Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1814. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, stran 2694.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 1995.
Št. 012-01/95-58
Ljubljana, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE IZVOZA SLOVENIJE
1. člen
V zakonu o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92) se 1. točka prvega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“1. zavaruje in pozavaruje posle izvoza pred nekomercialnimi in komercialnimi riziki ter vlaganja tujih oseb doma in vlaganja domačih oseb v tujini pred nekomercialnimi riziki;”.
V 2. točki se za besedo “poroštva” postavi podpičje, nadaljnje besedilo se črta.
V petem odstavku se besedi “en milijon” nadomestita z besedilom “5% vrednosti jamstvenega kapitala družbe”, besedilo “tri milijone ameriških dolarjev v tolarski protivrednosti” se nadomesti z besedilom “10% vrednosti jamstvenega kapitala družbe”, besedilo “ministrstvo, pristojno za finance” pa se nadomesti z besedilom “Komisija za pospeševanje izvoza (v nadaljnjem besedilu: komisija)”.
Šesti odstavek se črta.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se črtajo besede “srednjeročne in dolgoročne”.
V drugem odstavku se besedilo “ministrstvo, pristojno za finance” nadomesti z besedo “komisija”.
3. člen
V 3. točki 10. člena se za besedo “pred” doda besedilo “srednjeročnimi komercialnimi riziki in”.
4. člen
V četrtem odstavku 12. člena se za besedo “pred” doda besedilo “srednjeročnimi komercialnimi in”.
5. člen
V četrtem odstavku 16. člena se beseda “Skupščini” nadomesti z besedama “Državnemu zboru”.
6. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Organi družbe so: skupščina družbe, nadzorni svet in uprava”.
Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo “in zakona o gospodarskih družbah.”.
7. člen
V prvem odstavku 25. člena se beseda “direktor” nadomesti z besedo “uprava”.
V drugem odstavku se beseda “direktorja” nadomesti z besedama “člana uprave”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Člani uprave in zaposleni v družbi ne smejo biti člani nadzornega sveta družbe.”
8. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Komisijo iz petega odstavka 1. člena tega zakona sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, Banke Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. Imenuje jo Vlada Republike Slovenije.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Komisija odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zavarovanja in izdajanja garancij po petem odstavku 5. člena tega zakona.”
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Komisija določa tudi pogoje in merila za regresiranje obresti za izvozne kredite po drugem odstavku 8. člena tega zakona.
Komisija pripravlja strokovne podlage za zakone o prevzemu jamstev države za zadolževanje družbe, izdajanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih papirjev in jih predlaga ministru, pristojnemu za finance.”
9. člen
V 2. točki prvega odstavka 28. člena se beseda “upravnega” nadomesti z besedo “uprave”, besedi “nadzornega odbora” pa z besedama “nadzornega sveta”.
V 3. točki prvega odstavka se besede “ministrstva, pristojnega za finance” nadomestijo z besedo “komisije”.
V drugem odstavku se beseda “direktor” nadomesti z besedama “član uprave”.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/92-5/5
Ljubljana, dne 21. junija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti