Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1995 z dne 15. 12. 1995

Kazalo

3331. Navodilo o dopolnitvah navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi, stran 5594.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o dopolnitvah navodila o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
1. člen
V navodilu o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi (Uradni list RS, št. 46/95), se naslov IV. poglavja spremeni tako, da se glasi:
“IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA”
2. člen
V IV. poglavju se pred 22. členom doda nov 21.a člen, ki se glasi:
“Za izvajanje obveznega atestiranja se podeli akreditacijska listina tistim vložnikom, ki izpolnjujejo pogoje glede potrebne opreme in zahtevane izobrazbe zaposlenih po posameznem predpisu, ki določa obvezno atestiranje.
V obrazcu akreditacijske listine, ki se podeli v skladu s tem členom, se namesto besedila “standarda SIST EN____” vnese besedilo “predpisa o obveznem atestiranju_____”.
Za pridobitev in vzdrževanje akreditacije v skladu s tem členom začne veljati s 1. 1. 1997 tisti del 15. člena tega navodila, kjer splošni pogoji zahtevajo izdelavo poslovnika kakovosti, s 1. 1. 1999 pa 15. člen v celoti. Če akreditirani organ do 1. 1. 1997 oziroma do 1. 1. 1999 ne izpolni splošnih pogojev za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, urad razveljavi podeljeno akreditacijsko listino.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/95
Ljubljana, dne 8. decembra 1995.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.