Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1995 z dne 22. 12. 1995

Kazalo

3383. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 5653.

Na podlagi 14. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 9/95) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. seji dne 17. 11. 1995 ter na 13. korespondenčni seji dne 19. 12. 1995 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V 65. členu pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 – v nadaljnjem besedilu: pravila) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Zavod lahko podrobneje opredeli bolezni oziroma zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezen tehnični pripomoček. Odločitve o tem sprejme Upravni odbor Zavoda.”
2. člen
3. točka prvega odstavka 66. člena se dopolni tako, da se glasi:
“3. toaletni in sobni voziček ter otroški tricikel;”
3. člen
V 4. točki prvega odstavka 66. člena se črta beseda: “prostostoječi”.
5. točka prvega odstavka 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
“5. pripomočki in materiali za zdravstveno nego;”
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Domovi za starejše, drugi splošni in posebni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje morajo zavarovani osebi zagotoviti pripomočke iz prejšnjega odstavka iz svojih materialnih stroškov, razen pripomočkov iz 6. točke, ki jih zagotavlja zavod v skladu s pravili in po pogodbi.”
4. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 67. člena se dopolni, tako da se glasi:
“Zavod poravna tudi stroške popravil in zamenjave dotrajanih delov pripomočkov na podlagi predhodne odobritve predračuna izvajalca.”
5. člen
Prvi odstavek 71. člena se črta, dosedanji drugi in tretji odstavek pa postaneta prvi in drugi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 73. člena se črta besedi “ali kombinirani”.
7. člen
V drugem stavku prvega odstavka 74. člena se črta besedilo “ali kombiniranega”.
V tretjem odstavku 74. člena se črta besedilo: “ali toaletnega vozička”.
8. člen
V 2. točki 76. člena se črtata besedi “prosto stoječi”.
8. točka 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
“8 stolčka, kadar gre za motorično prizadetega otroka;”.
9. člen
V 5. točki 81. člena se za oklepajem doda besedilo:
“če kombinacija (vsota) ametropije in astigmatizma presega 8,0 dioptrij;”.
10. člen
17. točka 89. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“17. urinskega katetra za enkratno ali večkratno uporabo;”.
V 20. točki 89. člena se za oklepajem doda besedilo:
“za enkratno ali večkratno uporabo;”.
21. točka 89. člena se spremeni, tako da se glasi:
“21. endotrahealne kanile (kovinske, plastične) za enkratno ali večkratno uporabo;”.
Doda se nov drugi odstavek 89. člena, ki se glasi:
“(2) Zavarovana oseba ima pravico do materialov za zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali sama. Ti materiali so vata, gaza oziroma seti, krep povoji, komprese, obliži z gazo, staničevina, vatiranci, lepilni trakovi za pritrditev povoja ter alkohol in druga razkužila za dezinficiranje ran in pripomočkov za nego na domu.”
11. člen
V 91. členu se za besedo “zdravljenja” doda beseda “nestabilne”.
12. člen
10. točka prvega odstavka 96. člena se spremeni, tako da se glasi:
“10. trapez za obračanje;”.
13. člen
V 1. točki prvega odstavka 102. člena se črtata besedi “prosto stoječega”.
14. člen
32. točka v tretjem odstavku 112. člena se spremeni, tako da se glasi:
“32. trapez za obračanje.”
15. člen
Prvi in drugi odstavek 212. člena se nadomestita z naslednjim besedilom:
“(1) Za predpisovanje tehničnih pripomočkov so pooblaščeni:
1. osebni zdravnik za:
– materiale za zdravstveno nego na domu, bergle, navleke za krn, nepodložene usnejene rokavice, sobne vozičke, toaletni stol, trapez za obračanje, tri ali štirinožne palice, sobno dvigalo oziroma dvigalo za kopalnico;
– pripomočke iz 89. člena pravil, razen elastičnih rokavic, potrebnih po radikalni operaciji dojke, merilca pretoka zraka, mehanskega injektorja za zdravljenje sladkorne bolezni in razpršilca zraka (inhalatorja):
– pripomočke iz 90. člena pravil;
2. specialisti okulisti za pripomočke iz 79., 80., 81., 82., 83., 84. in 85. člena pravil;
3. specialisti otorinolaringologi za pripomočke iz 86., 87. in 88. člena pravil;
4. posebna zdravniška komisija, ki jo imenuje zavod, za pripomočke 93. in 94. člena pravil;
5. za ostale pripmočke specialisti s svojega delovnega področja.
(2) Pripomočke iz 1. točke prejšnjega odstavka lahko predpisujejo tudi specialisti, če jih zato pooblastijo osebni zdravniki zavarovanih oseb z napotnico.
(3) Pripomočke, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe trer individualna aplikacija oziroma prilagoditev pripomočka, lahko predpisujejo v okviru svoje terciarne dejavnosti le zdravniki – specialisti Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo oziroma drugega zdravstvenega zavoda, ki je pooblaščen za opravljanje ustrezne terciarne dejavnosti. Seznam teh pripomočkov določi minister za zdravstvo.”
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
16. člen
V prvem odstavku 214. člena se doda sedem novih točk, ki se glasijo:
“7. ortoze;
8. sobne in terenske vozičke;
9. sobna dvigala;
10. pripomočke iz 90. člena pravil;
11. kasetofone;
12. Brailove pisalne stroje;
13. bolniške postelje.”
17. člen
Drugi odstavek 215. člena se spremeni, tako da se glasi:
“(2) Zdravniška komisija ocenjuje utemeljenost do naslednjih zahtevnejših pripomočkov:
– vozičke na električni ali motorni pogon;
– specialni sistem leč;
– aparat za nadomestno sporazumevanje;
– koncentrator kisika ali drug vir kisika;
– aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh;
– posebnega prenosnega sedeža s podvozjem.”
18. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, potem ko da k njim soglasje minister za zdravstvo.
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 1. 1. 1996.
Št. 007-2/12-7-94/II
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Erih Šerbec l. r.
Na podlagi 26. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93) je dal minister za zdravstvo Republike Slovenije dr. Božidar Voljč k spremembam in dopolnitvam pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja SOGLASJE dne 5. 12. 1995, št. 50-20/95.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti