Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

2783. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Jesenice, stran 4735.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 15/95) ter 63. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Jesenice na 10. seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in delovna področja občinske uprave občine Jesenice.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
3. člen
Občinska uprava lahko v skladu s sklenjeno pogodbo, v skladu s koncesijskim aktom, ki ga je sprejel občinski svet in v soglasju z županom, naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
4. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
5. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in tajnik občine.
Občinska uprava oziroma njeni delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA UPRAVE
Organizacija uprave
6. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima naslednje notranje organizacijske enote:
– kabinet župana,
– oddelek za splošne zadeve, gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo,
– oddelek za finance, plan in analize in
– direkcijo javnih služb Občine Jesenice.
7. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzoruje župan.
Za neposredno izvajanje nalog občinske uprave skrbi tajnik občine.
Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik je za svoje delo odgovoren županu.
8. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Naloge občinske uprave opravljajo tajnik občine, višji upravni delavci, upravni delavci in strokovnotehnični delavci.
9. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, določi župan.
10. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene pristojnosti države odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za posamezne primere z zakonom ali odlokom določeno drugače.
11. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti države in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom določeno drugače.
12. člen
Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
13. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz pristojnosti države in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje oziroma njegov organ v sestavi.
14. člen
O izločitvi župana iz upravnega postopka odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika občinske uprave odloča župan.
O izločitvi uradne osebe odloča tajnik občine.
III. DELOVNA PODROČJA
15. člen
Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– strokovne in organizacijske naloge za župana,
– strokovne in organizacijske naloge na področju stikov z javnostjo,
– strokovne in organizacijske naloge na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja ter protokola,
– rešuje vloge in pritožbe v zvezi z delom občinske uprave,
– skrbi za informiranje občanov ter opravlja druge naloge po pooblastilu župana,
– strokovna opravila za občinski svet in delovna telesa,
– administrativnotehnična opravila za občinski svet in delovna telesa,
– pripravlja odloke in druge občinske akte,
– vsa dela v zvezi z izvedbo volitev in referendumov,
– s področja obrambe in zaščite, reševanja za primere elementarnih nesreč, požarne varnosti in organiziranja gasilstva.
– strokovno administrativnotehnična opravila za krajevne skupnosti.
16. člen
Oddelek za splošne zadeve, gospodarstvo in družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– analitična in statistična dejavnost,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– spremljanje socialnega položaja mladih,
– zagotavljanje sredstev za delovanje javnih zavodov v skladu z zakonom,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– financiranje s področja socialnovarstvenih pravic in zdravstveno zavarovanje brezposelnih v skladu z zakonom,
– skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog družbenih dejavnosti,
– opravljanje drugih nalog s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost občinske uprave,
– kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– informacijska dejavnost,
– skrbi za zavarovanje in vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– sodeluje z organi občinskega sveta.
17. člen
Oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– pripravljanje strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč in upravljanje strokovnotehničnih nalog za sklad stavbnih zemljišč,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine s svojega delovnega področja,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora ter stanovanjskega gospodarstva,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine, ali prek javnih zavodov na tem področju,
– sodelovanje z organi občinskega sveta.
18. člen
Oddelek za finance, plan in analize opravlja naloge s področja:
– občinskega proračuna in zaključnega računa,
– analiz in planov,
– finančnega poslovanja,
– blagajniškega poslovanja,
– računovodstva in knjigovodstva,
– sodelovanja z nadzornim odborom in organi občinskega sveta, evidentiranja občinskega premoženja in skrb za smotrno gospodarjenje,
– pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj občine,
– opravljanje finančno računovodskih poslov za druge uporabnike.
IV. DIREKCIJA JAVNIH SLUŽB
19. člen
Direkcija javnih služb opravlja strokovnotehnične organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb ter naloge v zvezi z gospodarjenjem z objekti lokalne gospodarske infrastrukture v Občini Jesenice.
Komunalna direkcija opravlja:
1. strokovne naloge na področju razvoja javnih služb,
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijske pogodbe ali pogodbe o vlaganju te naloge niso prenesene na režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnost katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
6. strokovno tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostore, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo prenešeno na izvajalce javnih služb,
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte ter naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
9. administrativna opravila za svet uporabnikov,
10. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela direkcije.
V. OPRAVLJANJE NALOG ZA DRUGE OBČINE
20. člen
Občina sodeluje z drugimi občinami, opravlja posamezne naloge za druge občine, združuje sredstva in oblikuje organe za opravljanje skupnih zadev.
O opravljanju nalog iz prvega odstavka sklenejo zainteresirane občine pogodbo.
21. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 15., 16., 17. in 18. členu, opravlja tisti oddelek, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed oddelkov, jo opravlja oddelek za splošne zadeve, gospodarstvo in družbene dejavnosti.
VI. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
22. člen
V kabinetu župana oziroma v oddelkih se lahko v skladu z obsegom in načinom dela oblikujejo notranje organizacijske enote, kot so: odsek, referat, služba ali sektor oziroma direkcija. Lahko se oblikujejo organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.
Organizacijske enote iz prvega odstavka tega člena določi župan v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
23. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje delavcev različnih strok, oziroma delavcev iz različnih področij dela in organizacijskih enot, se oblikujejo projektne skupine. Projektno skupino s sklepom določi župan občine.
VII. VODJE ODDELKOV, VIŠJI UPRAVNI DELAVCI IN UPRAVNI DELAVCI
24. člen
Oddelke vodijo vodje oddelkov, direkcijo vodi direktor (v nadaljnjem besedilu: predstojniki). Predstojniki so višji upravni delavci.
Kabinet župana vodi tajnik občine.
Predstojniki organizirajo delo, skrbijo za zakonitost dela in opravljajo druge naloge v okviru svojih pravic, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti, ki jih določajo zakoni, statut občine in drugi akti občine.
Predstojnika v času odsotnosti z dela nadomešča drug predstojnik, ki ga določi župan s sklepom.
Predstojnike in druge višje upravne delavce imenuje in razrešuje župan s soglasjem občinskega sveta.
Direktorja direkcije imenuje občinski svet na predlog župana.
25. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan na podlagi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Za sprejemanje delavcev v delovno razmerje lahko župan pooblasti tajnika.
26. člen
Za delavce v občinski upravi se smiselno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih, zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, kakor tudi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča tajnik, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje župan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Na podlagi 65. člena statuta Občine Jesenice izda župan občine akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
Sestavni del akta iz prvega odstavka tega člena je notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest direkcije javnih služb.
28. člen
Delavci občinske uprave v roku enega meseca po sprejemu akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave, prevzamejo od delavcev upravne enote Jesenice vse naloge, ki sodijo v pristojnost Občine Jesenice.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 16/90).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-7/95
Jesenice, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost