Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1995 z dne 13. 1. 1995

Kazalo

5. Uredba o ratifikaciji Protokola o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskem letu 1994/95, stran 7.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SODELOVANJU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADE REPUBLIKE HRVAŠKE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 1994/95
1. člen
Ratificira se Protokol o sodelovanju Vlade Republike Slovenije in Vlade Republike Hrvaške na področju izobraževanja v šolskem letu 1994/95, sklenjen 30. septembra 1994 na Otočcu.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
P R O T O K O L
O SODELOVANJU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADE REPUBLIKE HRVAŠKE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 1994/95
V želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ter upoštevaje Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan dne 7. 2. 1994, sta se Vladi obeh držav (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki) dogovorili, da podpišeta ta Protokol.
1. člen
V šolskem letu 1994/95 se ustvarijo pogoji za neposredno in uspešno sodelovanje med:
– Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije,
– Ministrstvom za kulturo in prosveto Republike Hrvaške,
– Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške,
– visokošolskimi organizacijami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški,
– osnovnimi in srednjimi šolami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški ter ostalimi izobraževalnimi inštitucijami.
2. člen
Učenci državljani pogodbenih strank, ki živijo v državi druge pogodbene stranke, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in pripravo na osnovno šolo pod enakimi pogoji kot njeni državljani.
Pogodbeni stranki soglašata, da se njuni državljani, ki imajo na ozemlju sosednje države stalno prebivališče, lahko vpisujejo v srednje in visoke šole pod pogoji, ki veljajo za državljane matične države.
3. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol, državljani ene od pogodbenih strank, ki se šolajo v državi druge pogodbene stranke in ki tam ne živijo, se lahko brez šolnine vključujejo v izobraževanje na podlagi vzajemnosti.
Brez obveznosti plačevanja šolnine se lahko v srednje in visoko izobraževanje vključujejo tudi otroci staršev oziroma skrbnikov – državljanov ene od pogodbenih strank z začasnim prebivališčem v državi druge pogodbene stranke, če je vsaj eden od staršev ali skrbnikov zaposlen v državi druge pogodbene stranke. Obveznosti plačila šolnine so ti učenci in študentje oproščeni, dokler traja zaposlitev staršev oziroma skrbnikov.
4. člen
Spričevala in diplome, pridobljene v izobraževalnih zavodih ene od pogodbenih strank, se priznajo kot ekvivalentne za nadaljevanje izobraževanja v izobraževalnih zavodih druge pogodbene stranke brez nostrifikacijskih izpitov, vendar po predpisih, ki v vsaki od pogodbenih strank veljajo za nadaljevanje izobraževanja.
Pogodbeni stranki soglašata, da se za nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih ustanovah v Republiki Hrvaški pod pogoji, določenimi v prvem odstavku tega člena, priznajo spričevala o zaključnem izpitu štiriletnih srednjih šol, izdana v Republiki Sloveniji, ter da se v Republiki Sloveniji priznajo spričevala o maturi in zaključnem izpitu štiriletnih srednjih šol, izdana v Republiki Hrvaški, kot ekvivalentna.
5. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol – državljani Republike Slovenije, ki so že vpisani na šolah v Republiki Hrvaški, in učenci osnovnih in srednjih šol – državljani Republike Hrvaške, ki so že vpisani na šolah v Republiki Sloveniji, dokončajo stopnjo šolanja pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
6. člen
Študentje na dodiplomskem in podiplomskem študiju – državljani Republike Slovenije, ki so že vpisani na univerzah v Republiki Hrvaški, in študentje na dodiplomskem in podiplomskem študiju – državljani Republike Hrvaške, ki so že vpisani na univerzah v Republiki Sloveniji, nadaljujejo svoje šolanje do zaključka začete stopnje pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
7. člen
a) Pogodbeni stranki vzajemno odobravata v študijskem letu 1994/95 vpis študentov na redni dodiplomski študij brez plačila šolnine na podlagi vzajemnosti.
b) Pogodbeni stranki bosta za podiplomski študij določali višino šolnine, ki velja za državljane matične države.
c) O vpisu tujih državljanov odloča univerza, vpisne pogoje pa določijo fakultete, visoke in višje šole ter umetnostne akademije.
d) Glede visokošolskega študija in urejanja drugih zadev v visokem šolstvu se uporabljajo načela univerzitetne avtonomije.
8. člen
Pogodbeni stranki bosta podpirali dopolnilni pouk maternega jezika in kulture za otroke državljanov druge strani, ki so na začasnem bivanju na ozemlju njunih držav.
Pogodbeni stranki se bosta dogovorili o pogojih organiziranja tega pouka in, če bo potrebno, sklenili poseben sporazum.
9. člen
Pogodbeni stranki bosta vsako leto najkasneje do konca maja pripravili preliminarne podatke o interesu kandidatov za vpis v naslednjem šolskem letu in bosta o tem uradno obvestili drugo pogodbeno stranko.
10. člen
Pogodbeni stranki se bosta, če bo v obojestranskem interesu, dogovorili o sklenitvi posebnega sporazuma o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in študijskih obdobij ter v ta namen ustanovili mešano komisijo.
11. člen
Protokol se uporablja od dne podpisa in začne veljati z dnem po prejemu zadnjega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, predvidenih z notranjo zakonodajo pogodbenih strank za pričetek veljavnosti tega Protokola.
Ta Protokol se sklepa za čas trajanja šolskega leta 1994/95.
12. člen
Protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku. Obe besedili sta enako verodostojni.
V dokaz česar sta spodaj podpisana predstavnika, ki sta imela vsa potrebna pooblastila, podpisala ta protokol.
Otočec, dne 30. 9. 1994
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Pavel Zgaga l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
dr. Ilija Škrinjarić l. r.
P R O T O K O L
O SURADNJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU OBRAZOVANJA ZA 1994/1995. ŠKOLSKU GODINU
U želji za razvijanjem in proširenjem suradnje u području obrazovanja izme|u Republike Slovenije i Republike Hrvatske, te uvažavajući sporazum o suradnji i obrazovanju i kulturi izme|u Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske, koji je bio potpisan dana 7. veljače 1994., vlade obiju država (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) dogovorile su se da potpišu ovaj Protokol.
Članak 1.
Tijekom 1994/1995. školske godine stvaraju se uvjeti za neposrednu i uspješnu suradnju izme|u:
– Ministarstva školstva i športa Republike Slovenije,
– Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske,
– Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,
– visokoškolskih ustanova Republike Slovenije i Republike Hrvatske,
– osnovnih i srednjih škola Republike Slovenije i Republike Hrvatske, te drugih obrazovnih ustanova.
Članak 2.
Učenici-državljani ugovornih stranaka, koji žive u drugoj državi ugovorne stranke, imaju pravo poha|ati osnovnu školu i pripremati se za osnovnu školu pod istim uvjetima kao i njeni državljani.
Ugovorne stranke suglasne su da se njihovi državljani, koji na teritoriju susjedne države imajo stalno boravište, mogu upisati u srednje i visoke škole pod uvjetima koji vrijede za državljane matične države.
Članak 3.
Učenici osnovnih i srednjih škola, državljani jedne od ugovornih stranaka, koji se školuju u državi druge ugovorne stranke, a tamo ne žive, mogu se bez obveze plaćanja školarine uključiti u obrazovanje na temelju uzajamnosti.
Bez obveze plaćanja školarine mogu se u srednje i visoko obrazovanje uključiti djeca roditelja odnosno skrbnika – državljana jedne od ugovornih stranaka s privremenim boravištem u državi druge ugovorne stranke, ako je bar jedan od roditelja ili skrbnika zaposlen u državi druge ugovorne stranke. Obveze plaćanja školarine ovi učenici i studenti oslobo|eni su dok traje zaposlenje jednog roditelja odnosno skrbnika.
Članak 4.
Svjedodžbe i diplome stečene u obrazovnim ustanovama jedne od ugovornih stranaka priznaju se kod nastavka obrazovanja u obrazovnim ustanovama druge ugovorne stranke u postupku ekvivalencije bez nostrifikacijskih ispita, a u skladu s propisima koji kod ugovornih stranaka vrijede za nastavak obrazovanja.
Ugovorne stranke suglasne su da se za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji, pod uvjetima odre|enima u prvom stavku ovog članka, priznaju svjedodžbe o maturi i završnom ispitu četverogodišnjih srednjih škola izdane u Republici Hrvatskoj, te da se u Republici Hrvatskoj priznaju svjedodžbe o zaključnom ispitu četverogodišnjih srednjih škola, izdane u Republici Sloveniji, kao ekvivalentne.
Članak 5.
Učenici osnovnih i srednjih škola – državljani Republike Slovenije koji su već upisani u školama Republike Hrvatske i učenici osnovnih i srednjih škola – državljani Republike Hrvatske koji su već upisani u školama Republike Slovenije, mogu završiti započeto obrazovanje pod istim uvjetima kakvi su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 6.
Studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija – državljani Republike Slovenije, koji su već upisani na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija – državljani Republike Hrvatske koji su već upisani na sveučilištima u Republici Sloveniji, nastavljaju svoje započete studije pod istim uvjetima kakvi su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 7.
a) Ugovorne stranke će u 1994/1995. školskoj godini uzajamno odobravati upis studenata na redovne dodiplomske studije bez obveze plaćanja školarine, na osnovi uzajamnosti.
b) Ugovorne stranke će za poslijediplomske studije utvr|ivati visinu školarine kao i za državljane matične države.
c) O upisu stranih državljana odlučuje sveučilište, a o uvjetima upisa fakulteti, visoke i više škole, te umjetničke akademije.
d) Glede visokoškolskih studija i ure|ivanja drugih pitanja visokog školstva primjenjuju se načela sveučilišne autonomije.
Članak 8.
Ugovorne stranke će podupirati dopunsku nastavu materinjeg jezika i kulture za djecu državljane druge stranke, koji su na privremenom boravku na teritoriju njihovih država.
Ugovorne stranke Protokola će se dogovoriti o uvjetima organiziranja te nastave i, ukoliko bude potrebno, sklopit će poseban sporazum.
Članak 9.
Ugovorne stranke će svake godine najkasnije do konca svibnja pribaviti prethodne podatke o interesu kandidata za upis u sljedeću školsku godinu i o tome službeno izvijestiti drugu ugovornu stranku.
Članak 10.
Ugovorne stranke će se, ako budu u obostranom interesu, dogovoriti o zaključivanju posebnog sporazuma o uzajamnom priznavanju svedodžbi, diploma i razdoblja studija te u tu svrhu osnovati mješovitu komisiju.
Članak 11.
Protokol se primjenjuje od dana potpisivanja i stupa na snagu na dan primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem da su ispunjeni svi uvjeti predvi|eni unutrašnjim zakonodavstvom ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovoga Protokola.
Ovaj Protokol zaključuje se za razdoblje trajanja školske godine 1994/1995.
Članak 12.
Protokol je sastavljen u dva izvornika na slovenskom i hrvatskom jeziku. Oba teksta su jednako vjerodostojna.
U znak prihvata su potpisi dolje navedenih predstavnika s ovlaštenjima potrebnim za potpisivanje ovog Protokola.
U Otočcu, dana 30. rujna 1994.
Za Vladu
Republike Slovenije
dr. Pavel Zgaga l. r.
Za Vladu
Republike Hrvatske
dr. Ilija Škrinjarić l. r.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 680-02/93-6/9-8
Ljubljana, dne 15. decembra 1994
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost