Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, stran 148.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Rrepublike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. marca 1995.
Št. 012-01/95-22
Ljubljana, dne 31. marca 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, podpisan v Tirani 26. oktobra 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije (v nadaljevanju pogodbenici) sta s ciljem pospešitve sodelovanja med državama v zdravstvu in medicini sklenili tale sporazum:
1. člen
Pogodbenici bosta po načelu enakopravnosti in vzajemnosti spodbujali sodelovanje v zdravstvu in medicini. O konkretnih področjih sodelovanja se bosta dogovorili s posebnimi sporazumi in ob upoštevanju obojestranskih interesov.
2. člen
Pogodbenici bosta podpirali:
– medsebojno obveščanje na področjih medicinskih ved, sistema zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva, organizacije zdravstvene službe, nadzora nad predmeti splošne uporabe in promocije zdravja;
– medsebojno seznanjanje z novo opremo, farmacevtskimi izdelki in razvojem tehnologij s področja medicine in javnega zdravstva;
– izmenjavo strokovnjakov s ciljem izobraževanja in posvetovanja, kot bo navedeno v načrtu o sodelovanju, omenjenem v 6. členu tega sporazuma;
– neposredne stike med ustanovami in organizacijami obeh držav;
– medsebojno obveščanje o mednarodnih kongresih in simpozijih o zdravstvu in medicini, ki bodo v eni ali drugi državi;
– druge medsebojno dogovorjene oblike sodelovanja v medicini in javnem zdravstvu.
3. člen
Pristojni organi in ustanove obeh pogodbenic se bodo redno medsebojno seznanjali z epidemiološkim stanjem in izmenjavali izkušnje pri preventivi, diagnostiki in zdravljenju takih bolezni. Postopek seznanjanja in zaporedje izmenjav bosta opisana v načrtu sodelovanja.
4. člen
Vsaka od pogodbenic bo bolnim državljanom druge pogodbenice omogočila urgentne zdravstvene storitve ob nenadni bolezni ali življenjski ogroženosti na svojem ozemlju. Plačilo zdravljenja v zdravstvenih zavodih bo potekalo v skladu s pogoji, opisanimi v 5. členu in dogovorjenimi v načrtu sodelovanja iz 6. člena tega sporazuma.
5. člen
Pogodbenici bosta poravnavali stroške, nastale z uresničevanjem tega sporazuma, v skladu s temi načeli:
a) stroški izmenjave strokovnjakov v zvezi z izobraževanjem ali udeležbo na simpozijih, konferencah in učnih delavnicah bodo poravnani, kot bo opisano v načrtu sodelovanja iz 6. člena tega sporazuma;
b) stroške potovanj in začasnega bivanja zdravnikov in drugih strokovnjakov zdravstvenega varstva na ozemlju druge pogodbenice bodo poravnali tisti, ki so zaprosili za strokovnjaka zdravstvenga varstva;
c) stroške zdravljenja bolnika na njegovo lastno željo bo poravnal bolnik sam;
d) stroške nujnega zdravljenja, opisanega v 4. členu, bo poravnal pristojni organ ali zavod, ki je odgovoren za zdravstveno varstvo ene od obeh pogodbenic.
6. člen
Za uresničevanje tega sporazuma bosta pogodbenici podpisali načrte o sodelovanju, v katerih bodo opisani organizacijski in finančni aranžmaji za izvajanje tega sporazuma.
7. člen
Vse izmenjave kot tudi druge oblike sodelovanja po tem sporazumu se bodo uresničevale v skladu z zakoni in predpisi obeh držav.
8. člen
Ta sporazum bo odobren ali ratificiran v skladu z notranjo zakonodajo obeh pogodbenic.
9. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil pogodbenic, poslanih po diplomatski poti, o izpolnjenih notranjepravnih pogojih, potrebnih za njegovo uveljavitev.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko odpove s pisnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev od dneva obvestila o odpovedi.
10. člen
Sestavljeno v Tirani dne 26. oktobra 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, vsa besedila pa so enako verodostojna. V primeru različne razlage slovenskega in albanskega besedila je merodajno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Božidar Voljč l. r.
Za Vlado
Republike Albanije
Dr. Maksim Cikuli l. r.
A R G E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICINE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Albania (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”), with the intention to promote cooperation between their respective countries in the fields of health and medicine, have concluded the following Agreement:
Article 1
The Contracting Parties shall, on the basis of equality and reciprocity, encourage cooperation in the fields of health and medicine. The specific areas of cooperation shall be designated by special agreement, taking into account respective interests of both Contracting Parties.
Article 2
The Contracting Parties shall support:
– mutual exchange of information in fields of medical sciences, health insurance and health care system, organization of health care services, regulation of general usage and promotion of health;
– mutual updated notification of information regarding new equipment, pharmaceutical products, and the development of technologies related to medicine and public health;
– exchange of specialists for the purpose of study and consultation as will be stated in the Plan of Cooperation arranged in accordance with Article 6;
– direct contacts between institutions and organisations in the respective countries;
– mutual notification regarding exchange of information on international congresses and symposiums concerned with health and medicine which will take place in each country;
– other mutually-agreed forms of cooperation in the fields of medicine and public health as decided between the Parties.
Article 3
The respective bodies and institutions of both Contracting Parties shall regularly exchange information regarding the epidemiological situation as well as experience with prevention, diagnostics, and treatment of these diseases. The method of exchange and sequence of exchanges will be described in the Plan of Cooperation.
Article 4
Either of the Contracting Party shall render medical emergency services for ill citizens of the other Contracting Party in cases of sudden illness or of life jeopardizing situations on their territories. Payment for treatment in health institutions will be conducted under conditions described in Article 5 and as agreed in the Plan of Cooperation as stated in Article 6 of this agreement.
Article 5
The Contracting Parties shall settle charges which arise from the implementation of this agreement according to these principles:
a) charges connected with the exchange of specialists for study or participation in symposiums, conferences, and instructional workshops, will be settled as described in the Plan of Cooperation according to Article 6 of this agreement.
b) charges connected with travel and temporary lodging of physicians and other health care professionals on the territory of the other Contracting Party will be settled by those on whose request the health care professional was sent forth.
c) charges connected with treatment of the patient at his own request will be settled by the individual requesting the treatment.
d) charges connected with providing emergency care as described in Article 4 will be settled by the designated body or institution which is responsible for providing health care insurance to each of the Contracting Parties.
Article 6
To implement this Agreement, the Contracting Parties shall sign a Plan of Cooperation which shall describe organizational and financial arrangements connected with the implementation of the Agreement.
Article 7
All exchanges as well as other forms of cooperation resulting from this Agreement shall be implemented in accordance with the laws and regulations of both countries.
Article 8
The present Agreement is subject to approval or ratification in accordance with the internal legal regulations of both Contracting Parties.
Article 9
This agreement comes into force at the date of official notice informing the other Contracting Party through diplomatic channels that all State requirements have been met for implementation.
The present Agreement is concluded for an unlimited period of time. The Contracting Parties may terminate the respective Agreement at any time in written form through diplomatic channels and the validity of this Agreement terminates six months from the date of the official notice informing the other Contracting Party of such termination.
Article 10
Done at Tirana on October 26, 1994 in two originals, in the Slovene, Albanian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of varying interpretation of Slovene and Albanian texts, the English text shall serve as the authoritative interpretation.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Dr. Božidar Voljč, (s)
For the Government
of the Republic of Albania
Dr. Maksim Cikuli, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 500-01/95-6/1
Ljubljana, dne 23. marca 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.