Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

964. Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda " Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian Tourist Board", stran 1612.

Na podlagi določil 3., 4. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ’Center za promocijo turizma Slovenije’ – ’Slovenia Tourism promotion Center’
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje informativnih in promocijskih dejavnosti, z namenom pospešitve, trženja turističnih storitev v državi in na tujih trgih ter za mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu.
Zavod, kot javna gospodarska služba, zagotavlja izvajanje tistih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog na področju promocije turizma in splošno turistične informativne dejavnosti z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev ter splošne gospodarske promocije turizma Republike Slovenije.
2. člen
S to uredbo določene gospodarske dejavnosti opravlja zavod kot neprofitne.
3. člen
Ustanovitelja zavoda sta Republika Slovenija in Gospodarska zbornica Slovenije.
Ustanovitelja izvršujeta pravice in prevzemata ustanoviteljske obveznosti v razmerju svojih ustanoviteljskih deležev preko upravnega odbora, kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
4. člen
S soglasjem ustanoviteljev in s spremembo te uredbe lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne in fizične osebe.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
5. člen
S pogodbo iz 4. člena te uredbe določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do deleža Republike Slovenije, glede na celoto, v nobenem primeru ne smejo presegati 49 %.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
6. člen
Ime zavoda je:
CENTER ZA PROMOCIJO TURIZMA SLOVENIJE,
in
SLOVENIA TOURISM PROMOTION CENTER.
Zavod uporablja obe imeni.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Kotnikova 5.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja na področju turizma naslednje dejavnosti:
– pospešuje turistično dejavnost,
– načrtuje in izvaja marketinške in informacijsko-promocijske dejavnosti,
– organizira in izvaja nastope na sejmih in borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnostih doma in v tujini,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– organizira in izvaja stike z javnostjo,
– skrbi za celotno podobo turizma Slovenije,
– raziskuje in analizira posamezne turistične trge,
– spremlja in analizira podatke o turističnem prometu,
– analizira učinke promocijskih aktivnosti,
– oblikuje mrežo regionalnih promocijskih služb in usklajuje njihove aktivnosti,
– ustanavlja turistična predstavništva v tujini in usklajuje ter nadzoruje njihovo delo,
– sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami v svetu.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
8. člen
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti, poleg s to uredbo določenega zagotovljenega programa dela, v obliki dodatnih programov in projektov.
Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način določen s posebno pogodbo.
Posebna pogodba se sklene na podlagi vključitve programa ali projekta v letni program dela zavoda, na podlagi sklepa upravnega odbora in nakazila ali zagotovila za nakazilo sredstev potrebnih za izvedbo programa ali projekta na žiro račun zavoda.
9. člen
Posebna pogodba iz prejšnjega člena te uredbe vsebuje: ime in firmo ustanoviteljev in njihov sedež, opis projekta s terminskim planom, opredelitev sredstev, potrebnih za izvedbo programa ali projekta, sestavo projektnega sveta in odgovorne osebe za izvedbo projekta, pravice in odgovornosti pogodbenih strank, stvarno in krajevno pristojnost sodišča za odločanje o morebitnem sporu, čas trajanja pogodbe ter odločbe o prenehanju in odstopu od pogodbe.
10. člen
Za izvajanje projekta in spremljanje izvrševanja pogodbe se ustanovi poseben projektni svet, ki ga sestavljajo člani, ki jih imenujeta zainteresirana stranka in upravni odbor.
11. člen
Projektni svet ima lahko največ pet članov, ki pri svojih odločitvah odloča z večino glasov.
Naloge projektnega sveta zavoda so:
– oblikuje predloge upravnemu odboru glede načina, obsega in vrste ukrepov za izvedbo programa ali projekta,
– predlaga upravnemu odboru ukrepe za učinkovitejšo izvedbo projekta,
– sodeluje z direktorjem zavoda pri izbiri strokovnih izvajalcev projekta,
– odloča o drugih ukrepih pomembnih za učinkovito delo na projektu.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s to uredbo.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
13. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelja za obveznosti zavoda ne odgovarjata.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV TER ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
14. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda se zagotovijo z ustanovitvenim kapitalom zavoda v višini 3.000.000 SIT.
Ustanoviteljska deleža, na podlagi katerih se izvršujejo pravice in prevzemajo obveznosti pri upravljanju zavoda, znašata:
– za Republiko Slovenijo (51 %)
– za Gospodarsko zbornico Slovenije (49 %).
15. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zavod zagotavlja iz osnovnega kapitala in prispevkov ustanoviteljev, v razmerju njihovih s to uredbo določenih ustanoviteljskih deležev.
Če pride do spremembe ustanoviteljskih deležev, se ustrezno spremenijo deleži prispevkov, določenih s to uredbo.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda (zagotovljen program dela zavoda), nakazujejo pa mesečno, če s finančnim načrtom ni določeno drugače.
16. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti zavoda, lahko na podlagi pogodbe prispevajo tudi druge pravne in fizične osebe, vendar brez upravljalskih pravic.
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja, sredstev za pospeševanje trženja in promocijo turizma Slovenije in drugih domačih in mednarodnih virov ter drugih prihodkov ali lastnih dohodkov.
17. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev določenih za izvajanje programa dela zavoda, nadzoruje nadzorni odbor, spremlja pa upravni odbor zavoda.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Za izvajanje in nadzor projektov, ki ne sodijo v zagotovljen program dela zavoda in se izvajajo v okviru dodatnih programov, se ustanovijo posebni projektni sveti.
Ustanovitelja imata pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
18. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo določenih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanoviteljev.
19. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev odloča upravni organ zavoda, s soglasjem ustanoviteljev.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
20. člen
Ustanovitelja zavoda izvršujeta pravice in obveznosti iz te uredbe preko upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
Naloge upravnega odbora so:
– določa pogoje in oblike izvajanja dejavnosti zavoda ter zagotavljanja porabe njegovih storitev,
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema statut zavoda in njegove naknadne statusne spremembe, odloča o prevzemu ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter o spremembi imena ali dejavnosti zavoda,
– sprejema notranjo organizacijo zavoda, daje soglasje k ustanavljanju organizacijskih enot ter številu in vrsti delovnih mest v zavodu,
– sprejema letni program dela zavoda in njegovo finančno ovrednotenje (zagotovljen program dela zavoda) ter način pokrivanja izgube,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlovanje oseb na vodilna in vodstvena mesta zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki presegajo 1.000.000 SIT glavnice in pogodbeno dogovorjenih obresti,
– daje soglasje k izbiri izvajalcev in sklenitvi pogodb za dela ali storitve, katerih vrednost presega 1.000.000 SIT,
– odloča o tarifi za storitve zavoda, ki jo določi z letnim programom dela zavoda,
– daje soglasje k pogodbam iz 4. člena te uredbe,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– odloča o spremembi ustanoviteljskih deležev, o njihovem prenosu med ustanovitelji ali na druge osebe in o sprejemu novih ustanoviteljev,
– predlaga ustanovitev predstavništev zavoda v tujini,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, to uredbo in statutom zavoda.
21. člen
Odločitve sprejema upravni odbor na seji z večino glasov. Kadar je glasovanje neodločeno, je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik upravnega odbora.
Upravni odbor ima 8 članov, ki jih imenuje oziroma razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog:
– ministra, pristojnega za področje turizma 3 člane
– Gospodarske zbornice Slovenije 3 člane
– delavcev zaposlenih v zavodu 1 člana
– ministra, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj 1 člana.
Upravni odbor sprejema z dvetretinjsko večino vseh članov odločitve o:
– statutu,
– imenovanju direktorja,
– letnemu programu dela zavoda,
– letnemu finančnemu načrtu.
Predsednika upravnega odbora izmed članov upravnega odbora na njihov predlog imenuje minister, pristojen za področje turizma.
22. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Pristojnosti upravnega odbora se natančneje določijo s statutom zavoda.
Način dela upravnega odbora se določi s poslovnikom o delu upravnega odbora zavoda.
Vlada Republike Slovenije lahko razreši člane upravnega odbora, če pri svojem delu ne upoštevajo politike sprejete na področju turizma, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda ter iz drugih razlogov opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku določenim s statutom zavoda.
23. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
24. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela, ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava strokovna vprašanja s področja dela zavoda, določa strokovne podlage in pripravlja predloge programov dela ter daje strokovna priporočila in mnenja glede opravljanja dejavnosti zavoda.
Strokovni svet ima 10 članov.
V strokovni svet imenujejo po enega člana:
– minister, pristojen za področje turizma,
– minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj,
– minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Turistična zveza Slovenije,
– Nacionalno turistično združenje Slovenije,
– Društvo oblikovalcev Slovenije,
– predstavniki turističnih agencij,
– Univerza v Ljubljani.
Način oblikovanja pristojnosti in naloge strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
VII. ORGANIZACIJA ZAVODA
25. člen
Zavod ima lahko za pospeševanje trženja in promocije turizma na tujih trgih predstavništva v tujini.
Predstavništva v tujini delujejo kot organizacijske enote zavoda.
O začetku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojnosti predstavništev v tujini odloča upravni odbor zavoda.
26. člen
Za opravljanje dejavnosti v državi, zavod lahko oblikuje posamezne službe ali mrežo regionalnih promocijskih služb, ki sodelujejo pri pospeševanju turistične dejavnosti in oblikovanju ponudbe turističnih storitev ter izvajajo regionalne promocijske aktivnosti.
Regionalne promocijske službe delujejo kot organizacijske enote zavoda.
O oblikovanju služb, mreže in drugih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ter njihovih pristojnostih in pooblastilih odloča upravni odbor.
27. člen
Če pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavništev v tujini oziroma regionalnih promocijskih služb, sodelujejo lokalne skupnosti, drugi organi in organizacije, ali osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s posebno pogodbo.
28. člen
Pogoji in postopek za pripravo in začetek dela predstavništva v tujini in organizacijske enote v državi, se natančneje določijo s statutom zavoda.
VIII. NADZOR
29. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi, pooblaščene organizacije in nadzorni odbor zavoda.
Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, od katerih minister, pristojen za področje turizma, imenuje enega člana, enega Gospodarska zbornica Slovenije, enega pa ministrstvo, pristojno za finance.
Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo štirih let.
Pristojnosti in način delovanja ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzornega odbora določa statut zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenem z zakonom.
31. člen
Ustanovitelji imenujejo upravni odbor zavoda v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
Upravni odbor sprejme statut zavoda v 30 dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjih 15 dneh predloži v soglasje ustanoviteljem zavoda.
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po izdaji soglasja ustanoviteljev k statutu zavoda.
32. člen
V času do imenovanja direktorja zavoda, vendar najdalj za dobo enega leta, Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za področje turizma, imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
33. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/95-3/1-8
Ljubljana, dne 6. aprila 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina