Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1995 z dne 31. 3. 1995

Kazalo

24. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije) (MKVA), stran 93.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91.člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VARSTVU ALP (ALPSKE KONVENCIJE)
Razglašam Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 1995.
Št. 012-01/95-18
Ljubljana, dne 23. marca 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VARSTVU ALP
(ALPSKE KONVENCIJE)
1. člen
Ratificira se Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija), sklenjena v Salzburgu 7. novembra 1991 v francoskem, italijanskem, nemškem in slovenskem jeziku.
2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
K O N V E N C I J A
O VARSTVU ALP
(ALPSKA KONVENCIJA)
Republika Avstrija, Republika Francija, Republika Italija, Republika Slovenija, Kneževina Liechtenstein, Zvezna republika Nemčija, Švicarska konfederacija ter Evropska gospodarska skupnost so,
zavedajoč se, da Alpe predstavljajo enega največjih enotnih naravnih prostorov Evrope, da jih označujejo specifična in raznolika narava, kultura in zgodovina, da predstavljajo odličen življenjski, gospodarski, kulturni in sprostitveni prostor v srcu Evrope, ki si ga delijo mnogi narodi in dežele,
ob spoznanju, da so Alpe življenjski in gospodarski prostor domačega prebivalstva ter da so tudi največjega pomena za zunajalpska območja, med drugim tudi kot nosilec pomembnih prometnih poti,
priznavajoč dejstvo, da so Alpe nepogrešljivo zatočišče in življenjski prostor mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
zavedajoč se velikih razlik v posameznih pravnih ureditvah, naravnoprostorskih danostih, poseljenosti, kmetijstvu in gozdarstvu, položaju in razvoju gospodarstva, prometni obremenitvi ter v vrsti in intenzivnosti turistične rabe,
poznavajoč dejstvo, da stalno naraščajoče zahteve človeka vedno bolj ogrožajo alpski prostor in njegove ekološke funkcije in da se škodo da popraviti le izjemoma, z izrednim trudom, znatnimi stroški in praviloma šele v dolgih časovnih obdobjih,
v prepričanju, da je potrebno gospodarske interese uskladiti z ekološkimi zahtevami,
glede na rezultate prve Alpske konference ministrov za okolje od 9. do 11. oktobra 1989 v Berchtesgadnu sklenile naslednje:
1. člen
Območje uporabe
1. Predmet te konvencije je območje Alp, kot je v prilogi opisano in predstavljeno.
2. V kolikor se to zdi potrebno za izvrševanje določil te konvencije, lahko vsaka pogodbena stranka ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi oziroma kadarkoli pozneje razširi veljavo te konvencije na nadaljnje dele svojega državnega ozemlja z izjavo, ki jo naslovi Republiki Avstriji kot depozitarju.
3. Vsako po 2. odstavku dano izjavo se lahko glede na vsako v njej imenovano državno ozemlje prekliče z notifikacijo, ki se jo naslovi depozitarju. Preklic začne veljati prvi dan v mesecu po 6 mesecih, ko depozitar prejme notifikacijo.
2. člen
Splošne obveznosti
1. Pogodbene stranke zagotavljajo s preudarno in trajno rabo virov ter upoštevanjem načela preventive, povzročiteljeve odgovornosti in sodelovanja enotno politiko za ohranitev in varstvo Alp. Pri tem enako upoštevajo interese vseh alpskih držav, njihovih alpskih regij ter Evropske gospodarske skupnosti. Čezmejno sodelovanje v alpskem prostoru se okrepi ter prostorsko in strokovno razširi.
2. Pogodbene stranke bodo za dosego ciljev, ki so navedeni v 1. odstavku, posegle po primernih ukrepih, še posebno na naslednjih področjih:
a. PREBIVALSTVO IN KULTURA – s ciljem spoštovanja, ohranjanja in podpiranja kulturne in družbene samobitnosti avtohtonega prebivalstva ter zagotavljanja njegove življenjske osnove, še posebno poselitve in gospodarskega razvoja, ki sta znosna okolju ter pospeševanja medsebojnega razumevanja in partnerskega vedenja med alpskim in zunajalpskim prebivalstvom,
b. PROSTORSKO NAČRTOVANJE – s ciljem zagotavljanja varčne in preudarne rabe ter zdravega usklajenega razvoja celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti naravnih katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oziroma obnavlja naravne življenjske prostore. Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po rabi, daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov,
c. OHRANJANJE ČISTEGA ZRAKA – s ciljem drastičnega zmanjšanja emisij škodljivih snovi in obremenitev z njimi v alpskem okolju ter njihovega vnašanja od zunaj do mere, ki ni škodljiva za ljudi, živali in rastline,
d. VARSTVO TAL – s ciljem zmanjševanja kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal,
e. VODNO GOSPODARSTVO – s ciljem ohranjanja ali obnove zdravih vodnih sistemov, še posebno z ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno gradnjo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtonega prebivalstva in ohranjanja okolja,
f. VARSTVO NARAVE IN KRAJINSKA NEGA – s ciljem takega varovanja in negovanja, po potrebi pa tudi obnavljanja narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposobnost delovanja ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo vključno z njunim življenjskim okoljem, sposobnost obnavljanja in trajnega ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost, svojevrstnost in lepoto narave in krajine v njuni celoti,
g. GORSKO KMETIJSTVO – s ciljem ohranjanja in pospeševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kraju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem interesu. Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu,
h. GORSKI GOZD – s ciljem ohranjanja, krepitve in obnavljanja gozdnih funkcij, še posebno varovalnih funkcij z izboljšanjem odpornosti gozdnih ekosistemov, zlasti s sonaravnim gozdnim gospodarjenjem in preprečevanjem gozdu škodljive rabe. Pri tem se upošteva otežene gospodarske pogoje v alpskem svetu,
i. TURIZEM IN PROSTI ČAS – s ciljem usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološkimi in socialnimi zahtevami, z omejevanjem takšnih, ki škodijo okolju ter še posebno z določanjem območij miru,
j. PROMET – s ciljem zmanjševanja obremenitve in nevarnosti v prometu čez Alpe in znotraj njih do mere, ki je znosna človeku, živalim, rastlinam ter njihovim življenjskim prostorom. To se med drugim doseže s povečano prestavitvijo prometa, predvsem tovornega prometa na železnico ter z ustvarjanjem primernih infrastruktur in trgu prilagojenih spodbud brez narodnostne diskriminacije,
k. ENERGIJA – s ciljem uvedbe pridobivanja, razdeljevanja in izkoriščanja energije na način, ki prizanaša naravi in krajini ter je neškodljiv okolju in pospeševanja ukrepov za varčevanje z energijo,
l. GOSPODARJENJE Z ODPADKI – s ciljem zagotavljanja zajemanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, ki je prilagojeno posebnim topografskim, geološkim in klimatskim potrebam alpskega okolja in s posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov.
3. Pogodbene stranke se dogovorijo o protokolih, v katerih bodo določene podrobnosti za izvedbo te konvencije.
3. člen
Raziskave in sistematična opazovanja
Pogodbene stranke se na področjih, omenjenih v 2. členu, dogovorijo, da bodo:
a. izvedle raziskovalna dela in znanstvena ocenjevanja ter pri tem sodelovale,
b. razvile skupne ali dopolnitvene programe za sistematično opazovanje,
c. uskladile raziskave, opazovanja ter zbiranje podatkov.
4. člen
Sodelovanje na pravnem, znanstvenem, gospodarskem in tehničnem področju
1. Pogodbene stranke olajšujejo in pospešujejo izmenjavo pravnih, znanstvenih, gospodarskih in tehničnih informacij, ki so pomembne za to konvencijo.
2. Pogodbene stranke se medsebojno obveščajo o načrtovanih, pravnih ali gospodarskih ukrepih, ki lahko posebno vplivajo na alpski prostor ali njegove dele, pri tem pa v največji možni meri upoštevajo čezmejne in regionalne zahteve.
3. Pogodbene stranke za učinkovito izvajanje konvencije in protokolov, katerih pogodbena stranka so, po potrebi sodelujejo z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.
4. Pogodbene stranke na primeren način poskrbijo za tekoče obveščanje javnosti in prebivalstva o rezultatih raziskav in opazovanj ter sprejetih ukrepih.
5. Dolžnosti pogodbenih strank te konvencije na področju informiranja veljajo z izjemo državnih zakonov o zaupnosti. Z informacijami, ki so označene kot zaupne, je treba temu primerno tudi ravnati.
5. člen
Konferenca pogodbenih strank (Alpska konferenca)
1. Skupni interesi pogodbenih strank in njihovo sodelovanje so predmet redno sklicanih zasedanj konference pogodbenih strank (Alpska konferenca). Zasedanje alpske konference prvič skliče sporazumno določena pogodbena stranka, in to najkasneje 1 leto po tem, ko ta konvencija začne veljati.
2. Kasneje praviloma zaseda Alpska konferenca redno na vsaki dve leti pri predsedujoči pogodbeni stranki. Predsedstvo ter sedež se menjavata po vsakem rednem zasedanju Alpske konference in oba določi Alpska konferenca.
3. Predsedujoča pogodbena stranka vsakič predlaga dnevni red zasedanja Alpske konference. Vsaka pogodbena stranka ima pravico zahtevati, da se v dnevni red vključijo dodatne točke.
4. Pogodbene stranke posredujejo Alpski konferenci informacije o ukrepih, ki so jih sprejele za izvedbo te konvencije in protokolov, katerih pogodbena stranka so, s pridržkom državnih zakonov o zaupnosti.
5. Združeni narodi, njihove posebne organizacije, Svet Evrope in vsaka evropska država se lahko zasedanj Alpske konference udeležijo kot opazovalci. Enako velja za čezmejna združenja alpskih teritorialnih skupnosti. Alpska konferenca lahko poleg tega povabi kot opazovalce ustrezno aktivne mednarodne nevladne organizacije.
6. Izredna zasedanja Alpske konference se skličejo, v kolikor jih ona določi oziroma v kolikor to med dvema zasedanjima pisno zahteva ena tretjina pogodbenih strank pri predsedujoči pogodbeni stranki.
6. člen
Naloge Alpske konference
Alpska konferenca na svojih zasedanjih preverja izvajanje konvencije ter protokolov s prilogami in ima predvsem naslednje naloge:
a. sprejema spremembe konvencije v okviru postopka 10. člena.
b. sprejema protokole in njihove priloge kot tudi njihove spremembe v okviru postopka 11. člena.
c. sprejema svoj poslovnik.
d. sprejema potrebne finančne odločitve.
e. odloča o ustanovitvi delovnih skupin, ki se ji zde potrebne za izvedbo konvencije.
f. jemlje na znanje vrednotenje znanstvenih informacij.
g. določa in priporoča ukrepe za uresničevanje ciljev, ki so predvideni v 3. in 4. členu. Določa obliko, predmet in časovne presledke za posredovanje informacij, ki se jih predlaga po 5. členu, 4. odstavek, in jemlje na znanje te informacije ter poročila, ki so jih predložile delovne skupine.
h. Zagotovi izvajanje potrebnih nalog Sekretariata.
7. člen
Sprejemanje sklepov na Alpski konferenci
1. V kolikor ni drugače določeno, Alpska konferenca sklepa s konsenzom. Če je ves trud za dosego soglasja v zvezi z nalogami po 6. členu c, f in g zaman in to predsednik izrecno ugotovi, se sklep sprejme s tričetrtinsko večino vseh prisotnih in glasujočih pogodbenih strank.
2. Vsaka pogodbena stranka na Alpski konferenci ima le en glas. Evropska gospodarska skupnost glasuje na področju svoje pristojnosti s številom glasov, ki ustreza številu držav članic, ki so pogodbene stranke te konvencije; Evropska gospodarska skupnost pa ne glasuje, če glasujejo dotične države članice in obratno.
8. člen
Stalni odbor
1. Kot izvršni organ se ustanovi Stalni odbor Alpske konference, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenih strank.
2. Države podpisnice, ki konvencije še niso ratificirale, imajo na zasedanjih Stalnega odbora status opazovalca. Ta status se lahko na prošnjo podeli vsaki alpski državi, ki te konvencije še ni podpisala.
3. Stalni odbor sprejema svoj poslovnik.
4. Stalni odbor razen tega določa o načinu morebitnega udeleževanja zastopnikov vladnih in nevladnih organizacij na svojih zasedanjih.
5. Pogodbena stranka, ki predseduje na Alpski konferenci, predseduje tudi v Stalnem odboru.
6. Stalni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
a. proučuje informacije, ki so jih posredovale pogodbene stranke po 5. členu, 4. odstavek, za poročila na Alpski konferenci,
b. zbira in ocenjuje gradivo glede na izvajanje konvencije ter protokolov z njihovimi prilogami in ga predloži Alpski konferenci po 6. členu v preveritev,
c. obvešča Alpsko konferenco o izvajanju njenih sklepov,
d. vsebinsko pripravlja zasedanja Alpske konference in lahko predlaga točke dnevnega reda kot tudi ostale ukrepe glede na izvajanje konvencije in njenih protokolov,
e. določa delovne skupine za izdelavo protokolov in priporočil ter usklajuje njihove dejavnosti po 6. členu, e,
f. preverja in usklajuje vsebine osnutkov protokolov z vidika celote in jih predlaga Alpski konferenci,
g. predlaga ukrepe in priporočila za uresničevanje ciljev Alpske konference, ki so zastavljeni v konvenciji in protokolih,
7. Stalni odbor sprejema sklepe o poročilih za Alpsko konferenco po določbah v 7. členu.
9. člen
Sekretariat
Alpska konferenca lahko s soglasjem sklene ustanovitev stalnega Sekretariata.
10. člen
Spremembe konvencije
Vsaka pogodbena stranka lahko pogodbeni stranki, ki predseduje Alpski konferenci, daje predloge za spremembe te konvencije. Te predloge posreduje pogodbena stranka, ki predseduje Alpski konferenci, pogodbenim strankam in državam podpisnicam vsaj 6 mesecev pred začetkom zasedanja Alpske konference, na kateri bodo obravnavani. Spremembe konvencije stopijo v veljavo po 2., 3. in 4. odstavku 12. člena.
11. člen
Protokoli in njihove spremembe
1. Osnutke protokolov v smislu 2. člena, 3. odstavek, sporoči pogodbena stranka, ki predseduje Alpski konferenci, pogodbenim strankam in državam podpisnicam vsaj 6 mesecev pred začetkom zasedanja Alpske konference, na katerem bodo obravnavani.
2. Protokole, ki jih Alpska konferenca sprejme, se podpiše na njenem zasedanju ali kasneje pri depozitarju. Veljati začnejo za tiste pogodbene stranke, ki so jih ratificirale, sprejele ali odobrile. Za začetek veljave protokola so potrebne vsaj tri ratifikacije, sprejetja ali odobritve. Ustrezne dokumente se hrani v Republiki Avstriji, ki ima vlogo depozitarja.
3. V kolikor v protokolu ni predvideno drugače, veljajo za njegovo uveljavitev in odpoved smiselno 10. , 13. in 14. člen.
4. Za spremembe protokolov veljajo smiselno odstavki 1 – 3.
12. člen
Podpisovanje in ratifikacija
1. Konvencija bo na voljo v podpis od 7. novembra 1991 dalje v Republiki Avstriji, ki ima vlogo depozitarja.
2. Konvencija potrebuje ratifikacijo, sprejetje ali odobritev. Listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponira pri depozitarju.
3. Konvencija začne veljati 3 mesece potem, ko so tri države izrazile svoje soglasje po 2. odstavku, da jih konvencija veže.
4. Za vsako državo podpisnico, ki kasneje izrazi soglasje po 2. odstavku, da jo konvencija veže, začne ta veljati 3 mesece po deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.
13. člen
Odpoved
1. Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli z notifikacijo pri depozitarju odpove konvencijo.
2. Odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po šestih mesecih, potem, ko depozitar prejme notifikacijo.
14. člen
Notifikacije
Depozitar notificira pogodbenim strankam in državam podpisnicam:
a. vsak podpis,
b. vsako deponiranje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi,
c. vsakokratni dan začetka veljave te konvencije po 12. členu,
d. vsako dano izjavo po 1. členu, 2. in 3. odstavek,
e. vsako opravljeno notifikcijo po 13. členu in dan, ko odpoved postane veljavna.
V potrditev tega so podpisniki, pravilno pooblaščeni v ta namen, podpisali to konvencijo.
Sestavljeno 7. novembra 1991 v Salzburgu v slovenskem, francoskem, italijanskem in nemškem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako obvezujoča, v enem samem originalu, ki je deponiran v arhivu Republike Avstrije. Depozitar posreduje vsaki državi podpisnici overjen prepis.
Za Republiko Avstrijo:          Ruth FELDGRILL – ZANKEL
Za Republiko Francijo:          André LEWIN
Za Republiko Italijo:          Giorgio RUFFOLO
Za Republiko Slovenijo:         Miha JAZBINŠEK
Za Kneževino Liechtenstein:       Herbert WILLE
Za Zvezno Republiko Nemčijo:       Philipp JENNINGER,
                     Klaus TÖPFER
Za Švicarsko konfederacijo:       Flavio COTTI
Za Evropsko gospodarsko
skupnost:                Carlo RIPA DI MEANA
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
Naslednja mesta brez okrožja in naslednja deželna okrožja spadajo v alpski prostor na Bavarskem.
Mesta brez okrožja:  Kempten (Allgäu)
           Kaufbeuren
           Rosenheim
Deželna okrožja:   Lindau (Bodensee)
           Oberallgäu
           Ostallgäu
           Weilheim-Schongau
           Garmisch-Partenkirchen
           Bad-Tölz-Wolfratshausen
           Miesbach
           Rosenheim
           Traunstein
           Berchtesgadener Land
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI FRANCIJI
Alpski prostor po odloku št. 85997 z dne 20. septembra 1985 obsega na območju južnih Alp:
– departma Alpes-de-Haute-Province
– departma Haute-Alpes
– kantone, katerih območja so v departmajih Alpes Maritimes v celoti ali deloma klasificirana kot hribovita območja, z izjemo Menton in Roquebrune-Cap-Martin ter departmajev Var in Vaucluse
– kakor tudi okraj Barjois v departmaju Var in kanton Cadenet v departmaju Vaucluse.
V skladu z odlokom št. 85996 z dne 20. septembra 1985 obsega na območju severnih Alp:
– departma Savoie
– departma Haute-Savoie
– okraj Grenoble v departmaju Isère, kanton Saint-Geoire-en-Valdaine kakor tudi občine kantonov Point-de-Beauvoisin in Virieu-sur-Bourhec, ki so v celoti ali deloma klasificirane kot hribovita območja
in v departmaju Drôme
– okraj Die in kantone okrajev Nyons in Valence s predeli, ki so v celoti ali deloma klasificirani kot hribovita območja, z izjemo kantonov Crest– Nord in Sud, Bourg-de-Péage in Chabeuil, v katerih so hribi omejeni na občine, ki so v celoti ali deloma klasificirane kot hribovita območja.
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Seznam občin
Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Škofja Loka
Tolmin
Tržič
Ruše
Seznam krajevnih skupnosti na območjih občin
Ajdovščina
Ajdovščina
Budanje
Col
Črniče
Dolga Poljana
Gojače
Gradišče pri Vipavi
Kamnje – Potoče
Lokavec
Lozice
Otlica – Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
Štomaž
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
Žapuže
Kamnik
Črna pri Kamniku
Godič
Kamniška Bistrica
Mekinje
Motnik
Nevlje
Sela pri Kamniku
Srednja vas pri Kamniku
Šmartno v Tuhinju
Špitalič
Tuhinj
Kranj
Bela
Golnik
Goriče
Grad
Jezersko
Kokra
Olševek – Hotemaže
Preddvor
Trstenik
Ljubljana – Vič Rudnik
Črni vrh
Polhov Gradec
Logatec
Hotedršica
Rovte
Tabor Logatec
Trate
Vrh nad Rovtami
Nova Gorica
Avče
Banjšice
Čepovan
Deskle – Anhovo
Dobrovo v Brdih
Grgar
Grgarske Ravne
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kanal ob Soči
Kojsko
Levpa
Lig
Lokovec
Lokve
Medana
Osek – Vitovlje
Ozeljan
Ravnica
Ročinj
Solkan
Trnovo
Postojna
Bukovje
Landol
Planina
Razdrto
Studeno
Šmihel pod Nanosom
Veliko Ubeljsko
Slovenska Bistrica
Alfonz Šarh
Impol
Kebelj
Oplotnica
Pohorski Odred
Preloge
Šmartno na Pohorju
Tinje
Zgornja Ložnica
Zgornja Polskava
Slovenske Konjice
Gorenje pri Zrečah
Resnik
Skomarje
Stranice
Vitanje
Zreče
Velenje
Bele Vode
Ravne
Topolšica
Zavodnje
Maribor
Fram
Hoče
Limbuš
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorje
Slivnica
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI ITALIJI
DEŽELA             POKRAJINA
LIGURIA             Imperia
PIEMONTE            Torino
                Cuneo
                Vercelli
                Novara
AVTONOMNA DEŽELA VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA            Varese
                Como
                Sondrio
                Bergamo
                Brescia
AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO
AVTONOMNA POKRAJINA BOLZANO
VENETO             Verona
                Vicenzua
                Treviso
                Belluno
AVTONOMNA DEŽELA
FRIULI V.G.           Udine
                Pordenone
                Gorizia
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V KNEŽEVINI LIECHTENSTEIN
Kneževina Liechtenstein v celoti
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V REPUBLIKI AVSTRIJI
Zvezna dežela VORARLBERG vse občine
Zvezna dežela TIROL vse občine
Zvezna dežela KÄRNTEN vse občine
Zvezna dežela SALZBURG
Salzburg (mesto)
Okraj Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Rußbach am Paß Gschütt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun
Okraj Salzburg-okolica
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grödig
Großgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim
Okraj Sankt Johann im Pongau
Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
Großarl
Hüttau
Hüttschlag
Kleinarl
Mühlbach am Hochkönig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng
Okraj Tamsweg
Göriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf
Muhr
Ramingstein
Sankt Andrä im Lungau
Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weißpriach
Zederhaus
Okraj Zell am See
Bramberg am Wildkogel
Bruck an der Großglocknerstraße
Dienten am Hochkönig
Fusch an der Großglocknerstraße
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen am Großvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am Stienernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhlfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
Viehhofen
Wald im Pinzgau
Weißbach bei Lofer
Zell am See
Zvezna dežela OBERÖSTERREICH
Okraj Gmunden
Altmünster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grünau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein
Okraj Kirchdorf an der Krems
Edlbach
Grünburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberösterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am Hengstpaß
Roßleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinbach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
Windischgarsten
Okraj Steyr - dežela
Gaflenz
Garsten
Großraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift
Reichraming
Sankt Ulrich bei Steyr
Ternberg
Weyer Land
Weyer Markt
Okraj Vöcklabruck
Attersee
Aurach am Hongar
Innerschwand
Mondsee
Nußdorf am Attersee
Oberhofen am Irrsee
Oberwang
Sankt Georgen im Attergau
Sankt Lorenz
Schörfling am Attersee
Seewalchen am Attersee
Steinbach am Attersee
Straß im Attergau
Tiefgraben
Unterach am Attersee
Weißenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos
Zvezna dežela NIEDERÖSTERREICH
Waidhofen an der Ybbs (mesto)
Okraj Amstetten
Allhartsberg
Ertl
Hollenstein an der Ybbs
Opponitz
Sankt Georgen am Reith
Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
Sonntagberg
Ybbsitz
Okraj Baden
Alland
Altenmarkt an der Triesting
Bad Vöslau
Baden
Berndorf
Enzesfeld-Lindabrunn
Furth an der Triesting
Heiligenkreuz
Hernstein
Hirtenberg
Klausen-Leopoldsdorf
Pfaffstätten
Pottenstein
Sooß
Weissenbach an der Triesting
Okraj Lilienfeld
Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
Mitterbach am Erlaufsee
Ramsau
Rohrbach an der Gölsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Gölsen
Traisen
Türnitz
Okraj Melk
Texingtal
Okraj Mödling
Breitenfurt bei Wien
Gaaden
Gießhübl
Gumpoldskirchen
Hinterbrühl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Mödling
Perchtoldsdorf
Wienerwald
Okraj Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith
Feistritz am Wechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grünbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Mönichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-Thernberg
Schottwien
Schrattenbach
Schwarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Vöstenhof
Warth
Wartmannstetten
Willendorf
Wimpassing im Schwarzatale
Würflach
Zöbern
Okraj Sankt Pölten (dežela)
Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Grünau
Kasten bei Böheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schwarzenbach an der Pielach
Stössing
Wilhelmsburg
Okraj Scheibbs
Gaming
Göstling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Punchenstuben
Randegg
Reinsberg
Sankt Anton an der Jeßnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang
Okraj Tulln
Königstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andrä-Wördern
Okraj Wiener Neustadt (dežela)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schönau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochwolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Muggendorf
Pernitz
Rohr im Gebirge
Bromberg
Schwarzenbach
Waidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
Wiesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl
Okraj Wien - okolica
Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben
Zvezna dežela STEIERMARK
Okraj Bruck an der Mur
Aflenz Kurort
Aflenz Land
Breitenau am Hochlantsch
Bruck and der Mur
Etmißl
Frauenberg
Gußwerk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt Ilgen
Sankt Katharein an der Laming
Sankt Lorenzen im Mürztal
Sankt Marein im Mürztal
Sankt Sebastian
Thörl
Tragöß
Turnau
Okraj Deutschlandsberg
Aibl
Freiland bei Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
Großradl
Kloster
Marhof
Osterwitz
Sankt Oswald ob Eibiswald
Schwanberg
Soboth
Trahütten
Wernersdorf
Wielfresen
Okraj Graz - okolica
Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Großstübing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-Straßengel
Peggau
Röthelstein
Rohrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholomä
Sankt Oswald bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stiwoll
Thal
Tulwitz
Tyrnau
Übelbach
Weinitzen
Okraj Hartberg
Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Mönichwald
Pinggau
Pöllau
Pöllauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg
Rohrbach an der Lafnitz
Saifen-Boden
Sankt Jakob im Walde
Sankt Lorenzen am Wechsel
Schachen bei Vorau
Schäffern
Schlag bei Thalberg
Schönegg bei Pöllau
Sonnhofen
Stambach
Stubenberg
Vorau
Vornholz
Waldbach
Wenigzell
Okraj Judenburg
Amering
Bretstein
Eppenstein
Fohnsdorf
Hohentauern
Judenburg
Sankt Wolfgang-Kienberg
Sankt Anna am Lavantegg
Maria Buch-Feistritz
Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Pöls
Pusterwald
Reifling
Reisstraße
Sankt Georgen ob Judenburg
Sankt Johann am Tauern
Sankt Oswald-Möderbrugg
Sankt Peter ob Judenburg
Unzmarkt-Frauenburg
Weißkirchen in Steiermark
Zeltweg
Okraj Knittelfeld
Apfelberg
Feistritz bei Knittelfeld
Flatschach
Gaal
Großlobming
Kleinlobming
Knittelfeld
Kobenz
Rachau
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
Sankt Marein bei Knittelfeld
Sankt Margarethen bei Knittelfeld
Seckau
Spielberg bei Knittelfeld
Okraj Leibnitz
Oberhaag
Schloßberg
Okraj Leoben
Eisenerz
Gai
Hafning bei Trofaiach
Hieflau
Kalwang
Kammern im Liesingtal
Kraubath an der Mur
Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Stefan ob Leoben
Traboch
Trofaiach
Vordernberg
Wald am Schoberpaß
Okraj Liezen
Admont
Aich
Aigen im Ennstal
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Donnersbach
Donnersbachwald
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Gössenberg
Gröbming
Großsölk
Grundlsee
Hall
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsölk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederöblarn
Öblarn
Oppenberg
Palfau
Pichl-Preunegg
Pichl-Kainisch
Pruggern
Pürgg-Trautenfels
Ramsau am Dachstein
Rohrmoos-Untertal
Rottenmann
Sankt Gallen
Sankt Martin am Grimming
Sankt Nikolai im Sölktal
Schladming
Salzthal
Stainach
Tauplitz
Treglwang
Trieben
Weißenbach an der Enns
Weißenbach bei Liezen
Weng bei Admont
Wildalpen
Wörschach
Okraj Mürzzuschlag
Allerheiligen im Mürztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Mürztal
Mürzhofen
Mürzzuschlag
Neuberg an der Mürz
Spital am Semmering
Stanz im Mürztal
Veitsch
Wartberg im Mürztal
Okraj Murau
Dürnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermühlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
Laßnitz bei Murau
Mariahof
Mühlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwölz
Oberwölz-Stadt
Oberwölz-Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schöder
Schönberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
Teufenbach
Triebendorf
Winklern bei Oberwölz
Zeutschach
Okraj Voitsberg
Bärnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Gößnitz
Graden
Hirschegg
Kainach bei Voitsberg
Köflach
Kohlschwarz
Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Köppling
Sankt Martin am Wöllmißberg
Södingberg
Stallhofen
Voitsberg
Okraj Weiz
Anger
Arzberg
Baierdorf bei Anger
Birkfeld
Feistritz bei Anger
Fischbach
Fladnitz an der Teichalm
Floing
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg
Zvezna dežela BURGENLAND
Okraj Mattersburg
Forchtenstein
Marz
Mattersburg
Sieggraben Wiesen
Okraj Oberpullendorf
Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf
Okraj Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstätten
Widen bei Rechnitz
Wiesfleck
SEZNAM ADMINISTRATIVNIH ENOT ALPSKEGA PROSTORA V ŠVICARSKI KONFEDERACIJI
Kanton        Razmejitev
APPENZELL Rh.-Ext.  Kanton v celoti Appenzell A.-Rh.
APPENZELL A.-Rh.
APPENZELL Rh.-Int.  Kanton v celoti Appenzell I.-Rh.
APPENZELL I.-Rh.
BERNE/BERN      Upravni okraji          Frutigen
                            Niedersimmental
                            Obersimmental
                            Saanen
                            Schwarzenburg samo občine
                            Guggisberg,Rüschegg
                            Signau samo občine
                            Schangnau, Röthenbach
                            Thun
FRIBOURG/FREIBURG  Okraji              La Gruyère
                            Sense samo občina Plaffeien
GLARIS/GLARUS    Kanton v celoti          Glarus
GRISONS/GRAUBÜNDEN  Kanton v celoti          Graubünden
LUCERNE/LUZERN    Urad               Luzern
                            Entlebuch
UNTERWALD-LE-BAS/
UNTERWALDEN NID
DEM WALD       Kanton v celoti          Unterwalden nid dem Wald
UNTERWALD-LE-HAUT/
UNTERWALDEN OB
DEM WALD       Kanton v celoti          Unterwalden ob dem Wald
URI/URI       Kanton v celoti          Uri
SAINT-GALL/
ST. GALLEN      Okraji              Unterrheintal
                            Oberrheintal
                            Werdenberg
                            Sargans
                            Gaster
                            Obertoggenburg
SCHWYZ/SCHWYZ    Kanton v celoti
TESSIN/TESSIN    Kanton v celoti
VAUD/WAADT      Okraji              Aigle
                            Pays-d’Enhaut
                            Vevey samo občine Montreux,
                            Veytaux
VALAIS/WALLIS    Kanton v celoti          Wallis
Ü B E R E I N K O M M E N
ZUM SCHUTZ DER ALPEN
(ALPENKONVENTION)
Die Bundesrepublik Deutschland, die Französische Republik, die Italienische Republik, die Republik Slowenien, das Fürstentum Liechtenstein, die Republik Österreich, die Schweizerische Eidgenossenschaft sowie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft-
im Bewußstein, daß die Alpen einer der größten zusammenhängenden Naturräume Europas und ein durch seine spezifische und vielfältige Natur, Kultur und Geschichte ausgezeichneter Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen Europas sind, an dem zahlreiche Völker und Länder teilhaben,
in der Erkenntnis, daß die Alpen Lebens- und Wirtschaftsraum für die einheimische Bevölkerung sind und auch größte Bedeutung für außeralpine Gebiete haben, unter anderem als Träger bedeutender Verkehrswege,
in Anerkennung der Tatsache, daß die Alpen unverzichtbarer Rückzugs- und Lebensraum vieler gefährdeter Pflanzen- und Tierarten sind,
im Bewußtsein der großen Unterschiede in den einzelnen Rechtsordnungen, den naturräumlichen Gegebenheiten, der Besiedlung, der Land- und Forstwirtschaft, dem Stand und der Entwicklung der Wirtschaft, der Verkehrsbelastung sowie der Art und Intensität der touristischen Nutzung,
in Kenntnis der Tatsache, daß die ständig wachsende Beanspruchung durch den Menschen den Alpenraum und seine ökologischen Funktionen in zunehmenden Maße gefährdet und daß Schäden nicht oder nur mit hohem Aufwand, beträchtlichen Kosten und in der Regel nur in großen Zeiträumen behoben werden können,
in der Überzeugung, daß wirtschaftliche Interessen mit den ökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden müssen-
sind im Gefolge der Ergebnisse der ersten Alpenkonferenz der Umweltminister vom 9. bis 11. Oktober 1989 in Berchtesgaden wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Anwendungsbereich
(1) Gegenstand dieses Übereinkommens ist das Gebiet der Alpen, wie es in der Anlage beschrieben und dargestellt ist.
(2) Jede Vertragspartei kann bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde oder jederzeit danach durch eine an die Republik Österreich als Verwahrer gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf weitere Teile ihres Hoheitsgebiets erstrecken, sofern dies für die Vollziehung der Bestimmungen dieses Übereinkommens als erforderlich angesehen wird.
(3) Jede nach Absatz 2 abgegebene Erklärung kann in Bezug auf jedes darin genannte Hoheitsgebiet durch eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Zurücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt.
Artikel 2
Allgemeine Verpflichtungen
(1) Die Vertragsparteien stellen unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprinzips eine ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen unter ausgewogener Berücksichtigung der Interessen aller Alpenstaaten, ihrer alpinen Regionen sowie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unter umsichtiger und nachhaltiger Nutzung der Ressourcen sicher. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Alpenraum wird verstärkt sowie räumlich und fachlich erweitert.
(2) Zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles werden die Vertragsparteien geeignete Maßnahmen insbesondere auf folgenden Gebieten ergreifen:
a) Bevölkerung und Kultur – mit dem Ziel der Achtung, Erhaltung und Förderung der kulturellen und gesellschaftlichen Eigenständigkeit der ansässigen Bevölkerung und der Sicherstellung ihrer Lebensgrundlagen, namentlich der umweltverträglichen Besiedlung und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Förderung des gegenseitigen Verständnisses und partnerschaftlichen Verhaltens zwischen alpiner und außeralpiner Bevölkerung,
b) Raumplanung – mit dem Ziel der Sicherung einer sparsamen und rationellen Nutzung und einer gesunden, harmonischen Entwicklung des Gesamtraumes unter besonderer Beachtung der Naturgefahren, der Vermeidung von Über- und Unternutzungen sowie der Erhaltung oder Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen durch umfassende Klärung und Abwägung der Nutzungsansprüche, vorausschauende integrale Planung und Abstimmung der daraus resultierenden Maßnahmen,
c) Luftreinhaltung – mit dem Ziel der drastischen Verminderung von Schadstoffemissionen und -belastungen im Alpenraum und der Schadstoffverfrachtung von außen, auf ein Maß, das für Menschen, Tiere und Pflanzen nicht schädlich ist,
d) Bodenschutz – mit dem Ziel der Verminderung der quantitativen und qualitativen Bodenbeeinträchtigungen, insbesondere durch Anwendung bodenschonender land- und forstwirtschaftlicher Produktionsverfahren, sparsamen Umgang mit Grund und Boden, Eindämmung von Erosion sowie durch Beschränkung der Versiegelung von Böden,
e) Wasserhaushalt – mit dem Ziel, gesunde Wassersysteme zu erhalten oder wiederherzustellen, inbesondere durch die Reinhaltung der Gewässer, durch naturnahen Wasserbau und durch eine Nutzung der Wasserkraft, die die Interessen der ansässigen Bevölkerung und das Interesse an der Erhaltung der Umwelt gleichermaßen berücksichtigt,
f) Naturschutz und Landschaftspflege – mit dem Ziel, Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, daß die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft in ihrer Gesamtheit dauerhaft gesichert werden,
g) Berglandwirtschaft – mit dem Ziel, im Interesse der Allgemeinheit die Bewirtschaftung der traditionellen Kulturlandschaften und eine standortgerechte, umweltverträgliche Landwirtschaft zu erhalten und unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen zu fördern,
h) Bergwald – mit dem Ziel Erhaltung, Stärkung und Wiederherstellung der Waldfunktionen, insbesondere der Schutzfunktion durch Verbesserung der Widerstandskraft der Waldökosysteme, namentlich mittels einer naturnahen Waldbewirtschaftung und durch die Verhinderung waldschädigender Nutzungen unter Berücksichtigung der erschwerten Wirtschaftsbedingungen im Alpenraum,
i) Tourismus und Freizeit – mit dem Ziel, unter der Einschränkung umweltschädigender Aktivitäten, die touristischen und Freizeitaktivitäten mit den ökologischen und sozialen Erfordernissen in Einklang zu bringen, insbesondere durch Festlegung von Ruhezonen,
j) Verkehr – mit dem Ziel, Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf ein Maß zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträglich ist, unter anderem durch eine verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schiene, vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und marktkonformer Anreize, ohne Diskriminierung aus Gründen der Nationalität,
k) Energie – mit dem Ziel, eine natur- und landschaftsschonende sowie umweltverträgliche Erzeugung, Verteilung und Nutzung der Energie durchzusetzen und energiesparende Maßnahmen zu fördern,
l) Abfallwirtschaft – mit dem Ziel, unter besonderer Berücksichtigung der Abfallvermeidung eine den besonderen topographischen, geologischen und klimatischen Bedürfnissen des Alpenraumes angepaßte Abfallerfassung, -verwertung und -entsorgung sicherzustellen.
(3) Die Vertragsparteien vereinbaren Protokolle, in denen Einzelheiten zur Druchführung dieses Übereinkommens festgelegt werden.
Artikel 3
Forschung und systematische Beobachtung
Die Vertragsparteien vereinbaren, auf den in Artikel 2 genannten Gebieten
a) Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Bewertungen durchzuführen und dabei zusammenzuarbeiten,
b) gemeinsame oder einander ergänzende Programme zur systematischen Beobachtung zu entwickeln,
c) Forschung und Beobachtung sowie die dazugehörige Datenerfassung zu harmonisieren.
Artikel 4
Zusammenarbeit im rechtlichen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Bereich
(1) Die Vertragsparteien erleichtern und fördern den Austausch rechtlicher, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und technischer Informationen, die für dieses Übereinkommen erheblich sind.
(2) Die Vertragsparteien informieren einander zur größmöglichen Berücksichtigung grenzüberschreitender und regionaler Erfordernisse über geplante, juristisch oder wirtschafliche Maßnahmen, von denen besondere Auswirkungen auf den Alpenraum oder Teile desselben zu erwarten sind.
(3) Die Vertragsparteien arbeiten mit internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen soweit erforderlich zusammen, um das Übereinkommen und die Protokolle, deren Vertragspartei sie sind, wirksam durchzuführen.
(4) Die Vertragsparteien sorgen in geeigneter Weise für eine regelmäßige Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse von Forschungen, Beobachtungen und getroffene Maßnahmen.
(5) Die Verpflichtungen der Vertragsparteien aus diesem Übereinkommen im Informationsbereich gelten vorbehaltlich der nationalen Gesetze über die Vertraulichkeit. Vertraulich bezeichnete Informationen müssen als solche behandelt werden.
Artikel 5
Konferenz der Vertragsparteien (Alpenkonferenz)
(1) Die gemeinsamen Anliegen der Vertragsparteien und ihre Zusammenarbeit sind Gegenstand regelmäßig stattfindender Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien (Alpenkonferenz). Die erste Tagung der Alpenkonferenz wird spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens durch eine einvernehmlich zu bestimmende Vertragspartei einberufen.
(2) Danach finden in der Regel alle zwei Jahre ordentliche Tagungen der Alpenkonferenz bei der Vertragspartei statt, die den Vorsitz führt. Vorsitz und Sitz wechseln nach jeder ordentlichen Tagung der Alpenkonferenz. Beides wird von der Alpenkonferenz festgelegt.
(3) Die vorsitzführende Vertragspartei schlägt jeweils die Tagesordnung für die Tagung der Alpenkonferenz vor. Jede Vertragspartei hat das Recht, weitere Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen.
(4) Die Vertragsparteien üubermitteln der Alpenkonferenz Informationen über die von ihnen zur Durchführung dieses Übereinkommens und der Protokolle, deren Vertragspartei sie sind, getroffenen Maßnahmen, vorbehaltlich der nationalen Gesetze über die Vertraulichkeit.
(5) Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen, der Europarat sowie jeder europäische Staat können auf den Tagungen der Alpenkonferenz als Beobachter teilnehmen. Das gleiche gilt für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse alpiner Gebietskörperschaften. Die Alpenkonferenz kann außerdem einschlägig tätige internationale nichtstaatliche Organisationen als Beobachter zulassen.
(6) Eine außerordentliche Tagung der Alpenkonferenz findet statt, wenn sie von ihr beschlossen oder wenn es zwischen zwei Tagungen von einem Drittel der Vertragsparteien bei der vorsitzführenden Vertragspartei schriftlich beantragt wird.
Artikel 6
Aufgaben der Alpenkonferenz
Die Alpenkonferenz prüft auf ihren Tagungen die Durchführung des Übereinkommens sowie der Protokolle samt Anlagen und nimmt auf ihren Tagungen insbesondere folgende Aufgaben wahr:
a) Sie beschließt Änderungen des Übereinkommens im Rahmen des Verfahrens des Artikels 10.
b) Sie beschließt Protokolle und deren Anlagen sowie deren Änderungen im Rahmen des Verfahrens des Artikels 11.
c) Sie beschließt ihre Geschäftsordnung.
d) Sie trifft die notwendigen finanziellen Entscheidungen.
e) Sie beschließt die Einrichtung von zur Durchführung des Übereinkommens für notwendig erachteten Arbeitsgruppen.
f) Sie nimmt die Auswertung wissenschaftlicher Informationen zur Kenntnis.
g) Sie beschließt oder empfiehlt Maßnahmen zur Verwirklichung der in Artikel 3 und Artikel 4 vorgesehenen Ziele, legt Form, Gegenstand und Zeitabstände für die Übermittlung der nach Artikel 5 Absatz 4 vorzulegenden Informationen fest und nimmt diese Informationen sowie die von den Arbeitsgruppen vorgelegten Berichte zur Kenntnis.
h) Sie stellt die Durchführung der notwendigen Sekretariatsarbeiten sicher.
Artikel 7
Beschlußfassung in der Alpenkonferenz
(1) Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, faßt die Alpenkonferenz ihre Beschlüsse mit Einstimmigkeit. Sind hinsichtlich der in Artikel 6 lit. c), f) und g) genannten Aufgaben alle Bemühungen um eine Einstimmigkeit erschöpft und stellt der Vorsitzende dies ausdrücklich fest, so wird der Beschluß mit Dreiviertelmehrheit der auf der Sitzung anwesenden und abstimmenden Vertragsparteien gefaßt.
(2) In der Alpenkonferenz hat jede Vertragspartei eine Stimme. In ihrem Zuständigkeitsbereich übt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ihr Stimmrecht mit einer Stimmenzahl aus, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind; die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft übt ihr Stimmercht nicht aus, wenn die betreffenden Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben.
Artikel 8
Ständiger Ausschuß
(1) Ein Ständiger Ausschuß der Alpenkonferenz, der aus den Delegierten der Vertragsparteien besteht, wird als ausführendes Organ eingerichtet.
(2) Unterzeichnerstaaten, welche die Konvention noch nicht ratifiziert haben, haben in den Sitzungen des Ständigen Ausschusses Beobachterstatus. Dieser kann darüberhinaus jedem Alpenstaat, der diese Konvention noch nicht unterzeichnet hat, auf Antrag gewährt werden.
(3) Der Ständige Ausschuß beschließt seine Geschäftsordnung.
(4) Der Ständige Ausschuß bestimmt außerdem über die Modalitäten der allfälligen Teilnahme von Vertretern staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen an seinen Sitzungen.
(5) Die in der Alpenkonferenz vorsitzführende Vertragspartei stellt den Vorsitz im Ständigen Ausschuß.
(6) Der Ständige Ausschuß nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
a) er sichtet die von den Vertragsparteien übermittelten Informationen gemäß Artikel 5, Absatz 4 zur Berichterstattung an die Alpenkonferenz,
b) er sammelt und bewertet Unterlagen im Hinblick auf die Durchführung des Übereinkommens sowie der Protokolle samt Anlagen und legt sie der Alpenkonferenz gemäß Artikel 6 zur Überprüfung vor,
c) er unterrichtet die Alpenkonferenz über die Durchführung ihrer Beschlüsse,
d) er bereitet inhaltlich die Tagungen der Alpenkonferenz vor und kann Tagesordnungspunkte sowie sonstige Maßnahmen betreffend die Durchführung des Übereinkommens und seiner Protokolle vorschlagen,
e) er setzt entsprechend Artikel 6, lit. e) Arbeitsgruppen für die Erarbeitung von Protokollen und Empfehlungen ein und koordiniert deren Tätigkeit,
f) er überprüft und harmonisiert Inhalte von Protokollentwürfen unter ganzheitlichen Aspekten und schlägt sie der Alpenkonferenz vor,
g) er schlägt Maßnahmen und Empfehlungen zur Verwirklichung der in dem Übereinkommen und den Protokollen enthaltenen Ziele der Alpenkonferenz vor.
(7) Die Beschlußfassung im Ständigen Ausschuß erfolgt entsprechend den Bestimmungen des Artikels 7.
Artikel 9
Sekretariat
Die Alpenkonferenz kann die Errichtung eines ständigen Sekretariates mit Einstimmigkeit beschließen.
Artikel 10
Änderungen des Übereinkommens
Jede Vertragspartei kann der in der Alpenkonferenz vorsitzführenden Vertragspartei Vorschläge für Änderungen dieses Übereinkommens unterbreiten. Solche Vorschläge werden von der in der Alpenkonferenz vorsitzführenden Vertragspartei mindestens sechs Monate vor Beginn der Tagung der Alpenkonferenz, die sich mit ihnen befassen wird, den Vertragsparteien und Unterzeichnerstaaten übermittelt. Die Änderungen des Übereinkommens treten gemäß Absatz (2), (3) und (4) des Artikels 12 in Kraft.
Artikel 11
Protokolle und ihre Änderung
(1) Protokollentwürfe im Sinne des Artikels 2, Absatz 3 werden von der in der Alpenkonferenz vorsitzführenden Vertragspartei mindestens sechs Monate vor Beginn der Tagung der Alpenkonferenz, die sich mit ihnen befassen wird, den Vertragsparteien und Unterzeichnerstaaten übermittelt.
(2) Die von der Alpenkonferenz beschlossenen Protokolle werden anläßlich ihrer Tagungen oder danach beim Verwahrer unterzeichnet. Sie treten für diejenigen Vertragsparteien in Kraft, die sie ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben. Für das Inkrafttreten eines Protokolls sind mindestens drei Ratifikationen, Annahmen oder Genehmigungen erforderlich. Die betreffenden Urkunden werden bei der Republik Österreich als Verwahrer hinterlegt.
(3) Soweit im Protokoll nichts anderes vorgesehen ist, gelten für das Inkrafttreten und die Kündigung eines Protokolls die Artikel 10, 13 und 14 sinngemäß.
(4) Für Änderungen der Protokolle gelten entsprechend die Absätze 1 bis 3.
Artikel 12
Unterzeichnung und Ratifizierung
(1) Dieses Übereinkommen liegt ab dem 7. November 1991 bei der Republik Österreich als Verwahrer zur Unterzeichnung auf.
(2) Das Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt.
(3) Das Übereinkomment tritt drei Monate nach dem Tag in Kraft, nachdem drei Staaten ihre Zustimmung gemäß Absatz 2 ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.
(4) Für jeden Unterzeichnerstaat, der später seine Zustimmung gemäß Absatz 2 ausdrückt, durch das Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es drei Monate nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
Artikel 13
Kündigung
(1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Verwahrer gerichtete Notifikation kündigen.
(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer folgt.
Artikel 14
Notifikationen
Der Verwahrer notifiziert den Vertragsparteien und Unterzeichnerstaaten
a) jede Unterzeichnung,
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 12
d) jede nach Artikel 1 Absätze 2 und 3 abgegebene Erklärung,
e) jede nach Artikel 13 vorgenommene Notifikation und den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird.
Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Salzburg am 7. November 1991 in deutscher, französischer, italienischer und slowenischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Staatsarchiv der Republik Österreich hinterlegt wird. Der Verwahrer übermittelt den Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.
Für die Bundesrepublik
Deutschland:                Philipp JENNINGER
                      Klaus TÖPFER
Für die Französische Republik:       André LEWIN
Für die Italienische Republik:       Giorgio RUFFOLO
Für die Republik Slowenien:        Miha JAZBINŠEK
Für das Fürstentum
Liechtenstein:               Herbert WILLE
Für die Republik Österreich:        Ruth FELDGRILL-ZANKEL
Für die Schweizerische
Eidgenossenschaft:             Flavio COTTI
Für die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft:          Carlo RIPA DI MEANA
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Folgende kreisfreie Städte und Landkreise zählen zum Bayerischen Alpenraum:
Kreisfreie Städte:  Kempten (Allgäu)
           Kaufbeuren
           Rosenheim
Landkreise:      Lindau (Bodensee)
           Oberallgäu
           Ostallgäu
           Weilheim-Schongau
           Garmisch-Partenkirchen
           Bad Tölz-Wolfratshausen
           Miesbach
           Rosenheim
           Traunstein
           Berchtesgadener Land
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK
Der Alpenraum umfaßt gemäß Erlaß Nr. 85997 vom 20. September 1985 im Bereich der Südalpen:
– das Departement Alpes-de-Haute-Province,
– das Departement Haute-Alpes,
– die Kantone, deren Gebiete in den Departements Alpes Maritimes vollständig oder teilweise als Berggebiete klassifiziert sind, mit Ausnahme der Gemeinden Menton und Roquebrune-Cap-Martin, sowie der Departements Var und Vaucluse,
– sowie der Bezirk Barjois im Department Var und der Kanton Cadenet im Departement Vaucluse.
Gemäß Erlaß Nr. 85996 vom 20. September 1985 im Bereich der Nordalpen:
– das Departement Savoie,
– das Departement Haute-Savoie,
– den Bezirk Grenoble im Departement Isère, den Kanton Saint-Geoire-en-Valdaine sowie die vollständig oder teilweise als Berggebiete klassifizierten Gemeinden der Kantone Pont-de-Beauvoisin und Virieu-sur-Bourhec,
und im Departement Drôme
– den Bezirk Die und die Kantone der Bezirke Nyons und Valence mit den vollständig oder teilweise als Berggebiet klassifizierten Teilen, mit Ausnahme der Kantone Crest-Nord und Sud, Bourg-de-Péage und Chabeuil, in denen die Berge auf die als vollständig oder teilweise als Berggebiet klassifizierten Gemeinden beschränkt ist.
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER REPUBLIK SLOWENIEN
Verzeichnis der Gemeinden
Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Škofja Loka
Tolmin
Tržič
Ruše
Verzeichnis der Lokalgemeinschaften in Teilen der Gemeinden
Ajdovščina
Ajdovščina
Budanje
Col
Črniče
Dolga Poljana
Gojače
Gradišče pri Vipavi
Kamnje – Potoče
Lokavec
Lozice
Otlica – Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
Štomaž
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
Žapuže
Kamnik
Črna pri Kamniku
Godič
Kamniška Bistrica
Mekinje
Motnik
Nevlje
Sela pri Kamniku
Srednja vas pri Kamniku
Šmartno v Tuhinju
Špitalič
Tuhinj
Kranj
Bela
Golnik
Goriče
Grad
Jezersko
Kokra
Olševek – Hotemaže
Preddvor
Trstenik
Ljubljana Vič-Rudnik
Črni vrh
Polhov Gradec
Logatec
Hotedršica
Rovte
Tabor Logatec
Trate
Vrh nad Rovtami
Nova Gorica
Avče
Banjšice
Čepovan
Deskle – Anhovo
Dobrovo v Brdih
Grgar
Grgarske Ravne
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kanal ob Soči
Kojsko
Levpa
Lig
Lokovec
Lokve
Medana
Osek – Vitovlje
Ozeljan
Ravnica
Ročinj
Solkan
Trnovo
Postojna
Bukovje
Landol
Planina
Razdrto
Studeno
Šmihel pod Nanosom
Veliko Ubeljsko
Slovenska Bistrica
Alfonz Šarh
Impol
Kebelj
Oplotnica
Pohorski Odred
Preloge
Šmartno na Pohorju
Tinje
Zgornja Ložnica
Zgornja Polskava
Slovenske Konjice
Gorenje pri Zrečah
Resnik
Skomarje
Stranice
Vitanje
Zreče
Velenje
Bele Vode
Ravne
Topolšica
Zavodnje
Maribor
Fram
Hoče
Limbuš
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorje
Slivnica
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER ITALIENISCHEN REPUBLIK
REGIONE             PROVINCIA
LIGURIA             Imperia
PIEMONTE            Torino
                Cuneo
                Vercelli
                Novara
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA            Varese
                Como
                Sondrio
                Bergamo
                Brescia
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
VENETO             Verona
                Vicenzua
                Treviso
                Belluno
REGIONE AUTONOMA
FRIULI V. G.          Udine
                Pordenone
                Gorizia
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IM FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
Das gesamte Fürstentum Liechtenstein
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH
Bundesland VORARLBERG alle Gemeinden
Bundesland TIROL alle Gemeinden
Bundesland KÄRNTEN alle Gemeinden
Bundesland SALZBURG
Salzburg (Stadt)
Bezirk Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Rußbach am Paß Gschütt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun
Bezirk Salzburg-Umgebung
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grödig
Großgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim
Bezirk Sankt Johann im Pongau
Altenmarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forstau
Goldegg
Großarl
Hüttau
Hüttschlag
Kleinarl
Mühlbach am Hochkönig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng
Bezirk Tamsweg
Göriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf
Muhr
Ramingstein
Sankt Andrä im Lungau
Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weißpriach
Zederhaus
Bezirk Zell am See
Bramberg am Wildkogel
Bruck an der Großglocknerstraße
Dienten am Hochkönig
Fusch an der Großglocknerstraße
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
Krimml
Lend
Leogang
Lofer
Maishofen
Maria Alm am Steinernen Meer
Mittersill
Neukirchen am Großvenediger
Niedernsill
Piesendorf
Rauris
Saalbach-Hinterglemm
Saalfelden am Stienernen Meer
Sankt Martin bei Lofer
Stuhlfelden
Taxenbach
Unken
Uttendorf
Viehhofen
Wald im Pinzgau
Weißbach bei Lofer
Zell am See
Bundesland OBERÖSTERREICH
Bezirk Gmunden
Altmünster
Bad Goisern
Bad Ischl
Ebensee
Gmunden
Gosau
Grünau im Almtal
Gschwandt
Hallstatt
Kirchham
Obertraun
Pinsdorf
Sankt Konrad
Sankt Wolfgang im Salzkammergut
Traunkirchen
Scharnstein
Bezirk Kirchdorf an der Krems
Edlbach
Grünburg
Hinterstoder
Inzersdorf im Kremstal
Micheldorf in Oberösterreich
Molln
Oberschlierbach
Rosenau am Hengstpaß
Roßleithen
Sankt Pankraz
Spital am Pyhrn
Steinbach am Ziehbach
Steinbach an der Steyr
Vorderstoder
Windischgarsten
Bezirk Steyr-Land
Gaflenz
Garsten
Großraming
Laussa
Losenstein
Maria Neustift
Reichraming
Sankt Ulrich bei Steyr
Ternberg
Weyer Land
Weyer Markt
Bezirk Vöcklabruck
Attersee
Aurach am Hongar
Innerschwand
Mondsee
Nußdorf am Attersee
Oberhofen am Irrsee
Oberwang
Sankt Georgen im Attergau
Sankt Lorenz
Schörfling am Attersee
Seewalchen am Attersee
Steinbach am Attersee
Straß im Attergau
Tiefgraben
Unterach am Attersee
Weißenkichen im Attergau
Weyregg am Attersee
Zell am Moos
Bundesland NIEDERÖSTERREICH
Waidhofen an der Ybbs (Stadt)
Bezirk Amstetten
Allhartsberg
Ertl
Hollenstein an der Ybbs
Opponitz
Sankt Georgen am Reith
Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
Sonntagberg
Ybbsitz
Bezirk Baden
Alland
Altenmarkt an der Triesting
Bad Vöslau
Baden
Berndorf
Enzesfeld-Lindabrunn
Furth an der Triesting
Heiligenkreuz
Hernstein
Hirtenberg
Klausen-Leopoldsdorf
Pfaffstätten
Pottenstein
Sooß
Weissenbach an der Triesting
Bezirk Lilienfeld
Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
Mitterbach am Erlaufsee
Ramsau
Rohrbach an der Gölsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Gölsen
Traisen
Türnitz
Bezirk Melk
Texingtal
Bezirk Mödling
Breitenfurt bei Wien
Gaaden
Gießhübl
Gumpoldskirchen
Hinterbrühl
Kaltenleutgeben
Laab im Walde
Mödling
Perchtoldsdorf
Wienerwald
Bezirk Neunkirchen
Altendorf
Aspang-Markt
Aspangberg-Sankt Peter
Breitenstein
Buchbach
Edlitz
Enzenreith
Feistritz am Wechsel
Gloggnitz
Grafenbach-Sankt Valentin
Grimmenstein
Grünbach am Schneeberg
Kirchberg am Wechsel
Mönichkirchen
Natschbach-Loipersbach
Otterthal
Payerbach
Pitten
Prigglitz
Puchberg am Schneeberg
Raach am Hochgebirge
Reichenau an der Rax
Sankt Corona am Wechsel
Scheiblingkirchen-Thernberg
Schottwien
Schrattenbach
Schwarzau im Gebirge
Seebenstein
Semmering
Ternitz
Thomasberg
Trattenbach
Vöstenhof
Warth
Wartmannstetten
Willendorf
Wimpassing im Schwarzatale
Würflach
Zöbern
Bezirk Sankt Pölten (Land)
Altlengbach
Asperhofen
Brand-Laaben
Eichgraben
Frankenfels
Grünau
Kasten bei Böheimkirchen
Kirchberg an der Pielach
Loich
Maria-Anzbach
Michelbach
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
Pyhra
Rabenstein an der Pielach
Schwarzenbach an der Pielach
Stössing
Wilhelmsburg
Bezirk Scheibbs
Gaming
Göstling an der Ybbs
Gresten
Gresten-Land
Lunz am See
Punchenstuben
Randegg
Reinsberg
Sankt Anton an der Jeßnitz
Sankt Georgen an der Leys
Scheibbs
Steinakirchen am Forst
Wang
Bezirk Tulln
Königstetten
Sieghartskirchen
Tulbing
Zeiselmauer
Sankt Andrä-Wördern
Bezirk Wiener Neustadt (Land)
Bad Fischau-Brunn
Bad Schönau
Ebenfurth
Erlach
Gutenstein
Hochneukirchen-Gschaidt
Hochwolkersdorf
Hohe Wand
Hollenthon
Katzelsdorf
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Krumbach
Lanzenkirchen
Lichtenegg
Markt Piesting
Matzendorf-Hölles
Miesenbach
Muggendorf
Pernitz
Rohr im Gebirge
Bromberg
Schwarzenbach
Waidmannsfeld
Waldegg
Walpersbach
Wiesmath
Winzendorf-Muthmannsdorf
Wöllersdorf-Steinabrückl
Bezirk Wien-Umgebung
Gablitz
Klosterneuburg
Mauerbach
Pressbaum
Purkersdorf
Tullnerbach
Wolfsgraben
Bundesland STEIERMARK
Bezirk Bruck an der Mur
Aflenz Kurort
Aflenz Land
Breitenau am Hochlantsch
Bruck and der Mur
Etmißl
Frauenberg
Gußwerk
Halltal
Kapfenberg
Mariazell
Oberaich
Parschlug
Pernegg an der Mur
Sankt Ilgen
Sankt Katharein an der Laming
Sankt Lorenzen im Mürztal
Sankt Marein im Mürztal
Sankt Sebastian
Thörl
Tragöß
Turnau
Bezirk Deutschlandsberg
Aibl
Freiland bei Deutschlandsberg
Bad Gams
Garanas
Greisdorf
Gressenberg
Großradl
Kloster
Marhof
Osterwitz
Sankt Oswald ob Eibiswald
Schwanberg
Soboth
Trahütten
Wernersdorf
Wielfresen
Bezirk Graz-Umgebung
Attendorf
Deutschfeistritz
Eisbach
Frohnleiten
Gratkorn
Gratwein
Großstübing
Gschnaidt
Hitzendorf
Judendorf-Straßengel
Peggau
Röthelstein
Rohrbach-Steinberg
Rothleiten
Sankt Bartholomä
Sankt Oswald bei Plankenwarth
Sankt Radegund bei Graz
Schrems bei Frohnleiten
Semriach
Stattegg
Stiwoll
Thal
Tulwitz
Tyrnau
Übelbach
Weinitzen
Bezirk Hartberg
Dechantskirchen
Friedberg
Grafendorf bei Hartberg
Greinbach
Kleinschlag
Mönichwald
Pinggau
Pöllau
Pöllauberg
Puchegg
Rabenwald
Riegersberg
Rohrbach an der Lafnitz
Saifen-Boden
Sankt Jakob im Walde
Sankt Lorenzen am Wechsel
Schachen bei Vorau
Schäffern
Schlag bei Thalberg
Schönegg bei Pöllau
Sonnhofen
Stambach
Stubenberg
Vorau
Vornholz
Waldbach
Wenigzell
Bezirk Judenburg
Amering
Bretstein
Eppenstein
Fohnsdorf
Hohentauern
Judenburg
Sankt Wolfgang-Kienberg
Sankt Anna am Lavantegg
Maria Buch-Feistritz
Obdach
Oberkurzheim
Oberweg
Oberzeiring
Pöls
Pusterwald
Reifling
Reisstraße
Sankt Georgen ob Judenburg
Sankt Johann am Tauern
Sankt Oswald-Möderbrugg
Sankt Peter ob Judenburg
Unzmarkt-Frauenburg
Weißkirchen in Steiermark
Zeltweg
Bezirk Knittelfeld
Apfelberg
Feistritz bei Knittelfeld
Flatschach
Gaal
Großlobming
Kleinlobming
Knittelfeld
Kobenz
Rachau
Sankt Lorenzen bei Knittelfeld
Sankt Marein bei Knittelfeld
Sankt Margarethen bei Knittelfeld
Seckau
Spielberg bei Knittelfeld
Bezirk Leibnitz
Oberhaag
Schloßberg
Bezirk Leoben
Eisenerz
Gai
Hafning bei Trofaiach
Hieflau
Kalwang
Kammern im Liesingtal
Kraubath an der Mur
Leoben
Mautern in der Steiermark
Niklasdorf
Proleb
Radmer
Sankt Michael in Obersteiermark
Sankt Peter-Freienstein
Sankt Stefan ob Leoben
Traboch
Trofaiach
Vordernberg
Wald am Schoberpaß
Bezirk Liezen
Admont
Aich
Aigen im Ennstal
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Donnersbach
Donnersbachwald
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
Gössenberg
Gröbming
Großsölk
Grundlsee
Hall
Haus
Irdning
Johnsbach
Kleinsölk
Landl
Lassing
Liezen
Michaelerberg
Mitterberg
Bad Mitterndorf
Niederöblarn
Öblarn
Oppenberg
Palfau
Pichl-Preunegg
Pichl-Kainisch
Pruggern
Pürgg-Trautenfels
Ramsau am Dachstein
Rohrmoos-Untertal
Rottenmann
Sankt Gallen
Sankt Martin am Grimming
Sankt Nikolai im Sölktal
Schladming
Salzthal
Stainach
Tauplitz
Treglwang
Trieben
Weißenbach an der Enns
Weißenbach bei Liezen
Weng bei Admont
Wildalpen
Wörschach
Bezirk Mürzzuschlag
Allerheiligen im Mürztal
Altenberg an der Rax
Ganz
Kapellen
Kindberg
Krieglach
Langenwang
Mitterdorf im Mürztal
Mürzhofen
Mürzzuschlag
Neuberg an der Mürz
Spital am Semmering
Stanz im Mürztal
Veitsch
Wartberg im Mürztal
Bezirk Murau
Dürnstein in der Steiermark
Falkendorf
Frojach-Katsch
Krakaudorf
Krakauhintermühlen
Krakauschatten
Kulm am Zirbitz
Laßnitz bei Murau
Mariahof
Mühlen
Murau
Neumarkt in Steiermark
Niederwölz
Oberwölz-Stadt
Oberwölz-Umgebung
Perchau am Sattel
Predlitz-Turrach
Ranten
Rinegg
Sankt Blasen
Sankt Georgen ob Murau
Sankt Lambrecht
Sankt Lorenzen bei Scheifling
Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
Sankt Ruprecht ob Murau
Scheifling
Schöder
Schönberg-Lachtal
Stadl an der Mur
Stolzalpe
Teufenbach
Triebendorf
Winklern bei Oberwölz
Zeutschach
Bezirk Voitsberg
Bärnbach
Edelschrott
Gallmannsegg
Geistthal
Gößnitz
Graden
Hirschegg
Kainach bei Voitsberg
Köflach
Kohlschwarz
Krottendorf-Gaisfeld
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Köppling
Sankt Martin am Wöllmißberg
Södingberg
Stallhofen
Voitsberg
Bezirk Weiz
Anger
Arzberg
Baierdorf bei Anger
Birkfeld
Feistritz bei Anger
Fischbach
Fladnitz an der Teichalm
Floing
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg
Bundesland BURGENLAND
Bezirk Mattersburg
Forchtenstein
Marz
Mattersburg
Sieggraben Wiesen
Bezirk Oberpullendorf
Kobersdorf
Lockenhaus
Markt Sankt Martin
Pilgersdorf
Bezirk Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
Markt Neuhodis
Stadtschlaining
Unterkohlstätten
Widen bei Rechnitz
Wiesfleck
LISTE DER ADMINISTRATIVEN EINHEITEN DES ALPENRAUMES IN DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT
Kanton        Abgrenzung
APPENZELL Rh.-Ext.  Ganzer Kanton Appenzell A.-Rh.
APPENZELL A.-Rh.
APPENZELL Rh.-Int.  Ganzer Kanton Appenzell I.-Rh.
APPENZELL I.-Rh.
BERNE/BERN      Amtsbezirke               Frutigen
                               Interlaken
                               Niedersimmental
                               Oberhasli
                               Obersimmental
                               Saanen
                               Schwarzenburg nur
                               Gemeinden
                               Guggisberg, Rüschegg
                               Signau nur Gemeinden
                               Schangnau,
                               Röthenbach
                               Thun
FRIBOURG/FREIBURG  Bezirke                 La Gruyère
                               Sense nur Gemeinde
                               Plaffeien
GLARIS/GLARUS    Ganzer Kanton Glarus
GRISONS/GRAUBÜNDEN  Ganzer Kanton Graubünden
LUCERNE/LUZERN    Amt                   Luzern
                               Entlebuch
UNTERWALD-LE-BAS/
UNTERWALDEN NID
DEM WALD       Ganzer Kanton Unterwalden nid dem Wald
UNTERWALD-LE-HAUT/
UNTERWALDEN OB
DEM WALD       Ganzer Kanton Unterwalden ob dem Wald
URI/URI        Ganzer Kanton Uri
SAINT-GALL/
ST. GALLEN      Bezirke                 Unterrheintal
                               Oberrheintal
                               Werdenberg
                               Sargans
                               Gaster
                               Obertoggenburg
SCHWYZ/SCHWYZ    Ganzer Kanton
TESSIN/TESSIN    Ganzer Kanton
VAUD/WAADT      Bezirke                 Aigle
                               Pays-d’Enhaut
                               Vevey nur Gemeinden
                               Montreux, Veytaux
VALAIS/WALLIS    Ganzer Kanton Wallis
3. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme program za izvajanje konvencije.
4. člen
Za izvajanje konvencije skrbi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 801-01/95-4/1
Ljubljana, dne 22. marca 1995
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti