Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

994. Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika, stran 1635.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS in Uradni list RS, št. 57/94), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 23. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uskladi organizacija in upravljanje Javnega podjetja Komunala Metlika p.o., ki ga je ustanovila Skupščina občine Metlika z odlokom o organiziranju Javnega podjetja Komunala Metlika (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89), z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in odlokom o javnih gospodarskih službah v občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94).
2. člen
Javno podjetje Komunala Metlika p.o., ki je vpisano v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, enota v Novem mestu pod št. reg. vložka 1-270/00, se preoblikuje v javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje).
II. FIRMA IN SEDEŽ
3. člen
Javno podjetje posluje s firmo “Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.”
Skrajšano ime firme je: “Komunala Metlika d.o.o.”
4. člen
Sedež javnega podjetja je v Metliki, Ulica XV. brigade 2.
5. člen
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z grafičnim simbolom, znakom firme in napisom “Komunala Metlika d.o.o.”.
III. DEJAVNOST
6. člen
Javno podjetje opravlja naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje komunalnih odpadkov,
5. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
Zaradi racionalnejšega in ekonomičnejšega izvajanja gospodarskih javnih služb lahko opravlja podjetje še naslednje naloge:
1. strokovna priprava programa in načrtovanje razvoja,
2. izvajanje investicijskih poslov, zlasti priprava predinvesticijskih programov, investicijskih programov, naročanje tehnične dokumentacije, izvedba razpisov za izbiro izvajalcev in nadzor pri novogradnjah komunalnih objektov in naprav ter drugo v skladu z letnim planom in programom javnega podjetja,
3. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
4. urejanje javnih parkirišč,
5. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu ter v vseh krajevnih središčih,
6. plakatiranje in obveščanje,
7. gradbena in montažerska dela pri gradnji in vzdrževanju infrastrukturnega omrežja, priključkov ter objektov in naprav potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti, opravlja še naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb.
IV. USTANOVITELJ
7. člen
Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja je občina Metlika (v nadaljnjem besedilu: občina).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Metlika.
8. člen
Ustanovitelj samostojno odloča, v skladu z zakonom, o naslednjih zadevah:
– sprejema statut javnega podjetja,
– posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter o zagotavljanju in uporabi javnih dobrin,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha, o razdelitvi dobička in o poslovnem poročilu direktorja,
– delitvi osnovne vloge,
– povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja ali njenem znižanju iz gospodarskih razlogov,
– postavitvi in odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in zakon o gospodarskih družbah.
V. OSNOVNI KAPITAL
9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 252,847.000 SIT po stanju na dan 31. 12. 1992. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom v enaki višini občina Metlika.
Osnovni vložek predstavlja vrednost premoženja, to je premične in nepremične stvari in poslovna sredstva, ki so last občine in so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Poslovni delež na podlagi osnovnega vložka pripada občini.
Občina dovoli, da se na vloženih stvarnih vložkih vknjiži lastninska pravica ali druga ustrezna pravica na ime javnega podjetja.
10. člen
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti), ki jih upravlja javno podjetje, so vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
Uporabo teh objektov in naprav za opravljanje gospodarskih javnih služb, urejajo splošni predpisi in odloki občinskega sveta občine, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
11. člen
Organi javnega podjetja so:
– nadzorni svet,
– direktor.
12. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. Člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj.
Nadzorni svet šteje 5 članov, z mandatno dobo 4 leta. Nadzorni svet izvoli imed svojih članov predsednika in namestnika predsednika. Soupravljanje delavcev v nadzornem svetu se uredi v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), s statutom javnega podjetja.
13. člen
Sklic organov javnega podjetja, odločanje, pravice in obveznosti ter druga vprašanja, pomembna za delovanje javnega podjetja, opredeljuje statut javnega podjetja.
14. člen
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za 4 leta, ista oseba je po poteku mandata lahko ponovno imenovana.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
15. člen
Javno podjetje predstavlja in zastopa direktor neomejeno. Podrobneje se predstavljanje in zastopanje javnega podjetja opredeli s statutom javnega podjetja.
VIII. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
16. člen
Direktor javnega podjetja je predlagatelj poslovne politike na podlagi strateško-razvojnih ciljev in nalog, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.
Poslovno politiko sprejema ustanovitelj, direktor javnega podjetja pa ima pooblastila za njeno izvajanje, sprejemanje ukrepov in za uveljavljanje vseh oblik odgovornosti.
IX. JAVNA POOBLASTILA
17. člen
Javno podjetje izvaja javna pooblastila, ki so mu dana z odloki in drugimi splošnimi akti, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
18. člen
Premoženje javnega podjetja, razen objektov in naprav namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
19. člen
Javno podjetje ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– pravni promet z nepremičninami, ki so bile na javno podjetje prenešene kot osnovni vložek,
– izdajanje vrednostnih papirjev,
– zadolževanje, ki presega 10 % osnovnega kapitala javnega podjetja.
20. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
XI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
21. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
1. s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje,
2. s cenami storitev,
3. iz prispevkov, davkov in taks, ki jih v ta namen predpiše občinski svet v skladu z zakonom,
4. iz namenskih sredstev proračuna občine,
5. iz drugih virov.
XII. DOBIČEK IN IZGUBA
22. člen
Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi in s sprejeto poslovno politiko.
23. člen
Izgubo javnega podjetja, ki bi nastala zaradi sprejetih odločitev ustanovitelja, pokriva ustanovitelj.
XIII. SPLOŠNI AKTI
24. člen
Ustanovitelj javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
Statut in splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o. ustanovljeno s tem odlokom, je pravni naslednik Javnega podjetja Komunala Metlika p.o. Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o.
26. člen
Javno podjetje mora prilagoditi svojo organiziranost v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Do izvolitve nadzornega sveta javnega podjetja skladno s tem odlokom, opravlja funkcijo nadzornega sveta nadzorni odbor sedanjega javnega podjetja.
28. člen
Za v.d. direktorja javnega podjetja se imenuje sedanji direktor Javnega podjetja Komunala p.o.
V.d. direktorja javnega podjetja mora poskrbeti za registracijo javnega podjetja in zagotoviti organiziranost javnega podjetja po določilih tega odloka v 6 mesecih od dneva uveljavitve odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo delovati organi Javnega podjetja Komunala Metlika p.o.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati odlok o organiziranju Javnega podjetja Komunala Metlika (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89).
Do uskladitve splošnih aktov Javnega podjetja Komunala Metlika p.o. s tem odlokom, se uporabljajo določbe do sedaj veljavnih splošnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju z določbami tega odloka.
31. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/83
Metlika, dne 23. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.