Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

2784. Odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice, stran 4738.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72, 18/91) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Jesenice
1. člen
V Občini Jesenice se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih avtomatov v javnih lokalih,
2. za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih,
3. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti na teh pločnikih,
4. za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene,
5. za uporabo javnega prostora za začasne namene,
6. za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah ipd., ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
7. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe.
Takse se določajo v točkah. Takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka. V tarifi komunalnih taks so določene tudi oprostitve.
Vrednost točke po tem odloku znaša 5,72 SIT.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
2. člen
Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. V taksni tarifi je določeno, v katerih primerih je obračun, pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki ni taksni zavezanec. Takso odmerja, pobira in izterjuje za pravne in fizične osebe Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Jesenice.
3. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Republiško upravo za javne prihodke, izpostavo Jesenice obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Zavezanec je dolžan Republiški upravi za javne prihodke, izpostavi Jesenice prijaviti nastanek taksne obveznosti v 15 dneh, če v taksni tarifi ni drugače določeno.
4. člen
V primerih, ko je taksa določena v enkratnem znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti Republiško upravo za javne prihodke, izpostavo Jesenice in plačati predpisano takso, razen če je v tarifi drugače določeno.
5. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine komunalne takse.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja po zakonu o davkih občanov za fizične osebe in po splošnih predpisih o opravljanju izvršbe denarnih obveznosti za pravne osebe.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
8. člen
Komunalne takse so prihodek občine.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Jesenice in pristojni organ občine.
10. člen
Z denarno kaznijo 12.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če ravna v nasprotju s 3. členom odloka.
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 3. člena odloka.
Z denarno kaznijo v znesku 6.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, če ravna v nasprotju z določili 5. člena odloka.
Z denarno kaznijo v znesku 12.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 4. člena odloka.
Določili prvega in drugega odstavka se med seboj ne izključujeta.
11. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanek taksne obveznosti Republiški upravi za javne prihodke, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojni občinski organ.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za Občino Jesenice preneha veljati odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 7/91, 1/92 in 71/93).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-15/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež l. r.
                 T A R I F A

                KOMUNALNIH TAKS

                Tarifna številka 1

Za uporabo vsakega glasbenega avtomata (juke-box) v javnih lokalih se plača letna taksa:
1.000 točk.

Opomba:

1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat
ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.

2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali,
obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase
in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.


                Tarifna številka 2

Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:

                                      Točke

a) za avtomatsko kegljišče od steze                    1.000

b) za elektronski igralni avtomat                     7.000

c) za biljard (navadni ali avtomatski)                   7.000

d) za druga igralna sredstva                        1.000

razen, če ni z zakonom drugače določeno.


Opomba:

1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video
igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.

2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka,
marjanca, pikado in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe
sredstev.

3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih
prostorih, ki služijo pridobitni dejavnosti.

4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo
za tarifno številko 1.


                Tarifna številka 3

Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko
turistične dejavnosti se plača taksa po naslednjih kriterijih:

a) dnevno od m2 površine v uporabi se določi število točk:

1. glede na namen uporabe

- za gostinstvo, slaščičarstvo - 2 točki

- za trgovino - 1 točka

2. glede na opremljenost

- nadstrešek - 1 točka

- ograja - 1 točka

3. glede na čas uporabe

- v turistični sezoni (od 1. 6. do 30. 9.) - 1 točka

b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene gradbeništva (adaptacija poslovnih in
stanovanjskih prostorov)

- v turistični sezoni - 2 točki

- izven sezone - 1 točka

c) dnevno od m2 površine v uporabi za ostale namene, ki niso zajeti v točkah a) in b)

- v času turistične sezone - 2 točki

- izven turistične sezone - 1 točka

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej
tarifni številki.

Opombe:

1. Z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna površina cest, pločnikov in trgov
pred poslovnimi in drugimi prostori.

2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.

3. Kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine oziroma v nasprotju z določbami v
izdanem dovoljenju, plača komunalno takso od 1. 1. do 31. 12. oziroma za dejanski čas
uporabe, če gre za začasno postavitev v dvojnem znesku.

4. Višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako, da se število točk po kriterijih 1,
2 in 3 sešteje in dobljeni seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v
uporabi (v m2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo točke.


                Tarifna številka 4

Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov,
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene, se plača taksa:

- za vsak uporabljeni m2 površine: dnevno 2 točki.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej
tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj zabavne prireditve za
gospodarske namene.


                Tarifna številka 5

Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa:

- za kioske: 15 točk za vsak m2 dnevno

- za stojnice: 10 točk za vsak m2 dnevno

- za premične gostinske prikolice: 200 točk za prikolico dnevno

- za cirkus in zabavni park: 2 točki za vsak m2 dnevno

- za priložnostna parkirišča: 50 točk dnevno za vsako osebno vozilo, 150 točk dnevno za
kombi ali osebno vozilo s prikolico in 300 točk dnevno za tovornjake, zaokroženo na 10
SIT.

Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna Občine Jesenice so
oproščeni plačila takse, če so prostori uporabljeni za dejavnost, ki jo financira
proračun.

Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej
tarifni številki.

Opomba:

Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega prostora.

Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in premične gostinske prikolice, ki so
postavljene ob in na smučiščih.


                Tarifna številka 6

Za reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah in podobno, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača taksa od velikosti:

1. če so trajnega značaja:

- do 2 m2 500 točk letno

- nad 2 m2 1000 točk letno

2. če so začasnega značaja:

- do 2 m2 2 točki dnevno

- nad 2 m2 4 točke dnevno.

Opomba:

1. Zavezanci za plačilo komunalne takse te tarife so lastniki tabel, elektronskih in
drugih naprav, namenjenih za reklamiranje, objavo oziroma oglase.

2. Plačila komunalne takse po tej tarifni številki so oproščene organizacije, ko
opravljajo dejavnosti nekomercialnega namena.

3. Takse po tej tarifni številki se ne plačujejo za napise firm na lastnih zgradbah, ki so
po zakonu ali odloku občine obvezni.

4. Zavezanci, ki sprejemajo goste na prenočevanje (sobodajalci), plačajo komunalno takso
po tej tarifni številki v višini 50% predpisane komunalne takse.

5. Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna Občine Jesenice, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki za namene, ki jih financira proračun.

6. Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Republiški upravi za javne prihodke -
izpostavi Jesenice sporočiti do 28. februarja v letu število, velikost in vrsto reklamnih
napisov, objav in oglasov, sproti pa vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero
komunalne takse.

7. Če se zavezanec ne ravna po določilu 6. točke, mu Republiška uprava za javne prihodke -
izpostava Jesenice, odmeri komunalno takso v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12. tekočega
leta.


                Tarifna številka 7

Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe, se plača taksa od
velikosti:

- do 2 m2 1500 točk letno,

- nad 2 m2 3000 točk letno.

Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Republiški upravi za javne prihodke -
izpostavi Jesenice sporočiti do 28. februarja v letu število in velikost vitrin, sproti pa
vsakokratno spremembo podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.

Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, mu Republiška uprava za javne
prihodke - izpostava Jesenice, odmeri komunalno takso v dvojni višini od 1. 1. do 31. 12.
tekočega leta.

Javni zavodi s področja kulture, ki so financirani iz proračuna Občine Jesenice, so
oproščeni plačila takse po tej tarifni številki, če se vitrina uporablja za namene, ki jih
financira proračun.

Opomba:

Taksni zavezanec je lastnik vitrine.


AAA Zlata odličnost