentümer von Herden und einzelnen Tieren, die in den jenseitigen Grenzbezirk auf die Weide getrieben werden, sowie deren Hirten und Sennen;
d) Personen, denen im jenseitigen Grenzbezirk ein Waldnutzungsrecht oder ein Wassernutzungsrecht zusteht;
e) Forstpersonal und Köhler, die im jenseitigen Grenzbezirk Arbeiten verrichten;
f) Grundeigentümer (Pächter, Nutzungsberechtigte) sowie deren Familienmitglieder und Arbeitskräfte, die, um auf die zweckmäßigste Weise zu ihren im selben Grenzbezirk ligenden Grundstücken zu gelangen, durch den jenseitigen Grenzbezirk führende Wege benützen müssen.
(2) Der Grenzübertrittsschein berechtigt den Inhaber zum wiederholten Grenzübertritt über die im Grenzübertrittsschein eingetragenen Grenzübertrittsstellen gemäß Artikel 2 sowie bei den im Grenzübertrittsschein eingetragenen Grenzsteinen; die Eintragung von Grenzsteinen in den Grenzübertrittsschein erfolgt, soweit ungünstige Wegeverhältnisse dies erfordern. Weiters berechtigt der Grenzübertrittsschein den Inhaber zum Aufenthalt auf den darin eingetragenen Liegenschaften oder in den darin eingetragenen Gemeinden bis zur Höchstdauer von fünf Tagen. Der Tag der Einreise ist dabei nicht zu zählen. Der Grenzübertritt hat bei der Ein– und Ausreise jeweils über dieselbe Grenzübertrittsstelle oder bei demselben Grenzstein zu erfolgen.
(3) Minderjährige unter 15 Jahren dürfen die Staatsgrenze nur in Begleitung jener Personen überschreiten, in deren Grenzübertrittsschein sie eingetragen sind.
(4) Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten von Herden und einzelnen Weidetieren sowie deren Hirten und Sennen ist der ununterbrochene Aufenthalt im jenseitigen Grenzbezirk bis zur Höchstdauer von sieben Monaten, den Waldnutzungsberechtigten, dem Forstpersonal und den Köhlern bis zur Höchstdauer von drei Monaten gestattet.”
Artikel III
Artikel 8 Absatz 2 lautet:
“(2) Der Dauergrenzschein und der Grenzübertrittsschein werden mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu fünf Jahren ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer kann um weitere fünf Jahre verlängert werden”.
Artikel 8 Absätze 3 bis 7 entfallen.
Artikel IV
Artikel 11 Absatz 2 lautet:
“An den übrigen Grenzübertrittsstellen ist der Grenzübertritt vom 1. April bis zum 31. Oktober von 4 Uhr bis 21 Uhr und vom 1. November bis zum 31. März von 7 Uhr bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestattet.”
Artikel V
Artikel 22 Absatz 3 lautet:
“Die Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 2 sind auf die Sonderausweise sinngemäß anzuwenden.”
Artikel VI
Anlage A wird durch Anlage A dieses Abkommens ersetzt.
Artikel VII
Anlage B wird durch Anlage B dieses Abkommens ersetzt.
Artikel VIII
Anlage C wird durch die Anlage C dieses Abkommens ersetzt.
Artikel IX
Anlage D wird durch die Anlage D dieses Abkommens ersetzt.
Artikel X
Anlage G wird durch die Anlage G dieses Abkommens ersetzt.
Artikel XI
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden in Laibach ausgetauscht.
Artikel XII
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht wurden. Die vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens ausgestellten Dokumente nach den Anlagen C, D und G behalten ihre Gültigkeitsdauer bis zu dem in ihnen festgelegten Zeitpunkt.
GESCHEHEN ZU Wien, am 9. Juni 1995 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Republik Slowenien:
Dr. Katja Boh e.h.
Für die Republik Österreich:
Dr. Helga Winkler-Campagna e.h.
Priloga A
Anlage A
SEZNAM NASELIJ, KATERIH OBMOČJA TVORIJO OBMEJNI PAS REPUBLIKE SLOVENIJE
VERZEICHNIS DER ORTSCHAFTEN, DEREN GEBIETE DEN GRENZBEZIRK DER REPUBLIK SLOWENIEN BILDEN
Naselja v mestni občini Murska Sobota:
Ortschaften in der Stadtgemeinde Murska Sobota:
Bakovci
Černelavci
Krog
Kupšinci
Markišavci
Murska Sobota
Nemčavci
Polana
Rakičan
Satahovci
Veščica
Naselja v občini Moravske Toplice:
Ortschaften in der Gemeinde Moravske Toplice:
Andrejci
Lukačevci
Martjanci
Mlajtinci
Moravske Toplice
Noršinci
Sebeborci
Naselja v občini Gornji Petrovci:
Ortschaften in der Gemeinde Gornji Petrovci:
Adrijanci
Boreča
Gornji Petrovci
Lucova
Martinje
Neradnovci
Peskovci
Stanjevci
Šulinci
Ženavlje
Naselja v občini Puconci:
Ortschaften in der Gemeinde Puconci:
Beznovci
Bodonci
Brezovci
Bokrači
Dankovci
Gorica
Lemerje
Mačkovci
Moščanci
Otovci
Pečarovci
Poznanovci
Predanovci
Prosečka Vas
Puconci
Puževci
Strukovci
Šalamenci
Vadarci
Vaneča
Zenkovci
Naselja v občini Cankova-Tišina:
Ortschaften in der Gemeinde Cankova-Tišina:
Borejci
Cankova
Domajinci
Gederovci
Gerlinci
Gornji Črnci
Gradišče
Korovci
Krajna
Krašči
Murski Črnci
Murski Petrovci
Petanjci
Rankovci
Skakovci
Sodišnici
Tišina
Topolovci
Tropovci
Vanča Vas
Naselja v občini Hodoš-Šalovci:
Ortschaften in der Gemeinde Hodoš-Šalovci:
Budinci
Čepinci
Markovci
Naselja v občini Kuzma:
Ortschaften in der Gemeinde Kuzma:
Dolič
Dolnji Slaveči
Gornji Slaveči
Grad
Kovačevci
Kruplivnik
Kuzma
Matjaševci
Motovilci
Radovci
Trdkova
Vidonci
Naselja v občini Rogašovci:
Ortschaften in der Gemeinde Rogašovci:
Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogašovci
Ropoča
Serdica
Sotina
Sveti Jurij
Večeslavci
Naselja v občini Gornja Radgona:
Ortschaften in der Gemeinde Gornja Radgona:
Apače
Aženski vrh
Črešnjevci
Črnci
Drobtinci
Gornji Ivanjci
Gornja Radgona
Grabe
Hercegovščak
Ivanjski vrh
Ivanjševci ob Ščavnici
Ivanjševski vrh
Janhova
Kunova
Lastomerci
Lešane
Lokavci
Lomanoše
Lutverci
Mahovci
Mele
Nasova
Negova
Norički vrh
Novi vrh
Očeslavci
Orehovci
Orehovski vrh
Plitvica
Plitvički vrh
Podgorje
Podgrad
Pogled
Police
Ptujska cesta
Rodmošci
Radvenci
Segovci
Spodnji Ivanjci
Spodnje Konjišče
Spodnja Ščavnica
Stavešinci
Stavešinski vrh
Stogovci
Vratja vas
Vratji vrh
Zagajski vrh
Zbigovci
Zgornje Konjišče
Žepovci
Žiberci
Naselja v občini Sv. Jurij:
Ortschaften in der Gemeinde Sv. Jurij:
Biserjane
Blaguš
Bolehnečici
Brezje
Čakova
Dragotinci
Gabrc
Galušak
Grabšinci
Grabonoš
Jamna
Kočki vrh
Kokolajnščak
Kraljevci
Kupetinci
Kutinci
Mali Moravščak
Rožički vrh
Selišči
Slaptinci
Sovjak
Stanetinci
Stara gora
Terbegovci
Videm
Ženik
Žihlava
Naselja v občini Radenci:
Ortschaften in der Gemeinde Radenci:
Boračeva
Hrastje-Mota
Hrašenski vrh
Janžev vrh
Kapelski vrh
Kobilščak
Kocjan
Melanjski vrh
Murski vrh
Murščak
Okoslavci
Paričjak
Rački vrh
Radenci
Radenski vrh
Rihtarovci
Spodnji Kocjan
Šratovci
Turjanci
Turjanski vrh
Zgornji Kocjan
Žrnova
Naselja v občini Ljutomer:
Ortschaften in der Gemeinde Ljutomer:
Babinci
Banovci
Berkovci
Berkovski Prelogi
Bolehnečiči
Boreci
Bučečovci
Bunčani
Dobrava
Gajševci
Grabe pri Ljutomeru
Grlava
Iljaševci
Ključarovci pri Ljutomeru
Kokoriči
Krištanci
Križevci pri Ljutomeru
Ljutomer
Logarovci
Lukavci
Noršinci pri Ljutomeru
Spodnji Kamenjšak
Stara Nova vas
Šalinci
Veržej
Vučja vas
Zasadi
Naselja v občini Lenart:
Orschaften in der Gemeinde Lenart:
Andrenci
Benedikt v Slovenskih goricah
Brengova
Cenkova
Cerkvenjak
Cogetinci
Čagona
Dražen vrh ( – del)
Drvanja
Froleh
Grabonoški vrh
Ihova
Ivanjski vrh
Jurovski dol
Kadrenci
Komarnica
Kremberk
Krivi vrh
Ledinek
Lenart v Slovenskih goricah
Ločki vrh
Lokavec
Lormanje
Malna
Močna
Negovski vrh
Obrat
Osek
Peščeni vrh
Radehova
Rožengrunt
Smolinci
Spodnja Bačkova
Spodnji Gasteraj
Spodnji Žerjavci
Spodnje Partinje
Spodnji Porčič
Spodnja Ročica
Srednji Gasteraj
Stanetinci
Stara Gora
Sveta Ana v Slovenskih goricah
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Trije kralji v Slovenskih goricah
Štajngrova
Trotkova
Trstenik
Vanetina
Varda
Zamarkova
Zgornja Bačkova
Zgornji Porčič
Zgornja Ročica
Zgornja Ščavnica
Zgornji Gasteraj
Zgornje Verjane
Zgornje Partinje
Zgornji Žerjavci
Ženjak
Žiče
Žitence
Župetinci
Naselja v mestni občini Maribor:
Ortschaften in der Stadtgemeinde Maribor:
Bresternica
Gaj nad Mariborom
Grušova
Jelovec
Kamnica
Laznica
Limbuš
Rošpoh – del
Ruperče
Srednje
Šober
Zgornji Slemen – del
Naselja v občini Pesnica:
Ortschaften in der Gemeinde Pesnica:
Dolnja Počehova
Dragučova
Drankovec
Flekušek
Gačnik
Jareninski dol
Jareninski vrh
Jelenče
Kušernik – del
Ložane
Mali dol
Pernica
Pesnica pri Mariboru
Pesniški dvor
Počenik
Polička vas
Polički vrh
Ranca
Ročica
Slatenik
Spodnje Dobrenje
Spodnje Hlapje
Spodnji Jakobski dol
Vajgen
Vosek
Vukovje
Vukovski dol
Vukovski vrh
Zgornje Hlapje
Zgornji Jakobski dol
Naselja v občini Šentilj:
Ortschaften in der Gemeinde Šentilj:
Ceršak
Cirknica
Dražen vrh – del
Jurjevski dol
Kaniža
Kozjak pri Ceršaku
Kresnica
Plodršnica
Selnica ob Muri
Sladki vrh
Spodnja Velka
Srebotje
Stara gora pri Šentilju
Svečane
Šentilj v Slovenskih goricah
Šomat
Štrihovec
Trate
Vranji vrh
Zgornja Velka
Zgornje Dobrenje
Zgornje Gradišče
Naselja v občini Kungota:
Ortschaften in der Gemeinde Kungota:
Ciringa
Gradiška
Grušena
Jedlovnik
Jurski vrh
Kozjak nad Pesnico
Pesnica
Plač
Plintovec
Podigrac
Rošpoh – del
Slatina
Slatinski dol
Spodnje Vrtiče
Svečina
Špičnik
Vršnik
Zgornja Kungota
Zgornje Vrtiče
Naselja v občini Radlje ob Dravi:
Ortschaften in der Gemeinde Radlje ob Dravi:
Brezni vrh
Dobrava
Radelca
Radlje ob Dravi
Remšnik
Spodnja Vižinga
Spodnja Orlica
Sv. Anton na Pohorju
Sv. trije kralji
Št. Janž pri Radljah
Vas
Vuhred
Zgornja Vižinga
Zgornji kozji vrh
Naselja v občini Muta:
Ortschaften in der Gemeinde Muta:
Gortina
Mlake
Muta
Pernice
Podliplje
Sv. Jernej nad Muto
Naselja v občini Podvelka-Ribnica:
Ortschaften in der Gemeinde Podvelka-Ribnica:
Brezno
Hudi kot
Janževski vrh
Javnik
Josipdol
Kozji Vrh
Lehen na Pohorju
Ožbalt
Podvelka
Rdeči breg – del
Ribnica na Pohorju
Spodnja Kapla
Vurmat – del
Zgornja Kapla
Zgornja Orlica
Zgornji Janževski vrh
Zgornji Lehen na Pohorju
Naselja v občini Vuzenica:
Ortschaften in der Gemeinde Vuzenica:
Dravče
Sv. Primož na Pohorju
Sv. Vid
Šentjanž nad Dravčami
Vuzenica
Naselja v občini Dravograd:
Ortschaften in der Gemeinde Dravograd:
Sveti Boštjan
Bukovska vas
Črneče
Črneška gora
Dobrova pri Dravogradu
Dravograd
Gorče
Goriški vrh
Kozji vrh nad Dravogradom
Libeliče
Libeliška gora
Ojstrica
Otiški vrh
Podklanc
Selovec
Sveti Danijel
Sv. Duh
Šentjanž pri Dravogradu
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem (del)
Trbonje
Tribej
Velka
Vič
Vrata
Naselja v občini Ravne-Prevalje:
Ortschaften in der Gemeinde Ravne-Prevalje:
Belšak
Brdinje
Breznica
Dobja vas
Dobrije
Dolga brda
Koroški Selovec
Kotlje
Kot pri Prevaljah
Leše
Lokovica
Navrški vrh
Podgora
Podkraj
Poljana
Prevalje
Preški vrh
Ravne na Koroškem
Sele (del)
Stražčišče
Strojna
Suhi vrh
Šentanel
Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem (del)
Uršlja gora
Zagrad
Zelenbreg
Zgornja Jamnica
Naselja v občini Črna na Koroškem:
Ortschaften in der Gemeinde Črna na Koroškem:
Bistra
Črna na Koroškem
Javorje
Jazbina
Koprivna
Ludranski vrh
Podpeca
Topla
Žerjav
Naselja v občini Mežica:
Ortschaften in der Gemeinde Mežica:
Breg
Lom
Mežica
Onkraj Meže
Plat
Podkraj pri Mežici
Naselja v mestni občini Slovenj Gradec:
Ortschaften in der Stadtgemeinde Slovenj Gradec:
Brda
Gmajna
Golavabuka
Gradišče
Legen
Mislinjska Dobrava
Pameče
Podgorje
Raduše
Sele – del
Slovenj Gradec
Spodnji Razbor
Stari trg
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Tomaška vas
Troblje
Turiška vas
Vrhe
Naselja v občini Mozirje:
Ortschaften in der Gemeinde Mozirje:
Brezje
Dol Suha
Grušovlje
Lepa njiva
Ljubija
Mozirje
Nizka
Poljane
Prihova
Radegunda
Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica
Šentjanž
Šmihel nad Mozirjem
Trnovec
Varpolje
Naselja v občini Ljubno:
Ortschaften in der Gemeinde Ljubno:
Juvanje
Ljubno ob Savinji
Meliše
Okonina
Planina
Primož pri Ljubnem
Radmirje
Savina
Ter
Naselja v občini Luče:
Ortschaften in der Gemeinde Luče:
Konjski vrh
Krnica
Logarska dolina
Luče
Podolševa
Podveža
Podvolovljek
Raduha
Robanov kot
Solčava
Strmec
Naselja v občini Nazarje:
Ortschaften in der Gemeinde Nazarje:
Nazarje
Naselja v mestni občini Kranj:
Ortschaften in der Stadtgemeinde Kranj:
Babni vrt
Golnik
Goriče
Povlje
Srednja vas-Goriče
Trstenik
Zalog
Naselja v občini Cerklje na Gorenjskem:
Ortschaften in der Gemeinde Cerklje na Gorenjskem:
Ambrož pod Krvavcem
Apno
Ravne
Sidraž
Stiška vas
Sveti Lenart
Šenturška gora
Štefanja gora
Naselja v občini Preddvor:
Ortschaften in der Gemeinde Preddvor:
Bašelj
Hrib
Kokra
Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor
Spodnje Jezersko
Zgornje Jezersko
Naselja v občini Tržič:
Ortschaften in der Gemeinde Tržič:
Bistrica pri Tržiču
Brdo
Breg ob Bistrici
Brezje pri Tržiču
Čadovlje pri Tržiču
Dolina
Gozd
Grahovše
Hudi Graben
Hudo
Hušica
Jelendol
Kovor
Križe
Leše
Loka
Lom pod Storžičem
Novake
Paloviče
Podljubelj
Popovo
Potarje
Pristava
Retnje
Ročevnica
Sebenje
Senično
Slap
Spodnje Veterno
Tržič
Vadiče
Visoče
Zgornje Veterno
Zvirče
Žiganja vas
Naselja v občini Radovljica:
Ortschaften in der Gemeinde Radovljica:
Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje
Črnivec
Dobropolje
Dvorska vas
Globoko
Gorica
Hlebce
Hraše
Lancovo
Lesce
Ljubno
Mlaka
Mošnje
Noše
Nova vas pri Lescah
Peračica
Poljče
Posavec
Praproče
Radovljica
Slatna
Spodnja Lipnica
Spodnji Otok
Srednja vas
Studenčice
Vošče
Vrbnje
Zadnja vas
Zapuže
Zgornja Lipnica
Zgornji Otok
Zgoša
Naselja v občini Bled:
Ortschaften in der Gemeinde Bled:
Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Grabče
Koritno
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Ribno
Selo pri Bledu
Spodnje Laze
Spodnje Gorje
Viševnica
Zasip
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Naselja v občini Jesenice:
Ortschaften in der Gemeinde Jesenice:
Blejska Dobrava
Breg
Breznica
Doslovče
Hrušica
Javorniški rovt
Jesenice
Kočna
Lipce
Mojstrana
Moste
Planina pod Golico
Plavški rovt
Podkočna
Potoki
Prihodi
Rodine
Selo pri Žirovnici
Smokuč
Vrba
Zabreznica
Žirovnica
Naselja v občini Kranjska gora:
Ortschaften in der Gemeinde Kranjska gora:
Belca
Dovje
Gozd Martuljek
Kranjska gora
Log
Mojstrana
Podkoren
Rateče
Srednji vrh
Zgornja Radovna
Naselja v občini Ruše:
Ortschaften in der Gemeinde Ruše:
Bezena
Bistrica ob Dravi
Činžat
Črešnjevec ob Dravi
Fala
Fala grad
Gradišče na Kozjaku
Janževa gora
Lobnica
Log
Puščava
Rdeči breg – del
Ruše
Ruta
Selnica ob Dravi
Smolnik
Spodnja Selnica
Spodnji Boč
Spodnji Slemen
Sv. Duh na Ostrem vrhu
Veliki boč
Vurmat – del
Zgornja Selnica
Zgornji Boč
Zgornji Slemen – del
Priloga A
Anlage A
SEZNAM
VERZEICHNIS
Seznam občin, katerih območja tvorijo obmejni pas Republike Avstrije
Verzeichnis der Gemeinden, deren Gebiete den Grenzbezirk der Republik Österreich bilden.
Občine v političnem okraju Jennersdorf:
Gemeinden im politischen Bezirk Jennersdorf:
Deutsch Kaltenbrunn
Eltendorf
Heiligenkreuz im Lafnitztal
Jennersdorf
Königsdorf
Minihof Liebau
Mogersdorf
Mühlgraben
Neuhaus am Klausenbach
Sankt Martin an der Raab
Rudersdorf
Weichselbaum
Občine v političnem okraju Fürstenfeld:
Gemeinden im politischen Bezirk Fürstenfeld:
Fürstenfeld
Loipersdorf bei Fürstenfeld
Stein
Übersbach
od občine Altenmarkt bei Fürstenfeld
von der Gemeinde Altenmarkt bei Fürstenfeld
katastrski občini Speltenbach in Stadtbergen
die Katastralgemeinden Speltenbach und Stadtbergen
od občine Söchau
von der Gemeinde Söchau
katastrske občine Kohlgraben, Söchau in Tautendorf
die Katastralgemeinden Kohlgraben, Söchau und Tautendorf
Občine v političnem okraju Feldbach:
Gemeinden im politischen Bezirk Feldbach:
Aug-Radisch
Bad Gleichenberg
Bairisch Kölldorf
Fehring
Feldbach
Frutten-Gießelsdor
Gnas
Gossendorf
Grabersdorf
Hohenbrugg-Weinberg
Johnsdorf-Brunn
Kapfenstein
Krusdorf
Leitersdorf im Raabtal
Lödersdorf
Maierdorf
Merkendorf
Mühldorf bei Feldbach
Perlsdorf
Pertlstein
Poppendorf
Raabau
Raning
Sankt Anna am Aigen
Stainz bei Straden
Trautmannsdorf in Oststeiermark
Unterlamm
od občine Gniebing-Weißenbach
von der Gemeinde Gniebing-Weißenbach
katastrska občina Weißenbach
die Katastralgemeinde Weißenbach
od občine Hatzendorf
von der Gemeinde Hatzendorf
katastrske občine Habegg, Hatzendorf in Oedgraben
die Katastralgemeinden Habegg, Hatzendorf und Oedgraben
od občine Jagerberg
von der Gemeinde Jagerberg
katastrska občina Lugitsch
die Katastralgemeinde Lugitsch
Občine v političnem okraju Radkersburg:
Gemeinden im politischen Bezirk Radkersburg:
Bierbaum am Auersbach
Deutsch Goritz
Dietersdorf am Gnasbach
Eichfeld
Gosdorf
Halbenrain
Hof bei Straden
Klöch
Mettersdorf am Sassbach
Mureck
Murfeld
Bad Radkersburg
Radkersburg Umgebung
Ratschendorf
Sankt Peter am Ottersbach
Straden
Tieschen
Trössing
Weinburg am Sassbach
Občine v političnem okraju Leibnitz:
Gemeinden im politischen Bezirk Leibnitz:
Arnfels
Berghausen
Breitenfeld am Tannenriegel
Ehrenhausen
Eichber-Trautenburg
Gabersdorf
Gamlitz
Glanz an der Weinstraße
Gleinstätten
Gralla
Großklein
Hainsdorf im Schwarzautal
Heimschuh
Kaindorf an der Sulm
Kitzeck im Sausal
Leibnitz
Leutschbach
Oberhaag
Obervogau
Pistorf
Ragnitz
Ratsch an der Weinstraße
Retznei
Sankt Andrä-Höch
Sankt Johann im Saggautal
Sankt Nikolai ob Drassling
Sankt Veit am Vogau
Schloßberg
Seggauberg
Spielfeld
Straß in Steiermark
Sulztal an der Weinstraße
Tillmitsch
Vogau
Wagna
Wolfsberg im Schwarzautal
Občine v političnem okraju Deutschlandsberg:
Gemeinden im politischen Bezirk Deutschlandsberg:
Aibl
Eibiswald
Großradl
Hollenegg
Limberg bei Wies
Pitschgau
Pölfing-Brunn
Sankt Martin im Sulmtal
Sankt Oswald ob Eibiswald
Sankt Peter im Sulmtal
Schwanberg
Soboth
Sulmeck-Greith
Unterbergla
Wernersdorf
Wielfresen
Wies
od občine Groß St. Florian
von der Gemeinde Groß St. Florian
katastrski občini Grünau in Lebing
die Katastralgemeinden Grünau und Lebing
od občine Wettmannstätten
von der Gemeinde Wettmannstätten
katastrski občini Lassenberg in Weniggleinz
die Katastralgemeinden Lassenberg und Weniggleinz
Občine v političnem okraju Wolfsberg:
Gemeinden im politischen Bezirk Wolfsberg:
Lavamünd
Sankt Georgen im Lavanttal
Sankt Paul im Lavanttal
Občine v političnem okraju Völkermarkt:
Gemeinden im politischen Bezirk Völkermarkt:
Bleiburg
Eberndorf
Eisenkappel-Vellach
Feistritz ob Bleiburg
Gallizien
Globasnitz
Neuhaus
Ruden
Sittersdorf
Občine v političnem okraju Klagenfurt-Land:
Gemeinden im politischen Bezirk Klagenfurt-Land:
Feistritz im Rosental
Ferlach
Sankt Margarethen im Rosental
Zell
Občine v političnem okraju Villach-Land:
Gemeinden im politischen Bezirk Villach-Land:
Arnoldstein
Feistritz an der Gail
Finkenstein
Hohenthurn
Nötsch im Gailtal
Rosegg
Sankt Jakob im Rosental
Wernberg
Politični okraj Villach-Stadt:
Politischer Bezirk Villach-Stadt:
Stadt Villach
Priloga B
Anlage B
SEZNAM MEJNIH PREHODOV
VERZEICHNIS DER GRENZÜBERTRITTSSTELLEN
1. Matjaševci – Tauka
2. Kuzma – Bonisdorf
3. Sotina – Kalch
4. Kramarovci – Sankt Anna
5. Fikšinci – Gruisla
6. Gerlinci – Pölten
7. Korovci – Goritz
8. Cankova – Zelting
9. Gederovci – Sicheldorf
10. Gornja Radgona – Radkersburg
11. Trate – Mureck
12. Sladki vrh – Weitersfeld
13. Šentilj (cestni) – Spielfeld
14. Šentilj (avtocestni) – Spielfeld
15. Maribor (železniški) – Spielfeld
16. Plač – Ehrenhausen
17. Svečina – Berghausen
18. Špičnik – Sulztal
19. Jurij – Langegg
20. Duh na Ostrem vrhu – Großwalz
21. Gradišče – Schloßberg
22. Kapla – Arnfels
23. Remšnik – Oberhaag
24. Radlje – Radelpaß
25. Muta – Soboth
26. Pernice – Laaken
27. Vič – Rabenstein
28. Libeliče – Leifling
29. Holmec – Grablach
30. Prevalje (železniški) – Bleiburg
31. Mežica – Raunjak
32. Pavličevo sedlo – Paulitschsattel
33. Jezersko – Seebergsattel
34. Ljubelj – Loibltunnel
35. Karavanke – Karawankentunnel
36. Jesenice (železniški) – Rosenbach
37. Korensko sedlo – Wurzenpaß
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/95-8/1
Ljubljana, dne 29. septembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost