Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1995 z dne 28. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1995 z dne 28. 2. 1995

Kazalo

17. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju za vzpostavitev stikov v obrambi in o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, stran 73.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU ZA VZPOSTAVITEV STIKOV V OBRAMBI IN O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju za vzpostavitev stikov v obrambi in o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, podpisan v Londonu 1. februarja 1995.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
ZA VZPOSTAVITEV STIKOV V OBRAMBI IN O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
Vlada Republike Slovenije ter Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, v nadaljnjem besedilu udeleženki, sta
– v duhu partnerstva in sodelovanja,
– z namenom, da bi okrepili varnost in stabilnost Evrope kot celote in podprli delovni načrt Severnoatlantskega Sveta za sodelovanje in Partnerstvo za mir,
– s skupnim ciljem, da okrepita dobre odnose v obrambi in povečata razumevanje in zaupanje med državama,
– z namenom, da bi skupaj razvijali programe praktičnega sodelovanja pri širšem obsegu obrambnih zadev, s posebnim poudarkom na procesu reforme in civilnim nadzorom nad vojsko,
– zavedajoč se, da ima izpopolnjevanje iz angleškega jezika še nadalje pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev,
zato, da bi izpolnili te cilje, določili tele dejavnosti:
– praktične programe jezikovnega izpopolnjevanja iz angleškega jezika častnikov in višjih podčasnikov,
– izmenjave med osebjem in študenti vojaških kolidžev in akademij zaradi krepitve zaupanja in sodelovanja pri obrambnem študiju in vojaškem izobraževanju višjih častnikov,
– svetovanje in izmenjave med strokovnjaki v vodenju in upravljanju vojaških sil v demokratični družbi,
– obiski zaradi izmenjave stališč do vojaške doktrine, varnostnih konceptov in prestrukturiranja,
– obiski za razvoj prijateljskih odnosov med osebjem vojaških sil in za izmenjavo izkušenj v operativnem in poklicnem urjenju,
– izmenjave izkušenj pri delu na upravah obrambnih ministrstev,
– obiski zaradi razpravljanja o trenutnem stanju in prihodnjih perspektivah odnosov med Slovenijo in Združenim kraljestvom pri obrambi,
– obiski zaradi razpravljanja o možnih bodočih zahtevah na področju obrambne opreme,
– sodelovanje na področju vojaške kartografije,
– in obiski z namenom, da se vzpostavijo osebni stiki med vodstvenim in poveljniškim osebjem vojaških sil obeh držav.
Udeleženki sta se odločili, da se bosta na temelju tega memoranduma letno dogovorili o podrobnostih tekočega dvoletnega programa obrambnih stikov, ki bo prožen okvir za sodelovanje.
Nadalje sta se udeleženki odločili, da bosta finančne stroške, nastale z izvajanjem tega programa, obravnavali po načelu vzajemnosti in v skladu z naslednjimi določili:
(a) gostujoča stran bo krila stoške:
– prihoda svojih delegacij za določene naloge na ozemlje gostiteljice in njihovo vrnitev domov,
– priprave osebja,
– finančnih sredstev za skupine nad deset članov, če ta niso krita s posebnim dogovorom;
(b) gostiteljica bo krila stroške:
– potovanja in namestitve delegacij, kar vključuje nočitve s hrano in prevoz po ozemlju gostiteljice,
– nočitev in hrano za letalske posadke, s katerimi so pripotovale delegacije,
– zdravstvene storitve in nujno zdravljenje v vojaških zdravstvenih ustanovah.
Udeleženki sta se dogovorili, da določila tega memoranduma ne izključujejo drugih stikov in sodelovanja, vključno s sodelovanjem na vojaških tečajih urjenja, za katere bi se sodelujoči strani obojestransko odločili. Obiski ministrov za obrambo bodo dogovorjeni ločeno.
Podatki in dokumentacije, ki si jo bosta udeleženki izmenjali v skladu s tem programom, ne smeta dati tretji strani brez pisne privolitve avtorja. Udeleženki bosta skupno določili raven zaupnosti podatkov in dokumentacije in ukrenili vse potrebno za njihovo varstvo.
Memorandum začne veljati, ko slovenska stran obvesti britansko, da so na slovenski strani izpolnjeni vsi pogoji za njegovo uveljavitev, in velja, dokler katerakoli od udeleženk ne pošlje drugi strani trimesečnega predhodnega pisnega obvestila, da ga želi prekiniti.
Navedena določila predstavljajo dogovor, ki sta ga dosegli Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zadevah, ki so tu navedene.
Podpisano v dveh izvodih v Londonu dne 1. februarja 1995 v slovenskem in angleškem jeziku.
Za Vlado Republike
Slovenije
Jelko Kacin l. r.
Za Vlado združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske
Malcolm Rifkind l. r.
M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G
ON DEFENCE CONTACTS AND COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, being known hereafter as the participants
– acting in the spirit of partnership and cooperation,
– acting also in the interests of strengthening security and stability in Europe as a whole and in support of the Work Plan of the North Atlantic Cooperation Council and Partnership for Peace,
– sharing the aim of strengthening the good defence relations and increasing the understanding and confidence already established between their respective countries,
– with the aim of developing jointly programmes of practical cooperation on a wide range of defence related matters with particular regard to the process of reform and civilianisation,
– recognising the continuing importance of English language training in furthering these objectives,
have identified, to fulfil these purposes, the following activities:
– practical programmes of English language training for military officers and senior non-commissioned officers,
– exchanges between the staffs and students of military colleges and academies with the aim of strengthening confidence and cooperation in defence studies and military education for senior officers,
– consultations and exchanges between experts in the field of management of the Armed Forces in a democratic society,
– visits to exchange views on military doctrine, concepts of security and restructuring,
– visits to develop friendly relations between the personnel of the Armed Forces and to share experience of both operational and professional training,
– exchanges to share experience of the work of the Directorates of the Ministries of Defence,
– visits to discuss the current state of, and the future outlook for, Slovenia-UK relations in the defence field,
– visit to discuss possible future requirements in the defence equipment field,
– cooperation on military geography,
– and visits to establish personal contacts between the leadership and the command of the Armed Forces of the two countries.
The participants have decided that on the basis of this Memorandum of Understanding the detail of a rolling two-year programme of defence contacts, for use as a flexible tool of management, will be negotiated annually.
They have further decided that financial expenses arising from the implementation of this programme will be dealt with on the principle of mutual reciprocity in accordance with the following provisions:
(a) that the visiting side will be responsible for expenses associated with:
– the passage of its delegations on appointed tasks to the territory of the host side and return,
– preparing personnel,
– financial provision for teams of over ten members if this is not otherwise covered by a separate arrangement.
(b) that the host side will be responsible for expenses associated with:
– the travel and upkeep of delegations, including accommodation provisions and transportation service on its own territory,
– accommodation and provisions for members of aircrews carrying delegations,
– medical services and the provision of necessary treatment at military medical establishments.
The participants have determined that the provisions of this Memorandum do not preclude other contacts and cooperation, including attendance on military training courses, as may be mutually determined between the participants. The visits of Ministers of Defence will be arranged separately.
Information and documentation received by either of the participants as a result of the programme will not be given to a third party without the written consent of the originator. Appropriate arrangements will be made to protect such information and to observe the jointly determined level of confidentiality.
This Memorandum becomes effective when the Slovene side informs the British side that all the conditions for its becoming effective have been met by the Slovene side and remains so until terminated by either Participant giving the other three months written notice of termination.
The foregoing represents the understandings reached between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland upon the matters referred to therein.
Signed in duplicate at London on 1 February 1995 in Slovene and English languages.
For the Government
of the Republic of
Slovenia
Jelko Kacin, (s)
For the Government of the
United Kingdom of Great
Britain & Northern Ireland
Malcolm Rifkind, (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-06/93-1/26-8
Ljubljana, dne 23. februarja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik

AAA Zlata odličnost