Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

960. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, stran 1608.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 1995.
Št. 012-01/95-35
Ljubljana, dne 7. aprila 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLAČANE
1. člen
V zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/92) se za drugim odstavkom 1. člena dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Zmanjšane ali odpisane prispevke Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) poravna Republika Slovenija iz državnega proračuna.
Obveznost iz prejšnjega odstavka se poravna do 31. marca tekočega leta za preteklo leto na podlagi pisnega zahtevka zavoda v višini zmanjšanih ali odpisanih prispevkov.”
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta besedilo “v mesecu, v katerem je prišlo do elementarne nesreče”.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo “ki ga zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) določi”, nadomesti z besedilom “ki velja pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju”.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru elementarnih nesreč zavarovanec vloži zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov po tem zakonu pri pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke v roku 15 dni od nastanka škode.”
Drugi odstavek 9. člena se črta.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov po tem zakonu odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke na podlagi podatkov o ocenjeni škodi.
Izpostava Republiške uprave za javne prihodke posredujejo zavodu zapisnike o ocenitvi škode, sezname zavarovancev, katerim so prispevki zmanjšani ali odpisani ter zneske zmanjšanih ali odpisanih prispevkov.
Republiška uprava za javne prihodke posreduje ministrstvu, pristojnem za delo, družino in socialne zadeve, podatke o številu zavarovancev, katerim so prispevki zmanjšani ali odpisani in o skupnem znesku zmanjšanih ali odpisanih prispevkov.”
6. člen
Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so za leto 1993 izpolnjevali pogoje za zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaradi elementarne nesreče, pa upravni odbor zavoda predlogov za zmanjšanje ali odpis prispevkov ni sprejel, lahko izvedejo zmanjšanje ali odpis prispevkov pristojne izpostave Republiške uprave za javne prihodke.
Obveznosti iz prejšnjega odstavka se zavodu poravnajo v skladu s tretjim odstavkom 1. člena tega zakona na podlagi njegovega pisnega zahtevka do 31. junija 1995.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-02/92-7/6
Ljubljana, dne 30. marca 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost