Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

977. Odlok o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci, stran 1624.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 2. člena statutarnega sklepa Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 8/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 3. seji z dne 9. 3. 1995 sprejel
O D L O K
o sprejetju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Črenšovci
1. člen
Sprejmejo se prostorske sestavine srednjeročnega in dolgoročnega plana za območje Občine Črenšovci s prostorsko kartografskim pregledom, ki ga je Skupščina občine Lendava sprejela za bivše območje Občine Lendava in sicer: dolgoročni plan občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), družbeni plan občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92). Sprejeta so tista skupna posamična določila, ki se nanašajo na območje Občine Črenšovci.
2. člen
Teritorij Občine Črenšovci zajema naslednje k. o.: Črenšovci, Trnje, Žižki, Velika Polana, Mala Polana, Gornja Bistrica, Srednja Bistrica, Dolnja Bistrica, Brezovica.
3. člen
Sestavni deli prostorskega planskega dokumenta so:
1. tekstualni del
2. kartografski del v merilu 1 : 25.000
3. kartografski del v merilu 1 : 5.000
Tekstualni in kartografski del v merilu 1 : 25.000 sta skupna za Občino Lendava, Kobilje, Turnišče, Odranci in Črenšovci, pri čemer velja opredelitev iz 1. člena tega odloka.
Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 se nanaša izključno na območje Občine Črenšovci.
4. člen
1. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 25.000 prikazuje zasnove:
– urbanega območja
– primarnega območja
– vodnogospodarskih ureditev
– prometnega omrežja
– oskrbe z vodo in razmestitve čistilnih naprav
– PTT omrežje
– varstvo naravne in kulturne dediščine in
– usmeritve za načine urejanja prostora s prostorsko izvedbenimi akti.
2. Kartografska dokumentacija v merilu 1 : 5.000 prikazuje:
– kmetijsko zemljišče, trajno namenjeno kmetijski proizvodnji,
– drugo kmetijsko zemljišče,
– lesno proizvodni gozd,
– lesno proizvodni gozd,
– varovalni gozd,
– ureditveno območje naselij in drugo ureditveno območje za poselitev,
– stavbno zemljišče razpršene gradnje,
– območje potokov, rek in cest,
– območje za pridobitev gramoza,
– opuščene gramoznice,
– območje pokopališča,
– ožje in širše območje varovalnega vodnega vira,
– širitev ureditvenih območij za poselitev.
5. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Črenšovci in v upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Črenšovci v zvezi z urejanjem prostora.
6. člen
Ta odlok začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/95
Črenšovci, dne 9. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta občine Črenšovci
Danijel Kolenko l. r.