Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1995 z dne 18. 2. 1995

Kazalo

14. Uredba o ratifikaciji Zapisnika o sodelovanju med Upravo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Državno upravo obmejne straže Republike Madžarske, stran 63.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ZAPISNIKA O SODELOVANJU MED UPRAVO POLICIJE MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNO UPRAVO OBMEJNE STRAŽE REPUBLIKE MADŽARSKE
1. člen
Ratificira se Zapisnik o sodelovanju med Upravo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Državno upravo obmejne straže Republike Madžarske, podpisan v Ljubljani dne 26. septembra 1994.
2. člen
Zapisnik se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
Z A P I S N I K
o sodelovanju med Upravo policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Državno upravo obmejne straže Republike Madžarske
Uprava policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Državna uprava obmejne straže Republike Madžarske s tem zapisnikom opredeljujeta konkretna področja in način sodelovanja obmejnih organov pri izvajanju Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, ki je bil podpisan dne 19. 5. 1993 v Budimpešti (v nadaljevanju Dogovor).
1. Sodelovanje obsega:
a) usklajeno varovanje skupne državne meje,
b) preprečevanje nedovoljenih prestopov državne meje ter prijetje storilcev teh dejanj,
c) aktivnosti v primeru kršenja predpisov s področja mejnih zadev,
d) usklajeno delovanje pri preprečevanju tihotapljenja ljudi čez državno mejo in odkrivanju ponarejenih dokumentov za prehod čez državno mejo,
e) odkrivanje kaznivih dejanj prepovedanega prometa mamil, orožja in eksplozivnih snovi na območju državne meje,
f) odkrivanje kaznivih dejanj protipravnega odvzema motornih vozil na območju državne meje,
g) preprečevanje nedovoljenih prevozov nevarnih snovi preko državne meje in
h) medsebojno obveščanje v primeru nasilnih nezakonitih dejanj, storjenih na območju državne meje.
2. Na področju preprečevanja oziroma odkrivanja tihotapljenja oseb čez državno mejo in ponarejenih dokumentov za prehajanje čez državno mejo bosta stranki izvajali naslednje ukrepe:
a) pristojne strokovne službe bodo preučile vsa odprta vprašanja sodelovanja pri preprečevanju tihotapljenja oseb čez državno mejo in odkrivanju ponarejenih dokumentov za prehod čez državno mejo ter pripravile predloge potrebnih ukrepov,
b) medsebojno se bosta sproti obveščali o storilcih in drugih spoznanjih, pomembnih za učinkovito preprečevanje tihotapljenja oseb čez državno mejo ter odkrivanje ponarejenih dokumentov za prehajanje čez državno mejo,
c) tekoče si bosta izmenjali konkretne podatke o utemeljenem sumu tihotapljenja oseb in o odkritjih ponarejenih dokumentov za prehajanje čez državno mejo, ki so pomembni za drugo stran,
d) stranki si bosta sproti medsebojno izmenjavali sezname in druge podatke, potrebne za identifikacijo turističnih in potovalnih agencij, transportnih organizacij ipd., za katere obstaja sum, da se ukvarjajo s tihotapljenjem oseb,
e) stranki si bosta redno izmenjavali vzorce osebnih in drugih dokumentov (potni listi, osebne izkaznice, vozniška in prometna dovoljenja), žigov za žigosanje potnih listov, vizumov, dovoljenj za bivanje in delovnih dovoljenj ter informacij v zvezi s to tematiko,
f) vsakih šest mesecev si bosta stranki pisno izmenjali za drugo stran uporabne statistične podatke in strokovne izkušnje, ki se nanašajo na: varovanje državne meje, kontrolo prehajanja na mejnih prehodih, kakor tudi odkrivanje kaznivih dejanj organiziranega tihotapljenja oseb čez državno mejo in ponarejene dokumente za prehajanje čez državno mejo.
3. Za odkrivanje kaznivih dejanj tihotapljenja mamil, orožja in eksplozivnih snovi na območju državne meje:
a) si bosta stranki izmenjavali zbirne podatke o odkrivanju tihotapljenja mamil, orožja in eksplozivnih snovi, o smereh transporta, načinih izvršitve ter skrivališčih, značilnih za posamezna transportna sredstva, kar je bilo odkrito na območju državne meje,
b) zaradi odkrivanja tihotapljenja mamil, orožja in eksplozivnih snovi se na pobudo ene od strank lahko stranki dogovorita za skupne ukrepe na državni meji.
4. Zaradi učinkovitega preprečevanja kaznivih dejanj protipravnega odvzema motornih vozil si bosta stranki v primerih utemeljenega suma storjenega kaznivega dejanja nudili nujno medsebojno pomoč za identifikacijo vozila in lastnika motornega vozila oziroma osebe, ki je upravičena do uporabe vozila.
5. Za preprečevanje nedovoljenih transportov nevarnih snovi (vključno sevajoče snovi) čez državno mejo in nezgod, ki bi lahko ogrozile prebivalstvo, bosta stranki:
a) obveščali druga drugo o prevozu nevarnih snovi in sevajočih snovi čez državno mejo, če je potrebno, da mejni organi druge strani izvedejo določene ukrepe,
b) izmenjavali strokovne in tehnične podatke ter izkušnje, ki so pomembne za odkrivanje nedovoljenih prevozov nevarnih snovi in sevajočih snovi čez državno mejo,
c) v okviru svojih pristojnosti nudili nujno medsebojno pomoč v primeru nezgod, ki so se pripetile pri prevozu nevarnih snovi in sevajočih snovi čez državno mejo.
6. V primeru nasilnih dejanj, storjenih na območju državne meje, si bosta stranki:
a) nemudoma posredovali podatke, ki so potrebni za ukrepanje druge strani,
b) izmenjali strokovne izkušnje, ki jih lahko druga stran uporabi za preprečevanje nasilnih nezakonitih dejanj, storjenih na letališčih, in ugrabitev letal.
7. Stranki se bosta tekoče obveščali o izrednih ukrepih pri mejni kontroli, uvedenih zaradi odkrivanja storilcev drugih kaznivih dejanj.
8. Stranki bosta redno sodelovali za izvajanje 7. točke 4. člena Dogovora.
9. Za zaščito posredovanih osebnih podatkov stranki uporabljata določbe veljavnih pravnih predpisov svoje države in določila 7. in 8. člena Dogovora.
10. Za realizacijo nalog, navedenih v zapisniku, navedeni organi neposredno sodelujejo v mejah svojih pristojnosti, ki jih določajo pravni predpisi matičnih držav:
a) s slovenske strani:
– Urad za varnost državne meje in tujce Uprave policije Ministrstva za notranje zadeve;
b) z madžarske strani:
– Glavni oddelek Državne uprave obmejne straže za varovanje meje – glede vprašanj varovanja državne meje zunaj mejnih prehodov;
– Glavni oddelek Državne uprave obmejne straže za obmejni promet – glede vprašanj na mejnih prehodih;
– Glavni preiskovalni oddelek Državne uprave obmejne straže – v zvezi s preiskavami in dokazovanjem kaznivih dejanj na območju državne meje.
11. Poleg organov, ki so navedeni v 10. točki, se stranki medsebojno obveščata tudi neposredno preko svojih lokalnih organov; to predvsem v nujnih primerih, ko obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja in v drugih primerih, ko je značilnost dejanja takšna, da zahteva takojšnje ukrepanje druge strani.
12. Medsebojno delovno sodelovanje med organi iz 10. točke poteka v slovenskem in madžarskem jeziku, po potrebi pa tudi v nemškem jeziku.
13. Uresničevanje sodelovanja, opredeljenega v zapisniku, enkrat letno ocenita načelnik Urada za varnost državne meje in tujce v Upravi policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in poveljnik Državne uprave obmejne straže Republike Madžarske – izmenično na slovenski in madžarski strani.
14. Ta zapisnik je potrebno odobriti. Veljati začne, ko se stranki obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za uveljavitev.
Sestavljeno v Ljubljani dne 26. 9. 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, besedili sta enako veljavni.
Načelnik urada za varnost
državne meje in tujce
v upravi policije
Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije
Branko Celar l. r.
Poveljnik državne
uprave obmejne straže
Republike Madžarske
Balazs Novaky l. r.
J E G Y Z Ó´K Ó´N Y V
a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériumának Rendó´rségi Igazgatósága és a Magyar Köztársaság Határó´rség Országos Parancsnoksága együttmú´ködéséró´l
A Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bú´nözés elleni harcban történó´ együttmú´ködés tárgyában, Budapesten, 1993. május 19-én aláírt megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) alapján a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériumának Rendó´rségi Igazgatósága és a Magyar Köztársaság Határó´rség Országos Parancsnoksága, valamint a határmenti szerveik az együttmú´ködés konkrét területeit és módjait az alábbi jegyzó´könyvben rögzítették.
1. Az együttmú´ködés kiterjed:
a) a közös államhatár összehangolt ó´rizetére;
b) a tiltott határátlépések megeló´zésére és ezen cselekményt elkövetó´k elfogására;
c) as államhatárral kapcsolatos jogszabályok megsértése esetén követendó´ tevékenységre;
d) az embercsempészés, valamint az útiokmány hamisítás felderítésével kapcsolatos tevékenység összehangolására;
e) a kábítószerrel, fegyverrel és robbanóanyaggal kapcsolatos bú´ncselekmények államhatáron történó´ felderítésére;
f) a gépjármú´vek tekintetében elkövetett tulajdon elleni bú´ncselekmények államhatáron történó´ leleplezésére;
g) a veszélyes anyagok államhatáron történó´ illegális átszállításának megakadályozására;
h) az államhatáron elkövetett eró´szakos, jogellenes cselekmények esetén a tájékoztatásra.
2. Az embercsempészés és az útiokmány hamisítások megakadályozása, illetve felderítése terén a Felek az alábbi intézkedéseket foganatosítják:
a) az illetékes szakszolgálatok megvizsgálják az embercsempészés, és az útiokmány hamisítások elleni küzdelem együttmú´ködést igényló´ kérdéseit, kidolgozzák a megfeleló´ intézkedésekre vonatkozó javaslatokat;
b) kölcsönösen, folyamatosan tájékoztatják egymást az elkövetó´kró´l és más tapasztalatokról, amelyek fontosak az embercsempészés hatékony megakadályozása, és az útiokmány hamisítások felderítése szempontjából;
c) folyamatosan kicserélik egymás között az embercsempészés, útiokmány hamisítások alapos gyanújára utaló konkrét adatokat, amelyek fontosak a másik Fél számára;
d) folyamatosan megküldik egymásnak azoknak az idegenforgalmi és utazási irodáknak, szállítási vállalatoknak, stb. címjegyzékét, egyéb azonosításra alkalmas adatait, amelyek fedésével alapos gyanú szerint embercsempész tevékenységet folytatnak;
e) rendszeresen kicserélik a személyi és más okmányok (útiokmány, személyi igazolvány, jogosítvány, forgalmi engedély stb.), az útlevelekben használt bélyegzó´k, vízumok, tartózkodási és munkavállalási engedélyek mintáit, valamint az ezekkel kapcsolatos információkat;
f) félévente írásban megküldik egymásnak az államhatár ó´rizeté, a határforgalom ellenó´rzésére, valamint a felderített embercsempészésre és útiokmány hamisításokra vonatkozó és a másik Fél által hasznosítható statisztikai jellegú´ adatokat, szakmai tapasztalatokat.
3. A kábítószerrel, fegyverrel és robbanóanyaggal kapcsolatos bú´ncselekmények államhatáron történó´ felderítése érdekében a Felek:
a) kicserélik egymás között az államhatáron folyó kábítószer, fegyver és robbanóanyag csempészetére, szállítási útvonalakra, elkövetési módszerekre, egyes szállítóeszközök jellemzó´ rejtekhelyeire vonatkozó összesített adatokat;
b) a kábítószer, fegyver és robbanóanyag csempészetének leleplezése érdekében a másik Fél kérésére intézkedéseket foganatosíthatnak az államhatáron.
4. A Felek kölcsönös támogatást nyújtanak egymásnak a gépjármú´vek tekintetében elkövetett tulajdon elleni bú´ncselekmények alapos gyanúja esetén, a bú´ncselekmény hatékony megakadályozása érdekében a gépjármú´ és tulajdonosának, illetve jogos birtokosának azonosításához.
5. A veszélyes anyagok (beleértve a sugárzó anyagokat) államhatáron történó´ illegális átszállításának megakadályozása, és a lakosságot veszélyeztetó´ balesetek elhárítása érdekében a Felek:
a) tájékoztatják egymást a veszélyes anyagok, sugárzó anyagok államhatáron való átszállításáról, ha az azzal kapcsolatos köröülmények a másik Fél határforgalomellenó´rzó´ szerveinek részéró´l intézkedést igényelnek;
b) kicserélik a veszélyes anyagok, sugárzó anyagok államhatáron történó´ illegális átszállításának felderítéséhez szükséges szakmai és technikai adatokat, tapasztalatokat;
c) kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak – hatáskörük keretei között – az államhatáron átszállított veszélyes anyagok által eló´idézett balesetek bekövetkezése esetén.
6. Az államhatáron elkövetett eró´szakos cselekmények tekintetében a Felek:
a) késedelem nélkül átadják egymásnak azokat az adatokat, amelyek szükségesek a másik Fél intézkedésének megtételéhez;
b) kicserélik azokat a szakmai tapasztalatokat, amelyek a repüló´tereken elkövetett eró´szakos cselekmények, a légi jármú´vek jogellenes hatalomba kerítésének megakadályozása érdekében a másik Fél hasznosíthat.
7. A Felek folyamatosan tájékoztatják egymást az egyéb bú´ncselekmények elkövetó´inek felderítése érdekében tett rendkívüli határforgalom-ellenó´rzési intézkedésekró´l.
8. A Felek folyamatosan együttmú´ködnek a Megállapodás 4. cikk 7. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében.
9. A személyre vonatkozóan megküldött adatok védelmére a Felek a saját államuk hatályos jogszabályainak, valamint a Megállapodás 7. és 8. cikkének rendelkezéseit alkalmazzák.
10. A jegyzó´könyvben rögzített feladatok megvalósítása érdekében a saját hatásköri szabályoknak megfeleló´en az alábbi szervek mú´ködnek közvetlenül együtt:
a) Szlovén részró´l:
– Belügyminisztérium Rendó´rségi Igazgatósága Allamhatárvédelmi és Idegenrendészeti Hivatala.
b) Magyar részró´l:
– a Határó´rség Országos Parancsnokság Határó´rizeti Fó´osztálya, az államhatár határátkeló´helyeken kívöli ó´rizetével összefüggó´ kérdésekben;
– a Határó´rség Országos Parancsnokság Határforgalmi Fó´osztálya, a határátkeló´helyeket érintó´ kérdésekben;
– a Határó´rség Országos Parancsnokság Felderító´ Fó´osztálya, az államhatárral kapcsolatos bú´ncselekmények felderítésével és bizonyításával összefüggó´ kérdésekben;
11. A 10. pontban megjelölt szerveken kívül a Felek saját helyi szerveiken keresztül közvetlenül tájékoztatják egymást, mindenek eló´tt az együttmú´ködés területeiként megjelölt bú´ncselekmények alapos gyanújáról és egyéb ügyekró´l, ha azok jellegüknél fogva azonnali intézkedést igényelnek a másik Fél részéró´l.
12. Az együttmú´ködés során a 10. pontban megjelölt szervek közötti munkakapcsolat szlovén és magyar, szükség esetén német nyelven történik.
13. Az együttmú´ködési jegyzó´könyvben foglaltak végrehajtását a Szlovén Köztársaság Belügyminisztérium Rendó´rségi Igazgatósága Allamhatárvédelmi és Idegenrendészeti Hivatalának vezetó´je és a Magyar Köztársaság Határó´rség Országos Parancsnoka – szlovén és magyar területen váltakozó helyszínnel – évente értékeli.
14. Ez a jegyzó´könyv jóváhagyásra szorul, és a Felek kölcsönös értesítésével lép hatályba, mely szerint eleget tettek az érvényesítéshez szükséges belsó´ jogi eljárásnak.
Az együttmú´ködési jegyzó´könyv készölt Ljubljanában, 1994. szeptember 26-n két eredeti példányban, szlovén és magyar nyelven. Mindkét nyelvú´ szöveg egyaránt hiteles.
Szlovén Köztársaság
Belügyminisztérium
Rendó´rségi Igazgatósága
Allamhatárvédelmi és Idegenrendészeti
Hivatalának vezetó´je
Branko Celar s. k.
Magyar Köztársaság
Határó´rség
országos parancsnoka
Balazs Novaky s. k.
3. člen
Za izvajanje zapisnika skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/93-4/9-8
Ljubljana, dne 5. januarja 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost