Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

7. Uredba o ratifikaciji Programa kulturnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije v letih 1995-1998, stran 14.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROGRAMA KULTURNEGA SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE V LETIH 1995–1998
1. člen
Ratificira se Program kulturnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije v letih 1995–1998, podpisan 20. oktobra 1994 v Rimu.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:
P R O G R A M
KULTURNEGA SODELOVANJA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ITALIJE V LETIH 1995–1998
Vlada Republike Slovenije in vlada Republike Italije sta se z namenom, da učinkovito razvijata sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti ter da tako prispevata k poglobitvi že uveljavljenih stikov in številnih drugih odnosov med državama, v skladu s Kulturnim sporazumom med vlado FLR Jugoslavije in vlado Republike Italije, podpisanim v Rimu 3. 12. 1960, ki velja naprej v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, dogovorili o sprejemu naslednjega Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti v letih 1995–1998:
I – VZGOJNA IN KULTURNA DEJAVNOST ZA MANJŠINE
1. člen
Podpisnici poudarjata svoje zanimanje za dejavno sodelovanje, ki naj pospeši kulturno življenje manjšin v obeh državah.
Podpisnici soglašata, da tako sodelovanje sodi v sklop dopolnjevanja že obstoječih dogovorov in da ga bo v okviru svojega posebnega delovnega področja proučila slovensko-italijanska mešana komisija o manjšinah, tako da bodo lahko predlagane nove pobude.
Podpisnici poudarjata interes, da omenjena komisija prouči ukrepe za razširitev oblik sodelovanja na področju kulture in izobraževanja v korist manjšin, utemeljene na obstoječih sporazumih in dogovorih.
Slovenska stran v zvezi s tem opozarja na svoj poglavitni interes za pobude, ki se nanašajo na sodelovanje med šolskimi oblastmi obeh držav; na dejavnost pedagoških svetovalcev; na seminarje in predavanja za izobraževanje ter dodeljevanje štipendij učiteljem jezika druge države podpisnice; na možnosti študijskih obiskov ter na dodeljevanje štipendij učencem in učiteljem obeh manjšin; na izmenjave učnega gradiva.
Italijanska stran sprejema na znanje prioritete, na katere je opozorila slovenska stran, in zagotavlja, da jih bo pozorno proučila na ustreznem mestu.
2. člen
Podpisnici poudarjata interes za uresničitev pobud v izobraževanju in kulturi, katerih namen je ohraniti zgodovinsko, umetnostno, kulturno in jezikovno identiteto italijanske manjšine v Sloveniji (po veljavni zakonodaji o regionalni ureditvi na območju občin Koper, Izola in Piran) ter slovenske manjšine v Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini.
Podpisnici bosta podpirali vse oblike neposrednega sodelovanja med ustanovami obeh podpisnic, ki delujejo v profesionalni in amaterski kulturi, katerih namen je ohranjanje in razvoj kulturne identitete slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji, še posebej s pošiljanjem knjig, revij in časopisov, opreme ter organiziranjem razstav in gostovanj umetniških ansamblov in posameznikov ter organizacije ustreznih oblik strokovnega usposabljanja za kulturne animatorje.
3. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje medijev in drugih množičnih občil ter med tiskovnimi agencijami, časopisnimi, radijskimi in televizijskimi organizacijami na temelju neposrednih dogovorov, še posebej pri obveščanju manjšin.
Podpisnici si bosta pri svojih RTV ustanovah prizadevali, da bi obe manjšini imeli možnost izražati se v svojih radijskih in televizijskih programih in nemoteno sprejemati radijske in televizijske programe iz matičnih držav.
4. člen
Podpisnici bosta z izmenjavo not ustanovili delovno skupino ekspertov, ki bo letno določila podrobnosti za uresničevanje pobud iz 1. člena tega programa in spremljala njihovo uresničevanje.
Člane delovne skupine ekspertov bodo imenovala pristojna ministrstva v obeh državah.
Rezultati dela te delovne skupine bodo sestavni del tega programa.
II – IZOBRAŽEVANJE
a. Univerzitetno izobraževanje
5. člen
Podpisnici bosta pospeševali neposredno sodelovanje med univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami obeh držav, in sicer v obliki sklepanja sporazumov in konvencij, z izmenjavo učiteljev, podatkov in informacij ter z uresničitvijo skupnih raziskovalnih projektov, seminarjev in kongresov.
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata, da že veljajo sporazumi med Univerzo v Ljubljani in univerzami v Ferrari, Macerati, Torinu, Trentu, Trstu, Vidmu, Benetkah in Veroni.
Podpisnici izražata željo za začetek dogovarjanja med Univerzo v Mariboru in italijanskimi univerzami.
Poleg tega z zadovoljstvom ugotavljata obstoj vseh že vzpostavljenih kakor tudi novih stikov med univerzitetnimi ustanovami obeh držav s posebnim poudarkom na:
– neposrednem sodelovanju med Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani s Fakulteto za pedagoške vede in s Filozofsko fakulteto Univerze v Trstu;
– neposrednem sodelovanju med Pedagoško fakulteto v Ljubljani s Fakulteto za pedagoške vede Univerze v Trstu;
– neposrednem sodelovanju med Izobraževalnim centrom za tuje jezike v Ljubljani in Univerzo za tujce v Sieni;
– neposrednem sodelovanju med Katedro za italijanski jezik in književnost Filozofske fakultete v Ljubljani in Univerzo za tujce v Perugii.
6. člen
Med veljavnostjo tega programa bosta podpisnici letno izmenjavali po 3 docente ali univerzitetne raziskovalce, ki bodo na obisku do deset dni.
7. člen
Podpisnici izražata zadovoljstvo zaradi obstoječega dobrega intenzivnega sodelovanja med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Bologni tudi z izmenjavo docentov in študentov.
Podpisnici tudi ugotavljata, da je Občinsko podjetje za pravice do univerzitetnega študija iz Bologne (ACOSTUD) v letu 1993 sprejelo program sodelovanja z Univerzo v Ljubljani, tako da je dalo slovenskim študentom na razpolago nekaj štipendij za obiskovanje predavanj na univerzi v Bologni.
8. člen
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata, da je Univerza v Gorici (diplomski študij mednarodnih in političnih ved) izrazila zanimanje za začetek sodelovanja z Univerzo v Ljubljani (študij mednarodnih odnosov), da bi usklajevali dodiplomski študij in ustanovili Forum za srečanja med ustanovama, ki naj prouči skupne pobude za vzpostavljanje mednarodnega in evropskega dialoga ter ogomoča morebitne izmenjave docentov in študentov.
b. Šolsko izobraževanje
9. člen
Podpisnici bosta pospeševali vzajemno seznanjanje s šolskimi sistemi in z metodami poučevanja. V ta namen si bosta izmenjavali dokumentacijo, knjige in drugo učno gradivo.
Med trajanjem tega programa bosta podpisnici izmenjali po eno delegacijo, ki jo bodo sestavljali 2 do 3 visoki uslužbenci in/ali strokovnjaki za izobraževanje. Obisk naj bi trajal do sedem dni.
Podpisnici bosta podprli neposredno sodelovanje med šolskimi organi obeh držav.
Podpisnici še posebej poudarjata svoje zanimanje za začetek neposrednih dogovorov med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije z naslednjimi italijanskimi ustanovami:
– Evropski Center za vzgojo, Frascati;
– Didaktično-pedagoška knjižnica, Firence;
– IRFOP (Deželni zavod za poklicno izobraževanje), Furlanija–Julijska krajina.
Podpisnici z zadovoljstvom potrjujeta že vzpostavljeno sodelovanje med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in IRRSAE za Furlanijo–Julijsko krajino ter z Deželo Emilia–Romagna.
10. člen
Podpisnici bosta podpirali tudi sodelovanje v sklopu večstranskih mednarodnih pobud.
11. člen
Podpisnici si bosta prizadevali, da bi s pristojnimi organi vzpostavili neposredne stike med šolskimi ustanovami obeh držav in tako povečali število izmenjanih dijakov.
12. člen
Podpisnici se strinjata s primernostjo sprožitve pobud za dvostransko izmenjavo učiteljev jezika, pozneje pa tudi učiteljev drugih predmetov.
13. člen
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata udeležbo 6 slovenskih študentov v zadnjih dveh letnikih srednje šole v devinskem Jadranskem kolidžu združenega sveta.
Podpisnici se zavzemata, da bi se jezik in književnost, pa tudi drugi predmeti poučevali v slovenskem jeziku.
c. Priznavanje študijskih naslovov
14. člen
Podpisnici jemljeta na znanje, da je mešani odbor ekspertov začel s poglobljenim delom v zvezi s priznavanjem visokošolskih diplom in akademskih naslovov, z namenom, da dopolni sporazum z dne 18. februarja 1983.
15. člen
Podpisnici soglašata, da poseben mešani odbor ekspertov poglobljeno prouči tudi problematiko vzajemnega priznavanja šolskih spričeval in diplom, ki je namenjeno nadaljevanju študija.
d. Poučevanje jezika
16. člen
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata, da po enega italijanskega lektorja izmenjujejo na Univerzi v Ljubljani, dva slovenska pa na univerzah v Rimu in Trstu.
Slovenska stran je zainteresirana za ustanovitev lektorata za slovenski jezik na Univerzi v Vidmu in poudarja pomen ustanovitve lektorata za italijanski jezik na Pedagoški fakulteti v Ljubljani – Enota v Kopru.
Slovenska stran izraža tudi željo, da bi bil ustanovljen lektorat za italijanski jezik na Univerzi v Mariboru.
Italijanska stran bo proučila možnost, da bi med veljavnostjo tega programa poslala še enega lektorja.
Zaradi vse večjega zanimanja slovenskih študentov za študij italijanskega jezika bo italijanska stran proučila tudi možnost, da bi Univerzi v Ljubljani priskrbela finančni prispevek za zaposlitev novih pogodbenih lektorjev.
17. člen
Ker je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani že Katedra za italijanski jezik in književnost, slovenska stran izraža upanje, da bo italijanska stran podprla ustanovitev Katedre za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu.
18. člen
Da bi pospešili napredovanje poučevanja svojega jezika in kulture v šolah sosednje države, podpisnici izražata voljo za povečanje števila kateder za tako poučevanje na srednjih šolah obeh držav.
19. člen
Podpisnici bosta podpirali izpopolnjevalne tečaje za profesorje italijanskega jezika v Sloveniji in priznavanje potrdil, da so opravljeni.
Italijanska stran izraža svojo pripravljenost, da povabi do 8 slovenskih učiteljev italijanskega jezika na srednjih šolah, naj obiščejo poletne izpopolnjevalne tečaje za poučevanje italijanščine kot drugega jezika, ki jih letno organizira Ministrstvo za javno šolstvo – Glavna direkcija za kulturne izmenjave.
Stroške obiskovanja tečajev ter bivanja krije omenjeno ministrstvo.
20. člen
Podpisnici bosta pospeševali učenje italijanskega jezika v slovenskih šolah, tako da bosta podprli dejavnost zavoda IARD za usposabljanje slovenskih učiteljev, in to za ves čas trajanja tega programa.
21. člen
Italijanska stran obvešča o namenu Društva Dante Alighieri, da prične delovati v Sloveniji z organiziranjem tečajev italijanskega jezika in kulture ter pospeševanjem širjenja italijanske knjige.
Italijanska stran obvešča, da delovni program Društva Dante Alighieri predvideva dodelitev treh štipendij po 2.500.000 lir slovenskim izobražencem, ki se ukvarjajo s prevajanjem del italijanskih piscev, ter petih štipendij po 2.000.000 lir slovenskim učiteljem, ki želijo v Italiji izpopolniti znanje italijanskega jezika. Te štipendije podeljuje odbor v Trstu.
III – ŠTIPENDIJE
22. člen
Slovenska stran v akademskem letu 1994–95 italijanskim kandidatom ponuja 6 štipendij za udeležbo na seminarju slovenskega jezika, književnosti in kulture v Ljubljani za 14 dni ter 15 mesečnih nakazil za podiplomske študente in za specializante v vseh smereh.
Italijanska stran v akademskem letu 1994–95 slovenskim državljanom ponuja 18 mesečnih nakazil, med katerimi bosta dve namenjeni za štipendiranje italijanistov in slovenskih učiteljev italijanščine, ki nameravajo obiskovati tečaje pri Fondaciji Giorgio Cini v Benetkah.
Podpisnici se bosta vsako leto sproti in po diplomatski poti obveščali o zneskih, namenjenih za štipendije, ki bodo na razpolago za naslednje akademsko leto.
23. člen
Podpisnici lahko predložita utemeljene spremembe v številu in v sistemu dodeljevanja štipendij glede na razpoložljiva sredstva v posameznih proračunskih letih.
IV – KULTURA IN UMETNOST
a. Kulturne ustanove
24. člen
Italijanska stran z zadovoljstvom sprejema dejavnost, ki jo Inštitut za srednjeevropska kulturna srečanja v Gorici že leta opravlja pri kulturni izmenjavi v Srednji in Vzhodni Evropi, predvsem pa v Sloveniji. Inštitut v ta namen vsako leto organizira v Gorici mednarodno srečanje o problematiki skupnega interesa za srednjeevropske države, poleg tega pa organizira tudi razstave in druga srečanja. Inštitut sočasno skrbi tudi za objavo biltena KADMOS – Srednjeevropski informator, ki izhaja v sedmih jezikih, med drugimi tudi v slovenščini.
25. člen
Italijanska stran sporoča, da Fondacija Romaeuropa namerava vzpostaviti stike in začeti sodelovanje s slovenskimi kulturnimi ustanovami za uresničevanje skupnih pobud pri sodobnem umetniškem ustvarjanju.
26. člen
Podpisnici z zadovoljstvom sprejemata sodelovanje med Slovenijo in Deželo Furlanijo–Julijsko krajino v Delovni skupnosti Alpe-Jadran, v okviru katerega so bili organizirani drugi Mittelfest, četrti Intergraf Alpe-Jadran, drugi Festival lutkovnih gledališč Alpe-Jadran, prireditev Alpe-Adria Cinema in evropsko posvetovanje Vloga bibliotekarja v Srednji Evropi.
b. Razstave
27. člen
Med veljavnostjo tega programa si bosta podpisnici izmenjali vsaj po eno razstavo ustrezne kakovosti. Ustrezne podrobnosti bosta določili po diplomatski poti.
28. člen
Podpisnici z zadovoljstvom sprejemata sodelovanje med Bologno in slovenskimi kulturnimi ustanovami.
Podpisnici tudi ugotavljata, da so v sklopu omenjenega sodelovanja na programu še dve razstavi o slovenskih in bolonjskih mladih umetnikih, ki bosta v Ljubljani (1994) in v Bologni (1995), ter mednarodni grafični kongres, ki ga bo v letu 1995 organizirala Občinska galerija sodobne umetnosti v Bologni.
c. Gledališče in ples
29. člen
Podpisnici bosta spodbujali stike in uresničitev predstav in turnej solistov ter umetniških gledaliških ali plesnih skupin v sosednji državi, ki bodo potekale na komercialni podlagi.
Italijanska stran bo še posebej podprla sodelovanje med Državno akademijo za gledališko umetnost Silvio D’Amico iz Rima in ustrezno slovensko ustanovo.
30. člen
Italijanska stran bo podpirala gostovanja v Sloveniji, ki jih bodo imeli: Stalno prozno gledališče Furlanije–Julijske krajine, gledališče La Contrada in Stalno slovensko gledališče iz Trsta.
d. Kinematografija
31. člen
Med veljavnostjo tega programa bosta podpisnici podpirali izmenjavo filmskih preglednih razstav tako na komercialni kot na nekomercialni podlagi, ki bodo organizirane v posamezni državi, ter udeležbo na filmskih festivalih v Sloveniji in v Italiji.
Italijanska stran bo še posebej podprla italijansko udeležbo na Film Art Festu v Ljubljani ali na Filmskem festivalu v Portorožu.
e. Festivali, praznovanja in kulturni dogodki
32. člen
Da bi omogočili obojestransko udeležbo posameznih umetnikov in skupin, si bosta podpisnici izmenjavali informacije o festivalih, praznovanjih in kulturnih prireditvah v svoji državi.
33. člen
Podpisnici z veseljem ugotavljata, da je v letu 1995 v Kopru predvideno srečanje o liku in delu Gianrinalda Carlija.
f. Glasba
34. člen
Podpisnici bosta spodbujali stike, sodelovanje in izmenjave med glasbenimi zavodi in ustanovami, skupinami in posameznimi umetniki obeh držav.
35. člen
Italijanska stran obvešča, da je samostojno občinsko gledališče Giuseppe Verdi iz Trsta izrazilo svojo pripravljenost za sodelovanje s sorodnimi slovenskimi glasbenimi ustanovami.
36. člen
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata, da je Glasbena fondacija Valentino Bucci pripravljena povabiti slovenske glasbenike v mednarodno žirijo v Rim, kjer vsako leto poteka tekmovanje za nagrado Valentino Bucchi, namenjeno mladim glasbenikom. Fondacija bo krila stroške bivanja in prehrane, potne stroške pa slovenska stran.
Fondacija Valentino Bucchi daje tudi možnost, da se v vsakoletni program tekmovanj za nagrado Valentino Bucchi vključijo tudi prosto izbrana dela slovenskih avtorjev, izdana v tem stoletju.
Fondacija bo ob mednarodnih srečanjih v Italiji krila stroške bivanja in prehrane slovenskim strokovnjakom, potne stroške pa država pošiljateljica.
37. člen
Italijanska stran obvešča, da Glasbeno združenje Il Mondo della Musica – Rim 2000 za predstavitev mladih talentov vsako leto organizira tekmovanje za nagrado Carlo Zecchi v sodelovanju z Odborništvom za kulturo občine Rim. Na tem mednarodnem tekmovanju je zaželena tudi udeležba slovenskih glasbenikov.
g. Varstvo kulturne dediščine
38. člen
Podpisnici bosta podpirali izmenjavo informacij in izkušenj pri varstvu, konzervatorstvu in restavriranju kulturne in umetniške dediščine.
39. člen
Podpisnici se zavezujeta, da bosta sodelovali pri preprečevanju nezakonitega vnašanja, iznašanja in preselitve umetniških del, ter se strinjata, da bosta v ta namen sprejeli ustrezne ukrepe.
V – ARHIVI, KNJIŽNICE, ZALOŽNIŠTVO
40. člen
Podpisnici bosta spodbujali vzajemno sodelovanje med arhivskimi upravami v obliki izmenjave znanstvenih publikacij, mikrofilmov, izvodov dokumentacije in predpisov ob spoštovanju veljavnih državnih zakonskih določil.
Med veljavnostjo tega programa se bosta upravi (s slovenske strani bo to Arhiv Republike Slovenije) tudi neposredno dogovorili o morebitnih študijskih obiskih ter o raziskovalnih projektih, ki jih bosta uresničili z izmenjavo arhivarjev in strokovnjakov.
Italijanska stran izraža pohvalo za profesionalnost, s kakršno so slovenski arhivarji opravili raziskavo o virih za zgodovino Slovenije v italijanskih državnih arhivih in za objavo te strokovno zelo pomembne raziskave.
41. člen
Podpisnici bosta spodbujali izmenjavo knjig, publikacij in periodičnega tiska med knjižnicami, akademijami in kulturnimi ustanovami obeh držav, za kar bo na italijanski strani skrbel Urad za mednarodne izmenjave pri Ministrstvu za kulturno in naravno dediščino.
42. člen
Med veljavnostjo tega programa bosta podpisnici izmenjali po enega bibliotekarja iz vsake državne knjižnice, ki bosta na obisku do sedem dni.
43. člen
Podpisnici bosta ob spoštovanju svojih zakonskih predpisov spodbujali izmenjavo reprodukcij in mikrofilmov knjižničnega gradiva, ki jih hranijo državne knjižnice.
44. člen
Italijanska stran izraža željo, da se podpre neposredno sodelovanje med Osrednjo knjižnico S. Vilhar iz Kopra in Knjižnico iz Vidma, da bi izmenjavali informacije o italijanskem bibliotekarskem sistemu in srečanja pisateljev ter opravljali medbibliotečno izmenjavo, svetovanje in razstave.
45. člen
Italijanska stran izraža željo, da bi se vzpostavili neposredni stiki med Osrednjo knjižnico S. Vilhar iz Kopra in Centrom za obdelavo podatkov Pokrajine Benetke, da bi uresničili izmenjavo informacij med slednjo in drugimi knjižnicami sosednjih italijanskih dežel.
46. člen
Italijanska stran izraža svojo pripravljenost, da preko Založniškega oddelka pri Ministrstvu za kulturno in naravno dediščino pošilja knjige slovenskim univerzam in kulturnim ustanovam, ki za to zaprosijo po diplomatski poti.
47. člen
Italijanska stran obvešča, da Založniški oddelek pri Ministrstvu za kulturno in naravno dediščino pod pokroviteljstvom predsednika republike dodeljuje državne nagrade za pisno prevajanje, ki so namenjene tudi tujim prevajalcem in založnikom. Pri omenjenem oddelku deluje tudi Center za prevajalce in podpiranje pobud v prevajalstvu. Podpisnici bosta spodbujali stike med tem centrom in ustrezno slovensko ustanovo.
VI – KOMUNIKACIJE
48. člen
Da bi izboljšali medsebojno poznavanje, bosta podpisnici podpirali izmenjavo informacij o političnem, gospodarskem, kulturnem in družbenem življenju v obeh državah.
49. člen
Italijanska stran sporoča, da je Oddelek za obveščanje in založništvo pri predsedstvu Ministrskega sveta izrazil svojo pripravljenost za vzpostavitev stikov s tistimi slovenskimi ustanovami, ki se zanimajo za izpeljavo projekta o multimedialni razstavi o obveščanju v Italiji.
50. člen
Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med časopisi, tiskovnimi agencijami in drugimi informativnimi službami obeh držav, da bi pospešili izmenjavo informacij in gradiva za objavljanje, kakor tudi organiziranje kongresov in seminarjev.
51. člen
Med veljavnostjo tega programa bosta podpisnici uresničili največ sedem dni trajajoč obisk dveh osebnosti iz kulture in javnega obveščanja.
Vsaka podpisnica bo po diplomatskih poteh in tri mesece prej drugi podpisnici sporočila imena in življenjepis oseb, ki bodo prišle na obisk.
Za italijansko stran bo take obiske organiziral Oddelek za obveščanje in založništvo pri predsedniku Ministrskega sveta.
52. člen
Podpisnici bosta pospeševali neposredno sodelovanje med Radiotelevizijo Slovenija in italijansko Radiotelevizijo (RAI/TV) za uresničitev koprodukcije in izmenjavo programov tudi z vidika potreb RTV – programov za manjšine. Podpisnici bosta spodbujali tudi proizvodnjo in oddajanje programov za poglabljanje vzajemnega poznavanja med državama.
Podpisnici upata, da bo v ta namen kmalu podpisan dvostranski sporazum med omenjenima RTV – ustanovama obeh držav.
VII – IZMENJAVA MLADIH
53. člen
Podpisnici bosta podpirali razvoj sodelovanja pri izmenjavi mladih in uresničevanju skupnih pobud, ki jih bodo predstavile javne in zasebne ustanove ter tudi združenja mladih iz obeh držav.
VIII – ŠPORT
54. člen
Podpisnici bosta podpirali nadaljnje sodelovanje v športu z organiziranjem tekmovanj, izmenjavo delegacij, atletov, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov – vse v skladu z obstoječimi sporazumi o sodelovanju med italijanskim državnim olimpijskim komitejem (CONI) in sorodnimi slovenskimi športnimi organizacijami.
Podpisnici bosta tudi podpirali izmenjavo strokovne in učne literature, pisnega in avdiovizualnega gradiva, ki si jih bodo na podlagi vzajemnosti izmenjavale zainteresirane ustanove.
IX – ZNANSTVENO SODELOVANJE
55. člen
Podpisnici z zadovoljstvom ugotavljata, da so se pristojni organi obeh držav začeli dogovarjati o podpisu slovensko-italijanskega protokola o znanstvenem in tehničnem sodelovanju ob upoštevanju jugoslovansko-italijanskega Sporazuma o znanstveno-tehničnem sodelovanju, ki je bil podpisan v Rimu 10. julija 1980.
Podpisnici se strinjata, da je treba čim prej sklicati mešano skupino ekspertov, ki bo imela za nalogo proučiti in določiti termine za uresničitev znanstvenega sodelovanja med državama.
X – SPLOŠNE DOLOČBE
56. člen
Kandidate za štipendije bo vsako leto v vsaki državi izbral mešani odbor, v katerem bo vsaj en predstavnik veleposlaništva države dodeljiteljice.
Seznam izbranih kandidatov mora vsebovati tudi rezervne kandidate in mora biti predložen veleposlaništvu države dodeljiteljice do 1. aprila. Kandidati, ki niso vključeni v omenjeni seznam, ne morejo biti sprejeti. Seznamu morajo biti predloženi tudi podrobni podatki: datum rojstva, akademski študijski dosežki, znanje tujih jezikov, načrt študija. Omenjene podatke je treba predložiti v treh izvodih – italijanski kandidati v angleščini, francoščini, nemščini ali slovenščini, slovenski pa v italijanščini.
Vsaka od obeh podpisnic bo drugi strani sporočila, po možnosti do 1. julija za celoletne štipendije in do 1. junija za poletne tečaje, ali so bili potrjeni predlagani kandidati in njihovi načrti študija. Navedla bo tudi ustanove, pri katerih bodo sprejeti.
Štipendisti ne bodo mogli odpotovati v državo gostiteljico pred prejetjem formalnega sporočila o datumu, ko lahko odpotujejo. Sporočilo bo poslalo veleposlaništvo države dodeljiteljice.
57. člen
Izmenjave po tem programu bodo potekale na naslednji način:
– pošiljateljica bo gostiteljici po diplomatski poti in vsaj tri mesece prej sporočila:
a. imena in priimke oseb, življenjepis in znanje tujih jezikov;
b. predlagani program obiska z navedbo naslovov morebitnih predavanj ter ime in priimek profesorja gostitelja in njegov univerzitetni oddelek;
c. predvidene datume in trajanje obiska.
Gostiteljica bo najmanj dva tedna pred predvidenim datumom prihoda dokončno potrdila obisk.
XI – FINANČNE DOLOČBE
58. člen
Štipendisti
1. Slovenska stran bo italijanskim štipendistom dodelila:
a. tolarsko protivrednost 300 USA $ za univerzitetni dodiplomski študij ter za strokovno izpopolnjevanje;
b. po vzajemnem načelu – oprostitev univerzitetnih taks, pristojbin in prispevkov za vpis na državne univerze, z izjemo rednih zdravstvenih specializacij;
c. zdravstveno in nezgodno zavarovanje, razen za že obstoječe bolezni in zobne proteze.
2. Italijanska stran bo slovenskim štipendistom dodelila:
a. enomesečno štipendijo v višini 1.000.000 LIT za univerzitetne tečaje in 1.200.000 LIT za podiplomski študij in poletne tečaje;
b. po vzajemnem načelu – oprostitev univerzitetnih taks, pristojbin in prispevkov za vpis na državne univerze;
c. zdravstveno in nezgodno zavarovanje, razen za že obstoječe bolezni in zobne proteze.
59. člen
Za izmenjave obiskov, ki jih predvidevajo 6., 9., 42. in 51. člen tega programa, veljajo naslednji pogoji:
– pošiljateljica bo krila stroške mednarodnega potovanja;
– gostiteljica bo krila potne stroške po svojem ozemlju, in sicer za prevoze, predvidene v programu obiska;
– gostiteljica bo krila tudi stroške bivanja v naslednjih mejah:
a. slovenska stran bo italijanskim gostom ponudila:
– za krajše obiske in povabila (do sedem dni): vseobsegajoči dnevni prispevek v višini 65 USA $ v tolarski protivrednosti;
– za daljše obiske in povabila (od 8 do 31 dni) bodo finančni pogoji usklajeni letno po veljavnih določilih.
b. italijanska stran bo slovenskim gostom izplačala vseobsegajoči dnevni prispevek v višini 100.000 LIT. Pri izmenjavah iz 51. člena bo predsedstvo Ministrskega sveta – Oddelek za obveščanje in založništvo namesto omenjene dnevnice prevzelo kritje stroškov bivanja, prehrane in notranjih potovanj, predvidenih s študijskim programom.
60. člen
Izmenjujoči se lektorji bodo obravnavani po določilih veljavnih predpisov vsake posamezne države.
61. člen
V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na ozemlju obeh držav, bo vsaka podpisnica dodelila drugi podpisnici vse možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz materiala (na primer knjige, šolski učbeniki, učni pripomočki in drugo) in opreme, potrebne za uresničevanje pobud in izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem programom.
62. člen
Razen ob spremembah, o katerih se bo treba dogovoriti po diplomatski poti, bodo izmenjave razstav, ki jih predvideva ta program, urejene po tehle finančnih določbah:
Država, ki razstavo pošilja, krije naslednje stroške:
a. stroške zavarovanja po določbi: “od žeblja do žeblja”;
b. prevozne stroške do prvega kraja razstave in stroške za vrnitev iz zadnjega kraja razstave;
c. potne stroške izvedenca, ki bo razstavo spremljal, do prvega kraja razstave ter potne stroške za vrnitev iz zadnjega kraja razstave.
Gostiteljica razstave krije naslednje stroške:
a. prevozne stroške za notranji prevoz razstavnih predmetov;
b. stroške oglaševanja in opremljanja razstave, vključno z najemnino prostorov;
c. stroške kataloga, razen če ni drugače dogovorjeno;
d. prevozne stroške po državi predmete in stroške bivanja za izvedenca, ki spremlja razstavo (če je potrebnih več izvedencev, bosta njihovo število in trajanje bivanja določeni po diplomatski poti vsakokrat posebej);
e. carinske stroške, vključno s stroški pretovarjanja;
f. če se gradivo poškoduje, je država gostiteljica dolžna državi pošiljateljici predložiti vso dokumentacijo o škodi. stroške izvedenskih ocen o škodi krije gostiteljica. V nobenem primeru ni dovoljeno restavriranje, če država pošiljateljica tega izrecno ne dovoli.
XII – KONČNE DOLOČBE
63. člen
Ta program ne izključuje, da se je po diplomatski poti možno dogovoriti še o drugih izmenjavah, ki niso zajete v njem.
64. člen
Podpisnici se strinjata, da se vse pobude iz tega programa uresničijo v mejah finančnih možnosti, ki jih letno določajo predpisi vsake države.
65. člen
Prihodnji sestanek mešane slovensko-italijanske komisije bo v Ljubljani. Datum sestanka bo določen po diplomatski poti.
Ta program prične veljati v skladu z notranjimi predpisi obeh držav in velja do sklenitve naslednjega.
Podpisano v Rimu dne 20. oktobra 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku. Besedili sta enakovredni.
Za vlado
Republike Slovenije
svetovalka vlade
Tanja Orel-Šturm l. r.
vodja Službe za mednarodno
kulturno sodelovanje
Ministrstvo za zunanje
zadeve
Za vlado
Republike Italije
opolnomočeni minister
Enrico Pietromarchi l. r.
generalni direktor
za kulturne stike
Ministrstvo za zunanje
zadeve
P R O G R A M M A
DI COLLABORAZIONE CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI ANNI 1995–1998
Il Governo della Republica di Slovenia ed il Governo della Repubblica Italiana, nell’intento di sviluppare efficacemente la collaborazione nel campo della cultura, dell’instruzione e della scienza e di contribuire per tale via al consolidamento delle relazioni tradizionali e dei molteplici rapporti fra i due Paesi, in conformità con l’Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della RFP di Jugoslavia, firmato a Roma il 3-12-1960, tuttora valevole nei rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana, hanno concordato il sequente Programma di cooperazione nel campo della cultura, dell’istruzione e della scienza per gli anni 1995–1998:
I. – ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI PER LE MINORANZE
Art. 1. – Le due Parti sottolineano il proprio interesse ad una attiva collaborazione volta a favorire la vita culturale delle rispettive minoranze in entrambi i Paesi.
Le due Parti convengono che tale collaborazione rientra nel quadro dell’aggiornamento delle intese esistenti, e che essa sarà esaminata nell’ambito più specialistico dalla Commissione Mista sloveno-italiana sulle Minoranze, al fine di proporre l’adozione di nuove iniziative.
Le due Parti sottolineano l’interesse che tale Commissione studi misure atte ad incrementare le forme di collaborazione nel campo della cultura e dell’istruzione a favore delle minoranze, basate sugli Accordi e le intese esistenti.
La Parte slovena segnala al riguardo il suo precipuo interesse ad iniziative concernenti la collaborazione tra le Autorità scolastiche dei due Paesi; l’attività dei consulenti pedagogici; i seminari e i corsi di formazione nonché la concessione di borse di studio per insegnanti della lingua dell’altro Paese; la possibilità di visite di studio e la concessione di borse di studio per studenti e docenti delle due minoranze; gli scambi di materiale didattico.
La Parte italiana prende atto delle priorità segnalate dalla Parte slovena, ed assicura che esse saranno attentamente esaminate nella sede opportuna.
Art. 2. – Le due Parti sottolineano l’interesse per la realizzazione di iniziative relative al settore dell’istruzione e della cultura, finalizzata alla salvaguardia dell’identità storica, artistica, culturale e linguistica della minoranza italiana in Slovenia (ai sensi della legislazione in vigore relativa all’ordinamento regionale dei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano), e della minoranza slovena nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine.
Le due Parti daranno il proprio appoggio a tutte le forme di collaborazione diretta tra le rispettive Istituzioni operanti nel campo della cultura professionale ed amatoriale, atte alla salvaguardia ed allo sviluppo dell’identità della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Slovenia, in particolare attraverso la fornitura di libri, periodici, quotidiani e attrezzature, l’organizzazione di mostre e la reliazzazione di tourneés di solisti e complessi artistici, nonché l’organizzazione di forme adeguate della formazione professionale di animatori culturali.
Art. 3. – Le due Parti appoggeranno la collaborazione, nel campo dell’informazione di massa, tra agenzie di stampa, editori di giornali, organizzazioni radiofoniche e televisive, in particolare per quanto riguarda l’informazione delle minoranze, il tutto in base ad accordi diretti di collaborazione.
Le due Parti si adopereranno presso i rispettivi Enti radiotelevisivi affinché le due minoranze abbiano la possibilità di esprimersi attraverso i propri programmi radiofonici e televisivi, nonchè la possibilità di ricezione indisturbata dei programmi radiofonici e televisivi dai relativi Paesi di origine.
Art. 4. – Le due Parti costituiranno, attraverso Scambio di Note, un Gruppo di lavoro di esperti, per definire annualmente i dettagli relativi all’attuazione delle iniziative dell’art. 1 del presente Programma e per verificare l’attuazione stessa.
I componenti di detto Gruppo di lavoro saranno nominati dai rispettivi Ministeri competenti dei due Paesi.
I risultati dei lavori del Gruppo saranno considerati parte integrante del presente Programma.
II. – ISTRUZIONE
a. Istruzione universitaria
Art. 5. – Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la conclusione di accordi e convenzioni e lo scambio di docenti, dati e informazioni, nonchè la realizzazione di comuni progetti di ricerca, seminari e congressi.
Le due Parti prendono atto con compiacimento che sono in vigore accordi fra le Università di Lubiana e le Università di Ferrara, Macerata, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia e Verona.
Le Parti esprimono l’auspicio che possano essere avviate intese tra Università italiane e l’Università di Maribor.
Esse inoltre prendono atto con compiacimento di tutti i rapporti già instaurati come pure all’avvio di rapporti nuovi fra Istituzioni universitarie di ambedue i Paesi, con particolare riguardo alle seguenti:
– cooperazione diretta della Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana con la Facoltà di Scienze Pedagogiche e la Facoltà di Filosofia dell’Università di Trieste;
– cooperazione diretta della Facoltà Pedagogica di Lubiana con la Facoltà di Scienze Pedagogiche dell’Università di Trieste;
– cooperazione diretta fra l’Università per stranieri di Siena e il Centro d’Istruzione per le Lingue Straniere di Lubiana;
– cooperazione diretta fra l’Università per Stranieri di Perugia e la Cattedra di Lingua e Letteratura Italiana della Facoltà di Filosofia di Lubiana.
Art. 6. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente 3 docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a dieci giorni.
Art. 7. – Le due Parti esprimono compiacimento per l’intensa collaborazione in atto tra l’Università di Bologna e l’Università di Lubiana, anche attraverso scambi di docenti e studenti.
Le due Parti prendono atto altresì che l’Azienda Comunale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna (ACOSTUD) ha varato nel 1993 un programma di collaborazione con l’Università di Lubiana, mettendo a disposizione di studenti sloveni alcune borse di studio per la frequenza di corsi presso l’Univeristà di Bologna.
Art. 8. – Le due Parti prendono atto con compiacimento che l’Università di Gorizia (Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Scienze Politiche) ha dichiarato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con l’Università di Lubiana (Corso di Relazioni Internazionali) al fine di coordinare il corso di laurea e di creare un Forum di incontri tra le due Istituzioni che studi iniziative congiunte sul fronte della costruzione del dialogo internazionale ed europeo, nonché di favorire eventuali scambi di docenti e studenti.
b. Istruzione scolastica
Art. 9. – Le due Parti favoriranno la conoscenza reciproca dei sistemi scolastici e dei metodi di insegnamento. A tal fine Esse si scambieranno documentazione, libri ed altro materiale didattico.
Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno una delegazione di 2-3 alti funzionari e/o esperti nel settore dell’istruzione, per un periodo massimo di 7 giorni.
Le due Parti daranno il loro appoggio alla collaborazione diretta tra le Autorità scolastiche di ambedue i Paesi.
Le due Parti sottolineano in particolare il loro interesse all’avvio di intese dirette tra il Ministero dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica Slovena e le seguenti Istituzioni italiane:
– il Centro Europeo dell’Educazione, Frascati;
– la Biblioteca Didattico Pedagogica di Firenze;
– l’IRFOP (Istituto Regionale di Formazione Professionale), Friuli–Venezia Giulia.
Le Parti prendono atto con compiacimento della collaborazione già instaurata fra il Ministero per l’Istruzione e lo Sport della Repubblica Slovena e l’IRRSAE per il Friuli–Venezia Giulia e la Regione Emilia–Romagna.
Art. 10. – Le due Parti daranno il loro appoggio anche alla collaborazione nell’ambito di iniziative multilaterali internazionali.
Art. 11. – Le due Parti si adopereranno per sviluppare, attraverso le Autorità competenti, contatti diretti tra le Istituzioni scolastiche dei due Paesi per incrementare gli scambi di studenti.
Art. 12. – Le due Parti concordano sull’opportunità di attivare iniziative di scambi bilaterali di docenti di lingua e, successivamente, anche di altre discipline.
Art. 13. – Le due Parti prendono atto con compiacimento della partecipazione di 6 studenti sloveni al biennio finale di scuola media superiore presso il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino.
Le due Parti favoriranno l’introduzione dell’insegnamento della lingua e letteratura, nonché di altre discipline, in lingua slovena.
c. Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 14. – Le due Parti prendono atto che un Comitato misto di esperti, al fine di un aggiornamento dell’Accordo del 18 febbraio 1983, ha dato inizio ai lavori di approfondimento relativi al riconoscimento dei diplomi e titoli di studio accademici.
Art. 15. – Le due Parti concordano che un altro Comitato misto di esperti approfondisca la problematica del riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli di studio rilasciati dalle Scuole dei due Paesi, ai soli fini della prosecuzione degli studi.
d. Insegnamento della lingua
Art. 16. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione che un Lettore di scambio italiano opera presso l’Università di Lubiana, e che due Lettori di scambio sloveni operano presso le Università di Roma e Trieste.
La Parte slovena è interessata all’attivazione di un Lettorato di lingua slovena presso l’Università di Udine e sottolinea l’importanza dell’attivazione di un Lettorato di lingua italiana presso la Facoltà di Pedagogia di Lubiana – Unità di Capodistria.
La Parte slovena auspica altresì che possa essere attivato un Lettorato di lingua italiana presso l’Università di Maribor.
La Parte italiana esaminerà la possibilità di inviare un secondo Lettore nel periodo di validità del presente Programma.
La Parte italiana, in considerazione del crescente interesse per la lingua italiana da parte degli studenti sloveni, esaminerà altresì la possibilità di fornire contributi all’Università di Lubiana per il reclutamento di Lettori a contratto.
Art. 17. – La Parte slovena, in considerazione del fatto che presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana già opera la Cattedra di lingua e letteratura italiana, esprime l’auspicio che la Parte italiana dia il proprio appoggio all’istituzione della Cattedra di lingua e letteratura slovena presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Trieste.
Art. 18. – Le due Parti, al fine di favorire lo sviluppo dell’insegnamento della propria lingua e cultura nelle scuole dell’altro Paese, manifestano la volontà di aumentare la dotazione di Cattedre delle rispettive lingue negli Istituti di istruzione secondaria dei due Paesi.
Art. 19. – Le due Parti favoriranno l’attuazione di corsi di aggiornamento dei docenti di italiano in Slovenia e il riconoscimento degli attestati rilasciati a conclusione degli stessi.
La Parte italiana dichiara la propria disponibilità ad invitare fino a 8 insegnanti sloveni di italiano di scuole secondarie a frequentare i corsi estivi di specializzazione per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, organizzati annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale degli Scambi Culturali.
Le spese per la frequenza del corso e per il soggiorno saranno a carico di detto Ministero.
Art. 20. – Le due Parti promuoveranno l’apprendimento della lingua italiana nelle scuole slovene appoggiando l’attività di formazione dei docenti sloveni curata dall’Istituto IARD, per la durata del presente Programma.
Art. 21. – La Parte italiana informa che la Società Dante Alighieri intende avviare in Slovenia dei corsi di lingua e di cultura italiana ed incentivare la diffusione del libro italiano.
La Parte italiana informa altresì che il programma di lavoro della Società Dante Alighieri prevede l’assegnazione di tre borse di studio di lire 2.500.000 ciascuna, da destinare a studiosi sloveni che opereranno per la traduzione di opere di scrittori italiani, e la concessione, per mezzo del Comitato di Trieste, di cinque borse di studio di lire 2.000.000 ciascuna, da destinarsi ad insegnanti sloveni che vogliano perfezionare in Italia la conoscenza della lingua.
III. BORSE DI STUDIO
Art. 22. – La Parte slovena offre ai candidati italiani, nell’anno accademico 1994–95, sei borse di studio della durata di 14 giorni per la partecipazione al seminario di lingua, letteratura e cultura slovena a Lubiana, nonché 15 mensilità di borse di studio per studi post-laurea e di specializzazione in tutte le discipline.
La Parte italiana offre ai cittadini sloveni 18 mensilità nell’anno accademico 1994–95. Due di tali mensilità sono riservate a borse di studio per italianisti e insegnanti sloveni di italiano che intendono seguire i corsi organizzati dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.
Le due Parti si informeranno di anno in anno e per le vie diplomatiche sulle quote destinate a borse di studio, disponibili per l’anno accademico successivo.
Art. 23. – Le due Parti possono proporre giustificati cambiamenti nel numero e nel sistema di assegnazione delle borse di studio, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari.
IV. – CULTURA E ARTE
a. Istituzioni culturali
Art. 24. – La Parte italiana prende atto con soddisfazione della attività che l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia svolge da anni nel campo degli scambi culturali nell’area dell’Europa centrale e orientale, e in particolare in Slovenia. A tal fine l’Istituto organizza annualmente a Gorizia un convegno internazionale su temi di interesse comune per i Paesi dell’area mitteleuropea, oltre a mostre e incontri. L’Istituto cura inoltre la contemporanea pubblicazione in sette lingue, fra cui lo sloveno, del bollettino “KADMOS – l’Informatore mitteleuropeo”.
Art. 25. – La Parte italiana informa che la Fondazione Romaeuropa intende stabilire contatti e iniziare un rapporto di collaborazione con Istituzioni culturali slovene interessate, al fine di realizzare iniziative comuni nell’ambito della creazione artistica contemporanea.
Art. 26. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione fra la Regione Friuli–Venezia Giulia e la Slovenia all’interno della Comunità di Lavoro Alpe-Adria. In tale ambito sono state organizzate le seconda edizione del Mittelfest, la quarta edizione di Intergraf Alpe-Adria, la seconda edizione dell’Alpe-Adria Puppet Festival, la rassegna Alpe-Adria Cinema e il convegno europeo “La funzione del bibliotecario nell’Europa Centrale”.
b. Mostre
Art. 27. – Durante il periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno almeno una mostra di adeguato livello. I relativi dettagli saranno definiti per le vie diplomatiche.
Art. 28. – Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione fra il Comune di Bologna ed Enti culturali sloveni.
Le due Parti prendono altresì atto che sono in programma, nell’ambito della predetta collaborazione, due mostre su giovani artisti bolognesi e sloveni da svolgersi a Lubiana (1994) e Bologna (1995), e un congresso internazionale di grafica organizzato dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, previsto per il 1995.
c. Teatro e Danza
Art. 29. – Le due Parti incoraggeranno i contatti e la realizzazione di spettacoli e tournées nell’altro Paese di solisti e complessi artistici nei settori del teatro e della danza, da attuarsi su base commerciale.
In particolare, la Parte italiana favorirà la collaborazione fra l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e la corrispondente Istituzione slovena.
Art. 30. – La Parte italiana favorirà l’attività in Slovenia del Teatro Stabile di Prosa del Friuli–Venezia Giulia, del Teatro La Contrada e del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.
d. Cinema
Art. 31. – Le due Parti favoriranno, durante il periodo di validità del presente Programma, lo scambio di rassegne cinematografiche su base commerciale e non commerciale, da realizzarsi in ciascuno dei due Paesi, oltre che la partecipazione ai Festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Slovenia.
In particolare, la Parte italiana favorirà la partecipazione italiana al “Film Art Fest” di Lubiana o al “Festival del Cinema” di Portorose.
e. Festivals, Celebrazioni ed Eventi culturali
Art. 32. – Le due Parti si scambieranno informazioni su festival, celebrazioni ed eventi culturali organizzati nei due Paesi al fine di agevolare la reciproca partecipazione di singoli artisti e gruppi.
Art. 33. – Le due Parti prendono atto con compiacimento della prevista realizzazione a Capodistria, nel 1995, di un convegno sulla figura e l’opera di Gianrinaldo Carli.
f. Musica
Art. 34. – Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi fra Enti ed Istituzioni musicali, gruppi e singoli artisti nei due Paesi.
Art. 35. – La Parte italiana informa che l’Ente Autonomo Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività in collaborazione con le analoghe Istituzioni musicali della Slovenia.
Art. 36. – Le due Parti prendono atto con compiacimento che la Fondazione Musicale “Valentino Bucchi” è disposta ad invitare musicisti sloveni a partecipare alla giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma per giovani musicisti, che si tiene a Roma ogni anno. La Fondazione assumerà le spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte slovena.
La Fondazione Valentino Bucchi offre altresì la possibilità di inserire pezzi editi nel ž900 di autori sloveni fra i brani a scelta presenti nei programmi dei concorsi di esecuzione banditi annualmente dal Premio Valentino Bucchi.
La Fondazione coprirà le spese di vitto e alloggio a specialisti sloveni in occasione di convegni internazionali in Italia, mentre le relative spese di viaggio saranno a carico del Paese inviante.
Art. 37. – La Parte italiana auspica la partecipazione di musicisti sloveni al concorso per il “Premio Carlo Zecchi”, organizzato annualmente in collaborazione tra l’Associazione musicale “Il Mondo della Musica – Roma 2000” e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.
g. Protezione dei beni culturali
Art. 38. – Le due Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e artistici.
Art. 39. – Le due Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d’arte, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine.
V. – ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA
Art. 40. – Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive Amministrazioni Archivistiche mediante contatti ed intese dirette tra le stesse nonché attraverso lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilms, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità.
Nel periodo di validità del presente Programma, le due Amministrazioni (da parte slovena l’Archivio della Repubblica di Slovenia) si accorderanno, anche direttamente, su eventuali visite di studio e progetti di ricerca da svolgersi mediante lo scambio di Archivisti ed esperti.
La Parte italiana esprime apprezzamento per la professionalità con cui gli Archivisti sloveni hanno condotto la ricerca sulle fonti per la storia della Slovenia negli Archivi di Stato italiani e per la pubblicazione di tale ricerca, di grande valore tecnico.
Art. 41. – Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi, da attuarsi, da parte italiana, tramite l’Ufficio Scambi Internazionali – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Art. 42. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti effettueranno lo scambio di un Bibliotecario appartenente alle rispettive Biblioteche Statali, per una visita della durata di sette giorni.
Art. 43. – Le due Parti incoraggeranno, nell’osservanza delle reciproche legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilms del materiale librario custodito nelle Biblioteche statali.
Art. 44. – La Parte italiana esprime l’auspicio che venga favorita la collaborazione diretta tra la “Biblioteca Centrale S. Vilhar” di Capodistria e la Biblioteca di Udine, al fine di realizzare scambi di informazioni sul sistema bibliotecario italiano, nonché incontri consulenze e mostre.
Art. 45. – La Parte italiana esprime altresì l’auspicio che vengano avviati contatti diretti tra il Centro Elaborazione Dati della Provincia di Venezia e la Biblioteca Centrale S. Vilhar di Capodistria al fine di realizzare un collegamento informatico tra quest’ultima e le Bibloteche delle vicine Regioni italiane.
Art. 46. – La Parte italiana dichiara la propria disponibilità ad inviare libri, tramite la Divisione Editoria – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, alle Università e Istituzioni culturali slovene che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.
Art. 47. – La Parte italiana informa che la Divisione Editoria – Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conferisce “Premi Nazionali per la Traduzione,” sotto l’auspicio del Presidente della Repubblica, riservati a traduttori ed editori anche stranieri. La stessa Divisione comprende un “Centro per traduttori e per iniziative a sostegno delle traduzioni”. Le due Parti favoriranno i contatti fra questo Centro e la corrispondente Istituzione slovena.
VI. – COMUNICAZIONE
Art. 48. – Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di incrementarne la conoscenza reciproca.
Art. 49. – La Parte italiana informa che il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la propria disponibilità a prendere contatto con le Istituzioni slovene interessate per realizzare il progetto di una mostra multimediale sulla informazione in Italia.
Art. 50. – Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altre servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare, e di organizzare congressi e seminari.
Art. 51. – Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno la visita, della durata massima di sette giorni, di due personalità del mondo della cultura e dei media.
Ognuna delle due Parti notificherà all’altra, attraverso le vie diplomatiche e con un preavviso di tre mesi, il nome delle persone che effettueranno le visite e il loro curriculum.
Da parte italiana, tali visite verranno organizzate dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 52. – Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra la “Radio Televisione Italiana (RAI/TV)” e la Radio Televisione della Slovenia per la realizzazione di co-produzioni e lo scambio di programmi, anche in relazione alle esigenze di programmi radio-televisivi per le Minoranze. Esse incoraggeranno inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.
Le due Parti auspicano, a tal fine, che possa essere presto firmato un accordo bilaterale fra i due Enti radio-televisivi sopracitati.
VII. – SCAMBI GIOVANILI
Art. 53. – Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da Enti pubblici e privati, nonchè da Associazioni giovanili nei due Paesi.
VIII. – SPORT
Art. 54. – Le due Parti favoriranno l’ulteriore sviluppo dei rapporti nel campo dello sport, organizzando gare, scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione esistenti fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la omologhe Organizzazioni sportive in Slovenia.
Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche, di materiale scritto e audiovisivo fra le Istituzioni interessate.
IX. – COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
Art. 55. – Le due Parti prendono atto con compiacimento delle intese avviate tra le competenti Autorità dei due Paesi in vista della firma di un Protocollo italo-sloveno di collaborazione scientifica e tecnologica, in applicazione dell’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica italo-jugoslavo firmato a Roma il 10 luglio 1980.
Le due Parti concerdano sull’opportunità di convocare in tempi ravvicinati l’incontro di un Gruppo misto di esperti, col compito di esaminare e definire i tempi di attuazione della cooperazione scientifica tra i due Paesi.
X. – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 56. – La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell’Ambasciata del Paese offerente.
L’elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all’Ambasciata del Paese offerente entro il 1 aprile. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati. Devono inoltre essere allegati elementi dettagliati di informazione, quali data di nascita, risultati accademici, conoscenza di lingue straniere, piano di studi. Queste informazioni devono essere in triplice copia e tradotte in inglese, francese, tedesco o sloveno per i candidati italiani; in italiano per i candidati sloveni.
Ognuna delle due Parti notificherà all’altra, possibilmente entro il 1 luglio per le borse annuali ed entro il 1 giugno per quelle estive, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.
I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dell’Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale puň aver luogo la partenza.
Art. 57. – Gli scambi di visite previsti dal presente Programma verranno effettuati nel modo seguente:
la Parte inviante comunicherà alla Parte ricevente, per le vie diplomatiche e con almeno tre mesi di anticipo:
a. i nominativi delle persone, i loro curriculum vitae e le lingue straniere conosciute;
b. il programma proposto per la visita, con l’indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore ospitante e del suo Dipartimento universitario;
c. le date e la durata previste della visita.
La Parte ricevente confermerà l’accettazione definitiva della visita con almeno due settimane di anticipo sulla data di arrivo prevista.
XI. – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 58. – Borsisti
1. – La Parte slovena accorderà ai borsisti italiani:
a. per i corsi a livello universitario fino al conseguimento della laurea e perfezionamento professionale il controvalore in Talleri della somma di 300 $ USA;
b. esonero, su una base di reciprocità, da tasse, sopratasse e contributi per l’iscrizione alle Università statali, ad esclusione delle regolari specializzazioni sanitarie;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
2. – La Parte italiana accorderà ai borsisti sloveni:
a. una borsa mensile di Lire 1.000.000 per i corsi a livello universitario, e di Lire 1.200.000 per i corsi a livello post-universitario ed estivi;
b. esonero, su una base di reciprocità, da tasse sopratasse e contributi per l’iscrizione alle Università statali;
c. assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
Art. 59. – Per gli scambi di visite previsti agli art. 6, 9, 42 e 51 di questo Programma valgono le seguenti condizioni:
– la Parte inviante sosterrà le spese dei viaggio internazionale;
– la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all’interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita;
– la Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno nei limiti di seguito specificati:
a. la Parte slovena offrirà agli ospiti italiani quanto segue:
– visite e inviti per brevi periodi di tempo (fino a 7 giorni): un contributo giornaliero onnicomprensivo del controvalore in Talleri di 65 $ USA;
– visite e inviti per periodi di tempo più lunghi (da 8 a 31 giorni): le condizioni finanziarie si regolano annualmente ai sensi delle prescrizioni vigenti.
b. la Parte italiana corrisponderà agli ospiti sloveni un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 100.000. Per gli scambi di cui all’art. 51, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, invece di tale contributo, si farà carico delle spese di vitto, alloggio e per gli spostamenti all’interno del Paese previsti dal programma della visita.
Art. 60. – Il trattamento dei Lettori di scambio sarà quello previsto dalle normative vigenti nei due Paesi.
Art. 61. – Sulla base delle leggi e normative in vigore nel territorio dei due Paesi, ognuna delle due Parti concederà all’altra tutte le agevolazioni possibili per quanto riguarda l’entrata, il soggiorno e la partenza di persone e per l’importazione di materiali (per esempio libri, materiale didattico, testi scolastici e altro) e di attrezzature, necessari per lo svolgimento delle iniziative o degli scambi concordati ai sensi del presente Programma.
Art. 62. – Salvo possibili modifiche, da concordare per le vie diplomatiche, gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:
A carico della Parte che invia la mostra saranno le seguenti spese:
a. le spese di assicurazione conformemente alla clausola “da chiodo a chiodo”;
b. le spese di transporto fino alla prima sede di esposizione e quelle di ritorno dall’ultima sede di esposizione;
c. le spese di viaggio dell’esperto che accompagna la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall’ultima sede di esposizione.
A carico della Parte che riceve la mostra saranno invece le seguenti spese:
a. le spese di transporto interno degli oggetti da esporre;
b. le spese di pubblicità e di allestimento della mostra, compreso l’affitto dei locali;
c. le spese per la pubblicazione del catalogo, salvo che non sia diversamente convenuto;
d. le spese di viaggio all’interno del Paese, nonchè quelle di soggiorno dell’esperto che accompagna la mostra (in caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche);
e. le spese relative alle pratiche doganali, compreso il trasbordo degli oggetti da esporre;
f. nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese che riceve è tenuto ad inviare al Paese che invia la mostra tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso si possono effettuare restauri senza l’espressa autorizzazione del Paese che invia la mostra.
XII. – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63. – Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altri scambi in esso non previsti.
Art. 64. – Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dalle rispettive legislazioni.
Art. 65. – La prossima riunione della Commissione Mista sloveno-italiana si svolgerà a Lubiana a data da stabilirsi per le vie diplomatiche.
Il presente Programma entrerà in vigore in conformità con le rispettive normative interne dei due Paesi e resterà valido fino alla firma del successivo.
Firmato a Roma il 20 ottobre 1994, in duplice esemplare in lingua slovena e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica di Slovenia
Consigliere di Governo
Tanja Orel-Sturm f.
Capo Servizio Relazioni
Culturali Internazionali
Ministero Affari Esteri
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Ministro Plenipotenziario
Enrico Pietromarchi f.
Direttore Generale
Relazioni Culturali
Ministero Affari Esteri
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 680-02/94-33/2-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1994
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost