Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1995 z dne 13. 10. 1995

Kazalo

2720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 4660.

Na podlagi V. točke odloka o kadrovskem štipendiranju dijakov in študentov za potrebe upravnih organov, Državnega zbora Republike Slovenije in Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/91-I) je Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 98. seji dne 15. 9. 1995 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 24/91-I, 64/94 in 71/94) se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:
P R A V I L N I K
o štipendiranju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila za podeljevanje kadrovskih štipendij (v nadaljnjem besedilu: štipendij) in postopek določanja višine štipendij.
II. MERILA ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
2. člen
Štipendija se lahko podeli:
– dijaku ali študentu, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v upravnih organih, Državnem zboru RepublikeSlovenije ali Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni organ);
– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na področju mednarodnih odnosov, če se poleg obveze iz prejšnje alinee obveže, da si bo med študijem pridobil znanje enega svetovnega jezika – stopnje, ki ustreza zahtevi sedmega semestra študija jezika na fakulteti.
Do zaključka pripravništva mora štipendist obvladati en svetovni jezik v skladu z zahtevo iz druge alinee prejšnjega odstavka ter drug svetovni jezik – stopnje, ki ustreza zahtevi petega semestra študija jezika na fakulteti. Preverjanje znanja se opravi na strokovnem izpitu za pripravnike.
3. člen
Pri podelitvi štipendij se upoštevajo učni uspeh in dijakove oziroma študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program oziroma poklic ter kadrovske potrebe državnih organov.
4. člen
Višina štipendije se določi glede na učni uspeh, kraj bivanja in stroške šolanja.
5. člen
Višina štipendije se določi v točkah. Vrednost točke za izračun štipendije določi Vlada Republike Slovenije in se usklajuje glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (koeficient 1.00) po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.
Višina štipendije za dijake ne sme biti nižja od 20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčene plače v skladu s 55. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91), zmanjšane za prispevke in davke od zajamčene plače.
6. člen
Učni uspeh, kraj bivanja in stroški šolanja se ovrednotijo:
a) za dijake
----------------------------------------------------------------
Uspeh         V kraju bivanja    Izven kraja bivanja
           št. točk             št. Točk
----------------------------------------------------------------
zadosten       380                  895
dober         460                  975
pravdober       570                  1085
odličen        700                  1215
----------------------------------------------------------------
Stroški šolanja
družboslovna, humanistična usmeritev          200 točk
naravoslovna, tehnična usmeritev            300 točk
b) za študente
----------------------------------------------------------------
Uspeh         V kraju bivanja    Izven kraja bivanja
               št. točk          št. Točk
----------------------------------------------------------------
6,0 do 7,0            570            1040
7,1 do 7,3            685            1155
7,4 do 7,6            775            1245
7,7 do 7,8            835            1305
7,9 do 8,1            920            1390
8,2 do 8,3            980            1450
8,4 do 8,6            1070            1540
8,7 do 8,9            1155            1625
9,0 do 10,0           1465            1935
----------------------------------------------------------------
Stroški šolanja
družboslovna, humanistična usmeritev          300 točk
naravoslovna, tehnična usmeritev            400 točk
Vozačem – dijakom in študentom – pripadajo točke v kraju bivanja ter povračilo potnih stroškov – mesečno.
Štipendistom za delo na področju mednarodnih odnosov se krijejo stroški dodatnega izobraževanja tujega jezika.
Podkomisija za štipendiranje pri komisiji Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: podkomisija za štipendiranje) lahko odobri povračilo stroškov za dodatno izobraževanje tujih jezikov tudi drugim štipendistom.
Študentom, ki študirajo v tujini se določi štipendija v višini mesečne plače pripravnika z visoko strokovno izobrazbo v državnih organih, povečana za povračilo potnih stroškov (od kraja stalnega bivališča do kraja študija za enkratno ali dvakratno vožnjo) glede na oddaljenost kraja študija.
Število točk za posameznega štipendista se določi vsako šolsko leto, tako da se upošteva doseženi učni uspeh v preteklem šolskem letu. Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna poprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem šolskem letu. V prvem letniku znaša število točk za dijake 460 oziroma 975, za študente pa 775 oziroma 1245.
Štipendija za podiplomski študij se določi v višini neto plače pripravnika z visoko strokovno izobrazbo v državnih organih.
Za študente, ki se izobražujejo izven kraja bivanja se določi štipendija v višini 100% neto plače pripravnika, za študente, ki se izobražujejo v kraju stalnega bivanja pa 80% neto plače pripravnika.
Štipendistom iz prejšnjega odstavka se odobri povračilo prevoznih stroškov, od kraja stalnega bivanja do kraja šolanja za enkratno ali dvakratno vožnjo, glede na oddaljenost kraja šolanja.
III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
7. člen
Štipendije se podeljujejo v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije, ugotovljenimi kadrovskimi potrebami in na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa za podelitev štipendij določi podkomisija za štipendiranje.
Javni razpis obsega:
a) poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se razpisuje štipendija;
b) število razpisanih štipendij;
c) rok, v katerem je treba vložiti prijavo;
d) pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil delovno razmerje v državnem organu;
e) pogoj, da si bo štipendist za delo na področju mednarodnih odnosov med študijem pridobil znanje enega svetovnega jezika – stopnje, ki ustreza zahtevi sedmega semestra študija jezika na fakulteti.
8. člen
Prijavi na javni razpis je treba priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
9. člen
Kandidate izbere podkomisija za štipendiranje v skladu z merili in kriteriji tega pravilnika in pri tem upošteva tudi uspešno opravljen psihotest kandidatov.
Če se za posamezne razpisane poklice ne prijavi dovolj kandidatov, lahko podkomisija za štipendiranje, glede na ugotovljene dodatne kadrovske potrebe in zagotovljena sredstva, podeli štipendijo prosilcem prijavljenim za druge razpisane poklice.
Štipendistu, ki je uspešno zaključil šolanje na srednji, višji ali visoki šoli oziroma na fakulteti se lahko podeli štipendija za nadaljevanje šolanja na višji stopnji izobraževanja, četudi v tekočem šolskem letu takšna štipendija ni razpisana. O tem odloča podkomisija za štipendiranje na predlog državnega organa, na katerega je štipendist vezan s pogodbo.
Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil šolanje, če je v tretjem in četrtem letniku srednje šole dosegel pravdober ali odličen učni uspeh in če ima uspešno opravljen zaključni izpit oziroma maturo; na višji ali visoki šoli oziroma na fakulteti pa ocene od 8.0 do 10.
10. člen
Podkomisija za štipendiranje mora o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestiti vsakega prosilca.
Prosilec, ki meni, da je bil neopravičeno odklonjen, lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema obvestila, ugovor na komisijo Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: komisija za kadrovske in administrativne zadeve). Odločitev komisije je dokončna.
11. člen
Medsebojna razmerja med podkomisijo za štipendiranje kot štipenditorjem in štipendistom se določijo s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju skleneta s štipendistom predsednik podkomisije za štipendiranje in predstojnik državnega organa, za katerega se štipendist štipendira.
12. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
13. člen
Štipendija se izplačuje mesečno vnaprej, do 10. dne v mesecu, za vsak mesec do konca rednega šolanja.
14. člen
Štipendist mora na začetku šolskega leta predložiti podkomisiji za štipendiranje:
a) dijak – potrdilo o vpisu v naslednji letnik in prepis zadnjega šolskega spričevala;
b) študent – potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o opravljenih izpitih preteklega šolskega leta.
15. člen
Če podkomisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist pravočasno ni opravil šolskih obveznosti, izplačevanje štipendije začasno ustavi.
Podkomisija za štipendiranje lahko določi štipendistu rok, v katerem mora opraviti obveznosti. Štipendistu, ki v določenem roku izpolni obveznosti, podkomisija za štipendiranje prekliče začasno ustavitev izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja izplačevanja. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni, izgubi pravico do štipendije.
Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
16. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti vse prejete zneske štipendije, potnih stroškov, stroškov za učenje tujih jezikov in drugih stroškov šolanja, z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
a) opusti oziroma ne dokonča izobraževanja v roku, ki je določen s predpisi oziroma v podaljšanem roku, ki ga je določil štipenditor na podlagi 15. člena tega pravilnika;
b) se med prejemanjem štipendije vključi v štipendiranje drugega štipenditorja, če spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja ali, če se redno zaposli;
c) je izključen iz šole oziroma fakultete;
č) navaja neresnične podatke;
d) med izobraževanjem pisno sporoči štipenditorju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v državnem organu v skladu s pogodbo o štipendiranju oziroma ni pripravljen skleniti delovnega razmerja kot pripravnik;
e) po končanem izobraževanju ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
17. člen
Štipendist mora povrniti sorazmerni del zneska prejete štipendije, potnih stroškov, stroškov za učenje tujih jezikov in drugih stroškov šolanja, če:
a) ostane v delovnem razmerju manj časa, kot znaša doba, za katero je prejemal štipendijo;
b) ne opravi pripravništva oziroma strokovnega izpita;
c) po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne želi skleniti delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju.
18. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če:
a) štipenditor v 60 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja, ne zagotovi opravljanja pripravništva oziroma sklenitve delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
b) štipenditor po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju;
c) postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.
19. člen
Štipendist je lahko v celoti ali delno oproščen pogodbenih obveznosti če:
a) sklene delovno razmerje kot pripravnik v drugem državnem organu, za katerega ni bil štipendiran;
b) pogodbenih obveznosti ne more izpolniti iz objektivnih razlogov.
20. člen
Podkomisija za štipendiranje lahko določi štipendistu, ki je materialno ogrožen, obročno vračanje prejetih zneskov štipendije, potnih stroškov, stroškov za učenje tujih jezikov in drugih stroškov šolanja.
21. člen
O pravicah in obveznostih iz 16., 17., 18., 19. in 20. člena tega pravilnika odloča podkomisija za štipendiranje.
Podkomisija za štipendiranje mora vsak primer posebej obravnavati in pisno odločiti o pravicah in obveznostih štipendista.
22. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o njegovih pravicah in obveznostih iz štipendijskega razmerja na komisijo za kadrovske in administrativne zadeve. Rok ugovora je 8 dni od vročitve pisnega odpravka. Komisija za kadrovske in administrativne zadeve mora v 30 dneh od prejema ugovora sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.
23. člen
V pogodbi o štipendiji mora biti določeno, katero sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nastali pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-03/95
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
Komisije Vlade Republike
Slovenije
za kadrovske in administrativne
zadeve
Mirko Bandelj l. r.

AAA Zlata odličnost