Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

998. Začasni poslovnik občinskega sveta, stran 1638.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94) je Občinski svet občine Semič na 1. seji dne 23. 12. 1994 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
občinskega sveta
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo vodi do izvolitve predsednika sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko svet odloči, da prvo sejo vodi drug član sveta.
4. člen
Svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. člen
Po potrditvi mandatov članov sveta in župana, svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta. Kandidate za predsednika in podpredsednika sveta mora predlagati četrtina članov sveta. Predlog kandidature se vloži pismeno na seji.
Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, poklic, bivališče, zaposlitev ter obrazložitev). Iz predloga mora biti razvidno tudi kdo so predlagatelji.
Predlogu mora biti priloženo tudi pisno soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo.
Predlog kandidature se vroči predsedujočemu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ugotovi skladnost kandidature z določbami tega poslovnika in če ni pomanjkljivosti kandidaturo tudi razglasi.
7. člen
Glasovanje je javno, razen če svet z večino glasov navzočih članov sklene, da se glasuje tajno.
8. člen
Po končani razglasitvi kandidature in če je kandidatov več, predsedujoči določi žrebanje za vrstni red kandidatov, ki ga organizira tako, da pokliče kandidate, da izvlečejo ovojnico, v kateri je številka njegovega vrstnega reda za glasovanje, če bo svet predhodno določil, da bo glasovanje javno oziroma vrstnega reda na glasovnici, če bo svet z večino glasov navzočih članov odločil, da se glasuje tajno.
9. člen
Če se je svet odločil za tajno glasovanje, predsedujoči odredi odmor za pripravo glasovnic, prostor za glasovanje in glasovalne skrinjice.
10. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da se glasovnice, glasovalne skrinjice in prostor za glasovanje pripravljeni, ponovno preveri navzočnost članov sveta na seji.
Ko ugotovi, da se na seji lahko veljavno sklepa (prisotna mora biti večina vseh članov sveta) razloži namen volitev, objavi začetek glasovanja ter pojasni način glasovanja.
11. člen
Predsedujoči pokliče vsakega člana in mu izroči glasovnico, na kateri so napisani kandidati za vsako od funkcij, ki se voli.
12. člen
Član sveta glasuje tako, da pred kandidatom, za katerega želi glasovati, obkroži zaporedno številko. Za vsako od funkcij se glasuje le za enega kandidata.
Ko član sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico.
13. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti za katerega kandidata je član sveta glasoval, sta neveljavni.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je član sveta glasoval za več kandidatov kot je potrebno za izvolitev.
14. člen
Ko vsi člani oddajo vse glasovnice, predsedujoči komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob pomoči dveh članov zaključi glasovanje in preide na ugotovitev izida glasovanj.
Do ugotovitve izida glasovanja odredi odmor.
15. člen
Izid glasovanja se ugotovi tako:
– da se najprej ugotovi, koliko članov sveta je bilo navzočih na seji,
– da se ugotovi, koliko članov sveta je prejelo glasovnice,
– da se ugotovi, koliko glasovnic je bilo oddanih,
– da se ugotovi, koliko glasovnic so dobili posamezni kandidati,
– da se ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih,
– da se ugotovi, ali in kateri od kandidatov je izvoljen.
Izid glasovanja razglasi predsedujoči komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
16. člen
Predsednik in podpredsednik sveta sta izvoljena z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine (večino vseh članov sveta), se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.
Če tudi v ponovnem glasovanju noben od kandidatov ni izvoljen, se ponovi kandidacijski postopek in glasuje o kandidatih na drugi seji.
17. člen
Svet imenuje sekretarja sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Sekretar sveta opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet ter pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej.
18. člen
Po izvolitvi predsednika in podpredsednika se svetu predstavi župan.
19. člen
Po predstavitvi župana svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
20. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo praviloma zadnji teden v mesecu. Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za odobravanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Seje sveta sklicuje predsednik sveta. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta na zahtevo najmanj četrtine članov sveta ali na zahtevo župana.
21. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvetretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvetretjinsko večino navzočih članov.
22. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
Št. 013-1/94
Semič, dne 23. decembra 1994.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.