Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1995 z dne 19. 10. 1995

Kazalo

2778. Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, stran 4733.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
Razglašam zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 1995.
Št. 012-01/95-91
Ljubljana, dne 12. oktobra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAMENJAVI OBVEZNIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SANACIJO BANK IN HRANILNIC
1. člen
Republika Slovenija izda obveznice v skupnem nominalnem znesku največ 145.540,649.690 tolarjev, kar je enako tolarski protivrednosti 1.782,521.097 DEM, po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1. 1. 1995.
Republika Slovenija zamenja obveznice, izdane v skladu s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: obveznice), za obveznice, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu z zakonom o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: sanacijske obveznice).
Obveznice v nominalnem znesku, enakem razliki med nominalnim zneskom obveznic, ki jih ob zamenjavi iz prejšnjega odstavka prejmejo imetniki sanacijskih obveznic in skupnim nominalnim zneskom obveznic iz prvega odstavka tega člena, prejme agencija in jih uporablja za odkup potencialnih izgub bank v sanaciji v skladu z odločbami guvernerja Banke Slovenije o uvedbi sanacijskega postopka.
2. člen
Obveznice se glasijo na nominalni znesek v domačem denarju (tolarje), ki se za čas od 1. 1. 1995 do dneva dospelosti ali do dneva, določenega za predčasno izpolnitev valorizira, in sicer:
– za čas od 1. 1. 1995 do 1. 5. 1995 s stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu,
– za čas od 1. 5. 1995 do 5. 8. 1995 s stopnjo, ki je v posameznem mesecu enaka aritmetičnemu povprečju mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih treh mesecih, zaokroženemu na eno decimalno mesto,
– za čas od 5. 8. 1995 dalje s stopnjo, enako vsakokrat veljavni temeljni obrestni meri.
Del skupnega zneska obveznic, ki dospejo v izplačilo 1. 1. 2005 ali kasneje, se izda s posebnimi kuponi, ki omogočajo imetnikom takšnih obveznic občasno izbiro med valorizacijo nominalnega zneska na način iz prejšnjega odstavka in valorizacijo z valutno klavzulo, vezano na srednji tečaj Banke Slovenije za nemško marko (DEM).
Izbiro načina valorizacije nominalnega zneska obveznic iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec opravi najkasneje do 15. oktobra vsakega leta z veljavnostjo za naslednje koledarsko leto.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravičenci opravijo izbiro načina valorizacije z veljavnostjo za leto 1996 najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Obveznice, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obveznic ob zamenjavi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona ne smejo dospeti v izplačilo pred 1.1.1998 ali kasneje kot 15. 10. 2010.
Republika Slovenija lahko svoje obveznosti iz obveznic izpolni predčasno kadarkoli pred dospetjem posamezne obveznice v izplačilo.
4. člen
Ob predčasni izpolnitvi Republika Slovenija poplača svoje obveznosti iz obveznic v denarju, z izplačilom valoriziranega nominalnega zneska glavnice in pripadajočih obresti do dneva predčasne izpolnitve.
5. člen
Od obveznic, ki jih prejmejo imetniki sanacijskih obveznic ob zamenjavi iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se plačujejo obresti dvakrat letno v višini najmanj 4,5% in največ 6,5% letno od valoriziranega nominalnega zneska glavnice.
Obrestna mera za obresti od obveznic se določi v mejah iz prvega odstavka tega člena tako, da se od obveznic z daljšim rokom dospelosti plačujejo obresti po višji obrestni meri kot od obveznic s krajšim rokom dospelosti.
6. člen
Obveznice se glasijo na ime in se lahko prenašajo brez omejitev.
7. člen
Zamenjava obveznic iz drugega odstavka 1. člena tega zakona se opravi tako, da na dan, ki ga kot dan zamenjave določi Vlada Republike Slovenije, preidejo vse terjatve iz sanacijskih obveznic na Republiko Slovenijo, njihovi imetniki pa prejmejo od Republike Slovenije obveznice.
Ob zamenjavi obveznic prejme vsak imetnik sanacijskih obveznic, obveznice v nominalnem znesku, ki je enak tolarski protivrednosti nominalnega zneska sanacijskih obveznic, ki jih ima, izračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan 1. 1. 1995.
Vsak imetnik sanacijskih obveznic je upravičen prejeti tolikšen del od skupnega zneska obveznic z enakim rokom dospelosti, ki se razdelijo med imetnike obveznic, kakršnega predstavljajo njegove sanacijske obveznice v skupnem znesku sanacijskih obveznic vseh imetnikov.
Imetnik sanacijskih obveznic je ob zamenjavi dolžan Republiki Sloveniji plačati znesek obresti od sanacijskih obveznic, ki ga je prejel za obdobje po 1. 1. 1995, Republika Slovenije pa mu je dolžna plačati znesek, ki bi mu pripadal, če bi obresti od obveznic tekle od 1. 1. 1995 dalje.
Imetnik sanacijskih obveznic ni upravičen prejeti obveznic dokler ne izroči Republiki Sloveniji vseh sanacijskih obveznic, ki jih ima.
8. člen
Republika Slovenija in agencija se s pogodbo dogovorita o načinu poplačila dolga, katerega upnik postane Republika Slovenija v skladu z določbo prvega odstavka 7. člena tega zakona in o obveznostih agencije v zvezi z obveznicami, ki jih agencija prejme v skladu s tretjim odstavkom 1. člena tega zakona.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka je lahko določeno, da se dolg agencije nadomesti z drugačno obveznostjo.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene minister, pristojen za finance po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
9. člen
Datum izdaje in podrobnejšo vsebino obveznic ter datum predčasne izpolnitve določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.
10. člen
Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad za obveznice tako, da na posebnem računu zbira denarna sredstva, namenjena izključno za odplačilo in odkup obveznic.
Višina zneska, ki ga Republika Slovenija v posameznem letu prenese v odplačilni sklad, se določi v proračunu za vsako leto posebej.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, Republika Slovenija zagotovi v letu 1995 sredstva v odplačilnem skladu v višini do 2 milijardi tolarjev.
V odplačilni sklad se stekajo tudi zneski, ki jih Republika Slovenija prejme na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega zakona in izkupiček od prodaje državnega premoženja.
O razpolaganju s sredstvi odplačilnega sklada odloča Vlada Republike Slovenije.
11. člen
Obveznice se lahko uporabijo za plačilo kupnine za poslovne deleže in delnice gospodarskih družb, ki jih v skladu zakonom prodaja Republika Slovenija.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 57/92).
Jamstvo Republike Slovenije po prvem odstavku 1. člena zakona iz prejšnjega odstavka velja do dneva zamenjave, določenega v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/95-12/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost