Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

991. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Tehovec pri Medvodah, stran 1631.

Na podlagi 3. in 65. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom KS Trnovec–Topol je delni zbor krajanov naselja Tehovec pri Medvodah dne 24. 3. 1995 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Trnovec–Topol naselje Tehovec pri Medvodah.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo, rekonstrukcijo in asfaltiranje krajevne ceste Tehovec–Studenčice.
3. člen
Referendum bo 23. 4. 1995 v prostorih OŠ Topol, Topol pri Medvodah 17, od 7. do 19. ure.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1998.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivališčem na Tehovcu z rednim virom dohodka in lastniki nepremičnin (vikendov, hiš in drugih objektov), ki tu nimajo stalnega bivališča.
Samoprispevek se plačuje v 36 zaporednih mesečnih obrokih po 3 % neto prihodkov povprečja prejšnjega leta. Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
6. člen
Samoprispevek se uvede tudi v delu, materialu, prevozu in drugih storitvah. Opravljeno delo se obračunava po opravljenih urah. Material se obračunava po tržni ceni, ki velja na trgu, prevoz in ostale storitve pa na podlagi veljavnih cen in tarif.
Seznam zavezancev za katere se uvede samoprispevek po merilih iz prvega odstavka tega člena vodi gradbeni odbor, ki tudi določa vrednost ure in nadzor nad opravljenimi urami.
7. člen
Vsem zavezancem iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa se obračunava in odteguje samoprispevek na osnovi izstavljenih položnic. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih.
Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral gradbeni odbor za ureditev cest. Gradbeni odbor, ki je odgovoren za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku ter lastniki nepremičnin, ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
11. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Trnovec–Topol, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC–TOPOL
GLASOVNICA
na referendumu dne 23. aprila 1995, o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo od 1. 5. 1995 do 30. 4. 1998 v naselju Tehovec pri Medvodah za financiranje rekonstrukcije in asfaltiranje ceste Tehovec–Studenčice.
GLASUJEM
ZA PROTI
(pečat)
Glastujte tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Trnovec–Topol.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93).
15. člen
Plačila samoprispevka so opravičeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti zavezanci po določilih tretjega odstavka 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
16. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86).
17. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije, ter začne veljati z dnevom sprejema.
Predsednik sveta
KS Trnovec–Topol
Brane Tehovnik l. r.