Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2655. Odlok o določanju kratic aktov, stran 4617.

Na podlagi 166. člena in drugega odstavka 181. člena svojega poslovnika (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. septembra 1995 sprejel
O D L O K
o določanju kratic aktov
1. člen
Splošni akti Državnega zbora, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: akt) se označijo s kratico na način, ki ga določa ta odlok.
2. člen
Kratica akta je skupek črk in številk, ki enopomensko označujejo posamezen akt.
3. člen
Vsakemu aktu se določi samo ena kratica, ki se mora razlikovati od kratic ostalih aktov.
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: sekretariat) določi kratico ob prejemu predloga akta v skladu z določbami tega odloka.
4. člen
Kratica akta je sestavljena iz oznake akta in začetnic za akt značilnih besed iz naslova akta.
Kratica mora biti čim krajša, vendar ne manj kot dve in ne več kot osem znakov.
5. člen
Oznaka akta je sestavljena iz ene ali dveh črk, ki označujeta vrsto predpisa, in sicer:
U ustava,
UA ustavni amandma,
UZ ustavni zakon,
Z zakon,
B zakon o ratifikaciji bilateralnega mednarodnega sporazuma,
M zakon o ratifikaciji multilateralnega mednarodnega sporazuma,
DP državni proračun,
Rb rebalans proračuna,
RZ zaključni račun državnega proračuna,
De deklaracija,
NP nacionalni program,
Od odlok,
OR obvezna razlaga akta,
Po poslovnik,
Pp priporočilo,
Re resolucija.
6. člen
Kratica zakona o ratifikaciji mednarodnega bilateralnega akta vsebuje takoj za oznako predpisa dvočrkovno oznako države ter kratico naslova akta.
Če je v naslovu akta premalo besed, da bi ga lahko le po začetnicah ločili od drugih aktov, se kratici dodata naslednji dve črki besede, ki najbolje označuje akt. Ti dve črki se v nastali kratici pišeta kot mali tiskani črki.
Če je del naslova akta tudi letnica, se kratici lahko doda letnica brez tisočletja in stoletja.
7. člen
Kratica akta, ki dopolnjuje ali spreminja akt, je enaka kratici veljavnega akta, kateri se na koncu doda zaporedna velika tiskana črka. Oznaka se v kratici piše za pomišljajem.
8. člen
Pri aktih, za katere je kratica splošno znana, sekretariat odloči, ali naj se uveljavljena kratica nadomesti z novo kratico, ki ustreza določbam tega odloka.
9. člen
Če predlagatelj v predlogu akta uporablja kratico, ki ni v skladu s kratico, ki jo določi sekretariat, lahko sekretariat kratico redakcijsko popravi.
10. člen
Kratica akta se objavi skupaj z aktom v Uradnem listu Republike Slovenije takoj za naslovom akta v oklepaju.
11. člen
Sekretariat vodi seznam vseh kratic aktov. Seznam vsebuje polni naslov akta in njegovo kratico in se najmanj enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Če je predlog akta umaknjen iz obravnave ali ni sprejet, se sprosti tudi kratica, ki jo je ob prejemu akta določil sekretariat.
Če akt preneha veljati, se kratica izbriše iz seznama kratic.
13. člen
Če pride do določitve dveh povsem enakih kratic, sekretariat ustrezno popravi novejšo kratico oziroma jo nadomesti z novo.
14. člen
Za veljavne zakone, ki so bili sprejeti po 25. juniju 1991 sekretariat evidenčno določi kratice, ki se uporabljajo do določitve kratic v skladu s tem odlokom.
Za predloge aktov, ki so bili že sprejeti v prvi ali drugi obravnavi v Državnem zboru, sekretariat določi kratico najkasneje do odločanja o predlogu akta v zadnji obravnavi na seji Državnega zbora.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/95-39/1
Ljubljana, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost