Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

976. Statutarni sklep II. Občine Bohinj, stran 1623.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94) ter na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95), je Občinski svet občine Bohinj na 4. seji dne 14. 3. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P II.
1. člen
Občinski svet z začasnim statutarnim sklepom do sprejetja statuta opredeli svoje delo z ustanovitvijo začasnih delovnih teles (komisij), nadzornega odbora in ureja organizacijo ter delovno področje občinske uprave.
2. člen
Svet Občine Bohinj je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Bohinj.
3. člen
Občinski svet ustanovi delovna telesa (komisije). Člane komisij imenuje izmed članov občinskega sveta in tudi izmed občanov. Naziv in sestavo teles določi s posebnim aktom.
Občinska uprava
4. člen
Občinski svet ustanovi petčlanski nadzor odbor. Člane nadzornega odbora imenuje izmed občanov.
5. člen
Za opravljanje nalog občine in delovanje njenih organov ima Občina Bohinj svojo upravo. Organizacijo in delovno področje uprave določi občinski svet z odlokom na predlog župana.
6. člen
Občinska uprava je organizirana enovito in izvaja vse naloge iz občinske pristojnosti in druge naloge, ki jih prevzema občina.
7. člen
V okviru občinske uprave ima občina organizirano komunalno redarstvo. Delovno področje in način izvajanja nalog opredeli občina z odlokom.
8. člen
Občinsko upravo vodi župan oziroma tajnik občine, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan, podžupan in tajnik občine so občinski funkcionarji.
9. člen
Občinsko upravo vodi župan oziroma tajnik občine, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu, tajnik občine pa županu.
Za podpisovanje določenih aktov poslovanja, vodenja upravnih nalog in drugih zadev iz pristojnosti občinske uprave lahko župan oziroma tajnik občine pooblasti drugega delavca v občinski upravi.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci.
Župan imenuje v skladu z načrtom delovnih mest in sprejeto sistemizacijo občinske uprave višje upravne delavce, upravne in strokovno tehnične delavce.
11. člen
Tajnik občine, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter načrtom delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju določi župan.
12. člen
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
13. člen
V aktu o organizaciji in delovnem področju občinske uprave se opredelijo posamezni delavci, ki so pooblaščeni za vodenje postopkov in odločanje o upravnih stvareh.
14. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
Občinska uprava vodi evidenco o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.
15. člen
Zakon o splošnem upravnem postopku določa izločitvene razloge, zaradi katerih funkcionar ali uradna oseba ne smejo voditi postopka ali odločati o posameznih upravnih stvareh.
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi tajnika in drugih upravnih oseb odloča župan.
16. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj.
Št. 001-1/95-3
Bohinj, dne 14. marca 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.